maas haciz talebi ornegi

Borcu tahsil etmenin yollarından biri olan maaş haczi talebi dilekçesi arama motoru üzerinden birçok kez sorgulanan bir hukuki dilekçe türüdür. Bu yazımızda Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak UYAP Maaş Haciz talebi ve İcra Müdürlüğü Maaş Haciz Talebi dilekçe örneklerine yer vermiş olup maaş haciz talebinin ne olduğunu izah edeceğiz.

Maaş Haczi ve Maaş Haczi Talebi Nedir?

Maaş haciz talebi icra takibinde borcu tahsil etmenin en önemli yollarından biridir. Maaş haciz talebi borçlu alacaklı ilişkisinde alacaklının talebi ile maaşta yapılacak kesinti ile borcun ödenmesine ilişkindir. Borcunu ödemeyen borçluya karşı alacaklının başlatacağı icra takibi neticesinde borçluya icra müdürlüğünce bir ödeme emri gönderilmektedir. Gelen ödeme emri neticesinde borçluya İcra İflas Kanunu uyarınca 7 gün içerinde yapması gereken seçenekler sunulmuştur.

Buna göre borçlu ya 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz edecek, ya aynı süre içerisinde borcunu ödeyecek yahut da aynı süre içerisinde borca yeter miktardaki malı hakkında beyan verecektir. İtirazda bulunmayan ya da bulunduysa da itirazı kaldırılan/ iptali sağlanan borçlunun borcu bu aşamada kesinleşmektedir.

İcra iflas hukuku ya da diğer adıyla cebri icra hukuku, borçların devlet yardımı ile zorla yerine getirilmesini sağlayan ve alacaklı borçlu ilişkisiyle ilgilenen hukuk dalıdır.

Kesinleşen icra takibi neticesinde alacaklı borçlunun mallarına, banka ya da 3.kişilerde bulunan borçlarına, taşınmazlarına haciz koydurabilir. Bu taleplerden biri de maaş haciz talebidir. İcra İflas Kanunu’na göre borçlu işçi olduğu durumlarda maaşının en fazla dörtte birine, memur olduğu durumlarda ise maaşının en az dörtte birine maaş haciz talebi neticesinde haciz uygulanabilir. Maaş haciz talebi için aşağıda verdiğimiz örnekleri kullanarak alacaklı olduğunuz dosyada borçlunun maaşından alacağınızı tahsil edebilirsiniz.

İcra Hukukunda borçluyu da korumak adına bazı taşınır ve taşınmazların hacze konu edilemeyeceği kabul görmüştür. Bunlardan biri de borçlunun maaş ve ücretinin bir kısmıdır. Bu ücret yazımızın devamında da bahsedeceğimiz üzere maaşının dörtte biri ile sınırlıdır. Borçlunun memur yahut işçi olması ile şekillenen bu sınırın ayrıntıları yazımızın devamında verilecektir. Bu ücretten alacağını karşılamak isteyen alacaklının icra daireleri yolu ile maaş haciz talebi ile ilgili bir müzekkere yazılması için talepte bulunması gerekmektedir.

Maaş haczi talebi şirkete ulaşmasından itibaren şirket yetkilisi kişinin maaşlarından 1/4 oranında kesinti yaparak icra müdürlüğü hesabına yatırır. Bu kişinin borcu bitene kadar veya işten çıkarılana kadar devam eder.

Hakkınızda açılmış icra takiplerini e devlet internet sitesi https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ üzerinden öğrenebilirsiniz.

UYAP Maaş Haczi Talebi

Uyap maaş haciz talebi indirmek için tıklalayınız.

ANKARA ….  İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Esas No: 2014/….. E.

Hakkında takibi kesinleşen ve yukarıda dosya esas numarası yazılı dosyamızda borçlu Ali Tecimer’in (T.C. No: ……………), UYAP sistemi üzerinden yapılan SGK sorgusunda, ……………… adresinde bulunan …………….. isimli işyerinde,  halen aktif ve sigortalı olarak çalışmakta olduğu tespit edilmiş olup, dosya kapak hesabının yapılmasının akabinde,  ilgili işyerine maaş haczi müzekkeresi gönderilmesini talep ederim.

                                                                                                                                     Alacaklı Vekili
                                                                                                                                  Av. Umur YILDIRIM 

İcra Maaş Haczi Talebi

İcra maaş haczi talebi örneği için tıklayınız.

ANKARA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Borçlu Ali Tecimer’in (T.C. No: ……..….) çalışmakta olduğu işyerinden aldığı maaş ya da ücretinden birikmiş borcu bitinceye kadar ¼’ünün haczi ile prim, tazminat, ek ders, nema ve döner sermaye ücreti gibi sair hak ve alacaklarının tamamının haczini ve varsa diğer haciz takyidat bilgileri ile birlikte celbine karar verilmesini arz ve talep ederim.

                                                                                                                                         Alacaklı Vekili                                                                                                                                                     Av. Umur YILDIRIM

Maaş Haczi Müzekkeresi Dilekçesi

 T.C.

ANKARA

…….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Esas No : 2020/…

Gönderilecek Şirket: Limited/Anonim/Kooperatif Şirketine/Kurumuna

(Buraya Borçlunun Çalıştığı Kurum Neresi İse O Kurumun Unvanı Yazılacak)

Adres     : (Buraya Borçlunun Çalıştığı Kurum Neresi İse O Kurumun Adresi Yazılacak)

Alacaklı  İsim Soyisim

Vekili      :  Av. Umur YILDIRIM

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 06530 Çankaya/ANKARA

Borçlu   :  Borçlu Adı Soyadı (T.C. Kimlik No:……)

Borç Miktarı    : …….TL (Faiz ve Masraflar Hariç)                               

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı borçlunun iş bu borcu nedeni ile İcra ve İflas Kanunu’nun 83. maddesi gereğince almakta olduğu maaşının ¼’ü ile  borçluya ödenecek her türlü tazminat ,yardım ve ikramiyelerin, döner sermaye ödenekleri ile diğer tüm ek ödeneklerinin tamamına  borç bitinceye kadar Müdürlüğümüzün ……………….. tarih ve 2020/……………  sayıları yazıları ile haczine karar verilmiştir.

Verilen bu karar gereğince;

Talimat ve karar gereğince borçlunun almakta olduğu maaşından kesinti yapılarak her ay düzenli olarak müdürlüğümüz dosyasına yatırılması, borçlunun almakta olduğu ücret ve maaşın tarafımıza bir hafta içerisinde bildirilmesi, adı geçen borçlunun maaş ve ücretinde değişiklik olması halinde ya da başka bir yere atanması veya görevine son verilmesi halinde bu durumun da derhal müdürlüğümüze bildirilmesi, borçlunun maaşında başkaca haciz varsa bu dosyamız için ne zaman sıra geleceğinin yine aynı süre içerisinde bildirilmesi, yapılan kesintilerin kesintiyi takip eden 7 gün içerisinde müdürlüğümüze intikalinin sağlanması,

Yukarıda belirtilen hususlara riayet edilmediği takdirde İİK. madde 356 gereğince ayrıca mahkemeden hüküm alınmadan ilgili birim amirinin maaş veya sair mallarından kesmedikleri miktar kadar tahsili yoluna gidileceği ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nca doğrudan ceza takibatının yapılacağının bilinmesi, yazımız doğrultusunda işlem yapılması ile 7 gün içerisinde cevap verilmesi rica olunur…./…./….

                                                                                            İcra Müdür Y.
İmza

İcra Müdürlüğü IBAN NO: (İcra Müdürlüğüne yapılacak her ödemede, ilgili dosya numarasının açıklama kısmında yer alması gerekmektedir. Aksi durumda maaş haciz talebi kabul edilmez.)

Contact Us