kredi kartlarinin kotuye kullanilmasi sucu ve cezasi

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu TCK m.257’ye göre; başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa ele geçirip veya elinde bulundurup, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlanmasıdır.

Bu suç 765 sayılı eski kanunda düzenlenmeyip ilk kez 5237 sayılı yeni TCK’da düzenlenmiştir. Banka veya kredi kartlarının kullanılması suçu karma hukuksal konulu bir suçtur.

TCK m.245;

“(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun;

a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,

c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

(5) (Ek: 6/12/2006 – 5560/11 md.) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.”

Türk Ceza Kanunu tamamı için tıklayınız: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Unsurları

Suçun Hukuki Konusu

Bu suçun hukuksal konularını, bilişim ve bankacılık sisteminin sağlıklı işlemesindeki kamusal yarar ve kamuya duyulan güven ile kişilerin malvarlığı değerleri oluşturmaktadır.

Fail

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu genel bir suçtur. Herhangi bir kişi fail olabilir. Bu suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında TCK m.246/1 uyarınca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Mağdur

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun mağduru asıl olarak banka veya kredi kartı (hesap) sahibidir. Ancak Yargıtay’a göre TCK m.245/2’de tanımlanan suçun mağduru kartın henüz kullanılmamış olması nedeniyle hesap sahibi olmayıp banka veya kredi kartını çıkarmaya haiz bankadır.

Suçun Maddi Konusu

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun maddi konusu banka veya kredi kartlarıdır. Banka kartı mevduat hesabı veya özel cari hesapların kullanımı dahil bankacılık hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan karttır (Banka ve Kredi Kartları Kanunu m.3). Banka kartında mülkiyet bankaya, kullanım hakkı ise hamiline ait olmaktadır. Kart hamili, banka kartı veya kredi kartı hizmetlerinden yararlanan gerçek ya da tüzel kişidir. Kredi Kartı ise banka ile kendisine yetki verilen kişi arasında yapılmış bir sözleşme gereğince kişinin bankanın belirli koşullarla sağladığı kredi olanağını kullanmasını sağlayan araçtır.

Eylem

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun gerçekleşmesi üç şekilde olmaktadır.

  • Gerçek bir banka veya kredi kartının kötüye kullanılması

Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu bağlı hareketli bir suçtur. Suçun oluşabilmesi için gerçek bir banka veya kredi kartının her ne suretle olursa olsun ele geçirilmesi veya elde bulundurulması, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın kartın kullanılması veya kullandırılması ve kişinin kendisine veya başkasına yarar sağlaması koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekir.

  • Sahte bir banka veya kredi kartının kötüye kullanılması

Sahte bir banka veya kredi kartının; üretilmesi, satılması, devredilmesi, satın alınması veya kabul edilmesi ayrı bir suç olarak TCK m.245/2’de tanımlanmıştır. Suçun oluşabilmesi için seçimlik hareketlerin başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek yapılması gerekir.

  • Sahte bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle yarar sağlama

Suçun sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle işlenmesi ve failin böylece kendine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Bu eylem diğerlerine göre daha ağır şekilde cezalandırılmıştır. Ancak bu durumda TCK m.245/3 uyarınca cezaya hükmedilebilmesi için yarar sağlama eyleminin daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmaması gerektirmektedir.

Hukuka Aykırılık Unsuru

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunda ilgilinin rızası hukuka uygunluk nedenidir. Kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası varsa TCK m.245/1 uyarınca banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu oluşmaz.

Manevi Unsur

Suçun manevi unsuru kasttır. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun oluşması için failin belli bir amaç ya da saikle hareket etmesi aranmamıştır.

Teşebbüs

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna teşebbüs mümkündür. Örnek olarak failin failin başkasına ait kredi kartını kullandıktan sonra yarar sağlayamaması durumu verilebilir. Bu suçta etkin pişmanlık hükümlerine de yer verilmiştir. Buna göre TCK m.245/1 kapsamına giren eylemlerle ilgili olarak malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

İçtima

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu bileşik bir suçtur. Hükümde geçen “her ne suretle olursa olsun” ifadesi banka veya kredi kartlarının yalnızca hukuka uygun yollardan ele geçirilmesini kapsamaktadır. Bu düzenleme ile yasa koyucu, banka ya da kredi kartının eline hukuka uygun yollardan geçmesi halinde doğabilecek duraksamaları gidermek istemiş ve bu ele geçirme hukuka uygun olsa bile banka veya kredi kartlarının failin eline hukuka uygun yollardan geçmesi hukuka uygun olsa bile banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasını yaptırıma bağlamıştır. Banka veya kredi kartlarının hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi durumunda oluşabilecek hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık gibi suçlar ile banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçu arasında gerçek içtima hükümleri uygulanarak failin her bir suçtan ayrı ayrı cezalandırılması gerekmektedir.

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunda mağdur sayısınca suç oluşmaktadır. Yine bu durumda da gerçek içtima hükümleri uygulanacaktır. Başkasına ait kredi veya banka kartını çaldıktan sonra bunu hukuka aykırı olarak kullanan kişi hırsızlık ve bu suçtan dolayı ayrı ayrı cezalandırılır.

Gerçeğe aykırı olarak harcama belgesi, nakit ödeme belgesi ya da alacak belgesi düzenlemek veya bu belgelerde ne suretle olursa olsun tahrifat yapmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlamak Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nda düzenlenen “sahte belge düzenlenmesi suçu”nu kart hamillerinin banka kartı veya kredi kartını kaybettiği veya çaldırdığı yolunda gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kartı bizzat kullanması veya başkasına kullandırması ile diğer kişilerin bunları bilerek kullanması gerçeğe aykırı beyan suçunu oluşturmaktadır.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Cezası

TCK m.245/1 uyarınca işlenen banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun cezası 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır.

TCK m.245/2 uyarınca işlenen banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun cezası üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezasıdır.

TCK m.245/3 uyarınca işlenen banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun cezası, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasıdır.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Kararı

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması suçu belli şartları oluşması halinde adli para cezasına çevrilebilen suçlardan olmamakla birlikte bu suç tipinde adli para cezası seçimlik değildir. Yani kişi hem hapis cezasına çarptırılacak hem de adli para cezasını ödeyecektir.

Erteleme kararında, mahkemece yargılanan kişinin suçlu olduğu tespit edilmiş ve kişi hakkında hapis cezası hükmedilmiştir. Ancak, mahkeme tarafından kişiye verilen hapis cezasının, ertelenmesine karar verilmiş olacaktır. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunda cezanın ertelenmesi mümkündür. Zira etkin pişmanlık hükümleri geçerli olduğundan cezanın düşeceği ve bu nedenle de erteleme şartları oluşabileceği açıktır.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması suçunda CMK m.231 uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda Şikayet Süresi, Zamanaşımı, Uzlaşma ve Görevli Mahkeme

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun soruşturma ve kovuşturması resen yapılır ve şikayet aranmaz. Suç uzlaşma hükümlerine tabi olmayıp dava zamanaşımı ise sekiz yıldır. Bu suçta kişisel cezasızlık nedenlerine de yer verilmiş olup suçun;

  • Haklarında ayrılık kararı verilmiş eşler,
  • Üstsoy ve altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinenin veya evlatlığın,
  • Aynı konutta yaşayan kardeşlerden birinin,

Zararına işlenmesi halinde ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmamaktadır.

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise kullanma fiilinin işlendiği yer mahkemesi ile suçun teşebbüs aşamasında kaldığı takdirde son icra hareketinin yapıldığı yer asliye ceza mahkemesidir.

Kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu sebebiyle yargılanan veya müşteki durumunda olan kişilerin ceza avukatı ile süreci yürütmesi önemlidir. Zira bu suçun cezası en az 3 yıldır. Hürriyetinizi bağlayıcı bir cezanın çıkması muhtemeldir. Bu nedenle ceza davanızın profesyonel şekilde yürütülmesi gereklidir.
Paylaş