Askeri Ceza Kanunu 57-58-59-60. Madde

Askeri Ceza Kanunu 57-58-59-60. Madde

askeri ceza kanunu 57 madde

Askeri Ceza Kanunu 57. Madde

Milli Müdafaa Aleyhine Sair Hareketler

 1. Her kim, bir müstahkem mevkide, bir harp limanında veyahut diğer bir askeri müessesede ve askeri sahada, deniz ordusuna ait bir gemide, yahut Devlet karasuları içinde Devletin bir makamına, bir memura veya bir askere karşı ismi ve şahsı halleri, sıfatı, mesleki, ikamet mahalli veya tabiiyeti hakkında kasten yanlış malumat verir veya malumat vermekten çekinirse üç aydan üç seneye kadar hapis ile cezalandırılır. Resmen tahdit ve ilan edilmiş olan emniyet mıntıkaları ve ordunun ihtiyaçlarına taalluk eden mevat ve eşyayı imal ve tamire ve muhafazaya tahsis edilmiş olan sınai müesseseler, depolar dahi askeri müessese gibi telakki olunur.
 2. Türk Ceza Kanununun 135 inci maddesinde yazılı fiilleri işleyenler bu maddede gösterilen cezalarla cezalandırılır.

 • İlgili Makale: 
 • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

askeri ceza kanunu 57
askeri ceza kanunu 57

Askeri Ceza Kanunu 57. Madde Açıklaması

Maddenin (1) inci fıkrası, 765 sayılı TCK’nın 528’inci (5326 sayılı Kabahatler Kanununun 40’ıncı) maddesinde düzenlenen “Kimliği bildirmeme” veya “yalan beyan” suçunun özel bir türünü düzenlemektedir.

Bu fıkrayla düzenlenen suçun maddi unsurunu, bir kimsenin, resmi bir makama veya kamu görevlisine (asker dahil) kimliği hakkında yanlış bilgi vermesi veya kimliğini bildirmekten çekinmesi oluşturur. Ancak yanlış kimlik bildirme veya kimliğini bildirmekten çekinme fiili “bir müstahkem mevkide” veya bir “harp limanında” veyahut diğer bir “askeri müessesede ve askeri mahalde” ya da “Deniz Kuvvetlerine ait bir gemide” yahut “Devlet karasuları içinde” olmalıdır. Bu sahaların dışındaki fiiller bu suçu oluşturmaz.

Suç kasten işlenebilir. Birinci fıkranın 2.paragrafında, savaş zamanında TSK’nin gereksinimi olan her türlü eşyanın üretimine, onarımına veya korunmasına ayrılmış sanayi kuruluşları ve depoların, sivil kişilere ait olsa bile, askeri kurum kabul edilecekleri hüküm altına alınmıştır. Maddede yazılı suçları işleyen sivil kişilerin davaları barış zamanında asliye ceza mahkemesinde görülür.

Askeri Ceza Kanunu 57. Madde Milli Müdafaa Aleyhine Sair Hareketler Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay 1.Daire: 20.03.2012-0448/0492

 • Askeri Ceza Kanunu 57. Madde
 • Milli Müdafaa Aleyhine Sair Hareketler

Sanığın diz üstü bilgisayarında bulunduğu tespit edilen toplam (111) adet “Hizmete Özel” , (4) “Gizli” ve (1) adet “Çok Gizli” gizlilik derecesine sahip, askeri hizmete yönelik belgelere ilişkin dijital verilerin, devletin güvenliği, i veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken belge mahiyetinde olup olmadığı, belgelerin sanığın ifa ettiği görevler nedeniyle vakıf olduğu bilgileri içeren belgeler olup olmadığı hususunda, bilirkişi incelemesi yaptırılıp, bilirkişi mütalaasına göre sanığın eyleminin TCK’nın 339/1’inci maddesinde düzenlenene suçu oluşturup oluşturmayacağının tartışılması, gerekir.


Askeri Yargıtay 3.Daire: 09.03.1993-131/130

 • Askeri Ceza Kanunu 57. Madde
 • Milli Müdafaa Aleyhine Sair Hareketler

Devletin askeri menfaati icabı girilmesi men edilmiş yere gizlice girmek suçunun teşekkülü için, sanığın amacı ne olursa olsun, bilerek ve gizlice veya iğfal ile birinci derece askeri yasak bölgeye girmesi yeterli olup, casusluk amacı taşıması şart değildir.


Askeri Yargıtay 2.Daire: 10.03.1993-145/140

 • Askeri Ceza Kanunu 57. Madde
 • Milli Müdafaa Aleyhine Sair Hareketler

Sanığın yakalandığı bölgenin birinci derece yasak bölge olduğuna ilişkin hiçbir işaretin bulunmaması, gündüz vakti aynı yerde kendisinden başka balık avlayanların da olduğu sırada yakalanmış olması nedeniyle, 765 sayılı TCK’nın 135.maddesinde yazılı suçun oluşması için gerekli gizlilik unsuru ve sanığın suç işleme kastı bulunmamaktadır.


Askeri Yargıtay 5.Daire: 30.10.1996-684/680

 • Askeri Ceza Kanunu 57. Madde
 • Milli Müdafaa Aleyhine Sair Hareketler

Askeri Ceza Kanunu’nun 57 ve TCK’nın 135. maddesinde yer alan suç, asıl amaçları ve kastları, geçerli pasaport veya belgeleri olmaksızın, gayri yasal yollardan Türkiye’ye girmek olan sanıkların eylemlerinin, tipiklik bakımından 5682 sayılı Pasaport Kanunu hükümleri içinde değerlendirilmesi gerekir.


askeri ceza kanunu 58
askeri ceza kanunu 58

Askeri Ceza Kanunu 58. Madde

Milli Mukavemeti Kırmak

(Değişik: 21/8/1940-3914/1 md.)

Her kim, Türk Ceza Kanununun 153, 161. maddelerinde yazılı suçlardan birisini ve 155. maddede yazılı halkı askerlikten soğutmak yolunda neşriyatta ve telkinatta bulunmak ve nutuk irat etmek fiillerini işleyecek olursa milli mukavemeti kırmak cürmünden dolayı mezkur maddelerde gösterilen cezalarla cezalandırılır.

Askeri Ceza Kanunu 58. Madde Açıklaması

Maddede. 765 sayılı Kanunun 153. 155. ve 161. maddelerinde yazılı suçlara yollama yapılmıştır. Bu suretle söz konusu suçlar “Milli mukavemeti kırmak” adıyla yeni bir askeri suç olarak düzenlenmişlerdir. Maddenin atıfta bulunduğu 765 sayılı TCK’nın 153,155 ve 161. maddelerinde yazılı suçlar, 5237 sayılı TCK’nın 319, 318 ve 323. maddelerinde düzenlemiştir.

 • Askerleri İtaatsizliğe Teşvik: TCK m.319

Bu suç, 765 sayılı TCK’nın 153’üncü maddesinde düzenlenmişti. Bu maddede 153’ten farklı olarak, itaatsizliğe teşvik edilebilecek unsurlar daha geniş tutulmuştur. Askerlerden başka “askeri idareye bağlı olan diğer kişileri” itaatsizliğe sevk etmek de madde kapsamına alınmıştır.

Suçlarla korunan hukuki değer, Milli Savunma hizmeti, milletin manevi direnme gücüdür. Somut tehlike suçudur. Bu nedenle belirli olmayan kişileri soyut olarak itaatsizliğe teşvik etmek, bu suçu oluşturmaz. Askerleri itaatsizliğe teşvik özel kasıtla işlenebilir. Fail, Milli Savunma hizmetini zayıflatmak, bu hizmete zarar vermek kastıyla hareket etmelidir. Fiilin aleni olarak işlenmesi ile savaş zamanında işlenmiş olması suçun nitelikli hali olarak düzenlenmiştir.

 • Halkı Askerlikten Soğutma: TCK m.318

Bu suç 765 sayılı Kanunun 155’inci maddesinde düzenlenmişti. Suçla korunan hukuki yarar, milli savunma hizmetidir. Nitekim bu husus madde gerekçesinde; “esasen askerlik hizmetine yönelik duygu, vatandaşlığın zorunlu gereği olan vatana sadakat borcunun bir parçasını oluşturur. Söz konusu duyguyu tahrip etmek veya zayıflatmak maksadıyla vatandaşları askerlik hizmetlerinden soğutma yolunda teşvik veya telkinlerde bulunmayı veya propagandayı suç haline getirmek suretiyle madde, milli savunmayı koruma amacını gütmektedir.” şeklinde ifade edilmiştir. Suçun maddi unsuru, halkı askerlikten soğutacak derecede teşvik veya telkinde bulunmak veya propaganda yapmaktır.

 • Savaşta Yalan Haber Yayma: TCK m.323

Savaş zamanında yalan haber yayma, 765 sayılı TCK’nın 161’inci maddesinde ceza yaptırımına bağlanmıştı. Maddede sayılan eylemler milli savunmanın ve milli direnmenin korunması amacıyla suç kabul edilmiştir. Bu suç, aşer kişiler tarafından işlenmesi halinde, askeri bir suç niteliği kazanır ve “milli mukavemeti kırmak” olarak adlandırılır. Yalan haber yayma, kasten işlenebilen bir suç olup genel kasıt yeterlidir.


askeri ceza kanunu 59
askeri ceza kanunu 59

Askeri Ceza Kanunu 59. Madde

Milli Müdafaa Vasıtalarını Tahrip

 1. Milli Müdafaayı ihlal kastiyle müdafaaya yarayan vasıtalardan birini veya her hangi bir tesisi tahrip eden, yok eden, terk eden, kullanılmayacak hale getiren veya kusurlu olarak imal, teslim veya tesellüm eden veya bunlara her hangi bir suretle zarar verenler sekiz seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasıyla cezalandırılır.
 2. Milli Müdafaanın emniyeti için ehemmiyetli olan bir işletmeye muktazi her hangi bir vasıtayı Milli Müdafaayı ihlal kastiyle kısmen veya tamamen bozarak veya tahrip ederek veyahut mesaisini ihlal eyleyerek işletmenin faaliyetini tehlikeye düşürenler veya muattal bir hale koyanlar sekiz seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasıyla cezalandırılır.
 3. Fiil, seferberlikte yapılmış veya Devletin harp hazırlıklarını veya harp kudretini veya kabiliyetini ve askeri hareketlerini tehlikeye koymuş ise 1, 2 numaralı fıkralarda yazılı cürümlerin failleri ölüm cezası ile cezalandırılır.

Askeri Ceza Kanunu 59. Madde Açıklaması

Bu maddeyle askeri suç olarak cezalandırılan askeri tesisleri tahrip suçu, sivil kişiler tarafından da işlenebilir. Bu nedenle 765 sayılı TCK m.131’de düzenlenmişti. Bu fiiller, 5237 sayılı TCK’da, “Devletin güvenliğine karşı suçlar” arasında “Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına çalışma” başlıklı 307.maddesinin 1. , 2. ve 3. fıkralarında düzenlenmiştir. Bu suç sivil kişiler tarafından işlenebilir ve davaya adli yargıda bakılır (Yüce Divan yetkisine giren kişiler hariç.)

TCK’nın 307.maddesi ile cezalandırılan fiiller asker kişi tarafından işlendiği takdirde, askeri suç teşkil eder ve Askeri Ceza Kanunu’nun 59’uncu maddesi uygulama yeri bulur.

Bu maddeyle korunmak istenen hukuki değer Milli Savunma vasıtalarıdır. Vasıta kavramı geniş anlaşılmalıdır. Bu kavram, Silahlı Kuvvetlerin hizmetine tahsis edilmiş olan veya askeri hizmette kullanılan her türlü silahları, araçları, gemileri, uçakları, mevzileri, sığınakları, telgraf, telefon, radyo ve televizyon gibi iletişim tesislerini, yolları, işletmeleri, kurumları ve depolar ile yurdun savunmasına etkili olabilecek plan ve haritaları kapsar.

Suçun manevi unsuru kasıttır ancak saik önemlidir. Failin, Milli Savunmayı ihlal amacıyla hareket etmesi gerekir. Bu suça ilişkin davaya ağır ceza mahkemesinde bakılır.


askeri ceza kanunu 60
askeri ceza kanunu 60

Askeri Ceza Kanunu 60. Madde

Söz Vererek Tahliye Olunan Harp Esirleri

 1. Harp esiri olup da verdiği sözü tutmayarak Türkiye Cumhuriyeti aleyhine muharip olarak tutulmak ve yahut ecnebi olup da Türkiye Cumhuriyeti hizmeti askeriyesinde bulunduğu halde Türkiye aleyhine bir düşman ile beraber olmak hıyanet addolunarak faili ölüme mahkum olur.
 2. Düşman eline düşen her Türk askeri düşmana karşı silah tutmamak üzere söz vererek serbestisini elde ederse bir seneden beş seneye kadar hapis olunur.

Askeri Ceza Kanunu 60. Madde Açıklaması

Bu suçun Devletin güvenliğine dair işlenen suçlardan olduğu konusunda kuşku bulunmamaktadır. Maddenin 1.fıkrasında yer alan “ölüm cezası”, “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” olarak okunmalıdır. 2.fıkrada yer alan “bir seneden beş seneye kadar hapis olunur ibaresi de “bir seneden beş seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde anlaşılmalıdır.

Savaş zamanında işenebilen bir suçtur.

 • Birinci fıkrada yazılı suçun faili, Türkiye Cumhuriyeti ve bağlaşma halinde olduğu devletlere karşı askeri hiçbir hareket ve hizmet yapmayacağına ilişkin vermiş olduğu söz üzerine serbest bırakılan savaş esirleridir.
 • İkinci fıkrada Türk askerinin düşmana karşı silah tutmamak üzere söz vererek serbest bırakılmasını suç saymıştır. Bir Türk askeri düşmana karşı silah tutmayacağına dair söz vererek serbest bırakılmasını isteyemez. Çünkü böyle bir davranış, askerlik ve vatan sevgisi ve ahlak anlayışıyla bağdaşmaz. Böyle bir hareket TSK İHK 37.maddesinde yer alan Silahlı Kuvvetler Andına ve 39.maddede yer alan askerin temel vazifelerine de aykırıdır. Diğer taraftan bu şekilde söz vererek dönen asker bir daha düşmanla çatışmaya girmeyeceğinden yurt savunması görevinden kaçmış sayılır.

Askeri Kanunu 57 – 58 -59 – 60. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık