Vasiyetname Nedir? Nasıl Düzenlenir?

Vasiyetname Nedir? Nasıl Düzenlenir?

vasiyetname miras

Vasiyetname, miras bırakanın son istek ve arzularını, belirli şartlar çerçevesinde yazılı yahut sözlü olarak bildiren belgeler olup hukukumuzda ölüme bağlı tasarruf olarak düzenlenmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen hükümler kapsamında miras bırakana tasarruf özgürlüğünün sınırları içinde, malvarlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname ile tasarrufta bulunabilme imkânı tanınmıştır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak bu yazımızda vasiyetnamenin ne olduğundan ve vasiyetnamenin nasıl düzenlendiğinden bahsedeceğiz. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 3 tane vasiyetname kabul etmiştir. Vasiyetnameler kanun kapsamında sınırlı sayı ilkesi ile belirlenmiştir. Bunlar aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacak olup şu şekilde sıralanabilir:

 • Resmi vasiyetname (TMK m. 532-537)
 • El yazılı vasiyetname (TMK m. 538)
 • Sözlü vasiyetname (TMK m. 539-341)

Vasiyetnameler tek taraflı olarak yapılan ölüme bağlı tasarruflardır. Dolayısıyla karşı tarafa ulaşmasına gerek yoktur. Kişi vasiyetname sayesinde ölümünden sonra kendisine ait olan malvarlığı üzerinde tasarruf özgürlüğü sınırlarında kalmak şartıyla dilediği şekilde tasarruf yapma imkânına sahiptir. Ancak vasiyetname yaparken saklı pay mirasçılarının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Mirasçı olarak altsoyu, ana ve babası veya eşi bulunan miras bırakan, mirasının saklı paylar dışında kalan kısmında ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir. Tasarruf edemediği kısım yasal mirasçılarına kalır. Eğer miras bırakanın yasal mirasçıları bulunmuyorsa miras bırakan mirasının tamamında tasarruf edebilir.

vasiyetname nedir
vasiyetname nedir

Vasiyetname Nedir?

Ölüme bağlı tasarruflar, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olup iki türe ayrılmaktadır. İlk ayrım maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar ile şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar şeklindedir. Maddi anlamda ölüme bağlı tasaruflar belirli bir mal bırakma ve mirasçı atama olarak ikiye ayrılırken şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar vasiyetname ve miras sözleşmesi olarak ikiye ayrılır. Yazımızın konusu vasiyetname, miras bırakanın son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya sözlü beyandır. Şu şekilde özetlemek gerekirse; miras bırakan ölüme bağlı tasarrufla 7 farklı işlem yapabilir. Bunlar;

 • Belirli bir mal bırakma,
 • Mirasçı atama (Yedek mirasçı ya da art mirasçı atama da bu kapsamdadır.)
 • Vasiyetname hazırlama,
 • Miras sözleşmesi yapma,
 • Tereke ile ilgisiz ölüme bağlı tasarruflar yapma, (Örneğin mirasçılıktan çıkarma ya da evlilik dışı çocuğun tanınmasına dair vasiyet hazırlama)

Vasiyetname, hukuki bir işlem olduğu için hazırlayan kişinin ayırt etme gücüne sahip olması gerekmektedir. Kural olarak hukuki işlemleri ayırt etme gücü olmayan kişilerin kanuni/iradi temsilcileri yapabilirken ölüme bağlı tasarruflarda bu mümkün değildir. Yani ölüme bağlı bir tasarrufta temsil yetkisi kabul edilmez ve kişinin ayırt etme gücü yoksa yasal temsilcisi de kendisi de vasiyetname hazırlayamaz. Kural olarak vasiyetname düzenleyen kişinin ayırt etme gücüne sahip olduğu varsayılır. Bu durumun istinası şu şekildedir: Kişi akıl hastalığı/zayıflığına sahipse, ayırt etme gücü olduğunu iddia ederek vasiyetname düzenliyorsa bu iddiasını ispat etmek zorundadır.

Vasiyetname Düzenleyebilme Şartları

Vasiyetname düzenleyebilmek için gerekli bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi ayırt etme gücüne sahip olmaktır. Bir vasiyetname dikkate alınırken ayırt etme gücünün var olduğu varsayılır ayrıca ispat edilmesine gerek yoktur. Ancak bu durumun aksi taraflarca iddia ediliyorsa, iddia eden tarafından ispat edilmesi gerekmektedir. Bunun dışında vasiyetname düzenleyen kişinin 15 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Yaş şartı vasiyetname yapıldığı esnada kişinin sahip olması gereken yaştır.

Kural olarak 18 yaşından küçükler sınırlı ehliyetsiz olduğundan hukuki bir işlem yaparken yasal temsilcileri aracılığı ile işlem yaparlar. Ancak söz konusu vasiyetname gibi ölüme bağlı bir tasarrufsa temsilci kabul edilmez. Kişi 15 yaşını doldurmuşsa tek başına geçerli bir şekilde vasiyetname düzenleyebilir. Sağlar arası bir işlem söz konusu ise, ehliyetsiz bir kişinin yaptığı işlem kesin hükümsüz sayılır. Ancak ölüme bağlı bir tasarrufta ehliyetsiz kişinin yaptığı işlem baştan itibaren geçersiz olmaz ve ilgili kişiler iptal davası açarak bu durumu düzeltebilir. Sonuç olarak vasiyetname düzenleyebilmek için gerekli iki şart şu şekilde sıralabilir:

 • Ayırt etme gücüne haiz (sahip) olmak,
 • Vasiyetname düzenleme tarihi itibariyle 15 yaşını doldurmuş olmak.
vasiyetname sartlari neler
vasiyetname sartlari

El Yazılı Vasiyetname

El yazılı vasiyetname, bir kişinin hiçbir resmi makam araya girmeden kendi başına düzenlediği vasiyetname türüdür. Düzenlemesi diğer vasiyetnamelere göre daha kolay olan bu vasiyetnameler, kişiler tarafından kolaylıkla değiştirilip düzenlenebilir. Vasiyetname türleri arasında ekonomik olarak en uygun vasiyetname bu olup, hiçbir masrafı bulunmamaktadır. El yazılı vasiyetnamenin düzenlenebilmesi için aranan 5 şart bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Vasiyetname baştan sona miras bırakanın el yazısı ile yazılmalıdır: Vasiyetname baştan itibaren miras bırakan tarafından yazılmalıdır. Bilgisayardan çıktı alınarak imzalanan vasiyetnameler kabul görmemektedir. Bu durum görme engelli kişilerin ve okuma-yazma bilmeyen kişilerin vasiyetname düzenleyebilmesinin önüne geçer. Kişiler istediği yerde bu vasiyetnameyi saklayabilir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Bir mirasçı vasiyetnameden memnun değilse belgeyi imha edebilir ve bu durumda mirastan yoksun bırakılır.
 • Miras bırakan vasiyetname hazırlarken ölüme bağlı bir tasarruf yapma niyetinde olmalıdır: Bir vasiyetname taslak halinde kaldıysa ölüme bağlı bir tasarruf olarak nitelendirilmez.
 • Vasiyetnamede mutlaka tarih belirtilmelidir: Vasiyetnamede yer alan tarih gün, ay, yıl şeklinde olmalıdır eğer bu şekilde hazırlanmadıysa belirli bir güne işaret eden vasiyetnameler de kabul edilir. Örneğin 2019 yılı Kurban Bayramı’nın ilk günü de bir tarih belirtmektedir.
 • Vasiyetnamede yer alan imza miras bırakan tarafından el yazısı ile atılmalıdır: Bir vasiyetnameye el ile imza yerine parmak basılmışsa ya da mühür vurulmuşsa bu vasiyetname geçerli olmayacaktır.
 • Vasiyetname düzenlendikten sonra miras bırakan tarafından tevdii edilebilir: Vasiyetname düzenlendikten sonra miras bırakan bunu evinde saklayabileceği gibi resmi bir merciiye de götürebilir. Bu merciler sulh hâkimi, noter ve diğer yetkili merciiler olarak sıralanabilir.

El yazılı vasiyetname çeşitli dillerde yazılabilir ve kişiler tarafından okunmalarına gerek yoktur. El yazılı vasiyetname kişi tarafından evde veya diğer yerlerde saklanabilir. Bunun dışında, kişi güvendiği bir arkadaşına da emanet edebilir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 538. Maddesinde el yazılı vasiyetname düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre yıl, ay, gün gösterilerek miras bırakanın el yazısı ile yazılıp imzalanan vasiyetname el yazılı vasiyetname olarak adlandırılır.

Vasiyetnameler, çok ciddi şekil şartlarına tabii olup, en ufak bir hatanın varlığı halinde, vasiyetnamenin iptali söz konusu olabilecektir; dolayısıyla her ne kadar makalemizde kanun ve uygulamaya ilişkin detaylı bilgi vermeyi amaçlamış olsak da, mutlaka miras hukuku alanında çalışmalar yapan bir avukat vasıtasıyla profesyonel hukuki destek almanızı tavsiye ediyoruz.

Resmi Vasiyetname

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 532. Maddesinde düzenlenen resmi vasiyetname kural olarak resmi memur ve iki tanık katılımı ile hazırlanır. Vasiyetname hazırlamak için gereken 15 yaşını doldurmuş olmak ve ayırt etme gücüne sahip olmak şartları resmi vasiyetname için de geçerlidir. Resmi vasiyetnamenin düzenlenebilmesi için en az 2 tanık olmalıdır. Uygulamada resmi vasiyetnamenin en çok yapıldığı yer noterlerdir. Resmi vasiyetname iki türe ayrılır. Bunlar okuma yazma bilenler için yapılan resmi vasiyetname ile okuma yazma bilmeyenler için yapılan resmi vasiyetnamelerdir.

 • Okuma yazma bilenlerin resmi vasiyetname düzenlemesi: Okuma yazma bilen bir kişinin resmi vasiyetname düzenleyebilmesi için öncelikle miras bırakanın son isteklerini resmi makamdaki memura bildirmesi gerekmektedir. Bu yazılı olarak bildirilebileceği gibi sözlü olarak da bildirilebilir. Ardından noter miras bırakana sorular sorarak vasiyetnameyi hazırlar. Noter hazırladığı bu vasiyetnameyi, miras bırakana okuması için verir ve miras bırakan da okuduktan sonra eğer istediği şekilde olmuşsa ıslak imza atar. İmzadan sonra noter tarih ekler ve el ile imza atar. Miras bırakan ve noter vasiyetnameyi imzaladıktan sonra huzurda bulunması gereken 2 tanık, 3 şerh verir. Birinci şerh noterin miras bırakana vasiyetnameyi okuması için verdiğine dairdir. İkinci şerh miras bırakanın son arzularına uygun bir şekilde vasiyetnamenin düzenlendiğini beyan ettiği hususudur. Son şerh ise miras bırakanın vasiyetname hazırlamaya ehil olduğuna dairdir. Tanıklar vasiyetnamenin içeriği hakkında bilgi sahibi olmasa da tanıklık yapabilir.
 • Okuma yazma bilmeyenlerin resmi vasiyetname düzenlemesi: Okuma yazma bilmeyenlerin hazırladığı vasiyetnamede, bilenlerin hazırladığı vasiyetnameye göre tanıkların rolü daha aktiftir. Vasiyetnamenin düzenlenişi miras bırakanın son isteklerini notere bildirmesi ile başlar. Ardından noter yazılı veya sözlü yapılan bu bildirimleri soru sorarak metin haline getirir. Tanıkların aktif rolü şu noktada başlar ki tanıkların önünde vasiyetname miras bırakana okunur. Okuma yazma bilenlerin hazırladığı resmi vasiyetnameden farkı budur ki tanıklar vasiyetnamenin içeriğini öğrenir. Kişiye vasiyetname okunduktan sonra tarih ve imza atılır. Miras bırakan okuma yazma bilmediği için imza atması da mümkün değildir ancak noterin imzası el yazısı ile atılmalıdır. Tanıklar ardından şerh verir ve vasiyetnameyi imzalar. Şerhler vasiyetnamenin okunduğuna dair, miras bırakanın arzularına uygun olduğunu beyan ettiğine dair ve miras bırakanın vasiyetname yapmaya ehil olduğuna dair verilir.

Vasiyetname düzenlenirken kesintisizlik ilkesi kabul edilmiştir bu da işlemde birlik olarak adlandırılır. Resmi vasiyetname düzenlenirken işlemler araya belli bir zaman girmeden tamamlanır. Okuma yazma bilmeyenlerin düzenlediği resmi vasiyetnamede ayrıca belirtmek gereken bir husus vardır. Kişi hem sağır hem dilsiz hem de kör ise okuma yazma bilmeyenlerin yaptığı resmi vasiyetnameyi yapamaz. Tanıkların ya da şerhlerinin eksik olması resmi vasiyetnamede iptal sebebi sayılır.

Sözlü Vasiyetname

Sözlü vasiyetname 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 539 ve 541. Maddelerinde düzenlenmiştir. Kişilerin resmi ya da el yazılı vasiyetname yapma olanağı bulunmayan hallerde, sözlü vasiyetname yapabilmelerine imkan tanınmıştır. Örneğin bir doğal afet yaşandıysa ve kişinin hayati tehlikesi bulunuyorsa ya da bir savaşta esir alınan bir kişi sözlü vasiyetname yapabilir. Sözlü vasiyetnamenin iki şartı bulunmaktadır. Bunlardan birisi kişinin resmi ve el yazılı vasiyetname yapabilecek durumda olmamasıdır. Diğeri ise kişinin içinde bulunduğu olağanüstü bir durum mevcut olmalıdır. Kanun koyucu TMK m. 539’da yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık ve savaş gibi durumları olağanüstü durum olarak kabul etmesine karşın, bunlar kanunda sayılanlarla sınırlı tutulmamıştır. Önemli olan söz konusu olağanüstü durumun vasiyetin yapıldığı anda mevcut olmasıdır.

Sözlü vasiyetname yapılabilmesi için; ilk olarak Miras bırakan kişinin, son arzularını iki tanığa anlatması gerekmektedir. Miras bırakan vasiyetinin sözlü olarak iki tanığa beyan eder. Miras bırakanın son arzularını sözle açıklaması esnasında her iki tanığında birlikte hazır bulunması önemli bir şekil şartıdır. Miras bırakan son arzularını içerir beyanını açıklayarak aynı zamanda tanıklara bu beyana uygun bir vasiyetname yazmaları yahut yazdırmaları görevini yüklemektedir. Tanıkların bu görevi kabul etme zorunlulukları bulunmamaktadır yani bu görevi reddedebilirler. Ancak tanıkların görevi kabul ettiği durumlarda;  resmî vasiyetname düzenlenmesinde okur-yazar olma koşulu dışında, tanıklara ilişkin yasaklar, sözlü vasiyetteki tanıklar için de geçerli hale gelmektedir. (TMK m.539) Tanıkların miras bırakanın kimliğinde emin iseler, son sözler beyan edilirken miras bırakanı görmek zorunda değildirler.

Bu aşamadan sonra tanıkların izleyebileceği iki yol vardır. Sözlü vasiyetnamede izlenebilecek ilk yol; Tanıklardan biri, miras bırakan tarafından kendisine beyan edilen son arzularını içerir vasiyetini yer, yıl, ay ve günü de belirterek hemen yazar, bu belgeyi imzalar ve diğer tanığa imzalatır. Yazılan belgeyi ikisi birlikte vakit geçirmeksizin bir sulh veya asliye mahkemesine verirler ve miras bırakanı vasiyetname yapmaya ehil gördüklerini, onun son arzularını olağanüstü durum içinde kendilerine anlattığını hâkime beyan ederler. Sözlü vasiyetnamede izlenebilecek ikinci yol ise; Tanıklar, daha önce bir belge düzenlemek yerine, her iki tanık da vakit geçirmeksizin mahkemeye başvurup yukarıdaki hususları beyan ederek miras bırakanın son arzularını bir tutanağa geçirtmeleri de mümkündür. Ancak kimi durumlarda TMK m.540’da sayılan kimseler hâkim yerine geçerek vasiyetnameyi onaylayabilir. Söz konusu hükme göre sözlü vasiyetname yoluna başvuran kimse;

 • Askerlik hizmetinde bulunuyorsa, teğmen veya daha yüksek rütbeli bir subay;
 • Ülke sınırları dışında seyreden bir ulaşım aracında bulunuyorsa, o aracın sorumlu yöneticisi;
 • Sağlık kurumlarında tedavi edilmekteyse, sağlık kurumunun en yetkili yöneticisi hâkim yerine geçer.

Sözlü vasiyetname istisnai bir vasiyetname türü olduğundan miras bırakan için sonradan resmi vasiyetname yahut el yazılı vasiyetname yapma olanağı doğarsa, bu tarihin üzerinden bir ay geçince sözlü vasiyet kendiliğinden hükümden düşer. (TMK m. 541) Böyle bir durumda sözlü vasiyetname kendiliğinden geçersiz hale geldiğinden, vasiyetnamenin iptaline yahut hükümsüzlüğüne ilişkin bir dava açmaya gerek yoktur.

vasiyetname cesitleri neler
vasiyetname cesitleri

Vasiyetnameden Dönme

Vasiyetname, ölüme bağlı bir tasarruf olup, mirasbırakanın, mal varlığının bir kısmı veya tamamının ölümünden sonra geçerli olmak üzere mirasçısı olsun olmasın gerçek veya tüzel kişilere devri yapılması amacı ile yaptığı irade beyanıdır. Vasiyetname kural olarak tek taraflı düzenlene hukuki bir işlemdir. Vasiyetname düzenlendikten sonra miras bırakan bu vasiyetinden vazgeçebilir. Bu vazgeçiş yani vasiyetnameden dönme açık bir şekilde yapılabileceği gibi örtülü bir şekilde de yapılabilir. Miras bırakan vasiyetnameden dönme hakkından feragat edemez. Eğer ederse bu işlem hükümsüz sayılır. Kişi açıkça vasiyetnamesinden dönüyorsa bunu açıkça beyan etmesi gerekir. Kişi bir kez vasiyetnameden döndükten sonra tekrar vasiyetinden dönebilir. Çünkü vasiyetnameden dönme işlemi tek taraflı hukuki işlemdir.

Vasiyet yapabilmek için, ayırt etme gücüne sahip ve on beş yaşını doldurmuş olmak gerekir. Ayırt etme gücünden kasıt, aklı başında olup, yatığı iş ve işlemlerde doğruyu yanlıştan ayırt edebilmektir. Vasiyetnameden dönme yine vasiyetname ile ya da miras sözleşmesi ile yapılır. Vasiyetnameyi hazırladığı şekil ile vasiyetnameden dönmenin şekli aynı olmak zorunda değildir. Örneğin resmi olarak düzenlenen vasiyetnameden dönmek için el yazısı ile vasiyetname hazırlanabilir. Vasiyetnameden örtülü olarak dönmek için çeşitli şekillerde işlemler yapılabilir. Örneğin kişi önceki vasiyetini ortadan kaldırmadan yeni bir vasiyetname hazırlıyorsa örtülü bir şekilde önceki vasiyetinden dönmüş sayılır.

Vasiyetnamenin Yok Edilmesi

Bir vasiyetname hazırlandıktan sonra yok edilmesi miras bırakan tarafından yapılabileceği gibi üçüncü bir kişi tarafından da yapılabilir. Bunun dışında kaza ile de vasiyetnamenin yok olması mümkündür. Kaza ile vasiyetnamenin yok edilmesi, üçüncü bir kişinin kusurunun olmadığı durumlarda söz konusudur. Örneğin deprem, sel gibi mücbir sebeple yok olma bu kategoriye girmektedir. Eğer vasiyetnamenin içeriği tespit edilebiliyorsa kaza ile belli bir kısmı ya da tamamı yok olsa da geçerliliğini sürdürebilir. Aksi halde vasiyetname hükümsüz sayılır. Kural olarak vasiyetname 3 şekilde yok edilebilir:

 • Vasiyetçinin (miras bırakanın) vasiyetnameyi yok etmesi,
 • Üçüncü kişinin vasiyetnameyi yok etmesi,
 • Kaza ile vasiyetnamenin yok olması,

Üçüncü kişinin vasiyetnameyi yok etmesine örnek vermek gerekirse mirasçılardan birinin vasiyetnameyi beğenmeyip yırtması sayılabilir. Bu durum mirastan yoksunluk sebeplerinden biridir. Ayrıca kaza ile vasiyetnamenin yok edilmesindeki gibi eğer tespiti yapılabiliyorsa vasiyetname geçerli sayılacaktır. Vasiyetname ile lehine ölüme bağlı tasarruf yapılan kişi vasiyetnameyi yok eden üçüncü kişiye karşı tazminat davası açabilir. Bu tazminat davasında, vasiyetnameyi yok etmemiş olsaydı alacağı menfaatler dışında bir bedele hükmedilir.

Son olarak kişinin kendisi yani miras bırakanın kendisi vasiyetnameyi yok edebilir. Bu yok etme vasiyetnameden dönme anlamına gelir. Ancak vasiyetnameden dönme sayılabilmesi için iki şart gerekmektedir. Bunlardan birincisi miras bırakanın vasiyetnameyi fiili olarak yok etmesi, ikincisi ise vasiyetnameden dönme iradesinin olmasıdır. Resmi makamlarda kayıtlı olan bir vasiyetnamenin fotokopisinin yırtılmış olması vasiyetnamenin yok edildiği anlamına gelmez veya aslı dururken fotokopisinin yırtılmış olması yine vasiyetnamenin yok edildiği anlamına gelmez. Yok etme amacıyla dönme işlemi yalnızca el yazılı vasiyetnameler için geçerlidir.

vasiyetname tmk
vasiyetname

Vasiyetnamenin İptali Davasında Usul ve Süreler

Vasiyetname vasiyetçinin ölümünün ardından vakit kaybetmeksizin mahkemeye tevdii edilir. Mahkeme vasiyetnameyi 1 ay içerisinde açmak zorundadır. Vasiyetnamenin açılması davası vasiyetçinin ölmeden önceki son yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır. TMK m. 557’de vasiyetnamenin iptali davası açılabilmesi gereken sebepler sayılmıştır. Ancak vasiyetnamenin iptali ancak TMK m.557’ de sayılan sebeplerden en az birinin olması durumunda mümkündür. Maddede olmayan bir sebebe dayanılarak vasiyetnamenin iptali söz konusu değildir. Şu sebeplerle vasiyetnamenin iptali için dava açılabilir:

 • Vasiyetname miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa,
 • Vasiyetname yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa,
 • Vasiyetnamenin içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlâka aykırı ise,
 • Vasiyetname kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa iptal davasına konu edilebilir.

İptal davası, vasiyetnamenin iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı veya vasiyet alacaklısı tarafından açılabilir. İptal davası ile vasiyetnamenin tamamının yahut bir kısmının iptal edilmesi mümkündür. İptal davası, vasiyetname ile kendilerine, eşlerine veya hısımlarına kazandırma yapılanların vasiyetnamenin düzenlenmesine katılmalarının yol açtığı sakatlığa dayandığı takdirde tasarrufun tamamı değil, yalnız bu kazandırmalar iptal edilir. (TMK m. 558) Vasiyetnamenin iptali davalarında görevli mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemesidir. Vasiyetnamenin iptali davasında yetkili mahkeme ise vasiyetçinin son yerleşim yeri mahkemesinde açılmalıdır. Miras bırakanın yerleşim yeri bu konuda kesin yetkilidir.

Vasiyetnamenin iptali davası açma hakkı, davacının vasiyetnameyi, vasiyetnameyi iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak 1 yıl içinde düşer. Vasiyetname usulüne uygun olarak açılıp ilgililere tebliğ edilmeden bir yıllık hak düşürücü süre işlemeye başlamaz. Ancak, hükümsüzlük defi yoluyla her zaman ileri sürülebilir. (TMK m.559/2) Vasiyetnamenin iptali davası açma hakkı herhalde, vasiyetnamenin açılma tarihinden itibaren;

 • İyi niyetli davalılara karşı on yıl,
 • İyi niyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşer.

Evde Vasiyetname Nasıl Hazırlanır?

Evde düzenleyebileceğiniz vasiyet el yazılı vasiyetname olacaktır. Kural olarak resmi Vasiyet düzenlemek için notere sizin gitmeniz gerekir. Ücreti ödendiği takdirde noterler hapishaneye, hastaneye veya ev ve iş yerlerine giderler; ancak bu çok istisnaidir. Hukuken notere eve gelmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Biz evde el yazısı ile vasiyetname düzenleme ile ilgili bilgilendirme yapacağız. Eğer vasiyetname hazırlama konusunda yeterli bilginiz yoksa bir avukata danışmanızı öneririz.

Yoksa yapacağınız bir hata vasiyetinizin iptal edilmesine sebep olabilir. Evde vasiyetinizi yazarken bir başkasından yardım alabilirsiniz; fakat unutmayın ki kalemi alıp sizin yazmanız zorunludur. El yazısı güzel diye bir başkasına yazdırdığınız vasiyet geçersiz olur. Yine bu vasiyetinizi bilgisayar ya da daktilo ile yazamazsınız. Zaman içinde yıpranacağı için kaliteli bir kağıt seçmenizi öneririm. bu kağıt çizgisiz olabileceği gibi çizgili veya kareli de olabilir. Mürekkebi dağılmayacak ve zaman içinde de silinmeyecek bir tükenmez kalem kullanabilirsiniz.

Yazım hataları yaparsanız üstüne tek bir çizgi çizmeniz yeterli olacaktır. Kesinlikle karalama yapmayın veya daksil gibi ürünleri kullanmayın. Evde Vasiyet hazırlarken şahit gerekmez. Bu sebeple vasiyeti sadece siz imzalayın. Bir başkasının imzasının vasiyetnamede olmasını istemeyiz. Evde düzenlediğiniz bu vasiyetnameyi saklaması için notere bırakabilirsiniz. Güvendiğiniz bir yakınınıza veya arkadaşınıza da verebilirsiniz. Önemli olan siz öldükten sonra vasiyetnameyi mahkemeye teslim etmesi

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık