İcra Masrafı Hesaplama (Harç ve Gider)

İcra masrafı hesaplama işlemlerinizi Kadim Hukuk ve Danışmanlık güvencesiyle yapabilir, ödeyeceğiniz harcı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. İcra masrafı hesaplama ekranında, hesaplanmasını istediğiniz icra tutarını girerek icra müdürlüğüne yatıracağınız icra harcını tutarını hesaplayabilirsiniz. Hesaplama yılı 2024 yılı olup bu yılın yasal parametrelerine göre hesaplama yapılmaktadır. İcra dosyası açılış masrafını öğrenmek için aşağıdaki icra masrafı hesaplama aracına dosyayla ilgili istenen bilgileri girdikten sonra hesapla butonuna basınız.

Dosya Türü:
Borçlu Sayısı:
Alacak Tutarı:
Tebligat Türü:

 

İcra masrafı hesaplama için programımızı kullanabilirsiniz.

İcra harç ve giderleri yasa koyucu tarafından belirlenir. Harçlar, 492 sayılı Harçlar Yasası’nda düzenlenmiş bulunmaktadır. Bunlardan icra ve iflas harçları kanunun 1 numaralı tarifesinin B bölümünde düzenlenmiştir.  İcra harçları icra dairesine ödemesi nakit veya kredi kartı yolu ile gerçekleştirilmektedir. İcra masrafı hesaplama ile açılacak icra takibi dosyanızda masrafları önceden hızlıca hesaplayabilirsiniz.

icra masrafi hesaplama nasil yapilir
icra masrafi hesaplama nasil yapilir

İcra Harçları

İcra harcı, Devletin icra hukuku alanındaki hizmetine karşılık olarak aldığı paradır. Aksine hüküm bulunmadıkça herhangi bir icra takip işleminin yapılmasını isteyen kişi, o işlemin yapılması için gereken harcın tamamını peşin alarak ödemek zorundadır. Harcın tamamı ödenmedikçe, harca konu işlem yapılamaz. Gerekli harcı almadan o işlemi yapan memur, yükümlü ile birlikte, harcın ödenmesinden müteselsilen sorumlu olur. Eğer takip talebi, başka bir icra dairesi aracılığıyla yetkili icra dairesine gönderilmek istenirse aracılığı istenen icra dairesi tarafından gerekli başvurma harcı ile peşin harç alacaklıdan alınarak takip talebi ile birlikte yetkili icra dairesine gönderilir. İcra masrafı hesaplama yaparken öncelikle hangi yıl olduğu doğru tespit edilmelidir.

İcra Takiplerinde Alınan Harçlar;

 • İcraya Başvurma Harcı
 • Peşin Harç
 • Tahsil Harcı
 • İcranın Yerine Getirilmesi Harcı
 • Ceza Evleri Harcı
 • Feragat Harcı
 • Haciz Teslim ve Satış Harcı
 • Merkezi Takip Sistemi Harcı olarak sıralanabilir.

İcra Harçları ve Güncel Tutarları

İlamlı ve ilamsız icra takiplerinde, takip talebinde bulunan alacaklıdan icraya başvurma harcı alınır. Bu harç maktudur yani sabittir. Alacaklı haklı çıkarsa harç borçluya yükletilir.  İcra takibinde hem alacaklı hem de borçlu kısmen haklı çıktığı hallerde harç ve giderler, icra mahkemesinin takdir ettiği esaslar dairesinde her ikisi arasında paylaştırılır. İcraya başvurma harcı 427,60 TL’dir. İlamsız takiplerde, takip talebinde bulunan alacaklıdan, alacağın binde beşi oranında peşin harç tahsil edilir. İlama dayanmayan takiplerde alacaklı mahkemeye başvurarak dava açmaya mecbur kalırsa peşin alınan harç kendisine geri verilir veya alacaklının isteği üzerine mahkeme harçlarına mahsup edilir. İlamlı takiplerde peşin harç alınmaz. İcra masrafı hesaplama programı tüm bu rakamları baz alarak otomatik hesaplama yapar.

Tahsil harcı, konusu para olan veya parayla ölçülebilen icra takiplerinde takip dosyasına yapılan ödemeler nedeniyle icra takibinin değeri üzerinden alınan nispi bir harç türüdür. Tahsil harcı, alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan tahsil edilir. Yükümlüsü alacaklı değil, borçludur. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden;

 • Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan Yüzde 4,55
 • Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan Yüzde 9,10
 • Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan Yüzde 11,38
 • Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan Yüzde 4,55
 • Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125. maddesinin 3. fıkrası gereğince ödenen paralardan Yüzde 2,27
 • Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde; İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde Yüzde 2,27, Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde Yüzde 4,55
 • Menkul tesliminde; icra emrinin tebliği üzerine teslim halinde Yüzde 2,27
 • 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.

İcra masrafı hesaplaması yapılırken bu harçların tamamı hesaplanır. Konusunun para ile belirlenebilmesi mümkün olmayan icra takiplerinde, takibin başarıyla sonuçlanması nedeniyle alınan harca, icranın yerine getirilmesi harcı denir. İcranın yerine getirilmesi harcı, icra takibinin sonunda maktu olarak alınır. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 427,60 TL’dir.

 • 100 TL İçin İcra Masrafı Hesaplama

Başvurma Harcı: 427,60 TL

Peşin Harç: 0,50 TL

Vekalet Suret Harcı: 60,80 TL

Vekalet Pulu: 96,00 TL

Harç Toplam: 488,90 TL

Diğer Toplam: 96,00 TL

Toplam Tutar: 584,90 TL


 • 10.000 TL İçin İcra Masrafı Hesaplama

Başvurma Harcı: 427,60 TL

Peşin Harç: 50 TL

Vekalet Suret Harcı: 60,80 TL

Vekalet Pulu: 96,00 TL

Harç Toplam: 538,40 TL

Diğer Toplam: 96,00 TL

Toplam Tutar: 634,40 TL


 • 100.000 TL İçin İcra Masrafı Hesaplama

Başvurma Harcı: 427,60 TL

Peşin Harç: 500 TL

Vekalet Suret Harcı: 60,80 TL

Vekalet Pulu: 96,00 TL

Harç Toplam: 988,40 TL

Diğer Toplam: 96,00 TL

Toplam Tutar: 1.084,40 TL


Tebligat Masrafı: 120 TL

Taşınmaz Haczi Masrafı: 0 TL

Taşınır Haczi Masrafı: 0 TL

Banka Haczi (banka başına): 16 TL

Maaş Haczi Masrafı: 176 TL

avukat icra masrafi hesaplama nasil yapilir
avukat icra masrafi hesaplama nasil yapilir

İcra Harç ve Giderlerinden Sorumluluk Nasıl Olur?

İcra harç ve giderleri takip sonunda haksız çıkan tarafa yükletilmektedir. Borçlunun, takip sonunda da gerçekten borçlu olduğu anlaşılırsa borcuyla birlikte icra harç ve giderlerinden ayrıca bir hüküm veya takibe gerek olmaksızın sorumlu olacaktır. Borçlunun icra harç ve giderlerinden sorumlu tutulabilmesi için icra takibinin sonuçlanmış olması gerekmektedir. Harçların ödenmesi bakımından;

 • İcraya başvurma harcı takip açılırken alacaklı tarafından yatırılır, alacaklının haklı çıkması ile birlikte bu harç borçluya yükletilir.
 • Peşin harç başlangıçta alacaklıdan alınır, sonuçta alacaklı haklı çıkarsa borçluya yüklenecektir.
 • Tahsil harcı, alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan tahsil edileceği için yükümlüsü alacaklı değil, borçludur.
 • İcranın yerine getirilmesi harcı maktu olarak alacaklıdan tahsil edilir.
 • Cezaevi ve feragat harcı alacaklıdan tahsil edilir.
 • İcra giderleri de alacaklı tarafından peşin olarak ödenir ve takibin sonunda haksız çıkarsa borçluya yükletilir.

Cezaevleri harcı, icra takibinin sonunda miktar ve kıymeti belirli olan ilamlı ve ilamsız alacaklardan, tahsil olunan paranın yüzde 2’si, kıymeti belirli olan ilamların icrasından, tahsil olunan harcın yarısı alınır. Feragat harcı ise, her ne neden ve koşulda olursa olsun icra takibinden vazgeçildiğinin tutanağa yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı kadar alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra takipten vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır. Bu harç alacaklıdan tahsil edilir. Haciz, teslim ve satış harcı, icra ve İflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği durumlarda alınan harçtır. Her bir işlem için ayrı ayrı alınır, maktu bir harçtır. 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para alacaklarına ilişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yasa Uyarınca yapılan takiplerde Merkezi Takip Sistemi harcı peşin alınır. Yasa kapsamındaki icra takiplerinde takibe konu alacak tutarı üzerinden yüzde 2 oranında harç alınır. Bu şekilde alınacak harç tutarı icraya başvurma harcından düşük olamaz. Haciz aşamasına geçilmeden Merkezi Takip Sistemi aracılığıyla sonuçlanan icra takipleri için ayrıca icraya başvurma harcı ile tahsil harcı alınmaz.

İcra Mahkemesinde Alınan Harçlar

İcra mahkemesinde yapılacak başvurularda alınacak harçlar şöyledir;

 • Başvurma Harcı: İcra mahkemesine yapılacak her türlü istemden maktu başvurma harcı alınır. Örneğin şikâyet, imzaya ve borca itiraz, istihkak davası ve itirazın kaldırılması yoluyla yapılan başvurular gibi.
 • Karar ve İlam Harcı: Kural olarak icra mahkemesi tarafından verilen itirazın kaldırılmasına, şikayete, kambiyo senedine dayalı takiplerde borca ve imzaya itiraza ilişkin kararlardan maktu karar ve ilam harcı alınır. Ancak icra mahkemesi tarafından görülen iş, hukuken dava niteliğinde ise bu durumda (2021 yılı için) binde 68,31 oranında nisbi karar ve ilam harcı alınır. Örneğin istihkak davalarında ve haciz ihbarnamesine gerçeğe aykırı beyanda bu bulunulmasından doğan tazminat davasında nisbi karar ve ilam harcı alınır.

İcra giderleri, icra organının icra takibini tam ve doğru olarak yürütebilmeleri için yaptıkları harcamalardır. İcra giderleri, harçlardan farklı olarak devlet hazinesine değil, icra dosyasına ilişkin bir hizmet veya işi yapmış olan kişi veya kişilere ödenir. İcra masrafı hesaplaması  yapılırken bu harçların tamamı hesaplanır. İcra vekalet ücreti de icra giderleri arasında yer alır. Bu konu ayrıca ve özel olarak hem İİY hem de avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde düzenlenmiştir. Vekil aracılığıyla yapılan takiplerde vekâlet ücretinin miktarı, alacaklı ile borçlu arasında yapılmış sözleşmeye bakılmaksızın icra müdürü tarafından AAÜT’ye göre hesaplanır. Kim haksız çıkarsa vekâlet ücreti ona yüklenir. Bu şekilde belirlenen vekâlet ücreti de takip giderlerine dâhildir. İcra giderleri de alacaklı tarafından peşin olarak ödenir ve takibin sonunda haksız çıkarsa borçluya yükletilir.

icra tahsil harci hesaplama
icra tahsil harci hesaplama

İcra Masrafı Hesaplama Örneği

2024 senesinde, ilamsız ve borçlu sayısının 1 olduğu 100 TL alacak için;

 • Peşin Harç :  0,50 TL
 • Başvurma Harcı: 427,60TL
 • Vekalet Pulu : 96,00 TL
 • Vekalet Harcı : 60,80 TL
 • Tebligat Gideri : 120 TL

Toplam İcra Takibi Masrafı : 604,90 TL

Tahsil Harcı Hesaplama Örneği

 • Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan Yüzde 4,55 harç oranı ile alacağın değerinin 10.000 TL olduğu varsayılırsa burada ödenecek olan harç 455 TL,
 • Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan Yüzde 9,10 harç oranı ile alacağın değerinin 10.000TL olduğu varsayılırsa burada ödenecek olan harç ise 910 TL’dir.

Örnek tahsil harcı hesaplama;

Aşağıdaki hesaplama 100.000 TL alacak için, 2024 ilam yılı , İlamsız Dosya Türü , 1 Borçlu Sayısı ve Normal Tebligat olarak hesaplanmıştır.

Peşin Harç: 500,00 TL
Başvuru Harcı: 427,60 TL
Vekalet Harcı: 60,80 TL
Vekalet Pulu: 96,00 TL
Tebligat Gideri: 120,00 TL
Toplam İcra Takibi Masrafı: 1.205,2 TL

Yukarıda yer alan veriler; Türkiye Barolar Birliği, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Mevzuat Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan yayınlar üzerinde ki veriler ile düzenlenmiştir.

kadim hukuk danismanlik
kadim hukuk danismanlik

İcra Harç ve Giderleri

İcra harçları devletin icra hukuku alanındaki hizmetine karşılık olarak aldığı paralardır. Herhangi bir icra takibinin yapılmasını isteyen kişi, o işlemin yapılması için gereken harcın tamamını peşin olarak ödemek zorundadır. Harcın tamamı ödenmedikçe, harca konu işlemin yapılması mümkün değildir.(Harçlar K. m.127)  Gerekli harç ödenmeden o işlemi yapan memur, yükümlü ile birlikte, harcın ödenmesinden müteselsilen sorumlu olacaktır.  Bir takip talebi başka bir icra dairesi aracılığıyla yetkili icra dairesi tarafınca gerekli başvuru harcı ile peşin harç alacaklıdan alınarak takip talebi ile birlikte yetkili icra dairesine gönderilir.

İcra takiplerinde, takipten sonra işleyecek faizler harçların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. (Harçlar K. m.20) İcra takibinde hem alacaklı hem de borçlu kısmen haklı çıktığı takdirde, bunların sorumlu olduğu harç ve giderler, icra mahkemesinin takdir ettiği esaslar dairesinde, her ikisi arasında paylaştırılır. Harç, kamu düzenine ilişkin olduğundan, harcın yasaya aykırı olarak hesaplanmış olması durumunda, ilgili kişiler süresiz şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurabileceklerdir.

İcra Takiplerinde Alınan Harç Türleri

 • İcraya Başvurma Harcı

İlamlı ve ilamsız icra takiplerinde, takip talebinde bulunan alacaklıdan icraya başvurma harcı alınacaktır. Bu harç maktu yani sabit bir harçtır. Alacaklının haklı çıkması durumunda bu harç borçluya yükletilebilecektir. Bu harç konusu para ile ölçülebilen ve ölçülemeyen ilamlı ve ilamsız icra takiplerinde alınacaktır. İcra takibi başlatan alacaklıdan peşin olarak en başta tahsil edilir. Borçluya yükletilmesi daha sonra olacaktır. Konusu para ile ölçülebilen davalarda 2024 yılı ile birlikte icraya başvurma harcı ücreti 427,60 TL olarak belirlenmiştir. Konusu para ile ölçülemeyen icra takiplerinde de başvuru harcı kadar, yerine getirilmesi harcı alınır. İlamlı takibin türüne göre değeri belli olmayan icra takiplerinde 2024 itibari ile icranın yerine getirilmesi harcı da 427,60 TL’dir. Örnek olarak gayrimenkullerin tahliyesine ilişkin takiplerde başvurma harcı yerine icranın yerine getirilmesi adı altında harç alınır.

 • Peşin Harç

İlamsız takiplerde, takip talebinde bulunan alacaklıdan, alacağın binde beşi oranında tahsil edilir. Bu harç, takip sonunda alınacak asıl harca mahsup edilir. İlama dayanmayan takiplerde alacaklı mahkemeye başvurarak dava açmaya mecbur kalırsa peşin alınan harç kendisine geri verilecek veyahut alacaklının isteği ile mahkeme harçlarına mahsup edilebilecektir. Başta alacaklıdan alınan bu harç ta başvurma harcında olduğu gibi sürecin sonunda alacaklının haklı çıkması ile birlikte borçluya yükletilir. İlamlı takiplerde peşin harç alınmayacaktır. Sadece mahkeme ilamına dayanan ilamlı icra takiplerinde değil, ilam niteliğinde belgelere dayalı takiplerden de peşin harç alınmaz. İlamlı icra takiplerinde sadece başvurma harcı alınır. Takip borçlularından birisi hakkında icra takibi yapıldıktan sonra, takibin kefil, ciranta, müteselsil borçlu gibi diğer borçlularına yöneltilerek onlara ödeme emri gönderilebilmesi için alacaklının yeniden peşin harç ödemesi gerekir. Mahkeme huzurunda yapılan, sulh, kabul, feragat gibi durumlarda bu üç durumu belgeleyen mahkeme kararı teknik anlamda bir mahkeme ilamı sayılacağından, peşin harç alınmamalıdır.

 • Tahsil Harcı

Tahsil harcı, konusu para olan veya para ile ölçülebilen icra takiplerinde takip dosyasına yapılan ödemeler nedeni ile icra takibinin değeri üzerinden alınan nispi bir harç türüdür. Harç oranı takip devam ettiği sürece artmaktadır. Yani tahsil harcı takibin başarı ile sonuçlandırıldığı aşamadan aşamaya oransal farklılıklar göstermektedir. Tahsil harcı alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan tahsil edilir. Tahsil harcı, alacaklı parayı icra kasasından tahsil ederken alınır, ancak yükümlüsü alacaklı değil borçludur.

Bu harcın, kanun gereği icra dairesince alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan tahsili devletin harçla ilgili kaybını önlemek ve harçlar kanunun 128. Maddesindeki memur sorumluluğunu azaltmak amacıyla olup harcın sorumlusu her zaman burçludur.(İİK m.15/1) Borçlunun borcu, yatırılan paradan kesilen tahsil harcı kadar devam edeceğinden, alacaklı kesilen tahsil harcı tutarı kadar takibe devam edebilecektir. Yani borçlunun dosya borcu için icra veznesine yatırdığı paranın bir kısmı tahsil harcı için kesildiği için alacaklı, alacağını eksik almış olacağından, alacağını tamamen tahsil edene kadar takibe devam edilecektir. Tahsil harcı alacağın ödenmesi sırasında; ödeme yapılamayan durumlarda harç alacağın doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir. Tahsil harcı,(2024 yılı için) aşağıdaki oranlarda alınacaktır;

 • Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan yüzde 9,10
 • Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden önce ödenen paralardan yüzde 4,55
 • Haczedilen ve ya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle yani satıştan sonra tahsil olunan paralardan yüzde 11,38
 • Tahsil Harcının Farklı Durumlara Göre Değerlendirilmesi
 • Ödeme emri veya icra emri tebliğe çıkarıldıktan sonra, henüz tebliğ edilme den önce yapılan ödemelerden ve aynı dönemde icra takibinden vazgeçilmesi durumunda tahsil harcı alınamaz.
 • İcra takiplerinde takipten sonra işleyecek olan faizler, harcın hesabında dikkate alınmaz (Harçlar Y m. 20). Bu nedenle tahsil harcının hesabında, takipten sonraki işleyecek faizin, tahsil harcı matrahına eklenmemesi gerekir.
 • Üst sinir (limit) ipoteğinde, borcun ulaşacağı miktar belirsiz olduğundan, taşınmazların ne miktar için güvence oluşturacağı, ipotek akit tablosundaki limitle sınırlandırılmıştır. İpoteğin üst sinir ipoteği olması durumunda, borçlu, yalnızca ipotek akit tablosunda belirtilen miktar ile sınırlı olarak sorumludur Borçlu, ipotek akit tablosunda belirtilen miktar ile sınırlı olarak sorunlu olacağından, toplam takip miktarı üzerinden değil, ipotek limitlerinin üzerinden tahsil harcının hesaplanarak alınması gerekir. Örneğin taşınmaz üzerine kurulan ipotek limiti 5.000.000 TL ise bu tutar üzerinden tahsil harcının alınması gerektiğinden mah kemece şikâyet üzerine ipotek limiti olan 5.000.000 TL üzerinden tahsil harcının hesaplanarak alınması gerektiğine, IIK’nın 17. maddesi uyarınca memurluk işleminin düzeltilmesine karar verilmesi gerekir.
 • Kısmi ödemelerde, ödeme miktarı üzerinden tahsil harcı ve vekâlet ücreti he saplanıp toplam alacağa eklenmesi, ardından yapılan ödemenin öncelikle masraf vekalet ücreti ve faizden mahsup edilmesi gerekir. Daha önce belirlenen takip çıkışı miktarına, icra vekalet ücreti ve daha sonra tahsil edilen tahsil harcı eklenerek toplam alacak miktarı belirlenip ardından yapılan kısmi ödemeler mahsup edilerek hesap yapılması doğru değildir.
 • Alacaklı takipte yabancı para alacağının fiili ödeme tarihindeki kur karşılığı üzerinden tahsili isteminde bulunmuş ise tahsil harcına esas matrahın, yabancı para (asil) alacağının fiili ödeme tarihindeki kur karşılığı üzerinden hesaplanması gerekir.
 • Harçlar Yasası’na göre tahsil harcı alacağının doğması için ödeme veya icra emrinin tebliği gereklidir. Ödeme emri veya icra emrinin tebliğinden önce yapılan ödemelerden tahsil harcı alınmaz.
 • Takip dosyası üzerinden konulan tüm hacizlerin tamamının kaldırılması istemi, alacağın haricen tahsil edildiğine karine oluşturur. Bu nedenle tüm hacizlerin kaldırılması için tahsil harcının ödenmesi zorunludur. Ancak alacaklının yalnızca takip dosyasındaki bir kısım mallar üzerindeki haczin kaldırılmasını istemesi ve diğer mallar üzerine konulan haczin devam etmesi durumunda bu kural uygulanamaz. Yani haczin kaldırılması istemi, alacağın haricen tahsil edildiğine karine oluşturmaz.
 • İcranın Yerine Getirilmesi Harcı

Konusunun para ile ölçülebilmesi mümkün olmayan icra takiplerinde, takibin başarılı bir şekilde sonuçlanması sebebi ile alınan harca, icranın yerine getirilmesi harcı denmektedir. Örnek olarak çocuk teslimine ilişkin olarak yapılan takiplerde durum böyledir. İcranın yerine getirilmesi harcı icra takibinin sonunda maktu olarak alınır.   Konusu para ile ölçülemeyen icra takiplerinde de başvuru harcı kadar, yerine getirilmesi harcı alınır. İlamlı takibin türüne göre değeri belli olmayan icra takiplerinde 2024 itibari ile icranın yerine getirilmesi harcı da 427,60 TL’dir.

 • Ceza Evleri Harcı

Ceza evleri harcı, icra takibinin sonunda miktar ve kıymeti belirli olan ilamlı ve ilamsız alacaklardan tahsil edilen paranın yüzde 2’si, kıymeti belirli olmayan ilamların icrasından, tahsil olunan harcın yarısı oranında alınır. Ceza evleri yapı harcı, özel nitelikteki 2548 sayılı kanununa dayanarak tahsili gereken bir harç türü olup kanunlarında özel olarak cezaevi yapı harcından bağışık olduğu belirtilen kurumlar dışında hiçbir istisna ve bağışıklık söz konusu olmamaktadır. Cezaevi harcının, diğer harçlardan en önemli farkı borçluya yükletilmesidir. Zira bu harca tıpkı feragat harcında olduğu gibi alacaklı katlanacaktır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Darülaceze cezaevi harcından bağışıktır. Gerek iflasta ve gerekse konkordato da, icra dairesi tarafından tahsil edilmiş bir para söz konusu olmadığından alacaklıdan cezaevi harcı alınmaz. 4603 sayılı Yasa’ya tabi olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi, yeniden yapılandırma sürecinde açılmış veya açılacak dava ve takipler sonuçlandırılıncaya kadar cezaevi harcından bağışıktır Ancak bu bankalar tahsil harcından bağışık değildir. Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü cezaevi yapı harcından bağışık değildir. Ve bununla birlikte Varlık yönetim şirketlerine tanınan harç istisnası, cezaevi harcını kapsamaz.

 • Feragat Harcı

Her ne neden ve koşulda olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin tutanağa yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra takipten vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır. Feragat harcı alacaklıdan alınır.

 • Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına göre, takipten feragat, alacağın haricen tahsiline karine oluşturur. Bu nedenle takipten feragat edildiği takdirde harcının alacaklı tarafından ödenmesi gerekir. Ancak takipten feragat tahsile dayalı olmayıp yasal zorunluluktan kaynaklanmışsa bu takdirde harcın yasa hükmü gereğince sorumlu tutulan kişi tarafından yatırılması gerekir. Örneğin 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’nın geçici 75. maddesi gereğince takipten feragat edilmesi durumunda feragat harcı borçlu kurumca ödenir.
 • Yargıtay’a göre, alacaklı tarafından asıl borçlu ve kefile karşı başlatılan takipte, alacaklı, kefilin takipteki sorumluluğunun takip talebinde yazılandan daha az olduğunu ve kefil yönünden takibe bu miktar üzerinden devam edilmesi gerektiğini beyan etmişse bu, takipten kısmen feragat anlamına gelir ve bu beyanın geçerli olması için feragat harcı yatırılması gerekmez.
 • Ödeme ve icra emri tebliğinden önce (tebliğe çıkarılmış ancak borçluya tebliğ edilmemiş olsa bile) yapılan ödemelerden tahsil harcı alınmadığından, bu dönemde yapılan feragat nedeniyle de harç alınmaz.
 • Diğer Harçlar

 • Haciz, Teslim Ve Satış Harcı: İcra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği durumlarda alınan harçtır. Her bir işlem için ayrı olarak alınır. Maktu bir harçtır.
 • Merkezi Takip Sistemi Harcı: 7155 sayılı abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibin başlatılması usulü hakkında kanun uyarınca yapılan takiplerde, merkezi takip sistemi harcı alınır. Bu harç takibe konu alacak tutarı üzerinden %2 olarak alınır.

Harçtan Muaf İcra İşlemleri

 • Değeri 50 TL’yi geçmeyen takipler (ticari senetlere ait takipler hariç) (Harçlar Y. m. 13/a)
 • Ayda 100 TL’yi geçmeyen nafakaya ait takipler (Birden fazla kişi lehi ne nafakaya hükmedilmesine ilişkin ilamlarda, her kişi lehine hükmedilen miktar, bağımsız olarak dikkate alınır) (Harçlar Y m 13/c)
 • İcra ve iflas dairelerinin kusuru yüzünden yanlış yapılmış olan işlemlerin ıslahı ve iptaline ilişkin kararları ile bu iptal veya ıslah dolayısı ile yeniden yapılacak işlemler (Harçlar Y m. 13/d)
 • Erler ve gereksinimleri devlet tarafından karşılanan onbaşı ve çavuşların yapacakları takipler. (Harçlar Y m 14)
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (5502 sayılı Y m. 36).
 • Darülaceze
 • İcra mahkemesinin cezaya ilişkin kararları
 • İcra ve İflas Yasası’nın 270. maddesine göre yapılacak defter tutma işlemleri
 • Genel bütçeye dâhil idarelerin Yasa’nın 1 ve 3 sayılı tarifelerine giren bütün işlemleri harçtan bağışıktır. Örneğin Hazine veya Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili takiplerde, bu kurumlardan harç alınmaz.
 • Karayolları Genel Müdürlüğü her türlü yargı harcından ve dolayısıyla icra harçlarından bağışıktır. Ancak yargı harçlarının Genel Müdürlüğün haklılığı oranında karşı taraftan tahsiline ilgili merciince karar verilir. (6001 sayılı Y. m. 12/2)

İcra Giderler

İcra giderleri, icra organlarının icra takibini tam ve doğru olarak yürütebilmeleri için yaptıkları harcamalardır. İcra giderleri, harçlardan farklı olarak devlet hazinesine değil, icra dosyasına ilişkin bir hizmet veya işi yapmış olan kişi veya kişilere ödenen giderdir. İcra vekalet ücreti de icra giderleri arasında yer alır. Bu konuda ayrıca ve özel olarak hem İİK hem de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde düzenlenmiştir. Vekil aracılığı ile yapılan takiplerde vekalet ücreti, alacaklı ile borçlu arasında yapılmış olan sözleşmeye bakılmaksızın icra müdürü tarafından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenecektir. İcra giderleri de alacaklı tarafından peşin olarak ödenir ve takibin sonunda haksız çıkarsa borçluya yükletilir. Eğer alacaklı takibi satış aşamasına götürmez veya açıkça feragat ederse borçlu o aşamaya kadar yapılmış olan takip giderlerinden sorumu olmayacaktır. Adli yardım hükümleri icra takiplerinde de uygulanır. Adli yardım istemi takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir. İcra masrafı hesaplama icra gider kalemlerinin toplamından ibarettir.

İcra takibinin dayanağı ilamda, asıl alacağa ticari faiz (avans faizi) işletilmesine hükmedilse bile hüküm altına alınan vekâlet ücreti için ticari faiz istenemez. Takibe konu edilen vekâlet ücretine karar tarihinden itibaren yasal faiz istenebilir (3095 sayılı Y. m. 1). Takip borçlusu bankalar, icra vekâlet ücreti borcunu icra dairesi aracılığıyla öderken gelir vergisi kesintisi yapamaz. Dosya bakiye borcu, bu kesinti yapılmadan hesaplanmalıdır.

İcra ve İflas Harçları
I. İcra Harçları:
1. İcraya başvurma harcı427,60 TL
2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı427,60 TL
3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardanYüzde 4,55
b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardanYüzde 9,10
c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardanYüzde 11,38
d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardanYüzde 4,55
e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanunu’nun 125. maddesinin 3. fıkrası gereğince ödenen paralardanYüzde 2,27
f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirdeYüzde 2,27
bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirdeYüzde 4,55
g) Menkul tesliminde;
aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halindeYüzde 2,27
bb) İcra marifetiyle teslim halindeYüzde 4,55
h) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.
4. İdare harçları: (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)124,10 TL
5. 7155 sayılı Kanun kapsamındaki icra takiplerinde takibe konu alacak tutarı üzerinden (Bu suretle alınacak harç tutarı icraya başvurma harcından düşük olamaz)Yüzde 2,00
X
kadim hukuk ve danışmanlık