YÖK personeli disiplin soruşturması

YÖK personeli disiplin soruşturması, Resmi Gazetenin 21.08.1982 günlü 17789 sayılı nüshasında yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

YÖK personelinin disiplin işlemlerine ilişkin yasal düzenleme 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun disiplin ve ceza işleri başlıklı 9. bölümünde, 53- 53/G maddelerinde yer almaktadır. Bu maddelerde sırasıyla disiplin işlemleriyle ilgili genel esaslar, disiplin soruşturması ve savunma hakkı, görevden uzaklaştırma, zamanaşımı, disiplin cezası verme yetkisi, disiplin cezası verilmesinde uygulanacak temel ilkeler, disiplin kurullarının teşekkülü, itiraz ve özlük dosyasında saklama konuları düzenlenmektedir.

YÖK Çalışanlarına Hangi Disiplin Cezaları Verilir?

Yönetmeliğin 4. maddesinde YÖK çalışanlarına verilecek disiplin cezaları düzenlenmiştir.

UyarmaGörevde ve davranışta daha dikkatli olunması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir,

KınamaGörevde ve davranışta kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir,

Aylıktan Kesme, Brüt aylıkları 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır,

Kademe İlerlemesinin Durdurulması, Bulunulan kademedeki ilerlemenin fiilin ağırlık derecesine göre 1-3 yıl durdurulmasıdır,

Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma: Akademik bir kadroya bir daha atanmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarmadır.

Kamu Görevinden Çıkarma, Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ile belediyelerin kurdukları birlikler, döner sermayeli kuruluşlar, fonlar, kefalet sandıkları gibi kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak bir daha alınmamak üzere görevden çıkarmadır.

Yönetmelikte sayılan durumlar ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelikleri bakımından benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.

YÖK Disiplin Cezası Zamanaşımı Ne Kadardır?

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve davranışlar için soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği günden itibaren,

Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

Kamu görevinden çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

YÖK Disiplin Cezasına Karşı Kime İtiraz Edilir? 

Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı itiraz, kişinin bağlı olduğu kurumdaki disiplin kuruluna yapılabilir. Kişinin itirazının görüşüleceği toplantıya cezayı veren disiplin amiri katılamaz. Bu şekilde kurulun oluşturulamaması halinde bir üst disiplin kurulu yetkilidir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına itiraz, kişinin bağlı olduğu yükseköğretim kurumu aracılığıyla Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz yapılabilir. İlgili yükseköğretim kurumu itiraza ilişkin dilekçe ve soruşturma dosyasını 7 gün içerisinde Yükseköğretim Kuruluna iletmekle yükümlüdür.

Disiplin Cezasına Ne Zaman İtiraz Edilir?

Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.

Disiplin Cezasına Karşı Dava Açabilir miyim?

17789 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 47’nci maddesine göre disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir. 60 gün içinde yürütme durdurma istemli idari dava açılmalıdır. Bu davanın idari hukuku avukatı ile yürütülmesi davacının lehinedir.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656