İlamsız Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi

İlamsız Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi

ilamsiz odeme emrine itiraz dilekcesi

İlamsız ödeme emrine itiraz dilekçesi ile hakkınızda yapılan icra takibine itiraz edebilirsiniz. Dilekçeyi her olaya uygun revize etmeniz gerekir. Direkt olarak verirseniz yanlış hareket edersiniz. Bu konuda dikkat etmenizde fayda var. İlamsız ödeme emrine itiraz dilekçesinde sizin taraf olduğunuz dosya bilgileri, icra dairesi, borç miktarı, tarihi gibi hususları kendi dosyanıza göre doldurmanız gereklidir. Bu makalemizde sizlere ilamsız icra takibi ve ilamsız icra takibinde ödeme emrine nasıl itiraz edileceğini anlatacağız. İlamsız icra takibi, rehin hakkıyla güvence altına alınmış bir alacağın veya mahkeme kararının gerekli olmadığı para ve teminat alacakları yanında kiralananın tahliyesi için de açılabilen icra takibidir. İlamsız icra takibinde dayanak belge olabileceği gibi dayanak olan herhangi bir belge olmadan da borçlu olan bir kişi aleyhine icra takibi başlatılabilir. Borcunu ödemeyen borçluya, taşınmazı tahliye etmeyen kiracıya karşı alacaklının başlatacağı ilamsız icra takibi neticesinde borçluya icra müdürlüğünce bir ödeme emri gönderilmektedir. Gelen ödeme emri neticesinde borçluya İcra İflas Kanunu uyarınca genel haciz yoluyla takipte yedi gün, kambiyo senetlerine mahsus icra takibinde beş gün, tahliye talepli icra takibinde yedi gün içerisinde yapması gereken seçenekler sunulmuştur. Buna göre;

  • Borçlu takibin türüne göre süresi içerisinde ödeme emrine itiraz edebilir,
  • Aynı süre içerisinde borcunu ödeyebilir,
  • Aynı süre içerisinde borca yeter miktardaki malı hakkında mal beyanı verebilir.

İlk seçenek olarak borçlunun borca itiraz etmesi halinde itirazının iptali sağlanan veya borca itiraz etmeyen borçlunun borcu, yedi günlük veya beş günlük sürenin sonunda kesinleşir. Kesinleşen icra takibi neticesinde alacaklı borçlunun mallarına, maaşına, banka ya da üçüncü kişilerde bulunan borçlarına, taşınmazlarına haciz koydurabilir. Bu itibarla borçluya tebliğ edilen ödeme emrine süresi içerisinde itiraz edilmesi önemlidir.

İlamsız icra takibi başlatılabilmesi için yazılı bir belge veya rehin hakkıyla güvence altına alınmış bir alacağın varlığı gerekmediği için borçlu olmayan kişinin bu icra takibinde hazırlanan ödeme emrine itirazı ve süresini kaçırmaması oldukça önemlidir. Bu nedenle Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak “İlamsız Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi” ni ele alacağız.


ilamsiz odeme emrine itiraz dilekcesi ornegi
ilamsiz odeme emrine itiraz dilekcesi ornegi

İlamsız Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği 1

Ankara … İcra Müdürlüğüne,

Dosya No: 2023/…

Ödeme Emrine ve Borca

İtiraz Eden: Ad Soyad (T.C.:)

Adres:

Vekili: Av. Umur YILDIRIM

Söğütözü Mahallesi Söğütözü Caddesi Koç İkiz Kuleleri B Blok No:2/b/7 Çankaya/ANKARA

Alacaklı: Ad Soyad (T.C.:)

Adres:

Konu: Müvekkil aleyhine başlatılan ilamsız ödeme emrine, borca, borcun ferilerine, faize ve yetkiye süresi içerisinde itirazlarımızı havidir.

Açıklamalar:

Müvekkil aleyhine, müdürlüğünüzün 2023/… sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi başlatılmıştır. İlamsız ödeme emri müvekkilime …/…/2023 tarihinde tebliğ edilmiştir. Müvekkilimin alacaklıya herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Şöyle ki;

Fazlaya dair tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkilimin alacaklı gözüken kişiye böyle bir borcu bulunmamakta olup ödeme emrinde talep edilen borcun tamamına, asıl alacağa, faize, faiz oranına ve takibin tüm fer’ ilerine itiraz etme zorunluluğu doğmuştur. Tüm bu kalemlere itiraz ediyoruz.

Alacağı kabul anlamına gelmemek kaydıyla, konuya ilişkin takibin başlatıldığı icra dairesi yetkiye haiz değildir. HMK m. 10 sözleşmeden doğan davaların, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde açılacağına hükmetmiştir. Bu maddeden hareketle borcun ifa yerinin belirlenmesine ilişkin olarak Türk Borçlar Kanunu’nun 89. Maddesi’ne bakıldığında; borcun ifa yeri taraflarca belirlenmemişse borçların doğumları sırasında borçlunun yerleşim yerinde borcun ifa edilmesi gerekmektedir.  Mevzu bahis icra takibi taraflar arasında olduğu iddia edilen sözleşmeye ilişkindir. Buna ek olarak müvekkilimin yerleşim yeri … bulunmaktadır. Ancak takibe konu ilamsız icra takibi Ankara icra dairesinde başlatılmıştır. İlgili kanun hükümleri gereğince söz konusu icra takibi hususunda … İcra Daireleri yetkilidir. Bu sebeple icra dairesinin yetkisine itiraz etme zorunluluğumuz doğmuştur.

Yukarıda ayrıntısıyla açıklamış olduğumuz bu sebeplerden dolayı alacaklı tarafça başlatılan icra takibine, takip konusu alacağa, faize, yetkiye ve diğer tüm ferilerine itiraz ediyoruz.

Netice ve Talep:

Yukarıda arz ve izah olunduğu üzere, Alacaklı hakkında tüm hukuki, cezai ve idari talep ve şikâyete ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile müvekkil aleyhine alacaklı tarafından başlatılan icra takibi sonucu hazırlanan ilamsız ödeme emrine, Ödeme emrinde belirtilen borca, asıl alacağa, faize, tüm ferilerine ve icra dairesinin yetkisine itiraz ediyoruz. Yetkili icra dairesi … İcra Müdürlüğüdür. Söz konusu icra takibine ilişkin itirazımızın kabulünü, müvekkilim aleyhine başlatılan haksız icra takibinin durdurulmasını ve gerekli diğer işlemlerin yapılmasını fazlaya dair tüm dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla vekaleten arz ve talep ederiz.

İtiraz Eden Vekili

Av. Umur YILDIRIM


İlamsız Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği 2

Ankara … İcra Müdürlüğüne,

Dosya No: 2024/…

Ödeme Emrine ve Borca

İtiraz Eden: Ad Soyad (T.C.:)

Adres:

Vekili: Av. Umur YILDIRIM

Söğütözü Mahallesi Söğütözü Caddesi Koç İkiz Kuleleri B Blok No:2/b/7 Çankaya/ANKARA

Alacaklı: Ad Soyad (T.C.:)

Adres:

Konu: Müvekkil aleyhine başlatılan ilamsız ödeme emrine, borca, borcun ferilerine, faize ve yetkiye süresi içerisinde itirazlarımızı havidir.

Açıklamalar:

Müvekkilimiz …….. aleyhine, Müdürlüğünüzün 2024/… esas sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi başlatılmıştır. İlamsız ödeme emri müvekkilimize …/…/… tarihinde bizzat tebliğ edilmiştir. Müvekkilimizin alacaklı ………’ a herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Alacaklı tarafından icra takibine konu yapılan borç, müvekkilimizce 3 ay önce alacaklıya ödenmiştir. Bu sebeple alacaklı tarafça başlatılan icra takibine, takip konusu alacağa, faize ve diğer tüm ferilerine itiraz ediyoruz.

Ayrıca alacaklı yanca başlatılan icra takibine dayanak yapılan ve ödeme emrinin ekinde müvekkilimize tebliğ edilen belgedeki imza müvekkilimize ait değildir. İmzaya itirazımızı açık ve kesin bir şekilde bildiriyoruz.

İstem ve Sonuç: Yukarıda arz ve izah olunduğu üzere, müvekkilimiz aleyhine alacaklı yanca başlatılan icra takibi sonucu müvekkilimize gönderilen ilamsız ödeme emrine itiraz ediyoruz. Ödeme emrinde belirtilen asıl alacağa, faizine, tüm ferilerine ve ayrıca ödeme emrinin ekinde gönderilen belgede bulunan müvekkilimize ait imzaya itiraz ediyoruz. Söz konusu takibin durdurulmasını ve gerekli diğer işlemlerin yapılmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

İtiraz Eden Vekili

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık