Devlet Memurları Kanunu 177. Madde (DMK)

Devlet Memurları Kanunu 177. Madde (DMK)

devlet memurları kanunu 177 madde

Devlet Memurları Kanunu 177. Madde (DMK)

Yolluk Giderleri ve Gündelikleri

Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir. Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile gündelikleri sözleşmelerindeki şartlara göre ödenir.

Devlet Memurları Kanunu 177. Madde Açıklaması 

657 sayılı Yasa yolluklarla ilgili olarak yeni bir düzenleme getirmemektedir. 177.  madde, halen uygulanmakta olan yolluklarla ilgili 6245 sayılı Harcırah Kanununa atıfta bulunmuştur. Buna göre, bu Yasaya tâbi olan memurlardan bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ile gündelikleri Harcırah Kanununa göre ödenecektir. Maddenin son fıkrasına göre, sözleşmeli personelin yollukları ise sözleşmelerindeki koşullar dikkate alınarak ödenecektir.

  • İlgili Makale: 
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Tam Metin: 

devlet memurları kanunu 177 madde dmk
devlet memurları kanunu 177 madde dmk

Devlet Memurları Kanunu 177. Madde Yolluk Giderleri ve Gündelikleri Emsal Kararlar

Danıştay Beşinci Dairesi E:1995/2039, K:1997/2612 

  • Devlet Memurları Kanunu 177. Madde
  • Yolluk Giderleri ve Gündelikleri

İdare Mahkemesinin kararıyla; 657 sayılı Yasanın 177. maddesi ile, bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılan devlet memurlarına yol gideri ve gündeliklerinin ödeneceğinin kurala bağlandığı, naklen atama işlemi neticesinde davacının anılan yasada öngörülen yolluğu hak ettiği, davalı idarece tesis edilen sürekli görev yolluğu verilmemesine ilişkin işlemde usul ve yasaya uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare; davacının ilçede görev yapmakta iken de il merkezinde ikamet ettiğini, dolayısıyla naklen atama işlemi sonucunda fiilen taşınmadığını, aksi yönde beyanının 6245 sayılı Yasanın 60. maddesi kapsamına gireceğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Dosyanın incelenmesinden; İl merkezine naklen atanan davacının, daha önceki görev yeri …İlçesinde çalışmakta iken de ailesiyle birlikte …’da ikamet ettiği ve … Kaymakamlığınca verilen izin sonucu her gün …’ya gidiş geliş yaptığı anlaşılmaktadır. Kanunda harcırahın amacı ve niteliğine ilişkin olarak belirtilen esaslar göz önüne alındığında, davacı ve ailesinin …’da ikamet etmeleri dolayısıyla fiili şartları gerçekleşmediğinden adı geçenin aile masrafı ve yer değiştirme masrafı alamayacağı açık olmakla beraber, harcırahın diğer iki unsuru olan yol masrafı ile davacının eski memuriyet mahalli ile naklen atandığı mahal arasındaki uzaklık göz önüne alınarak tespit edilecek bir günlük yevmiyenin davacıya verilmesi gerekmektedir.

Bu durumda, Mahkemece 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili hükümleri ve fiili durum incelenmeksizin 657 sayılı yasada yer alan konuya ilişkin genel hükümlere dayanılarak verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.


 Danıştay Beşinci Dairesi E:1997/2746, K:1990/1306

  • Devlet Memurları Kanunu 177. Madde
  • Yolluk Giderleri ve Gündelikleri

İdare Mahkemesince verilen kararla; yolluklar yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 177. maddesinde 6245 sayılı Harcırah Kanununa yollama yapıldığı söz konusu kanunun 57. maddesinde, harcırahın hizmetin taalluk e bütçesinden ödeneceğinin hükme bağlandığı, 4. maddesinde de sadece isteği ile yer değiştiren hizmetlilere harcırah ödenmeyeceğinin belirtildiği, bu durumda davacı Kayseri Belediyesinde görev almak üzere ettiği kurum kurumlar arası yer değiştirdiğinden ve statüsü itibarıyla hizmetli de olmadığından yolluk verilmemesinde mevzuata uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiş. tir. Davalı idare kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. maddesinin 2595 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrasında, yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emri tebliğ edilince yolluklarının ödeme emri beklenmeksizin saymanlıklarca derhal ödeneceği hükme bağlanmışsa da, söz konusu hüküm sadece kurum içinde yer değiştirme suretiyle atananlara ilişkin olup bu tür atamalar aynı kanunun 72. maddesinde düzenlenmiştir. Kurumlar arası atamalar ise 74. maddede düzenlenmiş olup bu tür atamalarda yolluğun ne suretle ve hangi kurum tarafından ödeneceğine dair 657 sayılı Kanunda bir açıklı bulunmadığından olaya bu Kanunun 177. maddesinde yapılan yollama sebebiyle 6245 sayılı Harcırah Kanununun 57. maddesinde yer alan; harcırahın hizmetin taalluk edeceği bütçeden ödeneceği kuralının uygulanacağı açıktır. Dolayısıyla davacının yolluğunun yeni nakledildiği kurum olan Kayseri Belediye Başkanlığınca ödenmesi gerekmekte olup aksi yolda tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.


Devlet Memurları Kanunu 177. madde emsal karar aramak için https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık