0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

İdari Yargılama Usulü Kanunu 20/B. Madde (İYUK)

11idari yargilama usulu kanunu 20b madde

İdari Yargılama Usulü Kanunu 20/B. Madde

Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezî ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalara ilişkin yargılama usulünde:

a) Dava açma süresi on gündür.

b) Bu Kanunun 11. maddesi hükümleri uygulanmaz.

c) Yedi gün içinde ilk inceleme yapılır ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılır.

ç) Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren üç gün olup, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla üç gün uzatılabilir. Savunmanın verilmesi veya savunma verme süresinin geçmesiyle dosya tekemmül etmiş sayılır.

d) Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemez.

e) Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç on beş gün içinde karara bağlanır. Ara kararı verilmesi, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi işlemler ivedilikle sonuçlandırılır.

f) Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren beş gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

g) Temyiz dilekçeleri üç gün içinde incelenir ve tebliğe çıkarılır. Bu Kanunun 48. maddesinin bu maddeye aykırı olmayan hükümleri kıyasen uygulanır.

ğ) Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi beş gündür.

h) Danıştay evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakalar hakkında edinilen bilgiyi yeterli görürse veya temyiz sadece hukuki noktalara ilişkin ise yahut temyiz olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar verir. Aksi hâlde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar verir. Ancak, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan temyizi haklı bulduğu hâllerde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri gönderir. Temyiz üzerine verilen kararlar kesindir.

ı) Temyiz istemi en geç on beş gün içinde karara bağlanır. Karar en geç yedi gün içinde tebliğe çıkarılır. 2. Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalarda verilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararları, söz konusu sınava katılan kişilerin lehine sonuç doğuracak şekilde uygulanır.

İdari Yargılama Usulü Kanunu 20/B. Madde Açıklaması

İdari Yargı Sistemimize yeni getirilen diğer bir usul müessesesi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa, daha önce, 18.6.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunun 18.maddesiyle, eklenen “20/A” maddesinden sonra gelmek üzere,10.9.2014 gün ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 96. maddesiyle eklenen 20/B maddesinde düzenlenen, “Merkezi ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulü” dür.

Getirilen müessese, sözü edilen 20/A maddesinde düzenlenen ivedi yargılama usulünün bir benzeridir. Farklılık, bu yargılama usulüne tabi olacak davalara konu edilebilecek idari işlemlerle kimi sürelerde ve bu usulle yapılacak yargılamayla verilecek kararların sonuçlarındadır. Bu bakımdan; ivedi yargılama usulüyle ilgili olarak yapmış olduğumuz açıklamaların büyük bölümü, bu yargılama usulü hakkında da geçerlidir.

  • İlgili Makale: 
  • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) Tam Metin: 

idari yargilama usulu kanunu 20b madde iyuk
idari yargilama usulu kanunu 20b madde iyuk

İdari Yargılama Usulü Kanunu 20/B. Madde Merkezî ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü Emsal Kararlar

Danıştay 10. Dairesi E:2015/5019, K:2015/5789

  • İdari Yargılama Usulü Kanunu 20/B. Madde
  • Merkezî ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü

11.9.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanun’un 96. maddesiyle, 2577 sayılı Kanun’a 20/A maddesinden sonra gelmek üzere eklenen ve “Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulü” nün düzenlendiği 20/B maddesinde; “Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezî ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalar” bakımından yargı hizmetinin hızlandırılması, etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi amacıyla İdari Yargılama Usulü Kanununda, idari yargıda başvuru, inceleme ve yargılama usulüne ilişkin olarak değişiklikler yapılmıştır. 2577 sayılı Kanun’a 6552 sayılı Kanunla eklenen 20/B maddesinde belirtilen işlemlere karşı, taraflar açısından, dava açma süresi, cevap verme süresi, temyiz süresi; mahkemeler açısından ise, dava dosyalarının tekemmül süreci ile dosyaları inceleme süreleri kısaltılmış; yürütmenin durdurulması talebine ilişkin verilecek kararlara itiraz yolu ile temyiz incelemesi sonrasında karar düzeltme yolu kapatılmıştır.

… ile arasında imzalanan protokol uyarınca 23.2.2014 tarihinde yapılan A sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavından kaynaklanan uyuşmazlık 2577 sayılı Kanun’a 6552 sayılı Kanunla eklenen 20/B maddesi kapsamında değerlendirilerek temyiz istemi incelendi: Mahkeme kararının iptali istenilen sorulara ilişkin kısmının incelenmesi; İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür. Temyizen incelenen iptale ilişkin kısmı, usul ve hukuka uygun olup, dilekçelerde ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden davalı idarelerin temyiz istemi yerinde görülmemektedir. Mahkeme kararının davacının başarısız sayılmasına ilişkin kısmının incelenmesi;

Ankara 16. İdare Mahkemesince; davalı idareler arasında yapılan 2014/PrNo:02 sayılı protokolün 5.4.4. maddesinde, değerlendirme sırasında hatalı sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soruların doğru kabul edilerek 100 puan üzerinde değerlendirileceği, hatalı olduğu belirlenen soruların doğru olarak kabul edilmesi gerektiğinden, davacının başarı durumunun hukuka aykırılığı saptanan sorular doğru kabul edilerek belirlenmesi gerekirken, soru kökünde hata bulunan sorular ile cevap şıkkı hatalı belirlenen soruların bu hatalı şıkkı değerlendirmeye alınarak davacının başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Mahkemece, yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda, hatalı olarak tespit edilen sorulara davacının doğru cevap vermiş gibi kabul edilmek suretiyle davacıya artı puan verilmesi gerektiğinden bahisle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ise de; bu soruların değerlendirme dışı bırakılması ve kalan doğru soruların 100 puan üzerinden değerlendirilerek, bir sorunun puan olarak karşılığının bulunması gerekmektedir.

Daha açık bir anlatımla, hatalı soru tespit edilmesi halinde, bu soruların değerlendirme dışı bırakılması, 100 tam puanın soru sayısına bölünmesi suretiyle her bir sorunun puan olarak değerinin tespit edilmesi, ardından bulunan bu değerle davacının doğru cevap sayısının çarpılması, böylece davacının sınav sonucunun belirlenmesi gerekeceğinden, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen Mahkeme kararında sonucu itibariyle hukuki isabetsizlik bulunmamakta olup; davalı idarelerin temyiz istemi bu nedenle yerinde görülmemektedir.


Danıştay 10. Dairesi E:2015/2554, K:2015/4732

  • İdari Yargılama Usulü Kanunu 20/B. Madde
  • Merkezî ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü

11.09.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanun’un 96. maddesiyle, 2577 sayılı Kanun’a 20/A maddesinden sonra gelmek üzere eklenen ve “Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulü” nün düzenlendiği 20/B maddesinde; “Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezî ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalar” bakımından yargı hizmetinin hızlandırılması, etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi amacıyla İdari Yargılama Usulü Kanununda, idari yargıda başvuru, inceleme ve yargılama usulüne ilişkin olarak değişiklikler yapılmıştır.

2577 sayılı Kanun’a 6552 sayılı Kanunla eklenen 20/B maddesinde belirtilen işlemlere karşı, taraflar açısından, dava açma süresi, cevap verme süresi, temyiz süresi; mahkemeler açısından ise, dava dosyalarının tekemmül süreci ile dosyaları inceleme süreleri kısaltılmış; yürütmenin durdurulması talebine ilişkin verilecek kararlara itiraz yolu ile temyiz incelemesi sonrasında karar düzeltme yolu kapatılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı ile arasında imzalanan protokol uyarınca 8.3.2014 tarihinde yapılan Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavından kaynaklanan uyuşmazlığın 2577 sayılı Kanun’a 6552 sayılı Kanunla eklenen 20/B maddesi kapsamında olduğu kabul edilerek temyiz istemi incelendi.

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, temyiz isteminin reddi ile Ankara 5. İdare Mahkemesinin 12/3/2015 tarih ve E:2014/863, K:2015/446 sayılı kararının onanmasına, 2577 sayılı Kanunun 20/B maddesi uyarınca kesin olarak 02.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İdari Yargılama Usulü Kanunu 20/B. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

] }


Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Yorum Yazın