Ceza Hukuku

Askeri Ceza Avukatı

Suçun işlenmesiyle bozulan askeri disiplinin kısa sürede sağlanıp sürdürülmesi ve askeri suçların önemli bir bölümünün genel suçlardan farklı özellikler taşıması nedeniyle, askeri suçlara ait davalara, öteden beri bu konuda ihtisas sahibi hakimlerden oluşan askeri mahkemeler bakmaktaydı. 16.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6771 sayılı kanunla Anayasa’ya eklenen geçici 21. madde uyarınca askeri mahkemeler ve askeri yüksek mahkemeler kaldırılmıştır. Askeri mahkemelerin görevleri sivil mahkemelere geçmiştir. Fakat Askeri Ceza Kanunu halen uygulanmaya devam edilmiştir. Dolayısıyla askeri ceza avukatı terimi halen insanlar arasında kullanılmaya devam etmektedir. Askeri ceza avukatı, askeri konularda davalarda uzmanlaşmış avukattır.

Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) ve askeri mahkemeler 2017 yılında halk oylaması ile kaldırıldı. Bu mahkemelerin görev alanına giren dosyalar sivil yargıya taşındı. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) dosyaları idare mahkemelerine, Askeri Yargıtay dosyaları ise Ağır Ceza ve Asliye Ceza Mahkemeleri’ne gönderildi. Bu şekilde yargıda tek tip sivil bir sisteme geçildi.

Askerlik düzeninin temeli disiplindir. Disiplinin sağlanması verilen emirlere itaat etmek ve kurallara uymak ile mümkündür. Söz konusu emirlere uyulmaması halinde bozulan disiplinin yeniden tesis edilmesinin sağlanması amacıyla askeri mevzuatta çeşitli yaptırımlar öngörülmüştür.Askeri ceza hukuku bu bakımından önem arz etmektedir. Askeri ceza ve disiplin hukuku ile ordu içinde disiplin sağlanır.

Fakat Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) ve askeri mahkemelerin kaldırılması uygulanacak mevzuat bakımından bir fark yaratmadı. Sivil mahkemeler yine askeri ceza kanunu ya da askeri disiplin kanununu uygulamaya devam edecek. Yani sadece yargılama yapacak makamlarda değişiklik yapılmış olup uygulanacak mevzuat aynı kalmıştır.

Bu durumun artı ve eksileri vardır. En önemli artısı sivil mahkemelerin askeri yargıdaki emir komuta zincirinden uzak olması nedeniyle daha adil olduğu düşüncesidir. En büyük eksisi ise uzmanlaşmış askeri mahkemelerde görülen davaların artık her işe bakan mahkemeler tarafından yürütülüyor olmasıdır. Bu durum yargılamalarda hataları beraberinde getirecektir.  Son olarak yoğun bir emir komuta zinciri içerisinde bulunan kişilerin bir de eski ve çağdışı kalmış bir yasaya tabi kılınmaları adaletsizliğin en tipik örneğidir. Bunu birde eski tip askeri mahkemelerde sürdürmek adaletsizliği daha da arttırmıştır.

Devletler orduları ile birlikte kurulmakta, onlar ile savunulmaktadır. Bu savunma yeterince sağlanamadığı takdirde devletler bağımsızlıklarını kaybetmekte, sonuçta yok olmaktadır. Bu yönü ile devletlerin bağımsız ve güçlü şekilde varlıklarını sürdürebilmeleri ordularının varlığı ile yakından ilgilidir. Bu sebeple ordu bir devletin en temel yapı taşıdır. Güçlü, caydırıcı ve disiplinli bir silahlı kuvvete ihtiyaç duyulmaktadır.

Askeri Suçlar

Askeri suç; “milli savunmayı sağlamak ve korumak maksadıyla, başka bir ifadeyle askeri bir yararı korumak amacıyla kabul edilmiş olan kanunlarda yer almış bütün suçlar askeri suçlardır.” şeklinde tanımlamıştır.

Uyuşmazlık Mahkemesi, askeri suçları; “ TCK’da kısmen veya tamamen düzenlenmeyen, askeri bir hizmet ve görevin ihlalini ifade eden suçlarla, bu nitelikte olmamakla beraber, askeri bir menfaati koruma amacı güden, Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlenen ve Türk Ceza Kanunu’na yapılan gönderme dolayısıyla bu kanunun uygulama alanına giren suçlardır.” şeklinde tanımlamıştır.

 • Yoklama kaçağı, bakaya, saklı, firar
 • Çağrılıpta gelmeyen yedek subaylarla askeri memurların cezaları
 • Vazife ve memuriyetlerine gitmeyenlerin cezaları
 • Firar ve cezası
 • Yabancı memlekete firar edenlerin cezası
 • Mehil içinde yakalananların cezası
 • Düşman tarafına, düşman karşısında, mahsur mevkiden kaçanların cezası
 • Sözleşerek firara ve cezası
 • Erbaşların rütbelerinin geri alınması
 • Firara kalkışanları haber vermeyenlerin cezası
 • Kaçaklara yardım edenlerin cezaları
 • Tutukevi veya cezaevinden kaçmak veya kaçmaya aracı olmak
 • Göz veya oda hapsi ceza yerinden kaçmak, infaz şartlarına uymamak, kaçmaya aracı olmak
 • Kendini askerliğe yaramayacak hale getirenlerin cezası
 • Başkasını askerliğe yarayamayacak hale getirenlerin cezası
 • Askerlikten kurtulmak için hile yapanlar
 • Amir veya üstü tehdit
 • Yalan yere şikayet
 • Amir ve üstüne hakaret edenlerin cezası
 • İtaatsizlikte ısrar edenlerin cezası
 • Mukavemet ve cezası

Devlet ve toplum yapısı ile son derece yakından ilgili bir kuruluşun fonksiyonlarını eksiksiz yerine getirebilmesi için özel kurallara tabi tutulması, kendine has ceza ve disiplin mevzuatına sahip olması gereklidir. Silahlı kuvvetlerin disiplini de çoğunlukla, askerlik hizmetlerinin niteliğinden kaynaklanan suçları ve cezaları içeren askeri ceza kanunlarının uygulanmasıyla sağlanmaya çalışılmaktadır.  Askeri ceza veya askeri disiplin hukuku bu sebeple hayati öneme sahiptir. Zira ordunun düzenli ve tertipli işleyişi bu kurallar doğrultusunda ancak sağlanabilir.

Askeri Ceza Hukuku

Askeri suçlar; firar, emre itaatsizlikte ısrar, amir veya üste fiili taarruz, amir veya üstü tehdit, asta müessir fiil, isyan, fesat, kendini askerliğe elverişsiz hale getirme gibi sadece Askeri Ceza Kanununda yer alan ve ancak askeri şahısların işleyebilecekleri sırf askeri suçlar yanında; görevi ihmal, rüşvet, taksirle yaralama, casusluk gibi unsurları tamamen veya kısmen diğer kanunlarda veya Askeri Ceza Kanununda düzenlenmekle beraber cezalandırma bakımından TCK’ye yollama yapılan, asker olmayan kimseler tarafından da işlenebilen ve askeri bir yararı korumak amacını güden askeri suç benzeri suçlardır. Bu davalara bakan avukatlara da askeri ceza avukatı veya askeri davalara bakan avukat denilmektedir.

Askeri suç; “Yalnızca asker kişi sıfatını taşıyan kişiler tarafından askeri bir hizmet veya görevin ihlal edilmesi suretiyle işlenen suçlarla, unsurları kısmen veya tamamen genel ceza kanunlarında öngörülen ve askeri ceza kanunları tarafından ayrıca düzenlenen veya yapılan atıf dolayısıyla bu kanunların uygulama alanına dahil edilmiş bulunan, asker kişi sıfatını taşımayan kişiler tarafından da işlenebilen askeri bir yararı korumaya yönelik suçlar askeri suçlardır” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Askeri davalar ülkemizde çok sınırlı bilinen ve sadece askeri ilgilendiren bir alandır. Askeri Ceza Kanunu ile açıkça belirtilen kuralların ihlali durumunda ortaya çıkan askeri ceza davalarında alanında uzman askeri ceza avukatları tarafından yürütülmesi kişilerin hak kaybına uğramaması adına hayati öneme sahiptir. Bu tür davaların sonuçları da ceza davası olması gerekçesiyle kişiler için hayati sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle askeri davalarda alanında uzman askeri ceza avukatı ile hukuki destek almak büyük önem teşkil etmektedir. Askeri davalar uzmanlık gerektiren, hataya yer olmayan bir alandır. Çünkü hata durumunda telafisi imkansız cezalar ile karşılaşılması muhtemeldir.

Askeri Ceza Kanunu kapsamında soruşturma açılan ve yargılanan kişilere normal ceza davaları gibi süreç işletilmektedir. Çünkü askeri yargı kapatılmış ve bu işi sivil yargı üstlenmiştir.

Fakat uygulanacak mevzuat yine aynı Askeri Ceza Kanunudur. Söz konusu Askeri Ceza Kanunu kapsamında görülen davalar şu davalardan oluşmaktadır:

 • İç hizmet kanunu kapsamındaki davalar,
 • Görevi ihmal ve kötüye kullanma davaları,
 • İsyan davaları,
 • Emre İtaatsizlik davaları,
 • Firar davaları,
 • İzin tecavüzü davaları,
 • Ast ve üste müessir fiil davaları,
 • Hizmete mahsus eşyayı tahrip ve terk etme davaları,
 • Taksirle adam öldürme davaları,
 • Silah kullanma yetkisi kapsamındaki suçlara ait davalar.

Askeri Ceza Yasası kendi başına bağımsız bir yasa olmaktan uzaktır. Türk Ceza Kanunu ve Genel Ceza Hukuku ile bağlantısı yoğundur. Askeri ceza hukukunda da suçlar ağırlıklarına göre askeri cürümler ve kabahatler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Disiplin suçları tabiri caizse yarı kabahat yarı disiplinel anlamda yasak fiillerdir. Disiplinel anlamda yasak olan fiillerin askeri mahkeme olan bir disiplin mahkemesinde yargılanması ve hürriyeti bağlayıcı ceza ya da para cezası verilebilmesi bu hukuk dalını ve yapılanışını sivil disiplin hukukundan ayıran en önemli özelliktir.

Askeri Disiplin Hukuku

6413 sayılı askeri disiplin kanunu, 211 sayılı iç hizmet kanunu, 1632 sayılı askeri ceza kanunu, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen şimdi İdare Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesine tevdi edilen davalar, adi, vazife ve harp maluliyetine ilişkin maddi manevi tazminat idari davaları, özel hukuk kapsamına giren maddi manevi tazminat, asker kişilerin özlük haklarına ilişkin tazminat davaları, görevden uzaklaştırma ve disiplin cezalarının iptali davalarının yürütülmesi askeri disiplin hukuku kapsamındadır.

Askeri Disiplin Kanunu’ndaki;

-Disiplin amirlerince verilen; uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam ve aylıktan kesme cezaları,

-Disiplin kurulları ve disiplin amirlerince verilebilen; hizmet yerini terk etmeme ve oda hapsi cezaları,

-Yüksek disiplin kurullarınca verilen; silahlı kuvvetlerden ayırma cezalarının idare mahkemesi tarafından iptali ve yürütülmesinin durdurulması için açılacak idari davalar Askeri Disiplin Kanunu kapsamındadır.

Kadim Hukuk Bürosu askeri disiplin hukuku konusunda ülke genelinde birçok dava yürütmekte ve yaşanılan mağduriyetlere hukuk çerçevesinde yardımcı olmaktadır. Bünyesinde yer alan avukatların asker ve polis kökenli olması, askeri disiplin ve askeri ceza konularında uygulamaya hâkim, sonuç ve çözüm odaklı anlayışı askeri ceza hukukunda sayılı hukuk büroları haline getirmiştir.

Askeri Mahkemelerle İlgilenen Avukatlar

Avukatlık Kanunu kapsamında avukatlar her alanda dava alabilir. Buna engel bir düzenleme yoktur. Tıp ve mühendislik alanları gibi uzmanlaşma avukatlıkta yoktur. Bu sebeple boşanma davasıyla ilgilenen avukatın askeri ceza hukuku avukatı veya askeri disiplin avukatı olmasında yasal engel yoktur. Fakat bu durum maalesef pratikte geçerli değildir. Yani ülkemizde askeri dava avukatı diye bir avukatlık branşı yoktur. Fakat ilgilendiği alan neticesi ile askeri ceza ve askeri disiplin hukuku konusunda tecrübe edinmiş avukat bulmak mümkündür.

Askeri ceza hukuku tamamen uzmanlaşmayı gerektiren başlı başına bir alandır. Askeri Mahkemelerle İlgilenen Avukatlar bu konuda birçok dosya yürütmesi ve uygulamanın nasıl olduğunu bilmesi gereklidir. Aksi durumda alınan dosyanın sizler adına olumsuz sonuçlar doğurmasına, mağdur olmanıza sebebiyet vermesi kaçınılmazdır. Ankara askeri mahkemelerle ilgilenen avukatlar bu konuda uzmanlaşmıştır. Avukatlık mesleği ile askeri hukuku bünyelerinde birleştirmiştir.

Askeri mahkemelerle ilgilenen avukatlar ülkemizde çok sınırlıdır. Bu avukatlar askeri ceza hukuku ve askeri disiplin hukukunda uzmanlaşmıştır. 2017 tarihinden itibaren sivil yargıda görülen askeri davalar askeri avukatları daha da ön plana çıkarmıştır. İdare hukuku içerisinde yer alan askeri disiplin hukuku çok spesifik ve uzmanlık gerektiren bir branştır.

Kadim Hukuk Bürosu avukatlarından Avukat Ferhat Gebeş 17 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet etmiş, darbe sonrası kritik görevlerde çalışmış, disiplin subaylığı görevini üstlenmiş sonrasında kendi isteğiyle istifa ederek avukatlık mesleğini icra etmeye başlamıştır. Kadim Hukuk Bürosu kurucu avukatlarından Ferhat Gebeş; askeri ceza hukuku ve askeri disiplin hukuku konularında uzmanlaşmış askeri avukatlardandır. Ankara Askeri Mahkemelerle İlgilenen Avukatlar arasında gösterilen Avukat Ferhat Gebeş bir çok askeri davada vekillik görevi üstlenmiştir.

Askeri Konularda Uzman Avukat

Kadim Hukuk Bürosu alanında birbirinden uzman avukat ve danışmanlarıyla hizmet vermektedir. Müvekkillerini odak noktasına alan Kadim Hukuk Bürosu, görülen askeri ceza davalarında onların haklarını en iyi şekilde savunmak için çalışmalarına büyük bir titizlikle sürdürmektedir. Ceza ve idari dava sürecinin her aşamasında, kararın kesinleşip davanın kapanma aşamasına kadar aynı disiplin içinde müvekkillerine çözümler üretmedir. Kadim Hukuk Bürosu avukatları; askeri ceza avukatı Ankara arayışınızda da hukuki hizmet sunmaktadır. Kadim Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek profesyonel avukatlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Ülkemizde Avukatlık Kanunu gereği avukatlık mesleğinde branşlaşma yoktur. Bu sebeple askeri ceza avukatı, askeri disiplin avukatı, asker kökenli avukat veya askeri konularda uzman avukat şeklinde bir tanımlama yapmak mümkün değildir. Ancak toplumda askeri davalara bakan avukatlara Askeri Konularda Uzman Avukat veya Askeri Mahkemelerle İlgilenen Avukatlar denildiği görülmektedir. Her ne kadar branşlaşma olmasa da uzmanlaşma mümkündür. Bu da sürekli askeri davalara bakan avukatların, Askeri Konularda Uzman Avukat veya Askeri Mahkemelerle İlgilenen Avukatlar olarak uzmanlaşmasına yardımcı olmaktadır.

Askeri Konularda Uzman Avukat; askeri davalara bakan, bu alanda uzmanlaşmış, uygulamaya hakim, askerlik mesleğinin inceliklerini ve emir komuta zincirini bilen avukata denir. Askeri Konularda Uzman Avukat Ankara ve çevresinde çok az bulunmaktadır. Kadim Hukuku Bürosu da bunlardan birisidir. Askeri Konularda Uzman Avukat bulmak tüm Türkiye’de oldukça zordur. En çok askeri avukat bu sebeple Ankara’da bulunmaktadır.

Avukatlık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde branşlaşmaya, uzmanlaşmaya doğru gitmektedir. Ülkemizde mesleki anlamda uzmanlığın artması için çeşitli eğitimler yapılmaktadır. Fakat ülkemizde kanuni anlamda Askeri Konularda Uzman Avukat veya Askeri Mahkemelerle İlgilenen Avukatlar adında ayrı bir avukatlık branşı bulunmamaktadır. Askeri Konularda Uzman Avukat veya Askeri Mahkemelerle İlgilenen Avukatlar daha çok halk tarafından kullanılan bir terimdir. Askeri Konularda Uzman Avukat veya Askeri Mahkemelerle İlgilenen Avukatlar terimi adliye pratiğinde halk arasında yer edinmiştir.

Asker Kökenli Avukatlar genelde Askeri Konularda Uzman Avukat olarak tanımlanmaktadır. Fakat bu genelleme tam olarak doğru değildir. Çünkü asker kökenli avukatlar farklı alanlarda da çalışabilmektedir. Bu sebeple sadece asker kökenli diye askeri konularda uzman avukat olarak nitelemek doğru değildir. Askeri Konularda Uzman Avukat; askeri ceza ve askeri disiplin hukuku konusunda dava yürütmüş ve uzmanlaşmış avukattır.

Ankara Askeri Avukat

Askerlik mesleğinin özellikleri ve kendine özgü disiplin anlayışı; birçok ülkede asker kişilerin tabi olacakları askeri ceza hukuku ve askeri disiplin hukuku kurallarının özel kanunlarda düzenlenmesi sonucuna yol açmıştır. Disiplini bozulmuş ordular yok olmaya mahkum olduğu gibi güvenliğini ve bekasını sağlayamadığı devletler de aynı kaderi yaşamayacaktır. Bu nedenle bir toplum için ordunun disiplinin korunması diğer kurumların disiplinin korunmasından daha fazla önem arz etmektedir. Askeri disiplin, sadece belirli statüde bulunan kişiler için genel ceza kanunlarında bulunmayan suç tipleri ve cezalarını gerektirmektedir. Bu suçlar, “askeri suçlar” olarak ortaya çıkmaktadırlar.

27 Nisan 2017 tarihli ve 663 sayılı kararının, 27 Nisan 2017 tarihli ve 30050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile de askeri yargı kaldırılmıştır. Artık genel Adliye Mahkemeleri tarafından bakılmasına (ve bu Mahkemelerin tabi olduğu kanun yolları ve usul kurallarının uygulanmasına) yol açmış olup; asker kişilerin askeri suçlarını düzenleyen 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu halen yürürlükte olduğundan, bu durumun, askeri ceza hukukunun ayrı bir uzmanlık alanı olarak mevcudiyetini devam etmektedir. Yani uygulanacak Askeri Ceza Kanunu halen aynıdır. Tek değişen yargılamayı yapan mahkemelerin artık sivil mahkemeler olmasıdır.

Ankara Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olması ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birimlerin merkezlerinin bulunması sebebiyle askeri ceza davaları ve askeri disiplin davalarının çok olduğu bir ildir. Bu sebeple Ankara Askeri Avukat ihtiyacı fazladır. Ankara Askeri Avukat; Ankara’da askeri ceza davaları ve askeri disiplin davalarına bakan avukattır.

Ankara Askeri Avukat; askeri ceza soruşturma ve kovuşturma aşamasında şüpheli, müşteki ve sanık vekilliği, Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemeleri’nde sanık ve müdahil vekilliği, savcılığa suç duyurusunda bulunma, Cumhuriyet Savcılığı hazırlık soruşturması sırasındaki takip, askeri disiplin hukuku kapsamında verilen kınama, uyarma, hizmete kısmi süreli devam, aylıktan kesme, hizmet yerini terk etmeme, oda hapsi cezaları ve meslekten çıkarma cezalarına karşı dava takibi yapar.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656

Başa dön tuşu