Ecrimisil Davası – Haksız İşgal Tazminatı

Ecrimisil Davası – Haksız İşgal Tazminatı

ecrimisil davasi

Ecrimisil davası; zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötüniyetli zilyette karşı haksız kullanımdan dolayı açabileceği tazminat davasıdır. Başka bir tanımla bir kişinin tamamen kendisine ait olmayan bir taşınmazı haksız kullanması sonucunda taşınmaz sahibine ödeyeceği tazminat davasına denir. Diğer bir ismi de haksız işgal tazminatıdır. Ecrimisil, taşınır veya taşınmaz mallar için istenebilir. Taşınır veya taşınmaz mal sahibinin ecrimisil talep edebilmesi için 2 şart vardır. Bunlar;

 • Malı kullananın haklı bir nedene dayanmaksızın zilyet olması
 • Kötüniyetli bulunması gereklidir.

Örneğin, mülkiyeti Mehmet’e ait bir evin Ahmet tarafından hukuka aykırı bir şekilde işgal edildiğinde Mehmet, Ahmet’e ecrimisil dava açarak haksız işgal tazminatı talep edebilir. Ecrimisil davası (haksız işgal tazminatı davası); kanuni bir düzenlemeyle değil yerleşik Yargıtay kararları ile uygulama alanı bulmuştur.

ecrimisil davasi nedir
ecrimisil davasi nedir

Ecrimisil Davası Nedir?

Ecrimisil tazminatını ifade etmek için, haksız işgal tazminatı, fuzuli işgal tazminatı, kullanma tazminatı gibi terimler kullanılmaktadır. Ecrimisil tazminatına litaratürde; ‘‘Zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötü niyetli zilyetten isteyebildiği bir tazminattır.’’ denilmektedir.

Bir tanışır veya taşınmaz malın, sahibinin izni olmaksızın kullanılması sonucu oluşan tazminat hakkına ecrimisil denir. Ecrimisil davası açılabilmesi için gayrimenkul sahibinin mülkün kullanımına izin vermemiş yani haksız işgal yapılmış olması gerekir. Ayrıca davalı tarafın kötü niyetli olması şartı aranır.

Uygulamada sıklıkla karşılaşılan hukuki bir ilişkinin olmadığı ya da hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra kullanıma devam edilmesi halinde; mülkiyet sahibi malikin, bu haksız kullanıma ilişkin malik olmayan haksız kullanıcıdan talep ettiği bedeldir. Ecrimisil tazminatında taban bedel – tavan bedel talep edilmektedir. Taban bedel, yani talep konusunun en azı kira geliri, en çoğu da tam kar-gelir kaybı olarak belirlenebilmektedir.

Ecrimisil Davasının Hukuki Niteliği Nedir?

Ecrimisilin hukuki niteliğine ilişkin yapılacak tespit çok önemlidir, ecrimisilin hukuki niteliğine göre ecrimisil tazminat davasının hukuki sebebi de farklılık göstermektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 995. maddesi şu şekildedir:

“İyiniyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır.

İyiniyetli olmayan zilyet, yaptığı giderlerden ancak hak sahibi için de zorunlu olanların tazmin edilmesini isteyebilir.

İyiniyetli olmayan zilyet, şeyi kime geri vereceğini bilmediği sürece ancak kusuruyla verdiği zararlardan sorumlu olur.”

Medeni Kanunu’nun 995.maddesine göre haksız işgal tazminatı; ‘Taşınır ya da taşınmaz malın, tasarrufta bulunma hak ve yetkisine haiz olmayan bir kişi tarafından, sahibinin rızası dışında kullanılması neticesinde vuku bulan tazminat türüdür. Ecrimisile ilişkin,  haksız fiil hükümlerine mi yoksa kira hükümlerine mi tabii olduğu konusunda Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararı esas alınmıştır. 08.03.1950 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararına göre, ecrimisilin hukuki niteliği, haksız fiil olarak belirlenmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22.06.2021 tarihli kararında, 08.03.1950 tarihli 1945/22 E. – 1950/4 K. sayılı içtihadı birleştirme kararının esas alındığı şeklinde karara hükmedilmiştir.

Ecrimisil Davasının Şartları Nelerdir?

Ecrimisil davasının şartları, doktrin ve emsal yargı kararları ile şekillenmiştir. Ecrimisil tazminatı davası açabilmek için aranan genel şartlar şu şekildedir:

 1. Haksız işgalin varlığı,
 2. Taşınmazı işgal edenin kötü niyeti,
 3. Zararın meydana gelmesi,
 4. Haksız işgal ile zarar arasında illiyet bağıdır.
 • Haksız İşgal Nedir?

Haksız işgal, bir kişinin bir kısmı ya da tamamı kendisine ait olmayan bir malı, bir hukuki ilişkiye dayanmaksızın, malikin rızası dışında kullanması olarak tanımlanmaktadır. Ecrimisil davası açabilmek için, haksız işgalcinin kusurlu olup olmadığı hususuna bakılmaz.

Haksız işgal durumuna örnek verecek olursak; kira sözleşmesi sona eren ve sözleşmesi yenilenmeyen kiracının, kiralananda oturmaya devam etmesi durumu, el birliği halindeki mülkiyete tabi taşınmazda, mirasçılardan birinin, diğer mirasçıların rızası hilafına el birliği halindeki mülkiyete tabi taşınmazın tamamını kullanması durumunu örnek verebiliriz.

 • Taşınmazı İşgal Edenin Kötü niyeti Nedir?

Haksız işgal tazminatı talep edebilmek için, taşınır veya taşınmaz malı malikinin rızası dışında kullanan kişinin, kötü niyetli olması gerekmektedir. Kötü niyet, haksızlığın bilinmesi  ya da  gerekli özenin gösterilmesi durumunda bilinebilecek olması durumudur.

Medeni Kanunu’nun 3.maddesi uyarınca, ‘Ancak durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyi niyet iddiasına bulunamaz.’ şeklinde  hüküm yer almaktadır. Bu durumda malı malikinin rızası hilafına kullanan kişi iyi niyetli olduğu tespit edilirse, malik lehine ecrimisil tazminatına hükmedilemeyecektir.

Medeni Kanunu’nun 993.maddesi uyarınca, “İyi niyetle zilyedi bulunduğu şeyi, karineyle mevcut hakkına uygun şekilde kullanan veya ondan yararlanan zilyet, o şeyi geri vermekle yükümlü olduğu kimseye karşı, bu yüzden herhangi bir tazminat ödemek zorunda değildir.”

Medeni Kanunu’nun 994.maddesi uyarınca iyi niyetli  haksız zilyet, geri vermeyi isteyen kimseden şey için yapmış olduğu zorunlu ve yararlı giderleri tazmin etmesini isteyebilir ve bu tazminat ödeninceye kadar şeyi geri vermekten kaçınabilir.

Kötü niyetli haksız zilyede ilişkin Medeni Kanunu’nun 995.maddesi uygulanmaktadır. Yani, malı kullanan haksız işgalcinin, malı haksız olarak kullandığını bilmemesi veya bilebilecek durumda olmaması durumunda, kötü niyet ortadan kalkacaktır. Haksız işgal tazminatında olayın oluş şekline ve iyi niyet – kötü niyet geçiş süreçleri arasında geçiş varsa, bu hususların ayrıca tespit edilmesi gerekmektedir.

 • Zararın Meydana Gelmesi Nedir?

Ecrimisil tazminatı talep edebilmek için, haksız işgalin varlığı, taşınmazı işgal edenin kötü niyeti, ve zararın meydana gelmesi gerekmektedir. Zarar kavramı genel olarak şu şekilde sınıflandırılmaktadır.

 • Kötü niyetli zilyet, eğer kullanması sırasında mala zarar vermiş ise bunu karşılamalıdır.
 • İkinci olarak karşı tarafın malı kullanamamasından doğan zararı karşılayacaktır.
 • Üçüncü olarak mal elden çıkmışsa malın bedeli tazmin edilecektir.
 • Dördüncü olarak elde ettiği ürünleri tazmin edecektir. Malla ilgili bir semere olduysa bunları verecektir.
 • Son olarak elde etmeyi ihmal eylediği bir ürün varsa onları da tazmin edecektir.

Zararın hangi durumlarda var kabul edildiğine ilişkin kıstas, malikin haksız işgale konu taşınmazdan yararlanma niyeti var mı yok mu bu husus araştırılır. Malikin haksız işgale konu taşınmazdan yararlanma niyeti varsa, zararın vuku bulduğu kabul edilmektedir.

 • Haksız İşgal ile Zarar Arasında İlliyet Bağı Nedir?

Ecrimisil tazminatı talep edebilmek için, haksız işgalin varlığı, taşınmazı işgal edenin kötü niyeti, zararın meydana gelmesi ve haksız işgal ile zarar arasında illiyet bağı bulunması gerekmektedir.

Malın malikinin zararı ile haksız işgal arasında illiyet bağı bulunmalıdır. Bu illiyet bağı, haksız fiil ile zarar arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığını kanıtlanmaktadır.

haksiz isgal tazminati
haksiz isgal tazminati

Ecrimisil Tazminat Davasında Zamanaşımı Süresi Nedir?

08.03.1950 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararına göre, ecrimisilin hukuki niteliği, haksız fiil olarak belirlenmiştir. Haksız fiillerde zamanaşımı süresi, 10 yıldır. Fakat Yargıtay yerleşik uygulamalarında, zamanaşımı süresini 5 yıl olarak uygulamaktadır. Ecrimisil tazminat davalarında, davanın açıldığı tarihten itibaren geriye dönük olarak 5 yıllık haksız kullanımdan kaynaklanan zarar talep edilmektedir.

Bu 5 yıllık süre dava zamanaşımı süresidir. Bu süre geçtikten sonra dava açılamaz. Açılan dava usulden reddedilir. Ecrimisil davası açmadan önce 5 yıllık zamanaşımı süresine dikkat etmeniz önerilir.

Mirasçılar Arasında Ecrimisil Tazminat Davası

El birliği mülkiyetine tabi mirasçılar arasında, ortakların belirlenmiş payları bulunmamaktadır. Her ortak, el birliği mülkiyetine tabi malların bütünü üzerinde hak sahibidir. Mirasçıların birbirlerine karşı ecrimisil tazminat davası açabilmeleri için, “İntifadan Men”  şartının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

 • İntifadan Men Koşulu/İhtarı Nedir?

İntifadan men, kelime anlamı olarak, kullanıma itirazdır. Mirasçının, diğer mirasçı yada mirasçılara, fazladan işgal ettiği yerin kullanımına itiraz etmesi, intifadan men durumudur. İntifadan men, haksız işgal sebebiyle ortaklık mülkiyetinde bulunan taşınmazdan payı oranında yararlanamayan paydaşın, taşınmazdan yararlanma isteğini haksız işgali gerçekleştiren ortak/ortaklara bildirmesidir. İntifadan men durumunda şekil şartı aranmadığı için, bu husus  her türlü delille de ispatlanabilmektedir. İntifadan men, dava şartı olduğu için mahkeme tarafından re’sen araştırılacak hususlardandır.

Ancak, intifadan men şartının, birtakım istisnaları vardır. Bu durumlarda intifadan men ihtarı şartı aranmaksızın dava açılıp hak talep edilebilmektedir.

Bu istisnalar şunlardır;

 • Taşınmaz devletin malı ise
 • Ecrimisil istenen taşınmazın doğal ürün veren ya da kiraya verilerek fayda elde edilen yerlerden ise
 • Şagil paydaşın bu yerin tamamında hak iddiası ile diğerlerinin paydaşlığını inkar etmişse
 • Paydaşlar arasında yapılan kullanım anlaşmasına binaen her paydaşın yararlanacağı ortak taşınmaz veya bölümler belirlenmişse
 • Diğer paydaşlar aleyhine taşınmaza ilişkin, el atmanın önlenmesi, ortaklığın giderilmesi, ecrimisil gibi davalar açılması veya icra takibi yapılmış olması
 • Taşınmazın getirdiği ürün itibariyle, kendiliğinden oluşan ürünler ve mirasbırakan tarafından kurulan işletmenin ya da başlı başına gelir getiren işletmelerin işgali halleri.

Ecrimisil Davasını Kimler Açabilir?

Ecrimisil tazminat davasını, malı haksız işgale uğramış malik, haksız işgale konu malda sınırlı ayni hak sahibi kişiler ve haksız işgale konu malda kişisel hakka haiz kişilerde bu davanın davacı sıfatına haiz kişilerdendir.

Paylı ya da elbirliği halindeki mülkiyete tabi paydaşların her birinin de dava açma hakkı mevcuttur.

Ecrimisil Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Ecrimisil tazminat davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Kat malikleri arasında görevli mahkeme de yine Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yetkili mahkeme, Hukuk Muhakemesi Kanunu’ndaki genel yetki kuralları çerçevesinde belirlenmektedir. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2018/7717 E. – 2021/77 K. sayılı kararında: “Ecrimisil 08.03.1950 tarihli ve 22/4 sayılı İBK’da haksız eylem olarak nitelendirilmiş bulunduğundan HMK’nın 16. maddesi uyarınca; haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

Ayrıca ecrimisil davası taşınmazın aynı ile ilgili dava olmadığı için HMK’nin 12. maddesi uygulanmaz. Kesin yetki kuralı olmadığı için genel yetkili mahkeme olan davalının ikametgahı mahkemesi de yetkilidir. Ecrimisil davasında yetkili mahkemeler;

 • Haksız fiilin işlendiği yer mahkemesi,
 • Zararın meydana geldiği veya gelme ihtimalinin bulunduğu yer mahkemesi,
 • Zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi,
 • Genel yetki kuralı olan davalının ikametgah adresi

Ecrimisil Tazminat Davasında Ecrimisil Tazminatı Nasıl Belirlenir?

Yargıtayın yerleşik uygulamaları neticesinde taban – tavan bedel, en az kira geliri ve en çok tam gelir yoksunluğu olarak belirlenmektedir. Ecrimisil hesabı uzmanlık gerektiren bir husus olduğundan, mahkemede bilirkişi marifetiyle keşif ve inceleme yapılması gerekmektedir. Yargıtay yerleşik uygulamasına göre; ecrimisil bedelinin kira geliri üzerinden hesaplanmasında; mal sahibinin gördüğü zarar, mal sahibinin mahrum kaldığı gelirler, işgalcinin o malın kullanımı sayesinde kazandığı gelir, taşınmazın  imar durumu, taşınmazın yüzölçümü, taşınmazın niteliği ve konumu, emsal kira bedelleri gibi kıstaslar araştırılmalıdır.

Ecrimisil davası, en az kira geliri ve en çok tam gelir yoksunluğu şeklinde hesaplanmalıdır. Davacı davayı açarken talebini dava dilekçesinde belirtilmelidir. Aksi takdirde, asliye mahkemesi tarafından davacının talebi kendisine açıklattırılmalıdır. Ecrimisil, davacının talepleri doğrultusu esas alınmak kaydıyla, dönemsel olarak hesaplanmaktadır ve ilk kira bedeli belirlendikten sonra üretici fiyat endeksine  göre artış gerçekleştirilmektedir.3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümleri çerçevesinde belirlenecek faiz miktarı ecrimisil için ayrı ayrı belirlenen her döneme uygulanarak dönem sonundan itibaren her kira dönemi için faiz talep edilebilecektir. Ecrimisil tazminatının başlangıcı, haksız işgalin başlangıç tarihi olarak belirlenmektedir.

Devlet Malının Kullanılması Sonucunda Haksız İşgal Tazminatı

Ecrimisil: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikte ecrimisil; ‘Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın İdarece talep edilen tazminattır.’ şeklinde tanımlanmıştır.

Fuzuli şagil (İşgalci): ‘Kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, Hazine taşınmazının zilyetliğini, yetkili İdarenin izni dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişiler’ şeklinde ifade edilmektedir

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca talep edilen haksız işgal tazminatıdır. Devlete ödenecek olan ecrimisil bedeli geriye dönük olarak en fazla 5 yıl için hesaplanır. Devlet malını kullanma dolayısıyla haksız işgal tazminatı ödeme sorumluluğunun doğması için Devletin zarara uğraması şart değildir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 75.madde de ecrimisilin zarara bağlı olmadığı ifade edilmiştir. Ancak eğer Devlet bu kullanımdan ötürü bir zarara uğramışsa kişi haksız işgal tazminatı ile birlikte bu zararın tazmin edilmesi ile sorumlu tutulur. Bu Kanunun 75. maddesi incelendiğinde;

Ecrimisil alınması için malın sahibinin bir zarara uğramış olması gerekli değildir. Bunun ispat zorunluluğu da yoktur. Bir taşınmaz,

 • İzinsiz kullanmak veya yaralanmak amacıyla,
 • İzinsiz üzerinde inşaat yapmak, bina ve tesisler kurmak amacıyla,
 • Tahsisli veya kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanmış bir binanın – taşınmazın bir kısmını işgal etmek,
 • Kira, irtifak hakkı veya kullanma izni süresi bittiği halde kullanmaya devam edilerek, işgal edilebilir.

Rızaen ödenmeyen ecrimisil alacakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir. Mahkemeden hüküm almaya gerek yoktur. Sadece Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan değil, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların işgali halinde de ecrimisil istenecektir.

Ecrimisile itiraz edilmemesi halinde yüzde yirmi, peşin ödenmesi halinde ise ayrıca yüzde onbeş indirim uygulanır. Ecrimisil fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmez ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam etmesi halinde, sözleşmede hüküm varsa ona göre hareket edilir. Aksi halde ecrimisil alınır. İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir.

Ecrimisil ile Kira Arasındaki Farklar Bazen ecrimisil ile kira birbirine karıştırılmakta ve aynı şeylermiş gibi mütalaa edilmektedir. Ancak bunlar aynı şeyler olmayıp aralarında farklar bulunmaktadır. Bu farklar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Kira Devlet mallarının bir idare şeklidir. Ecrimisil ise Devlet mallarının idare şekli değildir. Esas olan kira ile idaredir.
 • Kirada sözleşme söz konusudur. Ecrimisilde ise bir sözleşme yoktur. Yani mal sahibinin rızası olmadan malın işgal edilmesi halinde istenen tazminattır.
 • Kira geleceğe yöneliktir. Ecrimisil ise geçmişe yöneliktir.
 • Genel olarak kira alacakları zamanında ödenmediği takdirde 2004 sayılı İcra İflas Kanunu hükümlerine göre tahsili sağlanır. Zamanında ödenmeyen ecrimisil alacakları ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine istinaden takip edilir.
 • Kira nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü için adli yargıya gidilirken, ecrimisil nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklarda ise idari yargıya gidilecektir . (Bu konuda Uyuşmazlık Mahkemesinin 15/4/1989 tarih ve 20140 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 20/2/1989 tarih E.88/2, K.89/1 sayılı ilke kararı mevcuttur).

Ecrimisil tutarları şayet ödenmez ise 6183 Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre tahsilat yapılmaktadır. Yani ecrimisil ihbarnamesine karşı dava açılmaz ya da açılan dava reddedilirse bu defa 6183 sayılı Yasa uyarınca ödeme emri düzenlenmektedir. Ödeme emrine karşı da 15 gün içinde idare mahkemesine dava açılabilir.  Ancak ödeme emirlerine karşı açılacak davalarda sadece 6183 sayılı Kanunda sayılan hususlar ileri sürülerek dava açılabilir.  6183 sayılı Kanunun 58. maddesinde bu şartlar, “böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı” iddialarıyla sınırlıdır.Ecrimisil işlemiyle beraber idare tarafından tahliye kararı da verilebilmektedir. 75. madde uyarınca bu kararın mülki amir tarafından verilmesi gerekmektedir. Yani illerde Vali, ilçelerde Kaymakam tarafından bu kararlar imzalanmalıdır.

Ecrimisil Davası Yargıtay Kararları

Yargıtay 1.HD, 06.10.2015, Esas 2014/10231, Karar 2015/11348

 • Ecrimisil Davası
 • Haksız İşgal Tazminatı

Davalının dava tarihinden önce taşınmazı kullandığının saptanması halinde 06.04.2012 tarihli ihtarname ile davacının onayını geri aldığı gözetilerek, bu ihtarnamenin tebliğ tarihi olan 11.07.2012 tarihi ile dava tarihi arasındaki dönemde davalının kullanımı kötü niyetli kabul edilerek ecrimisile hükmedilmesi gerekir.


Yargıtay 1.HD, 30.06.2014, Esas 2014/8283, Karar 2014/12665

 • Ecrimisil Davası
 • Haksız İşgal Tazminatı

Adi yazılı bir sözleşme uyarınca dava konusu yapıları kendisine ait inancıyla kullana gelmiştir. Bu durumda, davalının iyi niyetli olduğu kuşkusuzdur. Ancak, davacılar 30.06.2008 tarihinde davalı aleyhine elatmanın önlenmesi davası açmışlardır. Bu dava artık ihtar niteliğinde olup, bu tarihten itibaren davalının iyi niyetli olduğundan söz edilemez.


YİBK. 08.03.1950, Esas 1949/22, Karar 1950/4

 • Ecrimisil Davası
 • Haksız İşgal Tazminatı

Başkasının taşınmazını haksız olarak kullanmış olan kötü niyetli kimse, o taşınmazı haksız olarak elinde tutmuş olmasından doğan zararları ve elde ettiği ya da elde etmeği ihmal eylediği semereleri tazmin ile yükümlüdür. Ancak bir zarara uğramamış olan malike ya da zilyede, ecrimisil adı ile veya başka bir ad altında herhangi bir tazminat vermesi gerekmez.


Yargıtay 3.HD, 16.04.2012, E. 2012/6159, K. 2012/1016

 • Ecrimisil Davası
 • Haksız İşgal Tazminatı

Mahkemece, dava konusu taşınmaza davalı belediye tarafından 2005 yılında el atıldığı gerekçesiyle, 1.1.2005 – 25.02.2008 tarihleri arasındaki dönem için resen hesaplanan 4.698,61 TL ecrimisilin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak, davada 14.05.2007 (dava) tarihine kadar olan ecrimisilin tahsili istenildiği halde, mahkemece dönemsel olarak talep aşılmak suretiyle 25.02.2008 tarihine kadar olan ecrimisile hükmedilmesi doğru görülmemiştir(HUMK.md 74). Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. nun 428. maddesi gereğince hükmü temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA…


Ecrimisil İhtarname Örneği

……… 56. Noterliği’ne

                   İhtarnamedir

İhtar Eden :

Vekil            : Av. Umur Yıldırım

Muhatap    :

Konu           : Haksız işgalin durdurulması ve  ecrimisil bedelinin ödenmesine ilişkindir.

Açıklamalar:

Sayın Muhatap,

 • Müvekkil ile birlikte ……………… Noterinin ………… tarih ve …………….Yevmiye Numaralı mirasçılık belgesi ile muris …………………….’in elbirliği ile mülkiyetiniz mevcuttur.
 • Muris ………..’in terekesinde dahil bulunan taşınmazlarından ………. adresinde bulunan ………’ı murisin vefat tarihi olan …….. tarihinden beri haksız olarak işgal etmekte olup yararlanmaktasınız.
 • Bu sebepten ötürü müvekkil ile birlikte elbirliği halinde malik olduğunuz, tapu kayıtlarında muris ………………… adına tescilli; ………………………………. taşınmaza yönelik olarak tarafınızı hissemiz oranında intifadan men ediyoruz. Bu sebeple söz konusu taşınmaz için iş bu ihtarı takip eden aylarda müvekkilin hissesine denk gelen ….. oran üzerinden …. TL kira bedelini müvekkile ödemeniz; aksi hâlde söz konusu taşınmazlar üzerindeki müdahalenizin men’ini teminen ayrıca haksız işgal sürenize denk gelen döneme ilişkin olarak yetkili ve görevli mahkemede ecrimisil davası açacağımızı ve bunlardan doğan yargılama giderleri ile vekalet ücretlerinin tarafınıza yükletileceğini, doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacaklarımız ile fazlaya ilişkin her türlü hak ve alacaklarımız saklı kalmak kaydıyla ihtaren bildiririz. …./…../…

                        İhtar Eden Vekili

Sayın Noter,

(3) nüsha olarak tanzim edilen işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının nezdinizde saklanmasını, bir nüshasının da tebliğ şerhi verildikten sonra tarafımıza iadesini saygılarımla talep ederim…../…./…

                         İhtar Eden Vekili

Ecrimisil Dava Dilekçesi

… Asliye Hukuk Mahkemesine

Davacı: İsim Soyisim – TC- Adres

Vekili  : Av. Umur YıldırıM – Koç Kule B Blok No:7 Söğütözü/Ankara

Davalı :

Dava Konusu: Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla …. TL ecrimisil bedelinin yasal faiziyle birlikte davalıdan istemidir.

Açıklamalar:

 • Bu bölümde ecrimisil talebine konu taşınmazın ne olduğu, bu taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkı açıklanacaktır. Ayrıca işgal eden kişinin hangi tarihten itibaren ne gibi bir işgal durumunda olduğu ile sebep olduğu zararlar ayrıntıları ile açıklanacak delillerle ilişkilendirilecektir.
 • Bu kısımda istenecek ecrimisil bedenini açıklanacaktır.
 • Bu kısımda ise faizin miktarı ve başlangıç tarihi dikkate alınmalıdır.
 • Davalı, söz konusu bağımsız bölümü haksız olarak işgal etmektedir. Davalı, müvekkilin konutu kullanmasına engel olmaktadır. Tapu kaydında bilgileri verilen bağımsız bölümün fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 210.000 TL ecrimisil bedelinin yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini vekaleten talep ederim.

Hukuki Sebepler: TMK, HMK ve sair yasal mevzuat.

Hukuki Deliller:

Netice ve Talep:

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ….. TL ecrimisil bedelinin kötü niyetli zilyetliğin başladığı ….. tarihinden itibaren işlettirilecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesini teminen bir karar verilmesi, ayrıca vekalet ve sair yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesi hususunda; gereği bilvekâle saygılarımızla arz ve talep olunur ../../..

              Davacı Vekili

            Av. Umur Yıldırım

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık