Uyuşturucu Avukatı

Uyuşturucu Avukatı

uyusturucu avukati

Uyuşturucu avukatı, uyuşturucu ticareti, imali, kullanılması ve satın alınması, bulundurulması gibi uyuşturucu suçlarından etkin rol alan avukata denir. Uyuşturucu avukatı terimi halk ağzından oluşmuş bir terimdir. Avukatlık mesleğinde branşlaşma olmamakla beraber çoğu avukat belli başlı davalarla ilgilenerek uzmanlaşır. Uyuşturucu avukatı da uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden kaynaklanan ceza davalarında uzmanlaşmış avukattır. Esasında uyuşturucu madde ile ilgili Türk Ceza Kanunu kapsamında yapılan ceza soruşturma ve kovuşturmalarında kişilerin vekilliğini ve müdafiliğini yapan avukattır. Ankara uyuşturucu avukatı ise Ankara ilinde avukatlık yapan kişiler için kullanılmaktadır. Uyuşturucu suçları 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzun kamunun sağlığına karşı suçlarla ilgili üçüncü bölümünde yer almaktadır.  Burada sırasıyla

 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (m. 188)
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (m. 190)
 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak (m. 191)

suçları ve bu suçlar için öngörülen cezalar düzenlenmiştir. Son zamanlarda uyuşturucuya ilişkin suçlar ağır ceza mahkemelerinde en sık görülen suç tiplerindendir. Uyuşturucu suçlarına ilişkin soruşturma ve kovuşturma aşamaları hukuki bilginin yanında teknik bir inceleme de gerekmektedir. Zira çıkacak cezalar kişilerin özgürlüğü etkileyecek niteliktedir.

uyusturucu avukati kime denir
uyusturucu avukati kime denir

Uyuşturucu Avukatı Nedir?

Uyuşturucu avukatı, TCK 188-191. maddeleri arasında düzenlenen; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (m. 188), uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (m. 190), kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak (m. 191) suçlarından dolayı yapılan ceza yargılamasında tarafların avukatlığını üstlenen avukattır. Ankara uyuşturucu avukatı yapılan yargılama sonucunda mahkeme tarafından verilecek olan kararda etkin rol alır. Delillerin toplanması ve toplanan delillerin hukuki olup olmadığını mahkemede sanık adına savunur.

Uyuşturucu suçları alanında uzmanlaşmış avukat, yargılamanın her aşamasında gerekli incelemeleri yaparak maddi olaya ilişki tüm delilleri tespit eder. Uyuşturucu avukatı, bu delilleri lehe olacak şekilde yorumlayarak savunma yapar ve müvekkilin hak kaybını en aza indirmeyi amaçlar. Soruşturma aşamasında verilen ifadelerin, toplanan delillerin hukuka uygun yapılması için avukatla temsil edilmek önemlidir. Kovuşturma aşamasında mahkemenin yaptığı değerlendirme de dahil olmak üzere ceza yargılamasındaki uyuşturucu avukatının hukuki bilgi ve tecrübesinin dahil edilmesi gerekmektedir. Yaşanan hak mağduriyetlerinin artmaması ve yargılamanın hukuka uygun yapılmasında Ankara uyuşturucu avukatından yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Uyuşturucu Madde Suçları Nelerdir?

Uyuşturucu maddenin ne olduğu Kanunda doğrudan belirtilmemiştir. Çok genel olarak üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde olarak tanımlanmıştır. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması durumunda daha ağır cezalar öngörülmüştür. Psikotrop madde olarak kişilerde bağımlılık meydana getiren ve uyuşturucu ya da uyarıcı etkisi yapan tüm maddelerin, bu suçun konusunu oluşturacağı kabul edilmektedir. Uyuşturucu madde suçları Kanunda şu şekilde belirtilmiştir.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları:

 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ithal
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ihraç
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satma ,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satışa arz etme,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri başkalarına verme,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri sevk etme,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri nakletme,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri depolama,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satın alma,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kabul etme,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri bulundurma,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal etme, imal etme, satma, satın alma, sevk etme, nakletme, depolama veya ihraç etme

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için;

 • Özel yer, donanım veya malzeme sağlama,
 • Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma,
 • Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi verme,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçları;

 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma,
 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etme,
 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma,
uyusturucu avukati ankara
uyusturucu avukati ankara

Uyuşturucu Madde Suçlarının Cezaları Nelerdir?

Kanun uyuşturucu madde suçları için şu cezaları öngörmüştür:

 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan, kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren, kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Uyuşturucu Madde Suçlarında Cezayı Ağırlaştıran Nedenler

Aşağıda belirtilen durumlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları için öngörülen cezalar ağırlaştırılmaktadır:

 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.
 • Suç konusu uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması, hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti fiillerinin okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarının tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarının okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
uyusturucu davalarina bakan avukat
uyusturucu davalarina bakan avukat

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma Suçunda Davanın Ertelenmesi

Kanun uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçlarında şüpheli hakkında hemen kamu davası açılmamasını, öncelikle dava açılmasının ertelenmesini, asgari bir, azami iki yıl denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasını, gerekli görülmesi halinde tedavi uygulanmasını, bu süre zarfında yükümlülüklerine uyması halinde takipsizlik kararı verilmesini öngörmektedir. Konuya ilişkin Kanuni düzenlemeler şu şekildedir:

 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır.
 • Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.
 • Şüpheli erteleme süresi zarfında yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.
 • Kişinin, erteleme süresi zarfında; kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi, tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması hâlinde, hakkında kamu davası açılır.

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık

Kanun bazı suçlarda şüpheli ya da sanığın suçun aydınlanması için resmi makamlara yardımcı olması halinde hiç ceza verilmemesini ya da cezada indirim yapılmasını öngörmektedir. Etkin Pişmanlık olarak tanımlanan bu müessese uyuşturucu suçları için de söz konusudur. Buna göre:

 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.
 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.
 • Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz.

Uyuşturucu Davaları ve Uyuşturucu Avukatı Ankara

Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler sadece birey için değil, aynı zamanda ailesi, çevresi ve toplum için son derece tehlikeli ve zararlı maddelerdir. Bu nedenle ağır ceza yaptırımlarına tabi tutulmuşlardır ve bu suçlarla ilgili yargılamalar ağır ceza mahkemelerinde yapılmaktadır. Bu yüzden uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durulmalıdır. Bu suçlarla ilgili adli iş ve işlemlerde ertelemeden ve/veya etkin pişmanlıktan yararlanılması, ağırlaştırıcı nedenlerin uygulanmaması ve hafifletici hükümlerden faydalanılması takipsizlik ve beraat almak ve cezada indirime gidilebilmesi için önem taşımaktadır. Bu nedenle uyuşturucu suçları davalarında konunun uzmanı olan avukatlardan profesyonel hukuki destek alınmalıdır.

Uyuşturucu suçlarına uyuşturucu avukatı bakar. Eğer maddenin satma ve kullandırma amacı var ise TCK 188’de düzenlenen “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan söz edilir. Bu durumda uyuşturucu suçlarıyla ilgili uzman olan ceza avukatı ihtiyacınız olacaktır.

Neden Uyuşturucu Avukatına İhtiyaç Duyulur?

Mahkemelerde birçok insan kendisini savunamadığından ve doğru ifade edemediğinden bu konuda mağdur olmaktadır. Hatta bazen sadece uyuşturucu kullanan bir kişinin ticaretten yargılandığı olup 10-15 yıl ceza aldığı görülmektedir. Bu sebeple şüphelilerin böyle bir yakalanmanın varlığı halinde hiç zaman kaybetmeden alanında uzman ceza davalarıyla yani uyuşturucu davaları ile , diğer bir deyiş ile uyuşturucu davaları ile çalışması şarttır.

Ankara civarında yaşıyorsanız ve uyuşturucu davaları arayışındaysanız, Ankara uyuşturucu avukatı ile irtibata geçmeniz faydanıza olacaktır. Uyuşturucu davaları ve Ankara uyuşturucu avukatı, arayışınızda sizlere doğru çözümlere ulaştıracak ve bilgilendirme yaparak sorunların bertarafını sağlamak için bu makale hazırlanmıştır.

Konuya İlişkin Emsal Kararlara Yargıtay’ın Sitesinden Ulaşabilirsiniz. https://www.yargitay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık