Devlet Memurları Kanunu 67. Madde (DMK)

Devlet Memurları Kanunu 67. Madde (DMK)

devlet memurları kanunu 67 madde

Devlet Memurları Kanunu 67. Madde (DMK)

Kadrosuzluk Sebebiyle Derece Yükselmesi Yapamayanların Aylıkları

Diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde  kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst derecelerine yükseltilir.

Devlet Memurları Kanunu 67. Madde Açıklaması

Memurların kadro veya kazanılmış hak aylık derecesi ile emeklilik derecesi birbirinden farklı olabilir. Kazanılmış hak aylık derecesi memurun öğrenimi esas alınarak başlatılır ve 657 sayılı Kanunun memurlara kazanılmış hak sağlayan hükümleri ile kazanılmış hak derecesinde yükselme sağlanır. İstisnai olarak da memurların kazanılmış hak aylık derecesine özel Kanunlarla bir derece eklenmesi yapılmıştır. Üniversite mezunu bir memurun kazanılmış hak aylık derecesi 1. dereceye kadar yükselmekte iken, bu memurun kadro derecesi memurun unvanı, sınıfı ve öğrenim durumu esas alınarak 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bu KHK’nın uygulanmasını sağlayan Yönetmelik ve Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde belirlenir.

Bu madde hükmü çerçevesinde; derece yükselme şartlarını taşıdığı hal de, kadrosuzluk nedeniyle kadro derecesi yükselemeyen memurların kazanılmış hak aylık derecesi öğrenim durumuna göre yükselebileceği dereceyi de aşmamak koşuluyla öğrenimlerine göre yükselebilecekleri en yüksek dereceye kadar yükseltilir.

 • İlgili Makale: 
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Tam Metin: 

devlet memurları kanunu 67 madde dmk
devlet memurları kanunu 67 madde dmk

Devlet Memurları Kanunu 67. Madde Kadrosuzluk Sebebiyle Derece Yükselmesi Yapamayanların Aylıkları Emsal Kararlar

Danıştay İdari Dava Daireleri E:1987/28, K:1987/34

 • Devlet Memurları Kanunu 67. Madde
 • Kadrosuzluk Sebebiyle Derece Yükselmesi Yapamayanların Aylıkları

PTT İşletme Genel Müdürlüğü, 85/10132 sayılı Yan Ödeme Kararnamesinin, kendi personeli ile ilgili uygulamasını tespit ederken 5.6.1986 günlü 12256 sayılı işlemi ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 67. maddesi uyarınca kazanılmış hak aylıkları bir üst dereceye yükseltilen personele, teşekküllerindeki aynı unvanlı personelin derece için öngörülen puan ve oranlar esas alınarak ödeme yapılacağı fakat 2182 sayılı Kanunla veya intibak hükümleriyle kazanılmış hak aylıkları üst derecelere yükseltilen personele ise aylık dereceleri üzerinden ödeme yapılmayacağını kabul etmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkındaki 2182 sayılı Kanun, geçici nitelikte olup o tarihte Kanunun öngördüğü durumda bulunanlara bir derece verilmesini amirdir. Öğrenim durumuna bakılmaksızın ve kadro koşulu aranmaksızın bir üst dereceyi veren 2182 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanunun 67. maddesine göre daha kapsamlı ve esasen 67. maddenin sağladığı olanağı ilgilisine sağlayan bir Kanun olduğundan, kazanılmış hak aylıkları 2182 sayılı Kanunla yükseltilenler ile 67. maddeye göre yükseltilenler arasında, yan ödemeler açısından bu şekilde ayırım yapılmasının yasal dayanağı bulunmamaktadır.

Bakılan davada davacı, 657 sayılı Kanunun 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 67. maddesinin sağladığı olanağı 2182 sayılı Kanunla kazanıldığından elde etmiş olduğu bu hakkı, sırf bir başka Kanunun vermiş olması durumu dikkate alınarak özel hizmet tazminatından yararlandırılmamasında Kanuna ve Kararnameye uyarlık görülmemiştir.


Danıştay On İkinci Dairesi E:2004/1027, K:2004/2075

 • Devlet Memurları Kanunu 67. Madde
 • Kadrosuzluk Sebebiyle Derece Yükselmesi Yapamayanların Aylıkları

Malatya İdare Mahkemesinin 24.2.2000 günlü, E:1999/1372,K:2000/14 sayılı kararıyla; olayda, meslek lisesi mezunu olarak 24.8.1982 tarihinde 12.derecenin 2.kademesinden zabıt katibi olarak göreve başlayan davacının, 3.8.1998 tarihinde yapılan intibakıyla 4.derecenin 1. kademesine yükseltildiği, 2.8.1999 tarihinde ise bu intibak işlemi düzeltilerek 5. derecenin 5. kademesine getirildiği, intibakının 4. derecenin 2. kademesine yapılması isteminin reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığının anlaşıldığı, davacının davalı idarede unvansız memur olarak görev yaptığı, memurlara en fazla 5.dereceli kadronun tahsis edildiği, 1-4 dereceli kadroların ünvanlı kadrolar olduğu, bu nedenle 5 dereceli memur kadrosunda görev yapan davacı için 67. maddede öngörülen üst derecede boş bir kadronun bulunmaması koşulundan söz edilemeyeceği, diğer bir anlatımla, davacının mevcut unvanı ile yükselebileceği üst derecede hiç bir kadronun bulunmadığı açık olduğundan, bu nedenle intibakının 5. derecenin 5. kademesine yapılmasında ve bu işleme karşı yapılmış olan itirazın reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, öte yandan 3.8.1998 tarihinde 4.dereceye yapılan intibakın 2.8.1998 tarihinde tesis edilen işlemle düzeltilmiş olması Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 gün ve 1973/14 sayılı kararında belirtildiği üzere, idare açık hata ve yokluk halinde tesis ettiği işlemleri her zaman geri alabileceğinden, açık hataya dayalı olarak yapılan intibak işleminin ilgilisine kazanılmış hak sağlamayacağının da açık olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı; 657 sayılı Kanunun 67.maddesinden yararlandırılması gerektiğini, başka yerlerde birçok kişinin bu maddeden yararlandırıldığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Kanunun değişik 67.maddesinde; “Diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde boş kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların bir üst derecesine yükseltilebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden;  Cumhuriyet Savcılığında zabıt katibi olarak görev yapan davacının, meslek lisesi mezunu olarak 24.8.1982 tarihinde göreve başladığı, 3.8.1998 tarihinde, 5. dereceli kadroda 4. derecenin 1.kademesine yükseltildiği ancak, 2.8.1999 tarihli işlemle intibakı 5.dereceli kadroda 5.derecenin 5.kademesine yapıldığı, 657 sayılı Kanunun 67. maddesi uyarınca kazanılmış hak aylığının 4. derecenin 2. kademesine yapılması istemiyle yaptığı başvurusunun reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmış olup, yukarıda sözü edilen 657 sayılı Kanunun 67. maddesi, ilgililerin belirtilen koşulları taşıması halinde kazanılmış hak aylıklarının, öğrenim kurumları itibariyle yükselebileceği dereceyi aşmamak koşuluyla, kadro şartı aranmaksızın, kadrolarının bir üst derecesinden kazanılmış hak aylığı ödenmesi zorunluluğu getiren hüküm niteliğinde olduğundan, 657 sayılı Kanunun 68. maddesinde sayılan derece yükselmesi şartlarını taşıdığı ihtilafsız bulunan davacının, 1-4 dereceli kadrolarda unvansız memur kadrosu bulunmadığından bahisle kazanılmış hak aylık derecesinin 4. derecenin 2. kademesine yapılması isteminin reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından aksi yöndeki Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.


Danıştay Beşinci Dairesi E:1988/2228, K:1991/1046

 • Devlet Memurları Kanunu 67. Madde
 • Kadrosuzluk Sebebiyle Derece Yükselmesi Yapamayanların Aylıkları

Davacı; 2547 sayılı Yasanın 31. maddesi uyarınca öğretim görevlilerinin öğretim üyesi kadrolarına atanmalarının mümkün olduğunu, bu nitelikte üst derecelerde kadro olduğu halde kendisine tahsis edilmediğini, kadro tıkanıklığına çözüm getiren 657 sayılı Kanunun 67. maddesinin olaya uygulanması gerektiğini öne sürmekte ve idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenmektedir.
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 7. maddesi öğretim elemanlarının derece yükseltilmesinin yapılabilmesi için gerekli koşulları düzenlemekte aynı Yasanın 20. maddesinde de bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır. hükmüne yer verilmektedir.

Üniversitelerde görevli öğretim elemanlarının kadrosuzluk nedeniyle terfi edememeleri halinde ne yolda işlem yapılacağı konusunda gerek 2547 sayılı Yasada gerek 2914 sayılı Yasada herhangi bir hükme yer verilmediğinden konunun 2914 sayılı Yasanın 20. maddesiyle yapılan yollama uyarınca 657 sayılı Yasaya göre çözümlenmesi gerekmekte olup; adı geçen Yasanın Kadrosuzluk Sebebiyle Derece Yükselmesi Yapamayanların Aylıkları başlığını taşıyan ve 243 sayılı KHK. ile 1984 yılında değişikliğe uğrayan 67. maddesi diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde boş kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların bir üst derecesine yükseltilebilir hükmünü taşımaktadır.

Belirtilen yasal durum karşısında davacının 1.dereceye bu olmazsa bir üst dereceye yükseltilmesi için yaptığı başvurunun, 67. madde hükmü göz ardı edilerek, Halen Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalında 1.derecelik öğretim görevlisi kadrosunun bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmesinde ve böylece boş kadro bulunmadığı için 1.dereceye yükseltilmeyen davacının 67. madde ile tanınan olanaktan da yoksun bırakılmasında 657 sayılı Yasanın sözü geçen hükmüne uyarlık bulunmadığından bu yoldaki işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddine ilişkin kararda hukuki isabet görülmemiştir.


Danıştay Beşinci Dairesi E:1990/696, K:1994/1384

 • Devlet Memurları Kanunu 67. Madde
 • Kadrosuzluk Sebebiyle Derece Yükselmesi Yapamayanların Aylıkları

Davacının davalı idarede Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapmakta iken meslek yüksekokulu mezunu olması nedeniyle teknik hizmetler sınıfına geçirildiği, 5.5.1986 tarihinde yapılan intibakla 21.3.1985 tarihi itibariyle 5.derecenin 4.kademesinden 3.derecenin 1. kademesine getirildiği, dava konusu 8.1.1987 tarihli intibak işlemiyle de 5.5.1986 tarihli intibakın düzeltilerek 21.3.1985 itibariyle 4. derecenin 4. kademesine getirildiği, anılan işlemle davacının 657 sayılı Kanunun 67. maddesine göre 4. dereceye yükseltilmesi, Tekniker unvanını almasından dolayı da 36/A-4 maddesine göre verilen bir derecenin kademelerinde değerlendirilmesi gerektiğinin belirtildiği, bakılan davanın bu işlemin iptali istemiyle açıldığı dava dosyasının ve eki belgelerin incelenmesinden anlaşılmıştır.

Bu durumda davacının Teknik Hizmetler Sınıfında görev alması nedeniyle 36/A-4 hükmü uyarınca bir derece yükselmesinden yararlanabilmesi için 68. maddeye göre üst dereceden boş kadro bulunması gerekmekte olup, davalı idarede 3. dereceli kadro bulunmaması nedeniyle bir derece yükselmesinin üç kademe şeklinde verilmesi yolunda tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık görülmediğinden bu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.


Danıştay Beşinci Dairesi E:1995/3961, K:1998/2638

 • Devlet Memurları Kanunu 67. Madde
 • Kadrosuzluk Sebebiyle Derece Yükselmesi Yapamayanların Aylıkları

Dava dosyasının ve ekindeki belgelerin birlikte incelenmesinden, davacının 3.10.1994 günlü dilekçesinde, “tarafına 4. derece verildiği takdirde emsallerinin faydalanmakta olduğu özel hizmet tazminatı ve ek göstergeden yararlanacağı gibi 375 sayılı KHK gereğince tarafına ödenecek ek tazminat oranının da %100 oranında artacağını, böylece mağduriyetinin giderilmiş olacağını” belirtmek suretiyle ve maaşının 4. dereceden ödenmesini sağlamak üzere bu dereceye yükseltilmesi için idareye başvurduğu; ancak, söz konusu dilekçesindeki talebinde 4. dereceli kadronun verilmesini de istediği için, davalı idarece adı geçenin bu başvurusunun, dava konusu 19.10.1994 günlü, 28556 sayılı işlemle ve 4. derece boş şef kadrosu bulunmadığından bahisle reddedildiği anlaşılmıştır.

Davacı, dava dilekçesinde her ne kadar bu işlemden söz etmiş ise de, dilekçenin “Sonuç ve İstem” kısmında talebini, “657 sayılı Yasanın 243 sayılı KHK. ile değişik 67. maddesi uyarınca 4. derecenin 1. kademesine yükseltilmesi” istemiyle sınırlamıştır. Davalı idarece, davacının anılan başvurusu üzerine tesis edilen 19.10.1994 günlü 28556 sayılı işlemde 657. sayılı Yasanın 243 sayılı KHK. ile değişik 67. maddesi ile ilgili olarak herhangi bir ifadeye yer verilmemiş ise de idarece dosyaya sunulan savunma dilekçesinde, 657 sayılı Yasanın anılan maddesine değinilerek savunma yapılmış olması nedeniyle bu konuda uyuşmazlık çıkarıldığı görülmektedir.

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, idare mahkemesinin, davacının dava dilekçesinde yer alan talebini (bir başka ifadeyle, davacının 657 sayılı Yasanın 243 sayılı KHK. ile değişik 67. maddesi uyarınca 4. derecenin 1. kademesine yükseltilmesi talebini) esas alarak karar vermesi gerekirken, “dava dilekçesinde” yer almayan talebi de esas alarak hüküm kurmasında hukuki isabet görülmemiştir.


Devlet Memurları Kanunu 67. madde emsal karar aramak için https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık