Askeri Ceza Kanunu 64. Madde

Askeri Ceza Kanunu 64. Madde

askeri ceza kanunu 64 madde

Askeri Ceza Kanunu 64. Madde

Çağırılıp da  Gelmeyen Yedek Subaylar, Yedek Astsubaylar ve Askeri Memurların Cezaları

  1. Hazarda askeri hizmete çağrıldığı halde 1076 sayılı kanunun 15 inc maddesine tevfikan Milli Müdafaa Vekaletince emredilen müddet içinde askerlik şubesine gelmeyen yedek subay , yedek astsubay ve askeri memurlardan bu müddetin bitmesinden sonra on beş gün içinde elde edilenler bir aydan altı aya kadar, on beş günden sonra üç ay içinde elde edilenler altı aydan bir seneye kadar hapis ve üç aydan sonra elde edilenler beş seneye kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu müddetler içinde kendiliğinden gelenlerin cezaları yarıya indirilir.
  2. Seferberlikte çağrıldığı halde muayyen müddet içinde askerlik şubesine gelmeyen yedek subaylar, yedek astsubaylar ve askeri memurlardan bu müddetin bitmesinden sonra yedi gün içinde gelenler üç aydan iki seneye kadar, elde edilenler altı aydan üç seneye kadar, yedi günden sonra üç ay içinde gelenler iki seneden ve elde edilenler üç seneden aşağı olmamak üzere hapis, üç aydan sonra gelenler beş seneden az olmamak üzere ağır hapis, elde edilenler ölüm cezasıyla cezalandırılırlar.
  3. Askeri hizmet için yapılan davet üzerine şubeye gelen yedek subay , yedek astsubay ve askeri memurlardan mahalli müretteplerine hazarda on iki ve seferberlikte dört gün içinde hareket etmeyenler veya yol müddeti hariç olarak bu müddetlerin yarısından fazla bir müddeti yolda geçirerek vazife ve memuriyetlerine iltihak etmeyenler hazarda üç aya kadar ve seferberlikte üç aydan beş seneye kadar hapis olunurlar. Bu fıkrada ve 65 inci maddede yazılı müddetler halin icabına göre Milli Müdafaa Vekilliğince azaltılabilir veya uzatılabilir. Az vahim hallerde 63. maddenin son fıkrasında yazılı hükümler bu maddede yazılı olan cezalar hakkında da tatbik olunur.
  1. 1076 sayılı kanunun 13 ve 15. maddelerinde yazılı haller bu maddenin tatbikinde de nazara alınır

 Askeri Ceza Kanunu 64. Madde Açıklaması

  • Bu maddenin 1.fıkrası, hem yoklamalarını yaptırmak hem muvazzaflık hizmetini yapmak üzere çağırılıp da gelmeyen yedek subayların hem de yedeklik döneminde askere çağırılıp da gelmeyen subayların fiillerini kapsar.
  • Maddenin 2.fıkrasında, suçun seferberlikte işlenmesi hali nitelikli hal kabul edilmiştir.
  • 3.fıkrada, muvazzaflık hizmetini yapmak üzere askerlik şubesine gelip sevk evrakını alan, fakat fıkrada belirtilen süreler içinde birliğine katılmayan yedek subayların eylemleri geç iltihak suretiyle bakaya sayılarak cezalandırılır.
  • 4.fıkrada, bu madde uygulanmasında nazara alınacağı belirtilen 1076 sayılı Kanunun 13.maddesi, bu suçun seferlikte işlenmesi halinde mazeret sayılabilecek hallere ilişkindir. 15.madde de ise, muvazzaflık hizmetini yapmış olanların çağrıldıkları eğitim ve tatbikatlara özürsüz olarak katılmamaları halinde haklarında 1111 sayılı AsK’nın 89.maddesinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu madde bir atıf hükmü niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla eğitim ve tatbikata ilk kez katılmamak idari para cezasını gerektiren bir kabahat oluşturur. Ancak bu para cezası kesinleşen yedek asker kişinin sevk edildiği tatbikat görevine derhal sevki gerekir. Bu sevkle icabet etmediği takdirde AsCK 64.maddede yazılı olan baka suçunu işlemiş olur.

  • İlgili Makale: 
  • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

Askeri Kanunu 64. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/
askeri ceza kanunu 64
askeri ceza kanunu 64

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık