0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Deport Kararına İtiraz ve Dava (Sınır Dışı Etme)

11deport kararina itiraz

Deport kararına itiraz 7 gün içinde yapılır. İdari gözetim kararlarına da itiraz edilebilir. Sınır dışı etme ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yabancılar hakkında uygulanabilecek bir işlemdir. Anayasamızın 23 maddesinin son fıkrası hükmü gereğince vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz. Yabancılar da ancak kanunda sayılan şartların gerçekleşmesi durumunda sınır dışı edilebilirler. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile yabancılar hakkında uygulanacak “Sınır Dışı Etme” kararları da düzenleme altına alınmıştır. Kanunun 56. maddesinde sayılan kimseler hakkında valilikçe sınır dışı etme kararı alınabilir. Sınır dışı etme kararları idari işlem niteliğinde olup, bu kararlara karşı ilgili makamlar nezdinde itiraz edilebileceği gibi idari yargıda iptal davası açabilir. Yani hakkında sınır dışı etme kararı karşı;

 • İdare mahkemesine başvurarak kararın iptalini talep etme hakkına
 • Yada idareye başvurarak itiraz etme hakkına sahiptir.

Hakkında sınır dışı etme kararı bulunan kimse kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde sınır dışı etme kararı veren valiliğin bulunduğu ildeki idare mahkemesine dava açmalıdır. Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır.

deport kararina itiraz dava
deport kararina itiraz dava

(Sınır Dışı Etme) Deport Kararı Nedir?

Sınır dışı etme (deport), devletlerin ülke güvenliklerini ve kamu düzenlerini korumak amacıyla davranışları bu açıdan tehlikeli görülen yabancıları ülkeden çıkarmak için kullandıkları bir karardır. Sınır dışı etme kararı esas olarak Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda (YUKK) düzenlenmiş olup bu kanun sınır dışı etme kararının yasal dayanağını oluşturmaktadır. YUKK’nun 53. maddesinin ilk fıkrasına göre deport kararı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine veya resen valilik tarafından alınmaktadır. Sınır dışı etme kararı bu anlamda tek taraflı bireysel idari işlem niteliği taşımaktadır. Kolluk tarafından yakalanan yabancılardan YUKK’nun 54. maddesinde sayılan halleri taşıyanlar için sınır dışı etme kararı verilmek üzere valiliğe bildirim yapılır.

Sınır dışı etme kararı yukarıda da izah edildiği üzere valiliklerce alınmaktadır. Valilikler resen harekete geçebilecekleri gibi Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talimatı üzerine de karar alabilirler. Hakkında deport kararı verilen yabancılar için sınır dışı etme kararında belirtilmek suretiyle en az 15 en çok 30 gün süre verilerek Türkiye’yi terk etmeleri istenir. Türkiye’yi terk etmeleri için kendilerine süre verilen yabancılara hiçbir harca tabi olmayan Çıkış İzin Belgesi verilir. Fakat YUKK’nun 56. Maddesine göre; “Ancak, kaçma ve kaybolma riski bulunanlara, yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenlere, sahte belge kullananlara, asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlara veya aldığı tespit edilenlere, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlara bu süre tanınmaz.” Kanunun lafzından da anlaşılacağı üzere süre verilmeyecek haller belirli olup bu hallerde süre verilmesi idarenin takdir yetkisine bırakılmamıştır. Bu şartları bulunduran bir yabancıya ülkeyi terk etmesi için süre verilmesi mümkün değildir.

Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır. İdari gözetim kararı da tıpkı sınırdışı etme kararı gibi tek taraflı bireysel idari işlem niteliği taşımaktadır.

Kimler Sınır Dışı Edilebilir?

Kanun durumları aşağıda belirtilen şartlara uyan yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınacağını hükme bağlamıştır:

 • İşlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkum edilip cezası infaz edildikten sonra sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler
 • Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar
 • Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar
 • Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar
 • Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler
 • İkamet izinleri iptal edilenler
 • İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler
 • Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler
 • Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler
 • Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler
 • Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar
 • İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar
 • Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler.

Sınır Dışı Edilemeyecek Yabancılar

Durumları yukarıda sayılan sınır dışı etme şartlarına uygun olsa bile

 • Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar
 • Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler
 • Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar
 • Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları
 • Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları sınır dışı edilemez.

Sınır Dışı Edilme Süreci ve İşlemleri

Kanun sınır dışı edilecek yabancıların öncelikle ülkeyi terke davet edilmesini, yabancının durumuna göre geri gönderme merkezlerinde idari gözetime ya da alternatif yükümlülüklere tabi tutulmalarını ve gönüllü olarak dönmek isteyenlere yardım ve kolaylık sağlanmasını öngörmektedir. 

Sınır dışı etme kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için on beş günden az olmamak üzere otuz güne kadar süre tanınır. Ancak, kaçma ve kaybolma riski bulunanlara, yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenlere, sahte belge kullananlara, asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlara veya aldığı tespit edilenlere, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlara bu süre tanınmaz.

Deport Kararına İtiraz Etmek İçin Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile İrtibata Geçebilirsiniz.

sinir disi etme dava
sinir disi etme

İdari Gözetim Kararı

Sınır dışı etme kararı alınması gerektiği değerlendirilen yabancılar hakkında, sınır dışı etme kararı valilik tarafından alınır. Değerlendirme ve karar süresi kırk sekiz saati geçemez. Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır ya idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilir. Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, yakalamayı yapan kolluk birimince geri gönderme merkezlerine kırk sekiz saat içinde götürülür. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 57. maddesinde

 • Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan;
 • Kaçma ve kaybolma riski bulunan,
 • Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden,
 • Sahte ya da asılsız belge kullanan,
 • Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan,
 • Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar

Hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır ya da 57/A maddesi uyarınca idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilir. Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, yakalamayı yapan kolluk birimince geri gönderme merkezlerine kırk sekiz saat içinde götürülür. Geri gönderme merkezlerindeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir.

İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenmez. İdari gözetimin devamında zaruret görülmeyen yabancılar için idari gözetim derhâl sonlandırılır. Bu yabancılara, idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilir.

İdari gözetim kararı, idari gözetim süresinin uzatılması ve her ay düzenli olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları, gerekçesiyle birlikte yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Aynı zamanda, idari gözetim altına alınan kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa, kendisi veya yasal temsilcisi kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır. Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.

İdari Gözetim Kararına Karşı Dava

Deport kararına itiraz edilebileceği gibi idari gözetim kararına da itiraz edilebilir. İdari gözetim kararı, idari gözetim süresinin uzatılması ve her ay düzenli olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları, gerekçesiyle birlikte yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Aynı zamanda, idari gözetim altına alınan kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa, kendisi veya yasal temsilcisi kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

 • İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir.
 • Başvuru idari gözetimi durdurmaz.
 • Dilekçenin idareye verilmesi halinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhal ulaştırılır.
 • Sulh ceza hakimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır.
 • Sulh ceza hakiminin kararı kesindir.
 • İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hakimine başvurabilir.
 • İdari gözetim işlemine karşı yargı yoluna başvuranlardan, avukatlık ücretlerini karşılama imkanı bulunmayanlara, talepleri hâlinde 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatlık hizmeti sağlanır.

İdari Gözetime Alternatif Yükümlülükler

Sınır dışı etme kararı alınması gerektiği değerlendirilen yabancılara idari gözetim yerine

 • Belirli adreste ikamet etme
 • Bildirimde bulunma
 • Aile temelli geri dönüş
 • Geri dönüş danışmanlığı
 • Kamu yararına hizmetlerde gönüllülük esasıyla görev alma
 • Teminat
 • Elektronik izleme

alternatif yükümlülükleri getirilebilir: Yabancıya bu yükümlülüklerden bir ya da birkaçının getirilmesi durumunda, bu süre yirmi dört ayı geçemez.

İdari gözetime alternatif yükümlülüklere tabi tutulduğu, yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına gerekçeleri ile birlikte tebliğ edilir. Hakkında idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilen yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

Elektronik izleme yükümlülüğüne tabi tutulan yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı bu karara karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir. Başvuru yabancının tabi tutulduğu idari yükümlülüğü durdurmaz. Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir.

İdari gözetime alternatif yükümlülüklere uymayan yabancılar idari gözetim altına alınabilir. Yabancıya teminat yükümlülüğü getirilmesi ve yabancının teminat süresi içerisinde mücbir sebepler ve mahkeme sürecinin sona ermemesi halleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye’den çıkmaması durumunda teminat Hazineye irat kaydedilir.

Geri Gönderme Merkezlerindeki Yabancıların Hakları

İdari gözetime alınan yabancılar, geri gönderme merkezlerinde tutulurlar. Geri gönderme merkezlerinde;

 • Yabancı tarafından bedeli karşılanamayan acil ve temel sağlık hizmetleri ücretsiz verilir,
 • Yabancıya; yakınlarına, notere, yasal temsilciye ve avukata erişme ve bunlarla görüşme yapabilme, ayrıca telefon hizmetlerine erişme imkânı sağlanır,
 • Yabancıya; ziyaretçileri, vatandaşı olduğu ülke konsolosluk yetkilisi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlisiyle görüşebilme imkânı sağlanır,
 • Çocukların yüksek yararları gözetilir, aileler ayrı yerlerde barındırılır,
 • Çocukların eğitim ve öğretimden yararlandırılmaları hususunda, Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.
 • Göç alanında uzmanlığı bulunan ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Genel Müdürlüğün izniyle geri gönderme merkezlerini ziyaret edebilirler.

Deport Kararına İtiraz

Sınır dışı etme kararı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine veya resen valiliklerce alınır. Karar, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir. Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.

Sınır dışı etme kararı, idari işlem mahiyetinde olduğundan bu işlemin iptali talebiyle açılan davalarda idare mahkemeleri görevlidir. Yetkili idare mahkemesi ise İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca sınır dışı etme kararı veren valiliğin bulunduğu ildeki idare mahkemesidir. Yürütme durdurma istemli iptal davası açılmalıdır. Deport kararına itiraz davası idare mahkemesine yapılır.

Sınır Dışı Etme Kararına Dava Açmak

Deport kararına itiraz, dava yolu ile gerçekleştirilebilir. Deport kararı idarenin aldığı bir karar olması dolayısıyla idari işlem niteliğindedir. İdari işlemlerin iptali için idare mahkemesinde iptal davası açılmalıdır. İdarenin gerçekleştirdiği bütün iş ve işlemler yargı denetimine tabi tutulabilir. İdarenin bu işlemleri yargıya taşınmadığı müddetçe hukuka uygun kabul edilir. Eğer bir yabancı hakkında deport kararı alınmışsa, kararı alan idare ilgili yabancıya veya bu yabancının yasal temsilcisine kararı gerekçeli olarak tebliğ eder.

Sınır dışı edilme kararı kendisine uygulanmak istenen yabancı bu çerçevede hakkında verilen deport kararının hukuka aykırı olduğunu iddia ederek idare mahkemesinde iptal davası açabilir. Burada deport kararına itiraz niteliğindeki bu davayı açabilmek için 7 günlük hak düşürücü süre söz konusudur. Deport kararının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içinde bu davayı açmalıdır. Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin vermiş olduğu karar kesindir.

Anayasamızın 16. maddesi gereğince temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 7. Protokolünün 1. maddesi yabancıların sınır dışı edilmelerine ilişkin usuli güvenceleri düzenlemektedir. Buna göre; bir devletin ülkesinde kurallara uygun olarak ikamet eden bir yabancı, yasaya uygun şekilde verilmiş bir kararın uygulanması dışında sınır dışı edilemez ve bu durumda bir kimse,

 • Sınır dışı edilmesine karşı gerekçeler öne sürebilme,
 • Durumunu yeniden inceletme,
 • Yukarıdaki amaçlarla, yetkili bir merci önünde veya bu merci tarafından tayin edilecek biri ya da birileri önünde kendini temsil ettirme

hakkını haiz olacaktır. 4. Protokolün 4. maddesi de yabancıların toplu olarak sınır dışı edilmesini yasaklamaktadır.

Ülkemizdeki yabancılar da vatandaşlar gibi kendileri hakkındaki iş ve işlemlerle ilgili olarak başvuru ve dava hakkına sahip bulunmaktadır. Geri gönderme merkezindeki yabancılara  yakınlarına, notere, yasal temsilciye ve avukata erişme ve bunlarla görüşme yapabilme, ayrıca telefon hizmetlerine erişme imkânı sağlanır.

İdari gözetim ve alternatif yükümlülüklere karşı başvuru yol ve usulleri 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda düzenlenmiştir. Kanuna göre:

 • İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir.
 • Başvuru idari gözetimi durdurmaz.
 • Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır. Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır.
 • Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir.
 • İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.
 • Elektronik izleme yükümlülüğüne tabi tutulan yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı bu karara karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir. Başvuru yabancının tabi tutulduğu idari yükümlülüğü durdurmaz. Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir.

Kanun sınır dışı işlemleri için ise idari yargı yoluna başvurulmasını öngörmektedir: Kanuna göre:

 • Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilir.
 • Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır.
 • Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir.
 • Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.

Sınır Dışı Edilecek Yabancıların Masrafları Nasıl Karşılanacaktır?

Sınır dışı edilecek yabancılara ait pasaportlar yahut yabancılara ait diğer belgeler, sınır dışı edilme süreci tamamlanana kadar tutulabileceği gibi sınır dışı etme(deport) işlemlerinde kullanılmak amacıyla yabancılara ait biletler paraya çevrilebilmektedir. Sınır dışı edilecek yabancı kişilerin seyahatlerine ilişkin masrafları ise kendilerince karşılanmalıdır. Seyahate ilişkin masrafı karşılayamayacak durumda olan yabancıların masrafları ise, tamamen ya da eksik kaldığı miktar kadar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait bütçeden karşılanmaktadır. Bu durumda, masrafı bütçeden karşılanan yabancı kişi, karşılanan miktarı geri ödemediği sürece, Türkiye’ye giriş yapamaz. Sınır dışı edilme sürecinde ortaya çıkan masraflar 6183 sayılı Kanun gereğince, amme alacakları niteliğindedir. Bu nedenle bu masrafların maliye veznelerince tahsil edilmelidir.

İzinsiz çalıştırılan yabancılar için ise ayrı bir düzenleme gerçekleştirilmiş olup bu durumda 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un  “Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.” şeklinde düzenlenen hükmü uygulama alanı bulacaktır.

Deport Kararına İtiraz Avukat

Deport kararına itirazı bizzat kendiniz veya avukatınız aracılığı ile yapabilirsiniz. Avukat tutacak gücünüz yoksa size devlet tarafından avukat atanır. Uluslararası koruma başvurusunda bulunmuş veya uluslararası koruma statüsünde bulunan yabancılar ücretlerin kendilerince karşılanması suretiyle avukat edinebileceklerdir. Başvurucu ücretini karşılama imkânı bulunmayan yabancılar adli yardımdan faydalanabilmektedir. Yine aynı şekilde sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanan danışmanlık hizmetlerinden de faydalanabilecektir.

Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu 81. Maddesinde açıklanmıştır.

Avukatlık Hizmetleri ve Danışmanlık – Madde 81

 • Başvuru sahibi ile uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler, bu Kısımda yazılı iş ve işlemlerle ilgili olarak, ücretleri kendilerince karşılanması kaydıyla avukat tarafından temsil edilebilir.
 • Avukatlık ücretlerini karşılama imkânı bulunmayan başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişiye, bu Kısım kapsamındaki iş ve işlemlerle ilgili olarak yargı önündeki başvurularında 1136 sayılı Kanunun adli yardım hükümlerine göre avukatlık hizmeti sağlanır.
 • Başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişi, sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanan danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilir.

Deport Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesine

                               Yürütmenin Durdurulması Taleplidir

Davacı: (…Vatandaşı) (Pasaport No:…)

Vekili : Av. Umur Yıldırım

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 06530 Çankaya/ANKARA

Davalı : Ankara Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü

Konu  : Valilikçe tanzim edilen …/…/2023 tarihli …. sayılı sınır dışı etme kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması, akabinde iptali isteminden ibarettir.

Tebliğ Tarihi     : …/…/2023

Açıklamalar

Müvekkilimiz Türkiye’ye yasal bir şekilde giriş yapmıştır. Türkiye’de bakıcılık işi ile uğraşmaktadır. Müvekkilimiz …. isimli kişiye hiçbir şekilde hakaret ve tehdit etmemesine rağmen ceza dosyasında müşteki olarak bulunan kişi müvekkilimizin kendisine hakaret ettiğini ve tehdit ettiği yönünde şikayetçi olmuştur. Müvekkilimiz 3 gün karakolda kalmasının ardından Selimpaşa Geri Gönderme Merkezine getirilerek idari gözetim altına alınmış ve hakkında sınır dışı kararı tesis edilmiştir.

Müvekkilimiz  …. isimli kişiye kesinlikle hakaret ve tehdit etmemiştir. Aksine müvekkilimiz … isimli kişi tarafından tehdit edilmiştir. Ayrıca müvekkilimiz hakaret ve tehdit suçunu işlemediğini karakolda verdiği ifadesinde de açıkça belirtmiştir.

Buna rağmen müvekkilimiz 3 gün göz altında kalmış, ardından Selimpaşa Geri Gönderme Merkezine götürülerek idari gözetim altına alınmış ve hakkında sınır dışı kararı tesis edilmiştir. Ceza soruşturmasının ve yargılamasının sonucu beklenmeksizin, müvekkilimizin işlemediği bir suçtan dolayı hakkında sınırdışı kararı verilmesi insan hakkı ihlali oluşturmaktadır. Zira müvekkilimizin kendisini savunma hakkı elinden alınmış, lehine delil sunma, müdafi yardımından yararlanma haklarını kullanabilmesi mümkün kılınmamıştır. Bu şekilde tabiri caizse yargısız infaz yapılarak müvekkilimiz hakkında idari gözetim tedbiri uygulanarak sınır dışı edilmiştir. Bu husus AİHS madde 6/3 gereğince adil yargılanma hakkının da ihlalini oluşturur.

Müvekkilimizin … isimli kişiyi tehdit etmesi ve dolayısıyla kamu düzeni açısından tehdit oluşturması da mümkün değildir. Müvekkilimizin üzerine atılı suçlamayı kabul etmemekle birlikte böyle bir durumun olduğu düşünülse dahi hakaret suçunun kamu düzeni açısından tehdit oluşturabilmesi mümkün olmayacağı ve müvekkilimiz hakkında sınır dışı kararı tesis edilmesinde ve idari gözetim altına alınmasında herhangi bir yarar olmadığı da açıkça ortadadır

Öte yandan, müvekkilimizin …. ülkesinde bakmakla yükümlü olduğu ailesi mevcuttur. Türkiye’de kazanç elde ederek …..’daki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Bu sebeple bütün bu hususlar da göz önüne alınarak müvekkilimiz hakkında sınır dışı edilmesi yönünde verilen kararın İPTALİNİ talep ederiz.

İnsan haklarına saygılı devletler, temel bireysel hak ve özgürlükleri derinden etkileyen sınırdışı etme kararlarını alırken ve bunları uygularken uluslararası hukuka ve uluslararası hukukun dayanağı olan evrensel standartlara uygun hareket ederler. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90/V. maddesine 2004 yılında eklenen hükmü dikkate aldığımızda, Türkiye’de sınırdışı etme kararı uygulanırken sınırdışı etmeye ilişkin temel iç hukuk düzenlemelerinin yanı sıra başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini Ek Protokolleri ve bunların uygulayıcısı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını da dikkate almak mecburiyeti söz konusudur.

Müvekkilimizin usulüne uygun bir şekilde Türkiye’ye girdiği açıktır. Dosya arasında her ne kadar …. isimli kişiye hakaret ettiği ve tehdit ettiği iddia edilse de böyle bir durum söz konusu değildir. Zira devam eden söz konusu soruşturmanın akıbetinin sorulması gerekmektedir. Hal böyle iken müvekkilimizin kamu düzeni için tehdit oluşturabilmesi mümkün değildir. Öte yandan tüm dosya kapsamında müvekkilimizin tehdit ve hakarette bulunduğuna dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Hakaret ve tehdit yönünden devam eden soruşturmanın akıbeti beklenmeden, müvekkilimizin suçlu olduğu henüz sabit değilken ve müvekkilimiz hakkında varsayımlara dayalı olarak hiçbir somut olgu mevcut değilken hukuka aykırı bir şekilde sınır etme kararı tanzim edilmiştir.

Öte yandan müvekkilin tam olarak hangi eylemleri ile kamu güvenliği, kamu düzeni veya kamu sağlığı için tehdit oluşturduğu da somut bir şekilde ortaya konamamıştır. Müvekkilin kamu güvenliğini ve düzenini tehlikeye sokan herhangi bir davranışı söz konusu değildir. Bununla birlikte müvekkilin yapılan sağlık muayenesinde kamu sağlığını tehlikeye sokacak bulaşıcı bir hastalık da tespit edilmemiştir. Hal böyle iken müvekkilimizin sınırdışı edilmesi hukuka aykırıdır. Ancak, müvekkil hakkında gerçeğe aykırı ve soyut bir isnada ve varsayıma dayanılarak idari işlem tesis edilmiştir. Bu idari işlem müvekkilimin mağduriyetine neden olmaktadır.

Tüm dosya kapsamından görüleceği üzere müvekkilimiz hiçbir ilgi ve alakası yokken hakaret ve tehditle suçlanmış, bu hususta kendisine savunma hakkı verilmemiş, lehine olan delilleri sunma, müdafi yardımından yararlanma hakkı elinden alınmıştır. Henüz suçlu çıkacağı kesin olmayan bir dosyada masumiyet karinesi göz ardı edilerek kendisini savunamadan hakkında sınır dışı kararı tesis edilmiştir. Tüm bu sebeple Valilikçe tanzim edilen ../…/2021 tarihli …. sayılı sınır dışı etme kararının iptali amacıyla sayın mahkemenize başvurmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

Deliller: Müvekkile ait Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi Dosyası, Müvekkilimizin kollukta verdiği ifadesi, Müvekkilimiz hakkında tehdit ve hakaret yönünden başlatılan soruşturma dosyası ve her türlü yasal delil.

Sonuç ve İstem: Yukarıda arz ile izah edilen ve sayın mahkemenizce nazara alınacak sair nedenlerle müvekkil hakkında hukuka aykırı bir şekilde Ankara Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından tesis edilen ../…/2023 tarihli …. sayılı sınır dışı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulmasına, akabinde ilgili kararın iptaline ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idareden tahsiline karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

        Davacı Vekili

   Av. Umur Yıldırım

Sıkça Sorulan Sorular

Deport kararına itiraz, yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine yapılır.

Deport kararına itiraz İdare Mahkemesine yapılır.Avatar

1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.