0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Mahkeme Harç ve Gider Hesaplama

mahkeme harc gider hesaplama
mahkeme harc gider hesaplama

 

 

Mahkeme harç ve gider hesaplama işlemlerinizi Kadim Hukuk ve Danışmanlık güvencesiyle yapabilir, dava açarken ödeyeceğiniz harç ve giderleri kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Mahkeme harç ve gider hesaplama ekranında, hesaplanmasını istediğiniz mahkemeyi, dava değerini, tanık, taraf, bilirkişi ve avukat sayısını girerek mahkeme harç ve gider tutarını hesaplayabilirsiniz. Hesaplama yılı 2023 yılı olup bu yılın yasal parametrelerine göre hesaplama yapılmaktadır. Tek yapmanız gereken ilgili kısımları programa yazmak.

Mahkeme harç ve gider hesaplama için programımızı kullanabilirsiniz.

mahkeme harc gider hesaplama nasil yapilir
mahkeme harc gider hesaplama nasil yapilir

Mahkeme Giderleri Nelerdir?

Kural olarak devlet, diğer kamu hizmetleri gibi, adalet dağıtımı hizmetini de karşılıksız yapar. Ancak yargı organları, kişilerin özel çıkarları hakkında da karar verdiklerinden, bu hizmetin yürütülmesi için yapılan harcamaların bir kısmının bu hizmetten yararlananlar tarafından karşılanması, çağdaş sosyal hukuk devletinde kabul edilmektedir. Adalet dağıtımında toplumsal barışın ve huzurun sağlanması gibi kamuyu ilgilendiren genel yarar da mevuttur. Bu nedenle, yargılama sebebiyle kişilerden istenen paralar, bu hizmet için yapılan giderlerin tamamı değildir, bir katılım payıdır.

Yargılama giderleri, bir yargısal faaliyetin yürütülebilmesi için ortaya çıkan ve ödenmesi gereken giderlerdir. Bu giderler üçe ayrılır:

 • Harçlar,
 • Vekalet ücreti,
 • Masraflar

Biz bu yazımızda harçlar ile masrafları inceleyeceğiz, vekalet ücretini ise ayrı bir yazımızda ele alacağız.

Mahkeme Harçları Türleri

Harçların en önemlileri şunlardır:

 • Başvurma harcı: Dava açarken davacıdan veya davaya müdahale edenden peşin olarak alınan harçtır. Maktu harçlardandır (Harçlar Kanunu m. 27).
 • Celse harcı: Taraflar veya vekillerinin ertelenmesine neden oldukları duruşma için alınır. Maktu harçtır. (Harçlar Kanunu 1 sayılı Tarife, A, II).
 • Karar ve ilam harcı: Konusu para ile değerlendirilemeyen dava ve işlerde (mesela boşanma davasında) peşin olarak alınan, maktu bir harçtır. Konusu para ile değerlendirilebilen dava ve işlerde ise (mesela alacak ve mal davalarında) nispi olarak alınır.

Nispi karar ve ilam harçlarının dörtte biri, dava açarken peşin olarak ödenir. Ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında peşin alınan harcın oranı yirmide birdir (Harçlar Kanunu m. 28/a). Bu kısmın hesabında dava konusunun, dava dilekçesinde belirtilen miktar veya değeri esas alınır.

Kalan kısmı ise, kararın verilmesinden itibaren iki ay içinde ödenir. İki ay içinde ödenmezse, harç, vergi dairesince tahsil olunur (Harçlar Kanunu m. 37). Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konulmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil etmez (Harçlar Kanunu m. 28/a). Davanın reddine karar verilmesi halinde, nispi karar ve ilam harcına tabi dava da olsa, maktu harç ödenir (Harçlar Kanunu 1 sayılı Tarife, A, III, 2, a). Davadan feragat veya davayı kabul veya sulh, ilk duruşmada vuku bulursa, karar ve ilam harcının üçte biri, daha sonra olursa üçte ikisi alınır (Harçlar Kanunu m. 22). Mahkeme harç ve gider hesaplama işlemlerini yapmadan dava açma yoluna girmeyiniz. Zira nispi harçlarda oldukça yüksek rakamlar karşınıza çıkabilir.

Harç Nedir?

Harç, yargı organlarının gördüğü adalet hizmeti nedeniyle belli tutar ve oranlarda aldığı paradır. Yargılama harçlarının türleri, oranları ve tutarları Harçlar Kanununda düzenlenmiştir (özellikle 1 sayılı tarifede).

 • Maktu Harç Hesaplama: Harçlar, maktu ve nispi olmak üzere iki farklı biçimde hesaplanır. “Maktu”, kelime anlamı olarak “kesin” demektir. Tutarı kesin ve sabit olan, değişmeyen harçlara “maktu harç” denir. Maktu harçların tutarı, ilgili mevzuatta sabit değer olarak yer alır. Doğrudan o değer esas alınır, başka bir hesaplama yapılmaz. Maktu harçlar, konusu para ile değerlendirilemeyen hallerde alınır.
 • Nispi Harç Hesaplama: Maktu harçlar dışında bir de nispi harçlar vardır. “Nispi”, kelime anlamı olarak “nispeten, göreceli” demektir. Nispi harçlar, harca konu yararın para ile ölçülebildiği hallerde söz konusu olur. Tarifede bu yarar veya konunun değerinin yüzdesi şeklinde yer alır. Yapılacak işleme ilişkin tutarın ilgili mevzuattaki yüzdesi alınarak hesaplanır. Örneğin bir tazminat davası açılacaksa, istenecek tazminat tutarının ilgili mevzuattaki yüzdesi alınır. Hesaplamaya ilişkin daha ayrıntılı örnek aşağıda verilmiştir.

Mahkeme Masrafları

Masraflar, bir davada harçlar ve vekalet ücreti dışında yapılan ve yargılama için zorunlu olan bir iş veya hizmetin gerektirdiği tüm harcamalardır. Bunlara “taraf masrafları” da denir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun (HMK) 323. maddesine göre masraflar şunlardır:

 • Dava nedeniyle yapılan tebliğ ve posta giderleri.
 • Dosya ve sair evrak giderleri.
 • Geçici hukuki koruma tedbirleri ve protesto, ihbar, ihtarname ve vekâletname düzenlenmesine ilişkin giderler.
 • Keşif, bilirkişi, tanık giderleri.
 • Resmî dairelerden alınan belgeler için ödenen bedeller.
 • Vekil ile takip edilmeyen davalarda tarafların hazır bulundukları günlere ait gündelik, seyahat ve konaklama giderleri; vekil bulunduğu hâllerde de tarafın bizzat dinlenmesi gereken durumlarda gündelik, yol ve konaklama giderleri.
 • Yargılama sırasında yapılan diğer giderler.
mahkeme harc gider hesaplama ornegi
mahkeme harc gider hesaplama ornegi

Gider Avansı Nedir?

Gider avansı, davanın yürütülmesi için zorunlu olan tebligatlara ve işlere ilişkin masraflar için önceden alınan bedeldir. Tamamı peşin olarak ödenir. HMK. m. 120/1 uyarınca, davacı yargılama harçları ile her yıl Adalet Bakanlığınca çıkarılacak gider avansı tarifesinde belirlenecek olan tutarı, dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır.

Gider avansı, dava şartları arasında kabul edildiğinden (HMK. m. 114/1) davanın başında yatırılması gerektiği gibi, tüm dava boyunca da varlığını korumalıdır. Bu nedenle, avansın yeterli olmadığının dava sırasında anlaşılması veya avansın eksilmesi halinde, mahkemece bu eksikliğin tamamlanması için davacıya süre verilir (HMK. m. 120/2). Dava şartı olan gider avansının yatırılmaması veya tamamlanmaması halinde, mahkeme davayı dava şartı yokluğundan reddeder (HMK. m. 115).

Mahkeme Harç ve Gider Hesaplama Örneği

Bir alacağımız için hukuk davası açacağımızı varsayalım. Buna göre dava açarken mahkemeye ödememiz zorunlu olan harç ve giderleri hesaplayalım.

 • Başvurma harcı: 80,70 TL’dir (2022 yılı için).
 • Peşin harç: Dava konusu alacak miktarı 1.000’e bölünür, 68.31 ile çarpılır. Sonuçta çıkan rakamın 1/4’ü alınır. Örneğin 200.000 TL.lık alacak davası açacaksak, peşin harcı şu şekilde hesaplarız: 200.000/ 1.000 X 68.31 / 4 = 3.415,50 TL.
 • Gider avansı: İki taraflı bir davada 390 TL gider avansı alınmaktadır (2022 yılı için).

Davada tanık dinlenmesi, keşif yapılması ve benzeri diğer durumlarda gider avansı artmaktadır.

Hangi Mahkemelerde Harç ve Gider Hesaplama Yapılır?

Harçlar Kanununda adli yargı, idari yargı ve Anayasa yargısına ilişkin dava ve işlerde alınacak harçlar düzenlenmiştir (1 sayılı tarife). Yukarıda da açıklandığı gibi kural olarak, konusu para ile değerlendirilemeyen hallerde maktu harç alınır. Harca konu yararın para ile ölçülebildiği hallerde ise nispi harç alınır. Bu kural, “hukuk mahkemeleri ile idare mahkemelerinde ve bunların üst mahkemelerinde” bu şekilde uygulanır. Yani harca konu yararın para ile ölçülebildiği hallerde; hukuk mahkemelerinde, bölge adliye mahkemelerinin hukuk dairelerinde, Yargıtay’ın hukuk dairelerinde, idare mahkemelerinde, bölge idare mahkemelerinde, Danıştay’da nispi harç alınır; harç hesaplaması yapılır.

“Ceza mahkemelerinde ise” masumiyet ilkesi gereğince, yargılama bitene kadar kişilerden harç ve gider alınmaz. Ceza davası kesinleştiğinde mahkum olan kişiden, yapılmış olan giderler alınır. Öte yandan “Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda” konu para ile ölçülebilse dahi, maktu harç alınır. Yani, Anayasa Mahkemesinde harç hesaplaması yapılmaz.