Miras hukuku gerçek kişilerin ölümü sonucu onlara ait mal varlığının ve özel hukuk ilişkilerinin geleceğinin nasıl olacağını inceleyen hukuk dalıdır. 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 17.maddesi uyarınca mirasçılık ve mirasın geçişi miras bırakanın ölüm tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. Bu nedenle miras bırakan 01.01.2002 tarihinden önce vefat etmişse 743 Sayılı Medeni Kanun, sonra vefat etmişse 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 743 Sayılı Medeni Kanun 04.10.1926, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ise 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu üçüncü kitabında miras hukuku 495 ile 683.maddeler arasında düzenlenmiştir. Kişinin ölümü ile geride bıraktığı malvarlığının mirasçılara intikali ve paylaşımı gibi uyuşmazlıkların çeşitli davalara konu olduğu tartışmasızdır. Anılan davaların bazıları sıklıkla mahkemeleri meşgul etmektedir. Örneğin mirasçılık belgesi istemi, mirastan mal kaçırmak- muris muvazaası, tenkis, mirasta denkleştirme, mirasta hak ediş, ölüme bağlı tasarrufların iptali, vasiyetin yerine getirilmesi, mirasın reddi, mirastan yoksunluk, mirastan çıkarma gibi çekişmeler oldukça yoğundur.

Uygulamada hangi miras çekişmesinin çözümü için hangi davanın açılması konusunda kuşku duyulduğu görülmektedir. Örneğin mirasçılardan biri miras bırakan adına kayıtlı taşınmazı kullanmakta ve öteki mirasçıların haklarını inkar etmesi gibi bir olguda miras sebebiyle istihkak davası açılması gerektiğinde kuşkuya düşülmektedir. Miras hukuku uyarınca mirasçılık belgesi verilmesi istemi mirasçılık hak ve sıfatını kanıtlamak için sulh hukuk mahkemesine veya notere başvurmak suretiyle mirasçılara mirasçılık belgesi verilir. Bu belgelerin aksi her türlü kanıtla ispat edilebilir.

Miras hukuku alanında mirasçılık belgesinin iptali ve yenisinin verilmesi istemi davasının kendi mirasçılığına ya da payına yapılan sataşmayı gidermek gerçeğe uygun mirasçılık belgesi verilmesini sağlamaktır. Özellikle mirasçının veraset belgesinde gösterilmemiş olması miras payının hatalı gösterilmesi, mirasçı olmayacak kişinin belgede mirasçı olarak yer verilmesi gibi sebeplere dayalı olarak iptal davası açılmaktadır.

Muris Muvazaası

Miras hukuku alanındaki davalardan bir diğeri ise muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil davasıdır. Bunun dışında tenkis davası denilen bir dava türü de mevcuttur ve uygulamada sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Miras bırakanın saklı payları zedeleyen ölüme bağlı veya sağlar arası tasarruflarına karşı açılan yenilik doğurucu bir davadır. Miras bırakanın geçerli sözleşme ve işlemleriyle saklı payı zedelenen mirasçı tarafından saklı payına kavuşmak amacıyla tenkis davası açılmaktadır. Tenkiste amaç saklı paylı mirasçının saklı payını almasını temindir. Denkleştirme davasında ise amaç miras bırakanın sağlığında miras payına mahsuben verdiği malın terekeye geri dönmesini sağlamaktır. Yani yasal mirasçının kayıtsız bir biçimde miras hakkında kavuşmasıdır.

Miras hukuku için uygulamada açılan her bir miras davasının yasal süresi içerisinde açılması gerekmektedir. Hak düşürücü nitelikli süreler ile zamanaşımı sürelerine dikkat etmek gerekir. Gerçek kişiler arasında kan bağı ilişkisinden ya da kanunla tanınmış sözleşme ile tanınmış yakınlığa hısımlık adı verilmektedir. Miras hukuku için de kan hısımları ve sözleşme hısımları bulunmaktadır. Kan hısımları altsoy, ana baba, büyük ana baba, evlilik dışı hısımlar( evlilik dışında doğmuş soy bağı tanıma veya hakim hükmü ile kurulmuş olanlar) dır.

Miras Hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği üzerine bu kişinin malvarlığının kimlere, nasıl intikal edeceğini düzenleyen özel hukuk dalıdır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak murisin yaşarken yapmış olduğu tasarruflar ve diğer hukuki işlemlerin müvekkilerimiz ile ilgili ve üçüncü kişiler ile bu işlemler sonucu yaşadıkları hukuki uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermekteyiz.

Miras Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetlerimiz

 • Veraset İlamı Alınması.
 • Ortaklığın Giderilmesi Davası.
 • Veraset İlamının İptali Davası.
 • Mirastan Feragat Sözleşmeleri.
 • Mirasın Reddi Davası.
 • Mirasın Reddinin İptali Davası.
 • Vasiyetnamenin Hazırlanması.
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi.
 • Mirasın Paylaştırılması ve Devri Sözleşmeleri.
 • Mirasta İade Davası.
 • Muris Muvazaası.
 • Tenkis Davaları.
 • Mirasta Denkleştirme Davaları.
 • Miras Şirketine Temsilci Atanmasına İlişkin Davalar.
X
kadim hukuk ve danışmanlık