Aile Hukuku

Anlaşmalı Boşanma Davasında Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Anlaşmalı Boşanma Davasında Karar Ne Zaman Kesinleşir? Bu soru tarafımıza sıkça sorulmaktadır. Bu soruya geçmeden boşanma davası hakkında kısaca bilgi vermek gerekir. Boşanma davaları iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan biri, çekişmeli boşanma davası iken diğeri anlaşmalı boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına nazaran daha kısa sürede sonuçlanan, tarafları daha az etkileyen davalardır.

Her ne kadar iki dava arasında sürece ilişkin bir takım farklılıklar bulunsa da her iki dava türü içinde belirtmek gerekir ki, son duruşmada kurulan hüküm ile taraflar arasında gerçekleşen boşanma hukuk dünyasında bir sonuç doğurmamaktadır.

Şöyle ki, boşanmak için dilekçelerinizi verdiniz, tahkikat süreci tamamlandı, duruşmada varsa tanıklar dinlendi, deliller toplandı ve karar verildi. Bu karar verildiğinde, boşanma kararının hukuk dünyasında bir sonuç doğurabilmesi için, bir başka deyişle örneğin nüfus müdürlüğünden yeni kimliğinizi alabilmeniz için boşanma kararının kesinleşmesi gerekmektedir.

Peki ya, mahkeme tarafından verilen kararlar nelerdir? Bu karar nasıl kesinleşir? Boşanma kararının kesinleşmesi için yapılması gerekenler nelerdir? Boşanma kararının daha hızlı kesinleşmesi için yapılabilecek şeyler var mıdır? Boşanma kararının kesinleşmesini nasıl hızlandırabilirim? Karara çıkmış bosanma davası ne zaman sonuçlanır? sorularını soruyorsanız,  makalemizin devamında sorularınızın cevabını detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.

Boşanma davasında verilen kararın kesinleşmesi için tarafların birinin ya da her ikisinin birden gerekçeli karar kendilerine tebliğ edildikten sonra verilen iki haftalık sürede herhangi bir işlem yapmaması üzerine mahkeme tarafından karara kesinleşme şerhi konulmaktadır. Bir işlem yapmayan taraflara karşı mahkeme herhangi bir kanun yoluna başvurulmayan kararı kesinleştirir.

Boşanma Davasında Çıkan Kararlar Nelerdir?

Boşanma davalarında, Aile Mahkemeleri tarafından ilgili davaya ilişkin bir kısa karar bir de gerekçeli karar bulunmaktadır.

Taraflarca verilen dilekçe aşamaları sonrası, deliller toplanır, sözlü yargılama aşaması başlar, varsa tanıklar dinlenir, taraflara son sözleri sorulur ve son duruşma ile Mahkeme özet niteliğinde bir karar verir. Bu son duruşma da verilen karar, davanın reddi ya da tarafların boşanmalarına şeklinde bir karar olmaktadır. Duruşma zaptında özet niteliğinde yer alan ve taraflara da birer örneği verilen işbu karar, kısa karardır. Kısa kararda, Mahkemenin neden bu kararı verdiği, verilen kararın hangi delillere dayanarak verildiği gibi hususlar yer almamaktadır.

Boşanma kararı tebliğ edilmezse karar kesinleşmez. Boşanma kararı 2 taraf da tebliğ edilmeli ve istinaf başvuru süresi dolmuş olmalıdır.

Aile Mahkemeleri tarafından verilen, davanın reddine ya da tarafların boşanmalarına kısa kararı neden verilmiştir? Mahkeme hangi delillere dayanmıştır? Tanıkların hangi beyanları bu kararın verilmesinde etkili olmuştur? sorularının cevapları Mahkeme tarafından verilen gerekçeli kararda yer almaktadır. Gerekçeli karar, davanın taraflarına, feri ve asli müdahile tebliğ edilmesi zorunludur.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından verilen 2015/6688 E. 2015/20758 K. sayılı kararda “Anayasanın 141/3. maddesi “bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır.” buyurucu hükmünü içermektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297. maddesinde de kararın kapsayacağı hususlar ayrıntılı biçimde belirtilmiş olup, bu maddenin 3. bendine göre, mahkeme kararlarında iki tarafın sav ve savunmalarının özeti, anlaştıkları ve anlaşmadıkları hususlar, çekişmeli konular hakkında toplanan deliller, delillerin tartışılması, ret ve üstün tutulma nedenleri, sabit görülen vakıalarda bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebebin açıkça gösterilmesi zorunludur. Yerel mahkemenin hangi delillerle sonuca ulaştığını değil dayanılan delillerde yer alan hangi vakıanın kabul edildiğini Yargıtay denetimine elverişli şekilde gerekçeli olarak açıklaması zorunludur.” şeklinde belirtildiği üzere, gerekçeli kararda bulunması gereken hususlar kanunda da açık bir şekilde belirtilmiştir. Mahkeme tarafından verilen kararın denetlenebilir, tartışılabilir olması gerekmektedir. Bu nedenle de önem teşkil eden gerekçeli karar, belirtilen unsurları taşımalı ve davanın taraflarına, feri ve asli müdahile tebliğ edilmesi zorunlu olan bir karar türüdür.

Boşanma Kararı Ne Zaman Kesinleşir?

Boşanma davanızın son duruşması gerçekleşti ve son duruşmanızda tefhim edilen kısa karar “Tarafların boşanmalarına” şeklinde oldu ise, artık yukarıda bahsedildiği üzere Mahkemenin vermiş olduğu kısa karara uygun bir gerekçeli karar düzenlemesi gerekmektedir. Mahkemece düzenlenen bu gerekçeli kararın da hukuk dünyasında bir sonuç doğurabilmesi için kararın kesinleşmesi gerekmektedir. Peki, gerekçeli karar yazıldı ve yukarıda bahsedildiği üzere tarafınıza tebliğ edildiyse bu karar nasıl kesinleşecek?

Tarafınıza tebliğ edilen bu karara karşılık 2 haftalık istinaf başvurusu süreniz bulunmaktadır. Bu istinaf süresi ve istinaf başvuru hakkı, boşanma kararının çeşitli şekillerde kesinleşmesine sebep olmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Boşanma kararı şu şekillerde kesinleşebilir;

Davanın tarafları iki haftalık istinaf başvuru hakkı süresi içerisinde herhangi bir işlem yapmazlar istinaf başvuru haklarını kullanmazlar ise, boşanma kararı kesinleşir.

Davanın tarafları iki haftalık istinaf başvuru hakkı süresinin dolmasını beklemeden, istinaf başvuru haklarından feragat ettiklerine ilişkin bir dilekçe verirler ise, boşanma kararı kesinleşir.

Davanın taraflarından biri ya da ikisi de kararda bir yanlışlık olduğunu düşündükleri takdirde istinaf başvuru haklarını kullanabilirler. Öncelikle, Bölge Adliye Mahkemesinde bir istinaf süreci olacaktır. Bu halde, istinaf ve diğer kanun yollarının tükenmesi ile boşanma kararı kesinleşecektir.

Belirtmek gerekir ki, eğer bir vekil ile temsil ediliyorsanız gerekçeli boşanma kararı tarafınıza değil vekilinize tebliğ edilecektir ve bahsedilen işlemlere ilişkin süreler vekilinize tebliğ edilmesi ile başlayacaktır.

Boşanma Kararının Kesinleşmesi Ne Kadar Sürmektedir?

Bir vekil ile temsil edilmiyorsanız, gerekçeli boşanma kararının tarafınıza tebliğ edileceğini yukarıda belirtmiştik. Tarafınıza tebliğ edilecek gerekçeli karar için, mahkeme kalemi yapması gereken işlemleri yaparak hazırlamış olduğu içinde gerekçeli karar örneği bulunan kapalı tebligat mazbatasını posta tevdi listesi ile birlikte postaneye götürmektedir. Daha sonrasında, kapalı tebligat mazbatası tarafınıza tebliğ edilmek üzere postaya çıkacaktır. Tarafınız adına gerçekleştirilen bu işlem, davanın diğer tarafı için de gerçekleştirilmektedir.

Daha sonra, davanın taraflarına kapalı tebligat mazbataları tebliğ edildiğinde görevli posta memuru tebliğin gerçekleştiğine ilişkin imza ve tarih bilgilerini içeren tebliğ mazbatası parçasını postaneye götürerek mahkeme kalemine ulaştıracaktır. Mahkeme kalemi de UYAP sistemine kendisine ulaştırılan bu tebliğ mazbatası parçasını kaydedecektir.

Bu andan sonra, yukarıda kararın kesinleşmesi adına yapılacak işlemlerin süresi başlamış olacaktır. Davanın taraflarınca 2 haftalık istinaf hakkı süresince hiçbir işlemde bulunulmaması halinde Mahkeme kalemince gerekçeli kararın kesinleşmesi işlemi yapılır. Kesinleşme işlemi için Mahkeme kalemince kesinleşme şerhi hazırlanır ve Mahkeme hakiminin onayına dosya sunulmaktadır. Hakim tarafından gerekli işlemlerin denetimi sağlanarak, dosya hakkında bir karar verilir. Eğer, tebligat usulüne uygun yapılmış, istinaf hakkı süresi dolmuş ve taraflarca bu süreçte istinaf başvuru hakkı kullanılmamış ise, Mahkeme hakimince elektronik imza ile kesinleşme şerhi imzalanır ve boşanma kararınız hukuk dünyasında sonuç yaratacak şekilde kesinleşmiş olacaktır.

Belirtildiği üzere, tebligatın usulüne uygun yapılmış olması halinde ve taraflarca istinaf başvuru hakkı kullanılmaz ise, yukarıda izah edilen işlemlerin tamamlanması en az bir ay kadarlık bir süreçte gerçekleşecektir. Bu süreçlerin hepsini Ankara boşanma avukatı ile takip etmeniz sizlerin faydasına olacaktır.

Başa dön tuşu