İcra Müdürlüğüne Dilekçe Örneği

İcra Müdürlüğüne Dilekçe Örneği

icra mudurlugune dilekce

İcra müdürlüğünde işlem yapabilmek için dilekçe başvurulması gereklidir. İcra müdür Alacaklının borçluya yaptığı icra takibinin kesinleşmesiyle birlikte borçlunun taşınır ve taşınmaz olmak üzere tüm malvarlığı üzerinde sorgulama yapılması gerekmektedir. Ardından ise söz konusu mal varlıkları üzerine haciz şerhinin işlenmesini sağlamak alacaklının hak kaybına uğramaması adına önem arz etmektedir. Bu noktada alacaklının veyahut alacaklı vekilinin günlük hayatta genel sorgu ve haciz talebi olarak bilinen talep dilekçesini İcra Müdürlüğü’ne vermesi  gerekmektedir. İcra müdürlüğüne dilekçe verilerek tüm bu süreçler işlemektedir.

 • Örnek 1 Takip Talebi Formu – İcra takibi başlatmak için gereklidir.
 • Mal Beyanı Bildirimi Formu – Mal beyanı bildirimi yapmak için gereklidir.
 • Fotokopi Talep Formu – Dosyadan fotokopi talebinde gereklidir.
 • Hesap Numarası Bildirimi Formu – Reddiyat için gereklidir.
 • Borç Durum Bilgisi Formu –  Kurum ve kuruluşlara borcunuz olmadığına dair bildirim yapmak için gereklidir.
 • Kıymetli Evrak Aslı Teslim Talep Formu – Çek, senet, bono gibi evraklarınızı İcra Dairesi kasasından almak için gereklidir.
 • Araçtan Haciz Kaldırma Talep Formu – İİK 106 – 110 maddeleri uyarınca araçtan haciz kaldırma başvurusu için gereklidir.
 • Taşınmazdan Haciz Kaldırma Talep Formu – İİK 106-110 maddeleri uyarınca taşınmaz(tapu)dan haciz kaldırma başvurusu için gereklidir.
 • Banka Haciz Kaldırma Talep Formu – İİK 106-110 maddeleri uyarınca banka hesaplarınızdan haciz kaldırma başvurusu için gereklidir.
 • Dosya Hesabı Talep Formu(Diğer Dosya Hesap Bilgisi) – Dosyadan ödeme yapmak ve borç bilgisi almak amacıyla başvuru için gereklidir.
 • Dosya Hesabı Talep Formu(Nafaka) – Borçlunun nafaka ödemesi yapması amacıyla yapılacak başvuru için gereklidir.

Genel İcra Sorgu Talebi

Söz konusu taleple borçlunun taşınır ve taşınmaz malları ayrı ayrı incelenecektir. Öncelikle Emniyet Genel Müdürlüğü sisteminden (POLNET) herhangi bir aracının olup olmadığı sorgulanacak, borçlu üzerinde herhangi bir taşınırın var olduğu tespit edildiği takdirde üzerine haciz şerhi düşülecektir. Haciz şerhi bir satış veya satış talebi anlamına gelmemektedir.  Haciz şerhi talebi borçlunun üzerinde şerh olan araç ya da taşınır üzerinde tasarrufta bulunmasını engellemektedir. Taşınırın POLNET  kaydı üzerine haciz şerhi konulduktan sonra altı ay içerisinde satış talebinde bulunulmadığında haciz şerhinin düşeceği unutulmamalıdır.

Borçlunun ev, arsa, daire gibi taşınmaz mallarının mevcudiyetinin sorgusu ise Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü sistemi ( TAKPAS) üzerinden yapılacaktır. Aynı şekilde; herhangi bir taşınmazın mevcudiyeti halinde taşınmaz üzerine haciz şerhi düşülecektir. Yukarıda da belirtildiği üzere Haciz şerhi bir satış veya satış talebi anlamına gelmemektedir. Söz konusu haciz şerhi taşınır ve yahut taşınmazlar üzerinde alacaklının ileride oluşabilecek olası bir duruma karşı kendini güvence altına almasını sağlamaktadır.

Bir diğer sorgu sistemi ise PTT’dir. Borçlunun posta çeki hesabının mevcudiyeti halinde bu hesaba da haciz şerhi konulacaktır. Bütün bunlara ek olarak; icra takibi kesinleşen borçlu 90 gün içerisinde borcunu ödemezse İcra Müdürlüğü borçluya bildirdiği ve borcunu ödemesi için  verdiği ek 7 gün sonunda, borçlunun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sisteminde gözüken bir şekilde bir işyerinde maaşlı çalıştığının tespiti halinde borçlunun aylık maaşının ¼ ‘ üne kadar haciz koyabilecektir. Borcun borçlu tarafından ödenmediği takdirde, borçlunun maaşının ¼’ ü işverence İcra Müdürlüğü’ne ödenecektir.

icra mudurlugune dilekce ornegi
icra mudurlugune dilekce ornegi

İcra Müdürlüğüne Talep Dilekçesi

Bu yazımızda sizler için genel haciz talebi ve genel sorgu talebi dilekçe örneğini paylaşacağız. Ancak unutmamak gerekir ki alacaklının hak kaybı yaşamasını önlemek ve yukarıda izah edilen ve diğer risklerle karşı karşıya kalmamak adına haciz talebinde ve genel sorgu talebinde bulunurken ve tüm bu İcra Müdürlüklerindeki prosedürlerde uzman bir avukatla yol almak daha avantajlı olacaktır.

Yukarıda detaylıca izah edilen genel sorgu talebi ile birlikte aynı dilekçede haciz şerhi konulmasını da alacaklı veyahut alacaklı vekili tarafından talep edilmelidir.  POLNET sistemi üzerinden yapılan sorguda herhangi bir aracın, taşınırın varlığının tespiti halinde haciz şerhi konulduktan sonra altı ay içerisinde alacaklı ya da alacaklı vekili tarafından satış istenmediği takdirde haciz şerhi düşer. TAKPAS üzerinden yapılan borçlunun taşınmaz mal varlığına dair sorguda, bir taşınmazın üzerine haciz şerhi konulmasının ardından alacaklı veyahut alacaklı vekili üzerinden bir yıl geçmesi ile birlikte taşınmaz üzerindeki haciz şerhi kalkar. Haciz şerhi kalkan taşınır ya da taşınmazlar üstünde borçlu istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Bu noktada alacaklının alacağını alamaması riski ile karşı karşıya kalmamak için uzman bir avukatla süreci yönetmek önemli olmaktadır.

İcra Müdürlüğüne Dilekçe Örneği

Genel haciz talebi ve genel sorgu talebi dilekçeyi verirken taleplere ilişkin masrafları yatırmayı unutmayınız. Örnek dilekçe aşağıdaki gibidir:

                  T.C.

             ANKARA

…. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2020/….. E.

Sayın … İcra Müdürlüğünüzde bulunan 2020/….. E. Numaralı dosya kapsamında borçlu adına yapılan icra takibi kesinleşmiştir. Bu sebeple;

 1. Borçlu adına kayıtlı araçlarının var olup olmadığı hususunda UYAP/POLNET sistemi üzerinden sorgulanmasına, varlığının tespiti halinde UYAP/POLNET sistemi üzerinden haciz şerhi işletilmesini,
 2. Borçlu adına taşınmaz mal varlığının var olup olmadığı hususunda UYAP/TAKBİS sistemi üzerinden sorgulanmasına, varlığının tespiti halinde ilgili Tapu Müdürlüklerine borçlu adına kayıtlı taşınmazların üzerine haciz şerhi konulması için müzekkere yazılmasını,
 3. Borçlular adına kayıtlı posta çeki hesaplarının UYAP’tan sorgulanması ve mevcut olması halinde haciz konulmasını,
 4. Borçluların bir işyerinde ücretli olarak çalışıp çalışmadığının tespiti için UYAP üzerinden SGK sorgusu yapılmasını,

saygılarımla arz ve talep ederim. (Tarih)

        Alacaklı Vekili

      Av. Umur Yıldırım

X
kadim hukuk ve danışmanlık