0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Askeri Ceza Kanunu 121. Madde

11askeri ceza kanunu 121 madde

Askeri Ceza Kanunu 121. Madde

Askerliğe Ait Vesika, Evrak, Harita ve Şekilleri Yakanlar

Askerliğe ve hesap işlerine dair olan defterleri ve müsveddeleri, vesikaları, hükümlü evrakı, harita ve şekilleri fena niyetle tahrip eden, yakan, yok eden veya ettiren on seneye kadar hapis olunur. Bunları muhafaza imkanı olmayıp da düşman eline geçmesinde düşman için fayda varsa bu fiiller suç sayılmaz.

  • İlgili Makale: 
  • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

Askeri Ceza Kanunu 121. Madde Açıklaması

Bu madde ile askerlikle ilgili her türlü belgeyi tahrip etmek, yakmak, yok etmek veya bu konuda emir vererek ortadan kaldırmak fiilleri, makam ve memuriyet nüfuzunu kötüye kullanmamın özel bir şekli kabul edilerek ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir. Maddeyle içerdiği bilgiler itibarıyla önem arz eden askerliğe ait bilgilerin sıhhat ve bütünlüğü koruma altına alınmıştır.

Maddede, yakan ve yok edenlerden bahsedilmiş, bu suçu işleyebilecek olanlar sınırlandırılmamıştır. Bu nedenle askerliğe ait belge, harita ve şekilleri yakmak suçunu sadece asker kişiler değil herkes işleyebilir. Suçun manevi unsuru ise zarar verme özel kastıdır. Maddede bu unsur failin “fena niyetle” hareket etmesi şeklinde ifade edilmiştir.

Maddenin son cümlesinde “Bunları muhafaza imkanı olmayıp da düşmanın eline geçmesinde düşman için fayda varsa bu fiiller suç sayılmaz.” denilmek suretiyle bu suça özgü bir hukuka uygunluk nedenine yer verilmiştir. Bu düzenlemeye göre hukuka uygunluk sebebinin uygulanabilmesi için ilk koşul failin söz konusu belgeleri “muhafaza imkanı olmamasıdır.”

İkinci koşul, belgelerin düşmanın eline geçmesinde düşman için fayda bulunmasıdır. Yani belge içeriğinde yer alan bilgi ve kayıtların Türk Silahlı Kuvvetlerinin insan gücüne, sağlık, beslenmesine, harp araç ve gereçlerine, eğitim, tatbikat ve harekat gibi düşman tarafından öğrenildiğinde düşmanın harekatını kolaylaştıracak veya başka bir şekilde yararlanmasını sağlayacak nitelikte olması gerekir.

Üçüncü ve son koşul ise failin söz konusu belgelerin düşman eline geçmemesi amacıyla hareket etmesi gerekir. .Bir başka ifadeyle tahrip etme, yırtıp yakma veya yok etme fiillerini gerçekleştiren fail kötü niyet taşımamakta aksine belgelerin düşmanın eline geçmesini önlemek gibi önemli bir askeri maksat gütmektedir. Bu koşullar gerçekleşmiş ise failin eylemi suç teşkil etmeyeceğinden fail hakkında kamu davası açılmayacak her nasılsa dava açılmış ise beraat kararı verilecektir.

Askeri Ceza Kanunu 121. Madde Askerliğe Ait Vesika, Evrak, Harita ve Şekilleri Yakanlar Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu: 24.02.2011-13/16

  • Askeri Ceza Kanunu 121. Madde
  • Askerliğe Ait Vesika, Evrak, Harita ve Şekilleri Yakanlar

Sanık askerliğe ait defter kapsamında bulunan nöbet yeri kontrol defterlerinin “VUKUAT” sütununa Nöbetçi Subayı tarafından yazılan vukuat notunu önce kazıyarak silmeye çalışmış bilahare sayfayı yerinden kopartıp bu sayfada bulunan bilgilerin bir kısmını yeni sayfaya yazmış ancak daha sonra pişman olarak yerinden kopardığı sayfayı Devriye Onbaşısına vermiştir. Buna göre nöbet yeri kontrol defterinin tahrip edildiğinden söz edilmesi mümkün olmayıp sanığın eyleminin “Tahrifat” niteliğinde kaldığı, anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle sanığın eyleminin Askeri Ceza Kanunu’nun 121.maddesinde düzenlenen suçu oluşturmadığı.


Askeri Yargıtay 1.Daire: 01.04.2015-928/252

  • Askeri Ceza Kanunu 121. Madde
  • Askerliğe Ait Vesika, Evrak, Harita ve Şekilleri Yakanlar

Sanığın, erbaş ve erlerin evci iznine çıkmaları için düzenlenen evci izin belgesi askerliğe ait vesika kapsamındadır. Böyle bir belgeyi düzenleme yetkisi olmayan bir kimsesinin, hak sahibinin izne çıkmasına engel olmak için kullanılmasına engel olacak biçimde yırtması Askeri Ceza Kanunu 121.maddedeki suçu oluşturur.


 Askeri Yargıtay 1.Daire: 18.06.2014-0617/602

  • Askeri Ceza Kanunu 121. Madde
  • Askerliğe Ait Vesika, Evrak, Harita ve Şekilleri Yakanlar

Silahlıkta bulundurulan ve silahlık nöbetçisinin muhafazasına tevdi edilmiş olan defter askerliğe ait defter kapsamındadır.


Askeri Yargıtay 3.Daire: 07.05.2013-0491/0678

  • Askeri Ceza Kanunu 121. Madde
  • Askerliğe Ait Vesika, Evrak, Harita ve Şekilleri Yakanlar

Askeri kantine ait sayım listesi ve işletme defteri kantin hesap işlerine ait olan belgeler Askeri Ceza Kanunu’nun 121.maddesinde sayılan belgeler kapsamında olduğundan söz konusu belgelerin asıllarının yok edilmesi Askeri Ceza Kanunu’nun 121.maddesinde düzenlenmiş olan suçu oluşturur.


Askeri Kanunu 121. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.yargitay.gov.tr/

] }


Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Yorum Yazın