Askeri Ceza Kanunu 81. Madde

Askeri Ceza Kanunu 81. Madde

askeri ceza kanunu 81 madde

Askeri Ceza Kanunu 81. Madde

Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapanlar

 1. Askerlik çağına girenlerden askerlikten büsbütün veya kısmen kurtulmak kast ile ismini değiştirenler, başkasını kendi yerine tabip muayenesine veya askere gönderenler, başkasının hüviyet cüzdanını veya askeri vesikasını kullananlar, askerlik işlerinde sahte şehadet name veya evrak kullanan yahut her ne suretle olursa olsun hile ve desise yapanlarla kıtaya veya bir müesseseye intisap  ettikten sonra kendisinin yapmağa mecbur olduğu hizmetten büsbütün veya kısmen kurtulmak kast ile hile yapanlar on seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar.
 2. Yukarıdaki fıkrada yazılı cezalar suç ortaklarına da uygulanır. Az vahim hallerde altı aydan beş seneye kadar hapis cezası verilir.

 • İlgili Makale: 
 • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

askeri ceza kanunu 81
askeri ceza kanunu 81. madde

Askeri Ceza Kanunu 81. Madde Açıklaması

Bu hükümle askerlik çağına gelmiş olup askerlikten ya da zorunlu bulunduğu muvazzaflık hizmetinden tamamen veya kısmen kurtulmak maksadıyla hile yapanlar ve suç ortaklarının cezalandırılması amaçlanmıştır.

Askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuyla korunmak istenen hukuki değer, askerlik hizmetinin zamanında ve eksiksiz ir şekilde yerine getirilmesini, yani askerlik hizmetinin kanunlarda belirtilen usul ve esaslar dahilinde dürüst, adil, ve eşitlik ilkesine uygun bir şekilde ifasını sağlamaktır. Milli Savunma hizmetinin aksamadan sürdürülmesi, önceden hazırlanan plana göre belirlenen personel mevcudunun korunmasıyla mümkündür. Personel eksikliği Milli Savunma hizmetinin aksamasına yol açacaktır. Bunu önlemek ve hizmetin tam ve aksamadan yürütülmesini sağlamak amacıyla hileli yollarla askerlik hizmetinden kaçmaya çalışmak suç sayılmıştır.

Askerlik çağına girenler ve asker kişiler bu suçun faili olabilirler. Suçun işlenebilmesi için askerliğe elverişli olmak şarttır. Bu yüzden suçun icrasına başlayan kişinin suç tarihinde askerliğe elverişli olup olmadığı önemlidir. Suçun manevi unsuru “Askerlikten kısmen veya tamamen kurtulma” özel kastıdır. Özel kastın yokluğu bu suçun oluşmasına engeldir.


Askeri Ceza Kanunu 81. Madde Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapanlar Yargıtay Kararları

Yargıtay 19.Ceza Dairesi E:2015/25504, K:2016/17894

 • Askeri Ceza Kanunu 81. Madde
 • Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapanlar

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, 1632 Sayılı Kanun’un 81/1. maddesinde; “Askerlik çağına girenlerden askerlikten büsbütün veya kısmen kurtulmak kast ile ismini değiştirenler, başkasını kendi yerine tabip muayenesine veya askere gönderenler, başkasının hüviyet cüzdanını veya askeri vesikasını kullananlar, askerlik işlerinde sahte şehadetname veya evrak kullanan yahut her ne suretle olursa olsun hile ve desise yapanlarla kıtaya veya bir müesseseye intisap ettikten sonra kendisinin yapmağa mecbur olduğu hizmetten büsbütün veya kısmen kurtulmak kast ile hile yapanlar on seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılacaklarının belirtilmiş olması, 5237 sayılı TCK’nın 212. maddesinde; sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması halinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunacağının belirtilmesine karşın, TCK’nın 212. maddesinin yalnızca Türk Ceza Kanunu içinde düzenlenen suçlara ilişkin olarak uygulanabilecek bir kural olması nedeniyle özel yasalarda düzenlenen suçların işlenmesi sırasında sahte evrakın düzenlenmesi halinde failin ayrıca bu suçtan da cezalandırılması için özel yasada ayrıca bir düzenlemenin bulunmasının zorunlu olduğunun yerleşik uygulamalarda benimsenmiş olması, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununda askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçu yanında ayrıca sahtecilik suçundan da ceza verileceğine dair özel bir düzenleme bulunmaması ve uzun süre bu suçlara bakan askeri mahkemeler tarafından verilen kararları inceleyen Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 08/06/2000 tarih, 2000/118 E-2000/116 K sayılı ilamında da; Askeri Ceza Kanunu’nun 81’nci maddesinde “Askerlik Çağına Girenlerin” “Kıtaya veya bir müesseseye intisap ettikten sonra” Maddede (Askeri Ceza Kanunu 81 Md.) yazılı eylemleri işleyenlerin suçunun Tipiklik yönünden bu Maddeye uyan suçu oluşturduğu açık olarak düzenlendiğine, dava konusu olayın cereyan tarzı ve Askeri Ceza Kanunu‘nun 81’nci maddesindeki düzenlemenin “Evrakta Sahtekarlık” suçuna göre daha özel bir düzenleme olduğuna, Genel-Özel Kanun hükümlerinin uygulama önceliğinde özel kanun hükümlerinin öncelikle uygulanması gerektiği karşısında; iddianame kapsamına göre diğer sanık …’ın askerlikten kurtulması için sahte nüfus cüzdanı kullanan ve bu cüzdanla … adına askerliğe elverişsizlik raporu alan sanığın eyleminin kül halinde 1632 Sayılı Kanun’un 81/1. maddesinde yazılı bulunan askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçunu oluşturmasına karşın, resmi belgede sahtecilik suçunu düzenleyen 5237 sayılı TCK’nın 204/1. maddesi uyarınca mahkumiyet kararı verilmesi,

Kabule göre de, Kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesi uyarınca hak yoksunluklarına hükmedilmiş ise de, 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararı ile anılan maddenin bazı hükümlerinin iptal edilmiş olması nedeniyle yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu, Kanun’a aykırı ve sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, sanığın cezada kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 12.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Yargıtay 11.Ceza Dairesi E:2014/12591, K:2016/2753

 • Askeri Ceza Kanunu 81. Madde
 • Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapanlar

1-Sanığın, askerlik muayenesinde bir başkasının kendi yerine muayene olmasını sağlayarak “askerliğe elverişli değildir” şeklinde rapor alması ve yoklama belgesinde de kendisi yerine başkasının imza atmasını sağlaması olarak oluşa uygun şekilde kabul edilen eyleminin bütün halinde 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 81/1. maddesinde yazılı suçu oluşturduğu gözetilmeden ayrıca TCK’nın 204/1. maddesi uyarınca da cezalandırılmasına karar verilmesi,

2-Adli emanetin 2011/1883 sırasında kayıtlı belgelerin dosyada delil olarak saklanması yerine müsaderesine karar verilmesi, Yasaya aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sonuç ceza miktarı itibariyle kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 24.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Yargıtay 19.Ceza Dairesi E:2015/6272, K:2016/3322

 • Askeri Ceza Kanunu 81. Madde
 • Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapanlar
 1. Sanığın, askerlik işlemlerini geciktirmek amacıyla askerlik şubesinde görevli sivil memurun yardımı ile askeri bilgisayar kayıtlarına gerçeğe aykırı olarak çıraklık eğitim merkezi öğrencisi olarak kaydedilip, sevkinin ertelemesini sağlamak suretiyle 1632 sayılı Kanun’a muhalefet suçunu işlediği iddiası ile açılan davanın yargılaması sonucunda, sanık hakkında 1632 sayılı Kanun’un 81. maddesi uygulanmak suretiyle cezalandırılmasına karar verilmiş ise de,
  Sanığın eylemine uygulanan 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 81/1.maddesinde “Askerlik çağına girenlerden askerlikten büsbütün veya kısmen kurtulmak kastıyla ismini değiştirenler, başkasını kendi yerine tabip muayenesine veya askere gönderenler, başkasının hüviyet cüzdanını veya askeri vesikasını kullananlar, askerlik işlerinde sahte şehadetname veya evrak kullanan yahut her ne suretle olursa olsun hile ve desise yapanlarla kıtaya veya bir müesseseye intisap ettikten sonra kendisinin yapmaya mecbur olduğu hizmetten büsbütün veya kısmen kurtulmak kast ile hile yapanlar on seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar.” hükmü öngörülmüş bulunmaktadır. Askeri Yargıtay Daireler Kurulu’nun 18.03.1999 gün ve … sayılı kararında belirtildiği gibi anılan kanun maddesinde 81.madde ile yaptırım altına alınan eylem açıkça, askerlik işlemlerinin geciktirilmesine yönelik eylemleri değil “büsbütün veya kısmen” kurtulmayı kapsamaktadır. Dolayısıyla, sanığa isnat edilen suçun unsurlarının oluşmadığı gözetilerek beraatine karar verilmesi yerine, yazılı şekilde hüküm kurulması, Kabule göre de;
 2. Hükümden sonra Anayasa Mahkemesi’nin, 23.01.2013 gün ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17.01.2013 gün ve … sayılı kararı ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun; 47. maddesinin birinci fıkrasının, 4551 sayılı Kanun’un 12. maddesi ile değiştirilen (A) bendinin birinci ve ikinci cümlelerinin, 5329 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen Ek 8. maddesinin ikinci fıkrasının “…kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile…” bölümünün ve 5739 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen Ek 10. maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiş olması nedeniyle, sanığın hukuki durumunun yerel mahkemece yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
 3. Kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesi uyarınca hak yoksunluklarına hükmedilmiş ise de, 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararı ile anılan maddenin bazı hükümlerinin iptal edilmiş olması nedeniyle yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu, Kanun’a aykırı ve sanık müdafinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 02.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Askeri Kanunu 81. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık