Devlet Memurları Kanunu 169. Madde (DMK)

Devlet Memurları Kanunu 169. Madde (DMK)

devlet memurları kanunu 169 madde

Devlet Memurları Kanunu 169. Madde (DMK)

Görev Yeri Değiştiren Memurların Aylıkları

Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62. maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.

Devlet Memurları Kanunu 169. Madde Açıklaması

Görev yeri değiştirilmek suretiyle yeni bir göreve atanan Devlet memurlarının bakımından yapılması gereken işlemler 169. maddede gösterilmiştir. Bulundukları yerden başka yerdeki görevlere nakledilen ve 62. maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Ayrıca, eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.

Maddenin 318 sayılı KHK ile değişmeden önceki şeklinde, aday ve asil memurların aylıkları, ibaresine yer verilmiş ayrıca 15 günlük mehil süresine ait aylıklarının ise yeni görev yerinde kadro tasarrufundan ödeneceği hükmü yer almıştır. Öte yandan başka kurumlara atananların evvelce aldıkları aylıklarının kurumlar arası hesaplaşma yoluyla tasfiye olunacağı öngörülmüştü. 318 sayılı KHK ise görev yeri değiştirilen memurların aylıkları ile ilgili işlemleri basite indirgemiş, ayrıca kurumlar arası hesaplaşmayı kaldırmıştır.

  • İlgili Makale: 
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Tam Metin: 

devlet memurları kanunu 169 madde dmk
devlet memurları kanunu 169 madde dmk

Devlet Memurları Kanunu 169. Madde Görev Yeri Değiştiren Memurların Aylıkları Emsal Kararlar

Danıştay On İkinci Dairesi E:1995/965, K:1996/1686

  • Devlet Memurları Kanunu 169. Madde
  • Görev Yeri Değiştiren Memurların Aylıkları

Eskişehir İdare Mahkemesinin 18.6.1992 günlü, 1992/433 sayılı kararıyla: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. maddesi uyarınca başka yerdeki göreve atananların atama emirlerini aldıktan sonra en geç 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen işgünü içinde görevlerine başlamaları gerektiği, bunun istisnasının da anılan maddede yazılı olan şartların gerçekleşmesi hali olduğu bu özelliği taşıyanların aylıklarının ise eski görev yerlerinden ödenmesi gerektiği, 169. maddede de, yer değiştirme suretiyle atananların aylıklarının ise başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödeneceğinin kurala bağlandığı, öte yandan aynı yerdeki görevlere atananlar ile başka yerdeki görevlere atananlar hakkında düzenlenen maaş nakil, ilmuhaberinin amacının, ilgililerin son görev yerlerindeki derece, kademe, emeklilik durumu, emekli sandığı ile ilişkileri, en son hangi tarihte aylık aldığı gibi haller hakkında yeni görev yerine bilgi vermek ve yapılacak işlemleri göstermek olduğu, başka bir anlatımla görev yeri değişen kişi hakkın da yapılacak işlem ve ödemelerde tereddüte düşülmesini önlediği, dosyanın incelenmesinden; davacının müşterek kararname ile Eskişehir Vali Yardımcılığından İstanbul Vali Yardımcılığına atanması işleminin kendisine 2.9.1991 tarihinde tebliğ edildiği, 15 günlük mehil müddeti bitmeden 11.9.1991 tarihinden geçerli 20 gün süreli istirahat raporu aldığı ve 8.10.1991 günü de yeni görevine başladığının anlaşıldığı, bu durumda 1991 yılı Eylül ayı maaşımın Eskişehir’den ödenmesi yerinde olup, sehven ödendiği gerekçesiyle geri istenilmesinde mevzuata uygunluk bulunmadığı, kaldı ki davacının bağlı olduğu kurumun değişmediği, dolayısıyla ödemenin aynı bütçeden yapıldığı, mevcut belgelere göre davacıya Eylül ayına ilişkin olarak İstanbul Valiliğince aylık da ödenmediği, öte yandan vergi iade tutarının aylığın alındığı yerden ödenmesi ilkesi karşısında Eylül ayına ilişkin olan fiş ve fatura karşılığı Ekim ayında tahakkuk ettirilen vergi iade tutarının ilgiliye ödenmesi gerektiği, maaş nakil ilmuhaberi belgesinin düzenleniş şekliyle davacı menfaatini ihlal eden herhangi bir husus taşımadığı saptandığından buna yönelik iddiaların yerinde görülmediği gerekçesiyle, Eylül ayına ait Ekim ayında tahakkuk ettirilen 184.500 TL vergi iade tutarının ödenmesinin reddine dair Eskişehir Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü işlemi ile 1991 yılı Eylül aylığının geri istenilmesine yönelik Eskişehir Defterdarlığı il Muhasebe Müdürlüğü işleminin iptaline, Eskişehir Valiliğince hazırlanan maaş nakil ilmuhaberi belgesinin iptaline yönelik davacı isteminin reddine, hüküm altına alınan 184.500 TL vergi iade tutarına davanın açıldığı tarih esas alınmak suretiyle ödemenin gerçekleşeceği tarihe kadar kanuni faiz yürütülmesine karar verilmiştir. Davacı, kanuni hakkı olan maaşımın kendisinden tahsilinin istenmesinin ve vergi iadesinin verilmemesinin maaş nakil ilmuhaberinin hakikate uygun tanzim edilmeyişinden kaynaklandığını, bu durumda menfaatinin ihlal edildiğini, talebinin reddi ile mahkeme masraflarının yarısının tahsiline karar verilmesinin de mağduriyetine neden olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının, istemin kısmen reddine ilişkin kısmının bozulmasını istemektedir.

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Eskişehir İdare Mahkemesince verilen 18.6.1992 günlü, 1992/433 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.


Danıştay Beşinci Dairesi E:1980/229, K:1983/6865

  • Devlet Memurları Kanunu 169. Madde
  • Görev Yeri Değiştiren Memurların Aylıkları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 169. maddesinin 1. fıkrasında “Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62. maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan aday ve asıl memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi kovalayan aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Bunların atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihi ile yeni görevlerinde aylığa hak kazandıkları tarih arasında geçen süreye ait aylıkları yeni görev yerinde kadro tasarruflarından karşılanır” hükmü yer almıştır.

Davacının Gök dere köyü ilkokulu müdürlüğünden Doğan köy ilkokulu öğretmenliğine nakline ilişkin işlemin 25.5.1979 tarihinde kendisine tebliğ edilmek istendiği ancak tebellüğden imtina ettiği ve durumunun bir tutanak ile tespit edildiği ve 1.6.1979 tarihinde de ilişiğinin kesildiği dava dosyasının incelenmesinden anlaşılmaktadır. Bu durumda başka yerdeki bir göreve nakledilen davacının eski görevi ile ilişiği kesil dikten sonraki aylıklarının yeni görev yerinde ödeneceği tabi olduğundan iptali istenen işlemde yukarıda yer alan 657 sayılı Kanunun 169. maddesine aykırılık görülmemiştir.


Devlet Memurları Kanunu 169. madde emsal karar aramak için https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık