Askeri Disiplin Kanunu

Askeri Disiplin Kanunu

Askeri Disiplin Kanunu

Askeri Disiplin Kanunu 31.01.2013 tarihinde kabul edilmiş olup 16.02.2013 tarihli resmi gazete de yayınlanmıştır.  Askeri disiplin kanunun ile Silahlı Kuvvetlerin kusursuz ve disiplinli bir nizam da kurulması hedeflenmiştir.  Askeri disiplin kanununu Türk silahlı kuvvetleri personeli ve öğrencilerini kapsamaktadır.  Askeri disiplin  kanunu disiplin suçlarını belirtilmiş olup kanuni suç ve ceza ilkesi gereği düzenlenmiştir.

Askeri disiplin kanunu ordunun kusursuz olarak eğitimlerini tamamlamasını ve disiplinli bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesini benimsemiştir. Kanun ile belirtilen hususlar ordunun disiplini açısından hayatı önem taşımaktadır.

Yabancı devletlerden ve Terör örgütlerinden gelebilecek tehditlere karışı Vatanını savunmak görevini Silahlı kuvvetlerin bu görevlerini. İcra ederken sağlam bir disipline sahip olması gerekmektedir. Bu disiplin ancak Askeri Disiplin kanunu ve Askeri disiplin hukuku ile sağlanabilmektedir. Askeri disiplin hukuku içerikler ve maddelerinin incelenmesi bakımından özgürlük bağlayıcı. Belirli kısıtlamaları kapsamasın dan dolayı askeri disiplin hukukunun ceza hukuku disiplinine yakın olduğu söylememiz yanlış olmayacaktır.

Askeri Disiplin Kanunu

Askeri disiplin kanunu hazırlanırken içerik olarka askeri casusluk suçları, firar suçları. Ve yaptırım teorileri ile birlikte ele alınarak kapsamlı bir şekilde hazırlanmıştır. Askeri suç terimleri genel suç terimlerinden belirli noktalarda farklılıklar göstermektedir. Bu nokta da hazırlanan kanun ve hukuk işlemlerinde bu noktaların tamamı titizlikle incelenmiş ve genel suç teorilerine yer verilmiştir.

Askeri Ceza ve Disiplin Hukuku isimli bu çalışmayı diğer çalışmalardan ayıran. Bir özellik ise ceza hukuklarında yer almayan Askeri suçların kapsamlı bir şekilde içerisinde bulunması ve kapsamasıdır. Askerî Yargıtay ve sınırlı da olsa yapılan bazı akademik çalışmalar ışığında ele alınmıştır. Askerî Ceza Kanunu’na ilişkin şerhler hariç olmak üzere Askerî Ceza Hukuku Özel Hükümleri ilk kez bağımsız bir çalışma konusu yapılmıştır.

Askeri Disiplin kanunu hükümlülükleri yürülükten kaldırılmış olsa. Bile Askeri işlenen suçlar kapsamında bu kanuna değinmeden ve bu kanunun incelenmeden karar vermek neredeyse imkansız bulunmaktadır. Çünkü Askeri disiplin kanunu askeriyenin işlevleri ve askerinin çalışma metabolizmasını oluşturan temel bir kanundur.

Askeri Disiplin Kanununa aykırı hareket eden yada askeri suçları kapsayan. Davaların mutlak suret ile askeri ceza avukatları tarafından bakılması. Ve yada bu konu Askeri Ceza avukatlarından destek alınması gerekmektedir.  Çünkü Askeri davalar uzmanlık gerektiren ve bu disiplin kanunu yada askeri konulara hakim olan avukatlar. Tarafından yürütülmesi sürecin sizler açısından daha kolay ve hızlı yol katedilmesine yardımcı olacaktır.

Askeri Ceza Kanunu Disiplin Suçları

Askeri personeller tarafından işlenecek disiplin suçları ve bunların cezaları 6413 sayılı Askeri Disiplin Kanunu hükümlerine tabidir.  Askeri disiplin cezaları suçun büyüklüğüne göre cezalandırılmaktadır.  Bu cezalar maddeler halinde şu şekildedir.

 • Uyarma,
 • Kınama,
 • Hizmete kısmi süreli devam,
 • Aylıktan kesme,
 • Hizmet yerini terk etmeme,
 • Oda hapsi
 • Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrılma

Yukarıda Belirtmiş olduğumuz cezaların verilme tarzları ve nedenlerinide sizlere açıklayarak bilgi vermek istiyoruz. Bu cezaların daha önce de belirttiğimiz üzere suçun kapsamına ve büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Şimdi bu cezaların içerikleri ve işleyişleri hakkında sizlere açıklamalar sunalım.

Askeri Disiplin Kanunu Uyarma Cezası

Uyarma cezası; personele, görevinin icrasında veya hal ve hareketlerinde daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Askeri cezalar arasında en hafif olanıdır. Askeri şahıslara uyarma cezası verilmesini gerektirecek fiiller:

 • Emri mütalaa etmek
 • Görevde kayıtsızlık
 • Hizmet dışındayken amir veya üste saygısızlık
 • Mesai çizelgesine uymamak
 • Kılık ve kıyafeti bozuk olmak
 • Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak
 • İsraf etmek
 • Saygısız davranmak
 • Başkalarını kötülemek.
 • Askeri nezaket kurallarına uymamak.
 • Hizmet haricinde yalan söylemek
 • Selamlama yapmamak
 • Zamana riayet etmemek
 • Mesai dışında aşırı alkol kullanımı.
 • Görev dönüşü tekmil vermemek
 • Kişisel ve çevre temizliğine dikkat etmemek
 • Kendini geliştirmede yetersiz kalmak

Askeri Disiplin Kanunu Aylıktan kesme

Kınama cezası; personele, görevinin icrasında veya hâl ve hareketlerinde kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Askeri şahıslara kınama cezası verilmesini gerektirecek fiiller:

 • Amir veya üste nezaketsizlik
 • Meslek etiğine aykırı davranışta bulunmak
 • Küfürlü konuşmak
 • Askeri silsileyi bozarak hareket etmek
 • Uygun olmayan hitaplarda bulunmak
 • Sorumluluktan kaçmak
 • Askeri eşyayı uygun kullanmamak
 • Sağlığın korunması kurallarına uymamak

Askeri Disiplin Kanunu Hizmete Kısmi Süreli Devam Cezası

 • Üste saygısızlık
 • Görev yerini izinsiz terk etmek
 • Temaruz
 • Uygunsuz davranışlarda bulunmak
 • Ketum davranmamak

Askeri Disiplin Kanunu Hizmete Kısmi Süreli Devam Cezası

Aylıktan kesme cezası; disiplin cezası verilen personelin, sosyal güvenlik mevzuatına göre hesaplanan. Prime esas kazanç tutarından ekli (1) sayılı çizelgede belirtilen oranlarda kesinti yapılmasıdır. Ceza, aylığı tahakkuk ettiren birimce personelin aylığından kesilmek suretiyle yerine getirilir. Aylıktan kesme tam lira üzerinden yapılır ve kuruşlar dikkate alınmaz. Askeri şahıslara aylıktan kesme cezası verilmesini gerektirecek fiiller:

 • Amire saygısızlık
 • Yalan söylemek
 • Hizmetle ilgisi olmayan emir vermek
 • Maiyetinin gözetiminde ihmal göstermek
 • Ayrımcılık yapmak
 • Yasak edilen yerlere girmek
 • Kayırma talep etmek
 • Maiyetinden hediye kabul etmek
 • Hizmetteyken siyasi içerikli konuşmak
 • Yasaklanmış faaliyetlere katılmak
 • İzinsiz olarak garnizonu terk etmek
 • Ulaşım güvenliğini ihlal etmek

Askeri Ceza Kanunu Hizmet Yerini Terk Etmeme Cezası

Hizmet yerini terk etmeme cezası; personelin mesai bitiminden sonra görev yaptığı yerden ayrılmayıp resmi daire, kışla, eğitim alanları ile sair yerlerdeki hizmetine devam etmesidir. Bu ceza disiplin amirleri tarafından ekli (1) sayılı çizelgeye göre; disiplin kurulları tarafından dört ile on güne kadar verilebilir.

Ceza verilen personel için uygun bir yatma yeri tahsis edilir. Tatil günlerinde cezanın yerine getirilmesine ara verilir. Cezanın yerine getirilmesi sırasında, hizmete ilişkin haller hariç, günde toplam bir saati geçmemek üzere ziyaretçi kabul edilebilir. Askeri şahıslara hizmet yerini terk etmeme cezası verilmesini gerektirecek fiiller:

 • Emre itaatsizlik
 • Kısa süreli kaçmak
 • İzin süresini geçirmek
 • Hizmete mahsus eşyaya zarar vermek
 • Hediye istemek veya borç almak
 • Maiyetinin disiplinsizliği hakkında soruşturma yapmamak
 • Asta kötü muamele yapmak
 • Nöbet talimatına aykırı hareket etmek
 • Hoşnutsuzluk yaratmak
 • Tahrik
 • Sarhoşluk
 • Kumar oynamak
 • Yasak edilen malzemeyi bulundurmak
 • İzinsiz üyelik
 • Disiplin cezasının yerine getirilmesine karşı gelmek
 • Kavga etmek

Askeri Ceza Kanunu Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası, personelin tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesilmesi veya durumuna göre sözleşmesinin feshedilmesi sonucunu doğurur.

Askeri ceza alanlar, seferberlik ve savaş halleri haricinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde herhangi bir şekilde görev alamazlar. Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında oluşturulacak yüksek disiplin kurulları tarafından verilir.

İlgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının onayı ile yerine getirilir. Askeri Cezalar arasında en ağır olanıdır. General ve amiraller hakkında ise Genelkurmay Başkanlığında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulu tarafından verilir ve yerine getirilir. Askeri şahıslara silahlı kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini gerektirecek fiiller:

 • Aşırı borçlanmak ve borçlarını ödeyememek
 • Ahlaki zayıflık
 • Hizmete engel davranışlarda bulunmak
 • Gizli bilgileri açıklamak
 • İdeolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak
 • Uzun süreli firar etmek
 • Disiplinsizliği alışkanlık hâline getirmek:
 • İffetsiz bir kimse ile evlenmek veya böyle bir kimse ile yaşamak
 • Gayri tabii mukarenette bulunmak

Askeri Disiplin Kanunu 2017

Yapılan düzenlemeler ile Askeri davalar askeri yargıtay yada askeri yüksek mahkemeler kaldırıldı.Bu noktada askeri davalar yargıtay ve danıştaya yönlendirilme yapıldı. Bu düzenlemeler ile askeri uyuşmazlıklar artık adli yargının görev alanına girmiş oldu.  Bu davalar adli yargı da görülmüş olsa askeri suçları ve askeri yasaları kapsadığı. İçin büyük bir teknik destek ve özel olarak işlenmektedir.

Askeri ceza mahkemelerinin kaldırılması ile sivil mahkemelerde görülen davalar da yine askeri ceza kanunu uygulanmaktadır.  Bu sebepten dolayı hukuksal olarak hiçbir değişiklik oluşmamıştır.  Bu sistem ile mahkemelerin bölünmesi engellenmiş ve yargılama sistemlerinde alanında uzman kişilerin yargılama yapması sağlanmıştır.  Askeri mahkemelerin kaldırılması ile sadece yargıda reform yapılmış değil sivil mahkemelerinde görevleri artırılmış oldu.

Askeri ceza avukatı demek askeri kökenden gelen yada sadece askeri mahkeme avukatı demek değildir. Avukatlık sisteminde buna ait bir yasal düzenleme yada kısıtlama bulunmamaktadır. Bu sebeple diğer davalara hakim olan bir avukat da askeri ceza davalarına bakabilmektedir. Ama düzenleme bu şekilde olsa bilse uygulamada bu çok fazla kolay bir durum değildir.

Bunu şu şekilde özetlemek gerekirse askeri ceza davaları uzmanlaşmayı, askeri disiplin yönetmeliğini ve hukukunu iyi şekilde bilmek gerekmektedir. Bu mekanizmayı bilinmediği zamanlar ise sizler adına kötü ve olumsuz sonuçlar doğurması ve mağdur olmanız kaçınılmaz bir sondur. Kadim Hukuk Bürosu bu konuda tam olarak uzmanlaşmış ve konuya tam olarak hakim bulunmaktadır.

Tsk Disiplin Kanunu

Ülkemize askeri mahkemeler ile ilgili çalışma yapan avukatlar ne yazık ki sınırlıdır. 2017  yılında sonra sivil yargıda görülmeye başlayan askeri davalar askeri ceza avukatlarını ön plana çıkarmıştır.  Askeri ceza davaları ve askeri ceza kanunlarında görülen davalar uzmanlık gerektiren bir avukatlık branşıdır

Askeri kişilerin idareye karşı açmış olduğu davalar da artık askeri mahkemelerde değil idari yargı mahkemelerinde görülmeye başlanmıştır.  Askeri ceza avukatı hem askeri cezaya hem de askeri hukununa hakim olması.  2577 sayılı idari yargılama usulü kanunundaki hükümlere hakim olması şarttır.  Bu bilgiler ışında mahkemeye yön verecek müvekkilini haklı çıkaracak olan askeri ceza avukatlarıdır.

.Ülkemizde askeri birimlerin ve davaların yoğun olarak görüldüğü Ankara’da askeri ceza avukatı talebi de yoğun olarak meydana çıkmıştır. Askeri dava avukatı konularında sizlerde yaşayabileceğiniz sıkıntılarda askeri dava avukatı olarak bizlere iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz

X
kadim hukuk ve danışmanlık