0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

İşsizlik Maaşı (Ödeneği) Nedir? Nasıl Alınır?

11issizlik maasi ne kadar

İşsizlik maaşı başka bir deyişle işsizlik ödeneği; sigortalı işsizlere kanunda belirtilen şartları taşımalarıyla kaydıyla işsiz kaldıkları dönem için belirli bir süre ve miktarda yapılan ödemeye denir. Her işten çıkarılan kişi işsizlik maaşı alamaz. Bunun için belirli koşulları taşıması gereklidir. İşsizlik ödeneği şartlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

 • İşçinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalması
 • Hizmet sözleşmesinin sonra ermesinden önce 120 gün çalışmış olması
 • Hizmet sözleşmesinin sonlandırılmasından önce son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması
 • Hizmet akdinin sona ermesinden sonraki 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine müracaat etmesi ya da online olarak bu başvuruyu gerçekleştirmesi.

İşsizlik ödeneği için öncelikli olarak hizmet sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 30 günlük süreyi geçmemesi gerekir. İşten ayrılan işçi mutlaka 30 gün içerisinde başvurusunu yapmalıdır. Başvuru İŞKUR’un en yakın şubesine direkt olarak veya avukat aracılığı ile yapılabilir.

issizlik maasi nasil alinir
issizlik maasi nedir

İşsizlik Maaşı (İşsizlik Ödeneği) Nedir ?

Daha önce sigortalı olarak çalışmış olup 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında belirtilen şartlara uyum sağlamış olan kişilerin işsiz kalmaları halinde kanunda belirtilen süreler içinde ve miktarda alacakları ödemeye işsizlik maaşı adı verilir. İlgili Yasada “İşsizlik Ödeneği” olarak da geçen “İşsizlik Maaşı” sigortalı işsizlere yasada belirtilen bir takım koşulları sağlamaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli bir süre ve miktarda yapılan ödemedir şeklinde tanımlanmıştır. İşsizlik ödeneği alan birey işsizliğin getirdiği risklere karşı korunmakta ve işsiz kaldığı dönemde onuruna yakışır asgari düzeyde bir yaşam sürdürebilme imkanına kavuşmaktadır.

İşsizlik, günümüzde gelişmiş ülkeler de dahil pek çok ülkenin mücadele ettiği önemli problemlerden biri olmaya devam etmektedir. Her ne kadar işsizliğin önlenebilmesi tam olarak mümkün değilse de kısmen de olsa önüne geçilebilmesi mümkündür. Bunun da en etkili yollarından birisi işsizlik sigortası olup ülkemizde 1999 yılında 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu adı ile uygulanmaya başlanmıştır.

İşsizlik Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

İşsiz kalan işçinin işsizlik ödeneği alabilmesi yasa tarafından bir takım şartlara bağlanmıştır. İŞKUR’ a yasal süresi içerisinde başvuran işçinin ayrıca yasada sayılı şartların tümünü karşılıyor olması işsizlik maaşı almanın bir ön koşulu olarak karşımızı çıkmaktadır.

İşsizlik maaşı alma şartlarını şu şekilde sayabiliriz ;

 1. İşçinin kendi talebi ya da kusuru ile işsiz kalmamış olması gerekmektedir.
 2. İş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren geriye dönük yüz yirmi günlük sürede hizmet akdi ile çalışmış olmalıdır.
 3. Hizmet akdinin feshedilmesinden önceki üç yıllık süre içinde en az altı yüz gün süre ile işsizlik sigortası primini ödemiş olmalıdır.
 4. Hizmet akdinin feshedilmesinden sonraki otuz günlük süresi içerisinde en yakın İŞKUR birimine başvuru yapmış olmalıdır.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?

Yasada sayılı işsizlik maaşı alma koşullarının tümünü sağlayan işçilere işverenler tarafından  üç nüsha olarak düzenlenen “işten ayrılma bildirgesi” nden bir nüsha verilmek zorundadır. Diğer iki nüshadan biri işveren tarafından İŞKUR’a verilir, diğer nüsha ise işverende kalır. İşçinin işten ayrıldığına ilişkin SGK’ya bildirimde bulunan işverenin İŞKUR’a belge gönderme mecburiyeti de sona ermiş olur.

İşsizlik maaşına başvuru yapmak isteyen işçinin iş akdinin feshedilmesini takip eden otuz günlük süre içerisinde en yakınındaki İŞKUR birimine müracaat ederek işsizlik ödeneği alma sürecini başlatması gerekmektedir. Otuz günlük başvuru süresi ancak  mücbir sebeplerin varlığı halinde aşılabilir. Aksi halde gecikilen süre kadar işsizlik ödeneği almaya hak kazanılan süreden düşüleceğinden bir miktar hak kaybı yaşanması söz konusu olabilmektedir.

Başvuru işlemlerinin eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için bahse konu sürecin deneyimli bir avukata vekaletname vermek sureti ile yürütülmesi hak kayıplarının yaşanmaması açısından daha isabetli olacaktır.

issizlik odenegi
issizlik odenegi

İşsizlik Maaşı 2022 Ne Kadar ?

İşsizlik maaşı her yıl güncellenmekle birlikte günlük işsizlik ödeneği, işçinin son dört aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 40’ı olarak hesaplanmaktadır. Ayrıca işsizlik maaşı miktarı aylık asgari ücretin brüt tutarının % 80’ini geçememektedir.

İşsizlik maaşından sadece damga vergisi kesintisi yapılmakta olup başkaca bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamakta ayrıca işsizlik ödeneği nafaka borçları dışında haczedilememekte, başkasına devir ve temlikte edilememektedir.

Yasada belirtilen gerekli koşulları taşıyanlar şahsen İŞKUR’a müracaat edebilecekleri gibi e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu sekmesini kullanmak sureti ile de İŞKUR’a işsizlik ödeneği başvurularını yapabilmektedirler.

İşsizlik Ödeneği E-Devlet Üzerinden Başvuru Yapabilir miyim?

İşsizlik Maaşı Hesaplama Nasıl Yapılır ?

2021 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı;

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı Damga Vergisi Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan 3.577,50 1.431,00 10,86 1.420,14
Son 4 Ay 4.100 TL ile Çalışan 4.100,00 1.640,00 12,45 1.627,55
Son 4 Ay 7.500 TL ile Çalışan 7.500,00 2.862,00 (*) 21,72 2.840,28
(*)  Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. 2021 yılında brüt asgari ücret 3.577,50 TL’dir.

İşsizlik Maaşını Kaç Ay Alabilirim?

İşçinin iş akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olan sigortalılar, son 3 yıl içerisinde;

 • 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün Süresince işsizlik maaşı almaya hak kazanmaktadırlar.

İşsizlik ödeneği almak için gerekli koşulları sağlayıp usulüne uygun ve eksiksiz yapılan başvuruların yasa gereği izleyen ayın sonuna kadar İŞKUR tarafından sonuçlandırılması zorunludur.

İşsizlik Ödeneğine Hak Kazananların Sahip Olduğu Olanaklar Nelerdir ?

 • İşsizlik Maaşı Almak
 • Genel Sağlık Sigortası Primlerinin Kurumca Ödenmesi İmkanından Faydalanmak
 • Yeni İş Bulma Konusunda İŞKUR’un Yardım ve Desteklerinden Yararlanmak
 • Meslek Geliştirme, Edindirme ve Yetiştirme Eğitimlerine İŞKUR Desteği ile Katılmak

İşsizlik Maaşı Ne Zaman Yatar?

İŞKUR işsizlik maaşı başvurularını başvuruların yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırır. Bu süreçte yapılan başvurunun sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-odemesi linki üzerinden de takip edilebilmektedir.

İşsizlik ödeneği için gerekli başvuru adımlarını usulüne uygun tamamlayarak başvurusunu eksiksiz yapan ve başvurusu olumlu sonuçlanan kişilerin maaşı her ayın beşinde ilgilinin kendisine ödenir.

İşsizlik maaşı ödemesini, T.C kimlik numarasını beyan etmek sureti ile herhangi bir PTT şubesine giderek alabilmektedir.

İşsizlik Maaşı Hangi Hallerde Kesilir?

İşsizlik maaşı almakta olan sigortalı işsizlerin maaşlarının İŞKUR tarafından kesildiği haller de vardır. Yasada açıkça sayılmış bu halleri şu şekilde ifade edebiliriz;

 • İŞKUR tarafından kendisine teklif edilen mesleğine ve son çalıştığı işin ücret ve çalışma koşullarına yakın bir işi haklı bir sebebi olmaksızın reddedenlerin işsizlik ödeneği de kurumca kesilecektir. Ancak kurumca teklif edilen iş sigortalı işsizin ikamet ettiği belediyenin mücavir alanı dışında ise haklı sebep olarak kabul edileceğinden işsizlik maaşı almaya devam edebilecektir.
 • İşsizlik maaşı aldığı süre içerisinde gelir getirici bir işte çalıştığı yada yaşlılık aylığı aldığı tespit edilenlerin işsizlik ödeneği kesilir.
 • İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir sebep göstermeden reddedenler ile önerilen mesleki eğitimi kabul etmekle birlikte devam etmeyenlerin işsizlik maaşları kesilir.
 • İŞKUR’un çağrılarına zamanında cevap vermeyen ve kurumun istediği bilgi ve belgeleri haklı bir mazereti olmaksızın zamanında temin etmeyen/edemeyenlerin işsizlik ödeneği kesilmektedir.
Sıkça Sorulan Sorular

İşsizlik maaşı her yıl güncellenip İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir.

Kanunda ifade edilen şartların karşılanması ve başvurunun eksiksiz yapılması ile birlikte İŞKUR'a yapılacak başvuru ile hak kazanılır.Avatar

1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.

Yorum Yazın