İcra ve İflas Hukuku (Takip Hukuku); özel hukuk ilişkisinden doğan ve yükümlüsü tarafından rızayla yerine getirilmeyen borçların devlet gücüyle yerine getirilmesini konu alan hukuk dalıdır. Takip Hukukuna cebri icra hukuku da denilmektedir. İcra ve İflas Hukuku hem avukatlar hem de vatandaşlar için önemli bir alandır. Zira her dava için icra hukuku bilinmesi gerekir. Çünkü tahsil icra vasıtasıyla yapılacaktır.

Türk Hukukunda, istisnai birkaç düzenleme dışında, kendiliğinden hak almak yasaktır. Bu nedenle, hakkına kavuşamayan alacaklı, borçludan zor kullanarak hakkını alamaz, bu sebeple devletten yardım istemek zorundadır. Devletin sağlayacağı yardım ise alacaklının ya doğrudan dava açmasıyla ya da takip yapmasıyla başlar. Alacaklının dava açmasıyla devletin sağladığı hukuksal yardım kural olarak, medeni usul hukukunun (özel hukuk yargısının) konusuna girer. Alacaklının icra müdürlüğüne dilekçe  ile başvurarak borçlu aleyhine takip yapmasıyla sağlanan hukuksal yardım ise takip hukukunun yani icra ve iflas hukukunun konusuna girer.

İcra ve İflas Hukukunun Özellikleri

 1. İcra ve İflas Hukuku, alacaklı ve borçlu arasında bir dengeye dayanır. Ne borçlu nede alacaklı, diğeri aleyhine üstün tutulamaz. Tüm süreç usul ve esaslar çerçevesinde ilerletilir.
 2. İcra ve İflas Hukuku, etkilerini yalnızca borçlunun mal varlığı üzerinde gösterir yani alacaklının alacağı için cebri icra organları yalnızca borçlunun mal varlığına el koyabilir. Borç için hapis uygulaması (taahhüt ihlali hariç) hukukumuz bulunmamaktadır. Bu nedenle borçlunun borca yeter kadar malına el konulabilir. Malı olmayan veya borca yetecek kadar malı olmayana salt bu sebeple kişi özgürlüğü sınırlandırılamaz.
 3. İcra ve İflas Hukukunda; alacaklı, borç ve borçlu terimleri maddi hukuka (borçlar hukukuna) göre daha geniş anlama sahiptir. Maddi hukukta teknik anlamda borçlu sayılmayan kimseler takip hukukunda borçlu sayılabilmektedir. Örneğin; boşanma davası sonucunda mahkeme kararıyla çocukları kendisine bırakılan eş, alacaklı; çocukların kendisine teslim etmek zorunda olan eş ise borçlu durumdadır. Çocuk teslim yükümlülüğü ise borçtur.

Takip hukuku, temelde “icra hukuku” ve  “iflas hukuku” olmak üzere iki alt dala ayrılır. Ancak takip hukukunun inceleme alanına bunları dışında, konkordato, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma, iptal davası, icra ve iflas suçları gibi konular da girmektedir.

İcra ve İflas Hukuku yukarıda detaylıca da izah edildiği gibi alacaklının alacağına kavuşmasında kritik öneme haiz detaylı usul esaslarına sahip bir hukuk dalıdır. Bu nedenle hak mahrumiyetleri ile karşı karşıya kalınmaması için önemle üzerinde durulması gerekmektedir.

Günümüzde en çok karşılaşılan gerek ticari faaliyetler yürüten ticari şirketlerin, gerekse de günlük hayatta vatandaşların her türlü çek, senet, ipotek, rehin gibi alacaklarından kaynaklanan borçlarının takip ve tahsilatı işlemleri ve bu alanlarda karşılaşılabilecek hukuki ihtilaflarının çözümü ile ilgili olarak Kadim Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize profesyonel olarak yetkin kadromuzla hizmet etmekteyiz.

İcra ve İflas Hukuku Avukatlık Hizmetleri

 • İflas ve Konkordato Davaları.
 • İcra Takip Davaları
 • İhtiyati Haciz.
 • Çek, Senet ve İlamsız İcra Takipleri.
 • İflasın Ertelenmesi.
 • Nafaka Alacaklarının Takibi.
 • Çocuk Teslimi İcra Takipleri.
 • Toplu İcra Takibi.
 • Şirketler Adına Takipler.
 • İcra Takibine İtiraz.
 • İtirazın İptali  ve İtirazın Kaldırılması Davaları.
 • Şahıs ve İşletmeler Arası Uyuşmazlıkların Çözümü.
 • Menfi Tespit Davası.
 • İstirdat Davası.
 • İstihkak Davası.
 • Kiralananın İcra Yoluyla Tahliyesi.
 • Müşterek Çocuğun Teslimi  ve Çocukla Şahsi İlişki Kurulmasına İlişkin İlamların İcrası.
 • Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takipler.
 • Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipler.
 • Genel Haciz Yoluyla Takipler.
 • İflas Yoluyla Takipler.
 • İflasın Tasfiyesi.
 • Konkordato Hukuku.
 • Yeniden Yapılandırma Hukuku.
 • İcra ve İflas Suçları ile İlgili Davalar.