Bilişim Hukuku

Siber Suçlar Dilekçe Örneği – Bilişim Suçları Savcılık Şikayet

Siber suçlar dilekçe örneği aşağıdadır. Siber suçlar için şikayetinizi aşağıdaki dilekçe örneğinden faydalanarak yapabilirsiniz. Son yıllarda bilgisayar, internet ve bilişim sistemlerinde meydana gelen gelişmelerle birlikte ekonomi/bankacılık, ticaret, iletişim, saldın/savunma, sosyal ilişkiler örgütlenme gibi alanlarda küresel boyutta önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Kurum ve kuruluşlar, şirketler ve bankalar için internet ve bilişim sistemleri hayati önem taşımaktadır. İnternet çoğu kişi için adeta bir yaşam şeklini almıştır.

İnternet ve bilişim sistemlerinin yaygınlaşması, bu alanda işlenen suçlarda da önemli bir artış meydana getirmiştir. Artık Türk Ceza Kanunu ve diğer yasalarda düzenlenen birçok suçun internet üzerinden de işlenebildiğini görmekteyiz. Bu makalemizde, Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak tarafımızca, internet üzerinden işlenen suçlar karşısında neler yapılması gerektiği, hangi adli mercilere başvurulabileceği, bu başvurularda bulunurken hangi delillerin kullanılması gerektiği detaylı bir şekilde izah edilmiş, örnek dilekçelere yer verilmiştir.

Bilişim Hukuku Alanında Yasal Düzenlemeler Nelerdir?

Bilişim suçu alanında ilk düzenleme, 1 Haziran 2005 tarihi öncesi yürürlükte olan 765 sayılı TCK’ya 14/06/1991 tarihinde (3756 sayılı Kanunla) bilişim alanında suçlar başlığı altında eklenen 525. madde ile yapılmıştır.

5237 sayılı TCK’da ise İkinci Kitap Üçüncü Kısım’da, Topluma Karşı Suçlar içerisinde, 10. Bölümde ve Bilişim Alanında Suçlar başlığı altında; 243, 244, 245 ve 246. maddelerde ayrıntılı olarak düzenleme yapılmıştır.

Yine TCK 142/2-e maddesinde düzenlenen “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık” ve TCK 158/1-f maddesinde düzenlenen “bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçları da cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren nitelikli hal olarak; yani dolaylı bilişim suçu sayılabilecek şekilde düzenlenmiştir.

Ayrıca ‘bilişim alanında suçlar’ başlığı altında bilişim alanında işlenebilecek suçların hepsi düzenlenmiş değildir. Esasen bu suçların hepsinin aynı bölümde düzenlenmesi de mümkün değildir. Zira bilişim sistemleri artık hayatın her alanında kullanılmaktadır. Kişiler başkaları ile yaptıkları yazışmalarını, haberleşmelerini, bankacılık faaliyetlerini, alışverişlerini, fikri çalışmalarını, araştırmalarını bilişim sistemleri üzerinden yapmakta ve kendilerine ait olan çeşitli bilgileri bilişim sistemlerine kaydederek muhafaza etmektedirler. Keza kamuya veya özel sektöre ait birçok kurum ve kuruluş, gerek kamuya yönelik gerekse iç işlerine ilişkin işlemlerini bu sistemleri kullanarak gerçekleştirmektedir. Bilişim alanında suçlar hakkında şikayette bulunmak için siber suçlar dilekçe örneği başvuru yapmalısınız.

Bu nedenle örneğin tehdit, hakaret, şantaj, hırsızlık, dolandırıcılık, zimmet, sahtecilik, haberleşmenin gizliliğini ihlal, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, müstehcenlik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, devlet sırlarının ifşası, fikri hakların ihlali gibi çok sayıda suçun bilişim sistemleri aracılığıyla işlenmesi mümkündür. Ancak bu ve benzeri suçların bilişim sistemleri aracılığıyla işlenmesi bu suçları bilişim alanında işlenen suçlar haline getirmeyecektir. Bu fiiller bilişim sistemleri aracığıyla işlendiğinde de failin ceza sorumluluğu, korunan hukuki değer esas alınarak kanunların ilgili bölümlerinde yapılan suç tanımlarına göre belirlenecektir.

Bilişim ve Bilişim Suçu Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde bilişim; insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun biçimde işlenmesi biçimi, enformatik olarak tanımlanmaktadır.

Bilişim insanların ticari, mali, ekonomik ve toplumsal hayatın birçok alanında iletişimde kullandığı, bilginin elektronik araçlar ve özellikle bilgisayarlarla işlenip ses, görüntü ve veri taşıyan iletişim hatlarıyla aktarılmasıdır.

Bilişim Sistemi Nedir?

Bilgisayar, çevre birimleri, iletişim altyapısı ve yazılımlardan oluşan veri işleme, saklama, iletmeye yönelik sistemdir.

Türk Ceza Kanununda düzenleme yapılırken bilgisayar suçu, siber suç gibi kavramlar yerine bilişim alanında suçlar kavramının kullanılması öğretide de son derece yerinde bulunmuş; bilgisayar suçları kavramının daha dar kapsamlı olduğu, siber suç kavramının ise bilişim sistem ağları (özellikle internet) vasıtasıyla gerçekleştirilen eylemler için kullanıldığı, bilişim suçlarının daha üst bir kavram olduğu ifade edilmiştir.

Bilişim Suçlarında Savcılık Şikayeti Nasıl Yapılır?

Uygulamada genellikle CİMER ya da e-posta yoluyla ihbar ve şikâyette bulunulabildiği gibi, gerçek veya tüzel kişilerin kendileri ya da temsilcilerinin Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatı üzerine de soruşturma başlatılmaktadır.

Belirtilen başvuruların haricinde ise, intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama ve Atatürk aleyhine işlenen suç ile ilgili ilgili yeterli şüpheye sahip olduğunu düşündüğünüz içerikler için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na www.ihbarweb.org adresinden de ihbarda bulunulması mümkündür.

Bilişim Suçları Şikayet Dilekçesinde Delil Olarak Neler Sunulabilir?

Özellikle vurgulamak gerekir ki; bilişim suçlarında deliller büyük oranda soruşturma aşamasında toplanabildiğinden ve bu deliller ışığında kanaate varıldığından, kovuşturma aşamasında yeni bir bilgi-delil temin edilebilmesi genellikle çok zor ya da imkansızdır. Sanal ortamda veriler zamanla değişmekte ya da kaybolmaktadır. Bu nedenle soruşturma aşamasında toplanamayan deliller nedeniyle yargılama aşaması delil yetersizliğinden beraat kararları ile sonuçlanmaktadır.

Sanal ortamda işlenen bu suçların delillendirilmesi oldukça güç olduğundan en önemli ve güvenilir delil dijital materyaller üzerinde yapılacak inceleme ve failin eylemi kabul etmesidir. Eylemi kabul genellikle az rastlanan bir durum olduğundan suça konu sistem üzerinde yapılacak inceleme son derece önemlidir.

Yetkisiz erişim sağlandığı iddia edilen sistem bir bankaya ait ise, ilgili bankadan bir yazı ile inceleme sonucu elde edilen tüm bilgiler istenebilir. Sisteme erişim sırasında tespite düşen IP adres bilgileri, sisteme ne şekilde girildiği, bu sistemden başkasına yarar sağlanıp sağlanmadığı, bilgi temin edilip başka yerde kullanılıp kullanılmadığı, sisteme zarar verilip verilmediği, TCK’nın 243. maddesinde yazılı suçlar haricinde başka suçların ayrıca oluşup oluşmadığını tespit bakımından önemlidir. Tespit edilecek IP adresi kullanıcıları bilgileri hızlı bir şekilde internet servis sağlayıcılarından (Türk Telekom, Avea, Turkcell, Vodafone vs.) temin edilmelidir.

 • Müştekinin Kontrolünde Olan Sisteme Girme iddiası

Müştekinin kurulu bulunan sisteme yönelik eylem gerçekleştirildiğini iddia etmesi durumunda; öncelikle bu sistemin server (ana sunucu bilgisayarı) üzerinde adli bilişim uzmanlarınca inceleme yapılması ve yetkisiz erişim olup olmadığı, olmuşsa sisteme düşen IP adresi, URL adresi tespit edilmeye çalışılmalıdır.

Keza server üzerinde tüm bilgilerin saklandığı ve diğer bilgisayarlara oranla daha hızlı ve kapasitesi yüksek bilgisayarlardır. İnceleme sonucu sisteme yetkisiz erişim, IP ve URL adresi tespit edildiğinde ilgili servis sağlayıcısından bu adres kullanıcısı internet abonesinin tespitine çalışılacaktır.

5271 sayılı CMK’nın 234. maddesinde yazılı mağdurun hakları ve 161. maddesinde yazılı cumhuriyet savcılarının yetkileri çerçevesinde bu incelemenin yapılabilmesi için herhangi bir şekilde el koyma ya da inceleme kararına gerek yoktur. Ancak incelemenin delil değeri için müşteki tarafından değil, görevlendirilmiş adli bilişim uzmanları ya da bilirkişiler tarafından yapılması gereklidir.

Uygulamada bu inceleme işlemleri uzun süre (aylar, bazen yıllar) aldığından, bu süreçte ilgili kurum, şirket ya da kişiler sistemi kullanamamaları nedeniyle mağdur olacağından sisteme yeni program yükleyip (formatlayıp) kullanmaya devam etmekte, sistem üzerindeki deliller elde edilememektedir. Neticede iddia edilen bir eylem ve delilleri olup olmadığı, iddianın inandırıcılığı tespit edilemeyeceğinden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecektir. Bunu engellemek maksadıyla kopyalama, imaj alma yöntemleri izlenebilir.

İnceleme yapılması için gerekli dijital materyaller (bilgisayar, cep telefonu, tablet, el bilgisayarı, dijital kamera ve fotoğraf makinesi, hard disk, flash gibi) şüphelenilen failde ise şartlar oluşması durumunda CMK 134. maddesince yazılı arama, kopyalama ve el koyma yollarına başvurulacak, bu konuda sulh ceza hâkimliğinden karar alınacaktır. İnceleme sonucunda, veri saklamaya yarayan hard disk ve kullanıcının seyir defterini gösteren log kayıtları üzerinde yapılan inceleme son derece önemlidir. Bilgisayarlar arasında veri akışı olup olmadığı ayrıntılı bir şekilde belirlenmelidir.

 • Müştekinin Kontrolü Dışındaki Sisteme Yetkisiz Erişim

Bu iddialar genellikle e-posta hesabına izinsiz (şifre kırılarak girilmesi) sosyal paylaşım sitesi (facebook, twitter, instagram gibi) şifresinin kırılıp girilmesi, bu hesaplar üzerinden üçüncü kişilerin dolandırılması, yazışmalar yapılması, resimlerin paylaşılması ve hesaptan temin edilecek resim ya da kişisel bilgilerle sahte hesap açılması şeklinde olabilmektedir. Bu durum genellikle TCK’nın 243, maddesi dışındaki (TCK 244, 158/1-f, 134, 135, 136. maddelerindeki suçlar gibi) suçları gündeme getirmekte ise de; eylemin niteliği ve ne şekilde gerçekleştiğinin tespiti için aynı yöntemin izlenmesi gerekecektir.

E-posta hesabına izinsiz girilerek bu hesap ile bağlantılı sosyal paylaşım sitesine girme eylemini araştırırken e-posta adresine müşteki harici erişim sağlanıp sağlanmadığı, ilgili şirket (Microsoft Corporation gibi) temsilciliğinden sorularak erişim sağlayan IP adres bilgileri temin edilebilecektir. Ancak ülke içinde temsilciliği olmayan yurt dışı kaynaklı servis sağlayıcısı (www.gmail.com, www.yandex.com, googlenin e-posta hizmet servisi, yahoo.com gibi) söz konusu olduğunda IP adresi bilgilerinin tespiti için istinabe yoluna başvurulacaktır.

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde duyurduğu üzere, özellikle şirket merkezi ABD olan gmail.com’dan bilgi temini oldukça zor şartlara bağlı olmakla beraber, yabancı bir ülkenin kontrolündeki şirket verileri olarak iletilebilecek bilgilerin güvenilirliği/delil değeri de ayrı bir tartışma konusudur.

Aynı şekilde facebook, twitter, instagram gibi Amerikan menşeli sosyal paylaşım sitelerinden sisteme erişim sağlayan IP adreslerinin temini birinci kısımda değinildiği gibi oldukça sıkı şartlara bağlanmıştır.

Sadece hesabım çalındı, kişisel bilgilerim, fotoğraflarım paylaşıldı, hakaret edildi, arkadaşlarım hesabım üzerinden dolandırıldı gibi iddialarla IP adresinin tespiti mümkün olmadığından, dolayısıyla iddiaların doğruluğu araştırılıp sonuçlandırılamayacağından, soruşturma yapma imkanı olmadığından müracaatlar sonuçsuz kalacaktır. Ancak insan ticareti, çocuk pornosu, uyuşturucu ticareti gibi tüm dünyada hassasiyet gösterilen suçlarda Türkiye temsilcilikleri aracılığıyla bilgi paylaşımı yapılmakta, hassas davranılmaktadır.

Bilişim Suçlarında Savcılık Şikayet Dilekçesi Örnekleri

 • Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Dilekçe Örneği

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na

MÜŞTEKİ                       : İsim Soyisim (TC Kimlik No)

       Adres Bilgileri

VEKİLİ                           : Av. Umur YILDIRIM

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7, 06530 Çankaya

ŞÜPHELİ                        : İsim Soyisim (TC Kimlik No)

Adres Bilgileri

SUÇ                                : Hakaret (TCK Madde 125), Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma (TCK Madde 123)

SUÇ TARİHİ VE YERİ     : …/…/…

KONU                       : Şüpheli hakkında işlediği suç nedeniyle soruşturma başlatılmasını, soruşturma sonucunda kamu davası açılması talepli şikâyet dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR

 • Burada müvekkil hakkında kim olduğu, şüphelinin kim olduğu, şüpheli tarafından hangi sosyal medya platformu üzerinden nasıl bir söylemde bulunulduğuna, bu durumun müvekkili nasıl etkilediğine ve yıprattığına, saygınlığını nasıl etkilediğine, ilişkin bilgilere yer verilmelidir.
 • Burada ise, yaşanılan olaya ilişkin hangi delillerin olduğundan bahsedilmelidir.
 • Dilekçenin ekinde verilecek delillerin neler olduğu belirtilmelidir.

HUKUKİ SEBEPLER: TCK ve ilgili her türlü yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER  : Tanık, yemin, video kaydı, fotoğraf görüntüleri, mesajlar ve ilgili her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM  : Yukarıda açıklanan nedenlerle şüpheli hakkında soruşturma başlatılmasını, soruşturma sonucunda kamu davası açılması yönünde karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederiz.

                                                                                                         Müşteki Vekili

                                                                                                    Av. Umur YILDIRIM

                                                                                                               İmza

 • İnternet Yoluyla Dolandırıcılık Dilekçe Örneği

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na

MÜŞTEKİ                    : İsim Soyisim (TC Kimlik No)

       Adres Bilgileri

VEKİLİ                        : Av. Umur YILDIRIM

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7, 06530 Çankaya

ŞÜPHELİ                    : İsim Soyisim (TC Kimlik No)

                                     Adres Bilgileri

SUÇ                            : Nitelikli Dolandırıcılık (TCK Madde 158)

SUÇ TARİHİ VE YERİ : …/…/…

KONU                       : Şüpheli hakkında işlediği suç nedeniyle soruşturma başlatılmasını, soruşturma sonucunda kamu davası açılması talepli şikâyet dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR

 • Burada müvekkil hakkında kim olduğu, şüphelinin hangi sosyal medya platformu üzerinden satış gerçekleştirdiğine, dolandırıcılık olayına konu olan hususa ilişkin bilgilere yer verilmelidir.
 • Burada yaşanılan olay anlatılmalıdır.
 • Burada ise, yaşanılan olaya ilişkin hangi delillerin olduğundan bahsedilmelidir.
 • Dilekçenin ekinde verilecek delillerin neler olduğu belirtilmelidir.

HUKUKİ SEBEPLER: TCK ve ilgili her türlü yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tanık, yemin, video kaydı, fotoğraf görüntüleri, mesajlar ve ilgili her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM  : Yukarıda açıklanan nedenlerle şüpheli hakkında soruşturma başlatılmasını, soruşturma sonucunda kamu davası açılması yönünde karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederiz.

                                                                                                         Müşteki Vekili

                                                                                                      Av. Umur YILDIRIM

                                                                                                               İmza

Başa dön tuşu