0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Nah Çekmek Küfür mü?

11nah cekmek kufur mu

Nah çekmek; sağ elinin işaret parmağı ile orta parmağının arasına baş parmağını sokup elini yumruk haline getirerek ve kolunu ileriye doğru uzatarak yapılan harekettir. Nah çekme eylemi genelde “nah yaparsın” “nah gidersin” “nah sana” gibi sözler ile el hareketi yapmak suretiyle gerçekleştirilir. Türk toplum kültürüne göre hakaret niteliği taşımaktadır. Bu nedenle nah çekmek hakarettir. Dikkat edilmesinde fayda vardır. Nah çekmek suretiyle hakaret suçu işlenmesi durumunda TCK 125. maddeye göre 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. maddesinde şöyle tanımlanmaktadır “bir kimseyi alenen aşağılayıcı bir söz söylemek” veya “bir fiil veya davranışla bir kimseye hakaret etmek” hakaret suçunu oluşturmaktadır. Bir kişinin onuruna, şerefine veya itibarına yönelik olarak yapılan sözlü veya yazılı davranışlar hakaret suçunu oluşturmaktadır. Bu suç, bir kişinin itibarına zarar vermek, aşağılamak veya küçük düşürmek amacıyla yapılan açık veya örtülü ifadeler ile gerçekleşebilir. TCK 125. maddesinde yer alan hakaret suçu, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte “somut bir fiil veya olgu isnat etmek” veya “sövmek” suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına düşürmek şeklinde oluşan bu bakımdan seçimlik hareketli bir suç tipidir.

Nah Çekmek Küfür mü?

Burada “Nah” söylemi ile birlikte hakaret suçunun nasıl oluşacağını anlamak için öncelikle hakaret suçunun şartları incelenmelidir. Hakaret suçunun faili herkes olabilir. Suçun hukuki konusu kişilerin onur, şeref ve saygınlığıdır. Hakaret suçu 5237 sayılı TCK m.125’e göre seçimlik hareketli bir suç olup birden fazla hareket ile işlenmesi mümkündür. Bunlar; somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövme biçiminde gerçekleşir.

  • Somut bir fiil veya olgu isnat etmek: Hakaret suçunun maddi unsurunu oluşturan seçimlik hareketlerden ilki, failin mağdura doğruluğu veya yanlışlığı ortaya çıkarılabilecek, ispatlanmaya elverişli somut bir fiil veya olgu isnat etmiş olmasıdır.
  • Sövme: Hakaret suçunun diğer seçimlik hareketini oluşturan sövme, somut bir fiil ya da olgu içermeyen, soyut bir değer yargısını ifade eden fakat kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte sözler sarf edilmesidir.
nah cekmek hakaret mi
nah cekmek hakaret mi

El Hareketi Olmadan Tek Başına Nah Söylemi Hakaret mi?

Günümüzde toplumda yaygın olarak kullanılan aşağılayıcı ve rencide edici söylemlerin başında ‘’nah’’ kelimesi gelmektedir. ‘’Nah alırsın’’, “ Nah yaparsın”, “ Nah yakalarsın” gibi terimler toplumun büyük bir kısmı tarafından karşı tarafı küçümsemek için kullanılmaktadır. Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlarda da tek başına bir fiili hareket olmadan sadece “Nah” kelimesinin kullanımı, hakaret yerine ağır eleştiridir denmektedir.

“İncelenen dosyada, sanığın köye gelen ve yeğenini motosiklet kullanırken görüp hakkında tutanak düzenledikten sonra başka aracı da trafikten men eden jandarma görevlilerine karşı sarf ettiği “Ben de doğuda askerlik yaptım, vatana hizmet ettim, siz para ile bu işi yapıyorsunuz, vicdansızlar, doğuda olsanız bu işlemi nah yaparsınız” şeklindeki sözleri nezaket dışı sözler olmakla beraber onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde bulunduğunun anlaşılması karşısında, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmayacağı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı…”(Yargıtay 4. CD Esas: 2012/34582 Karar: 2014/1371 Tarih: 21.01.2014)

“Olay günü sanığın müşteki jandarma görevlilerine söylediği kabul edilen “Bir daha beni nah yakalarsınız, nah dinleyebilirsiniz, gel bana bir vur, seni yarın C. Savcılığına şikayet edeceğim” şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı…”(Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5469 Karar: 2015/5185 Tarih:14.09.2015)

El Hareketi İle Birlikte Nah Söyleminde Bulunmak

Yukarıda bahsettiğimiz “nah” söyleminin el hareketi olmadan işlenmesi durumlarında Yargıtay ağır eleştiri olduğu yönünde hüküm kurup beraat kararı vermektedir. Ancak Yargıtay’ın 2019 yılında vermiş olduğu aşağıdaki kararda olduğu gibi, bu söylemin el hareketi ile desteklenmesi durumunda kişinin hakaret suçunu işlediği kabul edilerek mahkûmiyet kararı gerektiği belirtilmiştir. Aşağıda ki Yargıtay kararında el hareketi ayrıca tanımlanarak mahkemenin mahkûmiyet kararındaki asıl etken belirtilmiştir. “Sanığın, suç tarihi itibariyle kendisinden kıdemli olan katılana yönelik olarak, sağ elinin işaret parmağı ile orta parmağının arasına baş parmağını sokup elini yumruk haline getirerek ve kolunu ileriye doğru uzatarak….” Diyerek hareket tanımlanmıştır.

Yargıtay Kararı

19. Ceza Dairesi         

Esas    : 2019/29061 

Karar : 2020/6332 K.

MAHKEMESİ : 1’inci Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi (Kapatılan)

SUÇ                   : 1632 Sayılı Kanuna Aykırılık

HÜKÜM           : Beraat

Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; Sanığın, suç tarihi itibariyle kendisinden kıdemli olan katılana yönelik olarak, sağ elinin işaret parmağı ile orta parmağının arasına baş parmağını sokup elini yumruk haline getirerek ve kolunu ileriye doğru uzatarak “nah yaparsın” dediği, sözlerinin ve el hareketinin, Türk toplum kültürüne göre hakaret niteliği taşıdığı; aynı gün, katılanın, yazılı savunmasını istemesi üzerine, koridorda katılanla karşılaşan sanığın, katılana yönelik olarak “millete baskı ile ifade imzalatmak değil, adam ol adam” dediği, sanığın anılan sözleri ve hareketi ile amiri olan katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide etmek suretiyle amire hakaret suçunu işlediği gözetilmeden mahkumiyeti yerine suç işleme kastı bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesi, Kanuna aykırı ve Askeri Savcı ile katılanın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak, HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. Maddesi uyarınca, BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 10/06/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Emsal kararlara Yargıtay’ın sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.yargitay.gov.tr/

Sıkça Sorulan Sorular

Nah çekmek; sağ elinin işaret parmağı ile orta parmağının arasına baş parmağını sokup elini yumruk haline getirerek ve kolunu ileriye doğru uzatarak yapılan harekettir.

Nah çekmek; sağ elinin işaret parmağı ile orta parmağının arasına baş parmağını sokup elini yumruk haline getirerek ve kolunu ileriye doğru uzatarak yapılan ve kişiye küfür etme anlamında kullanılan bir el hareketidir.Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Yorum Yazın