Darp Raporu Nedir? Nasıl Alınır?

Darp Raporu Nedir? Nasıl Alınır?

darp raporu

Darp raporu; ceza hukuku bakımından yaralama suçu sonucunda kişinin vücudunda iz, hasar, ezilme, ekimoz vb. yani yaralanmaların meydana gelmesi halinde yaralanma halini ortaya koyan ve tıbben kişinin maruz kaldığı fiziki saldırının bedensel anlamda onda oluşturduğu sonucu belirleyen bir sağlık raporudur. Diğer bir tanımla darp raporu; birisi tarafından vurma, dövme vb. fiillere maruz kaldığını iddia eden kişide darp izlerinin bulunup bulunmadığını gösteren yazıdır. Şiddete maruz kaldığını iddia eden kişinin yaralandığını kanıtlamak için kullanılır ve delil niteliğindedir. Şiddete maruz kalındığında hastanelerin acil bölümüne gidilerek darp raporu alınıp hastane polisine şikayet iletilebilir ya da karakola gidilerek polis eşliğinde hastaneye götürülerek darp raporu alınabilir. Darp raporu süresiz olarak verilir. Herhangi bir geçerlilik süresi yoktur. Darp raporu alındıktan sonra yaralanmanın artması yada yeni olayların gerçekleşmesi durumunda yeni bir darp raporu alınması gerekmektedir. Darp raporu;

 • Kamuya ait hastanelerden,
 • Sağlık muayenesi yapmaya ve rapor tanzim etmeye yetkili adli tıp birimlerinden,
 • Adli rapor olarak kabul edilebilecek sağlık raporu tanzim edebilen özel kişilere ait sağlık kuruluşlarından alınabilir.

Darp raporu, kolluk kuvvetlerine yapılan başvuru üzerine ya da bizzat kişinin kendisi adli rapor düzenlemeye yetkili kamuya ait veya özel bir sağlık kuruluşuna başvurarak alabilir. Adli bir konuya dair rapor alınmak üzere başvuru yapılan sağlık kuruluşu derhal durumu kolluk birimlerine bildirmek ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Özellikle ceza ve boşanma davalarında delil özelliği önemli olan “darp raporu nedir?” “Darp raporu nasıl alınır?” Darp etmek hukukta kasten yaralama anlamına gelir. Darp raporu genel adli muayene raporudur. Darp raporu, bir kişinin fiziksel şiddete uğradığını gösterir. Darp izi bulunduğunu belgeleyen bu rapor yasal işlemler bakımından önemli bir delildir.

darp raporu nedir
darp raporu nedir

Darp Raporu Nedir?

Darp raporu, kişinin maruz kaldığı fiziksel şiddetin belgelendiği hastane raporuna denir. Mağdur, olayın ardından en yakın polis karakoluna başvurarak darp raporu alabilir. Olayın tarihi, yer ve detaylı açıklamalar, raporun temel unsurlarıdır. Mağdur, bu raporu adli işlemler veya tazminat davalarında kullanılır. Bu nedenle son derece önemlidir. Darp raporu; genellikle kasten yaralama fiili sonucunda, kişinin vücudunda veya yüz bölgesinde meydana gelen kızarıklık, morarma, şişlik, çizik, kanama, kırık, ezilme, incinme, yara, yanık veya hayati tehlike oluşturacak etkilerin, yaralanmaların tespit edilmesi anlamında düzenlenmesi elzem olan bir belgedir. Toplum arasında darp raporu olarak bilinse de tıbbi olarak “genel adli muayene raporu” şeklinde adlandırılmaktadır. Darp raporu almak herhangi bir hastane, polis, jandarma veya savcılığa başvurmakla olur. Darp raporunun alınabilmesi için darptan dolayı vücutta iz olması gerekir.

Darp raporunda yer verilen tespitler, o sırada ya da o tarihte bir yaralama fiilinin işlendiğine dair emare ve göstergelerdir ve suça dair bir şüphe oluşturur. Bunun yanında bu tespitlerin, iddia olunan kişi tarafından işlendiğine dair diğer ispat araçlarına da ihtiyaç bulunmaktadır. Darp raporuna girilen tespitlerin, kişinin fail olduğunu iddia ettiği kişi tarafından işlenmesine dair tanık beyanları, kamera ve fotoğraf kayıtları ile ses kaydını içeren bilgiler de yaralamayı ispata imkan verir ve darp raporunda yer alan gerçekliğin fail tarafından işlendiği iddia olunan fiille gerçekleştiğini ortaya koyar. Bunun yanında kamu görevlilerince olayı ortaya koyan tutanak vb. şekillerde tutulan ve bu evraka dercedilen bilgiler de ispat aracı olarak işlev görür.

5237 sayılı TCK’nın “Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi” başlıklı 280 inci maddesinde, görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubunun cezalandırılması düzenlenmiştir. Bu maddenin uygulanmasında “sağlık mesleği mensubu” deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır.

Darp Raporu Nasıl ve Nereden Alınır?

Vücudunda darp izi bulunan kişi doğrudan devlet hastanesine veya özel hastaneye gidip darp raporu alma talebinde bulunabileceği gibi, ilgili kolluk mercileri (polis veya jandarma) ya da savcılığa giderek yaşadığı darp olayına ilişkin olarak hastaneye sevki ile birlikte rapor tanzim edilmesini talep edebilir ve şikayette da bulunabilir. Kolluk veya savcılık makamlarına başvuruda bulunan kişi de darp olayına ilişkin olarak hastaneye sevk edilir ve adli rapor tanzim edilir. Darp raporu 2 yerden alınabilir. Bunlar;

 • Kolluk Kuvvetlerine Başvuru: İlk olarak, darp mağduru, olayın gerçekleştiği yerde polis veya jandarma birimlerine başvuruda bulunabilir. Bu birimler, saldırganın kimliğini tespit eder ve mağduru hastaneye sevk ederek darp raporu alınmasını sağlar.
 • Sağlık Kuruluşuna Başvuru: Darp raporu almak isteyen birey, bir sağlık kuruluşuna doğrudan giderek darp raporu alabilir. Bu durumda, muayene eden doktor gerekli incelemeleri yaparak darp raporunu düzenler ve hastane polisine haber verir.

Bu noktada önemli bir not eklememiz gerekir: Darp edilen mağdur tarafından, olaya ilişkin olarak şikayette bulunulmayabilir. Ancak kasten yaralama suçunun eşe karşı işlenmiş olması halinde, Türk Ceza Kanunumuzun 86. maddesinin 3. fıkrası gereğince, şikayet aranmaksızın işlem yapılır. Çünkü kasten yaralama suçunun bu hali şikayete tabii değildir. Mümkünse darp raporunun darp olayının yaşandığı gün gecikmeksizin alınması en sağlıklısı olacaktır. Böylece hem darp edilen mağdurun tedavisi gecikmez hem de saldırı sonucunda meydana gelen hiçbir etki gözden kaçırılmadan raporlanmış olur. Darp raporunda yer alması gereken temel bilgiler şunlardır:

 • Kişinin kimlik bilgileri
 • Darp raporunu düzenleyen doktorun kimlik bilgileri
 • Doktorun imza ve mührü
 • Yaralanmaların yeri, şekli ve niteliği
 • Yaralanmaların meydana geldiği tarih ve saat
darp raporu nereden alinir
darp raporu nereden alinir

Darp Raporunun Süresi Var Mı?

Kanunen darp raporu almak için bir süre yoktur. Darp raporunun geçerlilik süresi de yoktur. Darp raporu süresizdir ve herhangi bir süre içerisinde alınabilir. Fakat darbın ispatı açısından biran önce alınması önemlidir. Buna rağmen süre, darp izlerinin muayenede belli olabilmesine ve adli rapora aktarılmasına elverişli olmalıdır. Darp izlerinin geçmesi halinde o olaya ilişkin darp raporu alınamaz. Ayrıca, hangi olaya bağlı olarak darp raporu alınıyorsa, o darp fiilinin şikayet süresini kaçırmamak gerekir. Hak düşürücü ve zamanaşımı süresi var ise dikkatli olmak gerekir. Fiziksel şiddette, yani kasten yaralamada 6 aylık şikayet süresi vardır. Eğer eşler arası darp olmuşsa, şikayet süresi yoktur. Hastanelerin acil bölümüne başvurabilir, sizi muayene eden doktora yaşadıklarınızı anlatarak darp raporu alabilir ve eğer istiyorsanız hastane polisine şikayetinizi iletebilirsiniz. Vücudunuzdaki izler kaybolmadan, muayene olmak ve darp raporu almak, yaşadığınız şiddeti kanıtlayabilmek için önemlidir.

Darp olayları genellikle acil durumlar olduğundan, darp mağdurlarının raporu en kısa sürede almaları önemlidir. Darp raporunun alınması için belirlenmiş kesin bir süre bulunmamakla birlikte, mümkün olan en erken zamanda vücuttaki izler yok olmadıkça alınabilir. Bunun yanında ne kadar erken ve olay sıcağı sıcağına başvuruda bulunulursa daha etkili olacağını belirtmek isteriz. Darp raporu ne kadar geciktirilirse başka durumlarda geçerliliği de o kadar zor olacaktır. Yani darp raporu ne kadar erken alınırsa, darp izlerinin muayenede daha net bir şekilde tespit edilmesi ve adli rapora aktarılması mümkün olmaktadır. Bu nedenle, darp raporunu mümkün olan en kısa sürede almak önemlidir. Darp raporunun kaç gün içinde alınması gerektiği hakkında bir kural yoktur. Darp raporu darptan oluşan izler yok olmadıkça kaç gün geçerse geçsin alınabilir. Ancak ne kadar erken alınırsa darp izleri o kadar yoğun bir şekilde rapora geçirilebilecektir. O yüzden darp olayı ile aynı gün rapor almak önemlidir.

UNUTMAYIN! Darp izlerini raporlamak amacıyla hastaneye gitmek için kendinizi hazır hissetmiyorsanız, vücudunuzdaki darp izlerinin size ait olduğu ve çekim tarihi belli olacak şekilde fotoğraflayabilirsiniz.

Darp Raporu Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Darp raporu, birisi tarafından vurma, dövme gibi fiillere maruz kaldığını iddia eden kişide darp (vurma) izlerinin bulunup bulunmadığını gösteren belgedir. Darp raporu, ceza hukuku bakımından yaralama suçu sonucunda kişinin vücudunda yaralanmaların (iz, hasar, ezilme, ekimoz vb.) oluşması halinde yaralanma halini tespit eden sağlık raporudur. Bu sağlık raporu, toplumda “darp raporu” olarak bilinir. Ama tıbben “genel adli muayene raporu” olarak adlandırılır.

Şiddete maruz kaldığını iddia eden kişinin yaralandığını kanıtlamak için kullanılır. Bu bakımdan delil niteliğindedir. Darp raporunu kişi kendisi alabileceği gibi, kolluk kuvvetlerine yapılan başvuru üzerine onlar tarafından da aldırılabilir. Bunun için adli rapor düzenlemeye yetkili kamuya ait sağlık kuruluşuna veya özel sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Kişinin bizzat kendisinin başvurması üzerine sağlık kuruluşu, derhal durumu kolluk birimlerine bildirmekle ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Darba uğradığınızda, size en yakın karakola, jandarma komutanlığına, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM), Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğüne, cumhuriyet başsavcılığına, kaymakamlığa/valiliğe, aile mahkemesine, belediyelere başvurabilirsiniz.

 • Darp raporu almak için öncelikle darp izlerinin geçmediğine dikkat edilmesi gerekir. Bazen olaylarda meydana gelen darp izleri geçici olabilir. Bu sebeple darp ardından ilk fırsatta rapor almak için yetkili kurumlara başvurulmalıdır.
 • Darp raporu verecek olan hekimin tüm darp izlerini gördüğüne dikkat etmek gerekir.
 • Darp raporunda tüm yara izlerinin yer aldığına dikkat etmek gerekir.
 • Darp izlerinin yeri, büyüklüğü ve derecesi açık şekilde belirtilmelidir.
 • Darp raporuna konu kasten yaralamaya ilişkin diğer tüm delillerin darp raporu ile birlikte suç duyurusuna eklenmesi faydalıdır. Bu nedenle tanıkların isim, soyad ve T.C. kimlik numaralarını almaya ve olay yerinde fotoğraf çekmeye dikkat edilmelidir.
 • Darp raporunun tarihine dikkat etmek gerekir. Şikayete tabi suçlarda 6 aylık süreyi kaçırmak hak kaybına neden olabilir.

Darp Raporu Alındıktan Sonra Süreç Nasıl İlerler?

Darp raporu alındıktan sonra veya öncesinde olay kolluğa intikal eder. Adli Kolluk, el koyduğu suça ilişkin özellikle darp olarak şikayette bulunulan suçlarda, derhal durumdan Cumhuriyet savcısını haberdar eder ve suçun soruşturmasına dair talimatını alır ve bu talimatı yazılı hale getirir. Talimata göre öncelikle darbedilen kişinin yazılı şikayeti kayda geçirilir ve “Müşteki” sıfatıyla başvurusu alınır. Sonrasında fail hakkında Cumhuriyet savcısı talimatıyla davet veya yakalama işlemi yapılır ve Şüpheli olarak ifadesi alınır.

Bunun ardından kişi mevcutlu olarak veya serbest bırakılarak Cumhuriyet savcılığına soruşturma evrakı ile sevk edilir. Cumhuriyet savcısı mevcutlu olarak sevk edilen kişi hakkında tutuklama talep edebilir ya da tutuklama istemeden soruşturmanın devamına karar verebilir. Bunun ardından şikayet çerçevesinde soruşturmanın sürdürülmesi ve İddianame tanzim edilip edilmeyeceğine ve kamu davası açılıp açılmayacağına karar verilmesi gerekir. Mağdur genellikle kendisini darp edenden şikayetçi olmak ve kişinin cezalandırılmasını istediği için darp raporu almak istemektedir. Bu bağlamda mağdur ilerleyen süreçte hakkını tam olarak savunabilmesi ve koruyabilmesi amacıyla darp raporu alma sürecinde belirli konulara dikkat etmelidir.

 • Mağdur darp raporu almak için mümkünse aynı gün karakol veya hastaneye başvurmalıdır.

Örneğin; vücudunda hafif kızarıklıklar olan bir mağdur mümkünse olayın hemen ardından karakol veya hastaneye başvurmalıdır. Mağdurun darp raporu almaya bir kaç gün sonra gitmesi halinde vücudundaki kızarıklıklar geçebilecek ve darp edildiği konusundaki inandırıcılığını yitirebilecektir. Mağdurun kısa süre içerisinde hastaneye başvurma imkanı bulunmuyorsa; mümkünse video kayıt, fotoğraf vs. araçlarla darp izlerini kayıt altına almalı ve yine tarih ile saatin ilgili kayıtta anlaşılmasını sağlamalıdır. Bir başka örnek olarak; mağduru darp eden kimse ile mağdur arasında bir husumet varsa bu halde de kişinin darp raporunu yasal prosedüre aynen uyarak ve yine mümkünse aynı gün içerisinde almak için kolluk veya hastaneye başvurmalıdır. Çünkü mağdurun darp edildiğini iddia ettiği günden sonra hastaneye/karakola başvurması tarafların arasındaki husumete de dayalı olarak darp fiilinin olaydan sonra gerçekleştirilebilme ihtimaline karşılık mahkemece mağdurun aleyhine olarak değerlendirilebilecektir.

 • Mağdur vücut veya yüzündeki etkileri, izleri vs. hekimin muayene ederken görmesini sağlamalı ve bunun darp raporuna eksiksiz bir şekilde geçirildiğinden emin olunmalıdır. 

Uygulamada bazen karşılaştığımız üzere kişiler vücudundaki izleri tam olarak göstermemekte, ilgili hekimin kendiliğinden bu iz, etkileri görüp rapora geçirdiğini düşünmektedir. Ancak darp olayını yaşayan ve bizzat eylemden etkilenen mağdurun kendisidir. Bu anlamda mağdur ve çevresindekiler hekime yardımcı olmalı, vücut veya yüz bölgesindeki tüm iz, morarma, çizik, kızarıklık vs. etkileri hekimin görmesini sağlamalı ve daha sonra da darp raporunu incelemelidir. Kişi eğer genel adli muayene yapıldıktan sonra darp raporuna vücudunda olan bir etki, iz eklenmemişse bunun daha sonra mahkeme aşamasında ispatı zorlaşabilecektir. Bu nedenle mağdur, her şeyin kendiliğinden ilgili görevlilerce yapılacağı şeklinde bir görüşte olmamalı bizzat yapılan işlemleri kontrol etmelidir.

 • Adli muayene sonucunda darp raporu düzenlenen mağdur, kendisini darp eden kişiden şikayetçi olmak istiyorsa; olay ile ilgili bildiklerini, süresi içerisinde şikayet beyanı ile elinde bulunan delilleri (örneğin; mesajlaşmalar, tanık beyanları, görüntüler, arama kayıtları vs.) açılan soruşturma dosyasının içeriğine dahil edilmesi için adli makamlara sunmalıdır. 

Mağdur darp raporu aldıktan sonra; daha önce sunmamış ise ayrıntılı beyanlarını, delillerini de ilgili soruşturma dosyasına sunmalı, araştırılmasını istediği deliller varsa bunu adli mercilere yazılı olarak bildirmeli ve dosyayı süreç boyunca takip etmelidir. Burada özellikle şikayete bağlı suçlarda mağdurun fiili ve faili öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde şikayette bulunması gerekir. Aksi halde şikayet hakkı düşecektir. Ve daha sonra darp edildiği gerekçesiyle kişinin cezalandırılmasını isteyemeyecektir. Yaralama suçlarında sadece basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanmalara (hafif morarma, kızarıklık, yara, çizik, iz vs. haller) sebebiyet verilmesi halinde suç şikayete tabi olacaktır. Bu istisna hal dışında yaralama suçları resen soruşturulur ve kişinin şikayetçi olmaması soruşturma ve kovuşturma yapılmasına engel değildir.

1 yorum

 1. Metin Eroğlu 9 Kasım 2023 9:05 AM

  Eşim 20 Nisan 2023 Ramazan Arifesi ailesi yanına abisi ile gidip oradan devlet hastanesi acil tıp bacak ve bel şikayeti muayene oluyor, Tekrar eşinin yanına bayramın 2.günü dönüp kat komşuları bayram ziyareti sonrası kayınvalide sağlık durumu için arıyor Abin gelip seni alsın diyor.Tekrar ailesi yanına dönüyor.Bu tarihten sonra ailesi yanında iken beyin sinir, kadın doğum,acil tıp v.s bölümlere gidiliyor sonradan başağrısı şikayeti ile tekrar devlet hastanesi gidiliyor Nöroloji Acil yatış veriliyor Hasta Babası, Yengesi baş ağrısı için darp iddiası eşine hastanede ziyareti sırasında sözlü sataşma olay çıkarmaya çalışıyorlar hastane güvenlik personelini kendilerine taraf seçtikleri için cesaret alarak olay çıkarmaya çalışıyorlar Eş daha fazla olaylar büyümesin diye oğlunu yanına alıp hastaneyi terk ediyor Hastane güvenlik görevlisi duymadığı konu hakkında eşime sen bunu boşa adama benzemiyor Buraya ölü gibi yüzle geldi.Senin eve adam aldığını söylüyor diye hasta olan eşime yönlendirme yapıyor.Eşim yengesi, babası sözleri ile şiddet uğradığını eskrip raporları görülüyor 29 Nisan 2023 Doktor vücut cilt incelemesi yapıyor cillt lekeleri ve psikolojik durumu için cildiye ve psikiyatri görülmesi öneriliyor Herhangi bir vücut darp izi yok! Hastanede yattığı dönem kontrastlı kontrassız MR görüntüleme,MRG2 elektro testler uygulanıyor Hastane taburcu olduktan sonra 26 Mayıs 2023 kadın aile içi şiddet büro şikayet ediyor,28 Mayıs 2023 Samatya Devlet Hastanesi Acil Tıp saç derisi ekimoz görüldüğü tüm vücut yaygın ağrı olarak tek hekim rapor veriyor İstanbul Cumhuriyet Savcısı hazırladığı iddianame ile adlı tıp alınan rapor resmi hale getiriliyor.Sonuc erkek eş minareyi Kılıfına uyduranlar sayesinde mahkeme günü gelmesini bekliyor Ayrıca eşin evden alınıp karakolda kanuni hakları söylenmeden feminist yaklaşım ile aile içi büro görevli genç polisler kendi hazırladıkları ifadeyi imza ettiriyorlar.Eşime bu zamana kadar darp şiddet uygulamadım.Eşim babam baksın dedi Tamam dedim cümleler ekleyip kişiye imza ettiriyorlar Ayrıca okunan eşin annesine küfür,her gün kolları boynuma vurulduğu, dışarı çıkma yasağı, esirimsin cümleler şikayet ifadesi yazılmış Kadına şiddet mücadele olmaktan çıkıp iftira atma potansiyeli suçlu erkek eşler yaratma adalet kavramına doğru ilerliyor

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık