Kıdem Tazminatı Hesaplama , aracımız sayesinde sizlerde artık kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu uygulama ile netten brüte, brütten nete maaş ve tazminat hesaplaması gerçekleştirebilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem Tazminatı Hesaplama , işçinin iş yerinde sadakatle çalışarak hizmet etmesi sebebiyle yıpranması karşılığı ve geleceğini teminat altına almaya yönelik olan; bazı sebeplerle hizmet sözleşmesinin sona ermesi hallerinde veya işçinin haklı işverenin ise haksız olarak hizmet akdini tek yanlı feshetmesi sonucunda, kıdemi bir yıl ve daha fazla olan işçiler için öngörülen tazminattır.

kidem tazminati hesaplama 2021
kidem tazminati hesaplama

Kıdem Tazminatının Şartları Nelerdir?

 • Bir tam yıl çalışma şartı,
 • Hizmet Sözleşmesinin İş Kanunu’na tabi olması,
 • İşveren tarafından haklı bir neden olmaksızın işten çıkarılmış olması ya da işçinin kendisinin haklı bir nedenle işten ayrılması (işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar neticesinde vb.) ,
 • İşçinin askerlik nedeniyle işten ayrılması, kadın işçinin evlendikten sonra 1 yıl içerisinde işten ayrılması,

Kıdem Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

4857 Sayılı Yasanın 120. maddesi ve geçici 6. maddesinin atıf yaptığı 1475 Sayılı Yasanın 14. maddesi uyarınca kıdem tazminatı şu şekilde hesaplanmaktadır:

 • İşçinin brüt çıplak günlük ücreti belirlenir ve yasa gereği 30 ile çarpılır.
 • Bu ücrete süreklilik ve düzenlilik arz eden sosyal yardım ve benzeri ücret ekleri ilave edilir.(yol, yemek yardımı vb.)
 • Düzenlilik arz eden ikramiye gibi yılın belli periyotlarında yapılan yardımlar, ücrete endeksli ise son ücret üzerinden günlüğünün bulunması gerekir.
 • Primlerin ücretin asli unsuru olarak kabul edilmesi halinde son 1 yıl içinde ödenen primler üzerinden günlük tutar bulunarak kıdeme esas ücrete ilavesi gerekir.
 • Giydirilmiş ücret hesabında değişkenlerin tamamının brüt tutar üzerinden baz alınması gerekir. Kıdem tazminatından damga vergisi dışında kesinti yapılamaz.

Kıdem Tazminatı Hesaplama 2021

Üste belirtilen şekilde kıdem tazminatı hesaplama yapılır ya da burada belirtilen şekilde yapılır.

 • Çalışanın çalıştığı toplam süre belirlenir.
 • Çalışanın çalıştığı toplam yıl sayısı ile aldığı son brüt ücret (yol, yemek ve diğer yan ödemelerle birlikte) çarpılır.
 • Tam yıl sürenin dışında kalan sürenin toplam gün sayısı belirlenir ve günlük brüt ücretle çarpılır.
 • Ortaya çıkan tutardan %0,759 oranında damga vergisi kesilir ve geriye kalan tutar, kıdem tazminatı tutarını gösterir ve çalışana bu tutar ödenir.

Zamanaşımı ve Faiz

Zamanaşımı: Kıdem tazminatı ilişkin davalar önceden, hakkın doğumundan itibaren, Türk Borçlar Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca 10 yıllık zamanaşımına tabi tutulmuştu. Fakat 7036 SK. ile 25/10/2017 tarihinden itibaren bu tarih sonrası yapılan fesihlerde kıdem tazminatı alacağında zamanaşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Buna arabuluculukta geçen süre de eklenmelidir. Kıdem tazminatında zamanaşımının başlangıcı fesih tarihidir.

Faiz: Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre fesih tarihinden itibaren mevduata fiilen uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. Dava ıslah edilse de dava ve ıslah tarihinden değil fesih tarihinden itibaren faiz yürütülmelidir.

2021 Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı tavanı, o dönem için bir işçiye ödenen brüt ücretten kıdem tazminatı için hesaplanabilecek en fazla miktarı ifade eder. Eğer işçinin aldığı aylık brüt ücret tutarı kıdem tazminatı tavanının üzerinde ise kıdem tazminatı hesabı, tavan tutarı üzerinden hesaplanır.

2021kıdem tazminatı tavanı ilk 6 aylık süreç için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 7.638,96 TL olarak tespit edildi.

 • 07.2020 – 31.12.2020 7.117,17 TL
 • 01.2020 – 30.06.2020 6.730,15 TL
 • 07.2019 – 31.12.1019 6.379,86 TL
 • 01.2019 – 30.06.2019 6.017,60 TL

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. İş Kanunu işyerindeki kıdeme göre bir oran dâhilinde ihbar öneli süreleri belirlemiştir. Bildirim önellerine uyulmadan işçi ve işverence hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi; ihbar önelleri içerisinde gerçekleşecek ağırlıklı ücrete göre hesaplanan ihbar tazminatını gündeme getirir.

» Yazımızı Okuyun : https://kadimhukuk.com.tr/makale/kidem-tazminati-nedir-nasil-hesaplanir/

İhbar Tazminatının Şartları Nelerdir?

 • Belirsiz süreli bir sözleşme olmalıdır.
 • Fesih bildiriminin diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi gerekir.
 • Haklı bir fesih nedeni bulunmamalıdır.
 • Fesih bildiriminin yasal sürelere uygun olarak yapılması gerekir. Bu süreler;
 1. 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta
 2. 6 ay ile 1,5 yıla arası çalışanlar için 4 hafta
 3. 1,5 yıl ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 hafta
 4. 3 yıldan fazla çalışanlar için 8 hafta

İhbar Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

 • İşçinin kıdeme esas ücreti ihbara esas ücreti ile aynıdır. Ücret kıdem tazminatında olduğu gibi giydirilmiş ücret olarak belirlenir.
 • Sözleşme ile artırılmamışsa yasal ihbar önelleri baz alınır.
 • İhbar tazminatından gelir vergisi ve damga vergisi dışında kesinti yapılamaz.

Zamanaşımı ve Faiz

Zamanaşımı: İhbar tazminatına ilişkin davalar önceden, hakkın doğumundan itibaren, Türk Borçlar Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca 10 yıllık zamanaşımına tabi tutulmuştu. Fakat 7036 SK. ile 25/10/2017 tarihinden itibaren bu tarih sonrası yapılan fesihlerde ihbar tazminatı alacağında zamanaşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Buna arabuluculukta geçen süre de eklenmelidir. İhbar tazminatında zamanaşımının başlangıcı fesih tarihidir.

Faiz: 4857 sayılı İş Kanununun 17. maddesine göre ödenmesi gereken ihbar tazminatında faize hak kazanabilmek için kural olarak işverenin temerrüde düşürülmesi gerekir. İşe iade davası sonrasında, işçinin süresi içinde başvurusuna rağmen işverence işe başlatılmadığı tarih fesih tarihi olmakla, ihbar tazminatı bakımından faiz başlangıcı da, işçinin işe alınmayacağının açıklandığı tarih ya da bir aylık işe başlatma süresinin sonudur. İhbar tazminatı bakımından uygulanması gereken faiz oranı değişen oranlara göre yasal faiz olmalıdır.

• Kaynaklarımız:

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kıdem_tazminatı