Kıdem tazminatı hesaplama , aracımız sayesinde sizlerde artık kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu uygulama ile netten brüte, brütten nete maaş ve tazminat hesaplaması gerçekleştirebilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı hesaplama , işçinin iş yerinde sadakatle çalışarak hizmet etmesi sebebiyle yıpranması karşılığı ve geleceğini teminat altına almaya yönelik olan; bazı sebeplerle hizmet sözleşmesinin sona ermesi hallerinde veya işçinin haklı işverenin ise haksız olarak hizmet akdini tek yanlı feshetmesi sonucunda, kıdemi bir yıl ve daha fazla olan işçiler için öngörülen tazminattır.

İş sözleşmesinin feshi durumunda;

 • Kıdem tazminatı,
 • İhbar tazminatı,
 • Kötüniyet tazminatı,
 • İşe iade,
 • Yıllık izin,
 • İşçilik ücret alacağı,
 • Fazla mesai (Çalışma) ücret alacağı,
 • İkramiye alacağı,
 • Ulusal bayram ve tatil günlerinde yapılan çalışmalar nedeniyle ücret alacağı,
 • Hafta tatili ücreti gibi ücretler

Gibi feshe bağlı veya feshe bağlı olmayan işçilik ücretine hak kazanır.

kidem tazminati hesaplama nedir
kidem tazminati hesaplama nedir

Kıdem Tazminatının Şartları Nelerdir?

 • Bir tam yıl çalışma şartı,
 • Hizmet Sözleşmesinin İş Kanunu’na tabi olması,
 • İşveren tarafından haklı bir neden olmaksızın işten çıkarılmış olması ya da işçinin kendisinin haklı bir nedenle işten ayrılması (işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar neticesinde vb.) ,
 • İşçinin askerlik nedeniyle işten ayrılması, kadın işçinin evlendikten sonra 1 yıl içerisinde işten ayrılması,

Kıdem tazminatı hesaplama yapılırken öncelikle üstteki şartların gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmalıdır. Zira kıdem tazminatı şartları gerçekleşmemesi durumunda kıdem tazminatı hesaplamaya yapmaya gerek yoktur.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

4857 Sayılı Yasanın 120. maddesi ve geçici 6. maddesinin atıf yaptığı 1475 Sayılı Yasanın 14. maddesi uyarınca kıdem tazminatı şu şekilde hesaplanmaktadır:

 • İşçinin brüt çıplak günlük ücreti belirlenir ve yasa gereği 30 ile çarpılır.
 • Bu ücrete süreklilik ve düzenlilik arz eden sosyal yardım ve benzeri ücret ekleri ilave edilir.(yol, yemek yardımı vb.)
 • Düzenlilik arz eden ikramiye gibi yılın belli periyotlarında yapılan yardımlar, ücrete endeksli ise son ücret üzerinden günlüğünün bulunması gerekir.
 • Primlerin ücretin asli unsuru olarak kabul edilmesi halinde son 1 yıl içinde ödenen primler üzerinden günlük tutar bulunarak kıdeme esas ücrete ilavesi gerekir.
 • Giydirilmiş ücret hesabında değişkenlerin tamamının brüt tutar üzerinden baz alınması gerekir. Kıdem tazminatından damga vergisi dışında kesinti yapılamaz.

Kıdem tazminatı hesaplama örneği olarak; 26 gün yol ve yemek yardımı, 365 TL 2 bayram yardımı, aylık 82 TL aile yardımı, yılda 30 TL’den 4 ikramiye olduğu varsayılarak kıdem tazminatı hesaplama şu şekilde yapılır;

 • Yevmiye: 30 TL
 • Aylık çıplak brüt ücret: 30 x 30 = 900 TL
 • Yol: 1 x 26 = 26 TL
 • Yemek: 2 x 26 = 52 TL
 • Bayram ikramiyesi: 365 x 2 /365 x 30 = 60 TL
 • Aile yardımı: 82 / 30 x 30 = 82 TL
 • İkramiye: 30 x 4 /365 x 30 = 9.86 TL

 • Toplam= 1.129, 86 TL aylık giydirilmiş ücret.

2 yıl, 7 ay,  24 gün olan işçinin kıdem tazminatı hesaplama işlemi yapılırken;

 • 2 yıl için: 1.129, 86 x 2 = 2.259, 72 TL
 • 7 ay için: 1.129, 86 / 12 x 7 = 659, 09 TL
 • 24 gün için: 1.129, 86 / 365 x 24 = 74,29 TL

 • Toplam= 2.993,10 TL brüt kıdem tazminatı hesaplaması yapılır.
 • %0,0759 Damga Vergisi = 22,71 TL
 • Net kıdem tazminatı hesaplaması: 2.970,39 TL
kidem tazminati hesaplama 2021
kidem tazminati hesaplama

Kıdem Tazminatı Hesaplama 2021

Üste belirtilen şekilde kıdem tazminatı hesaplama yapılır ya da burada belirtilen şekilde yapılır.

 • Çalışanın çalıştığı toplam süre belirlenir.
 • Çalışanın çalıştığı toplam yıl sayısı ile aldığı son brüt ücret (yol, yemek ve diğer yan ödemelerle birlikte) çarpılır.
 • Tam yıl sürenin dışında kalan sürenin toplam gün sayısı belirlenir ve günlük brüt ücretle çarpılır.
 • Ortaya çıkan tutardan %0,759 oranında damga vergisi kesilir ve geriye kalan tutar, kıdem tazminatı tutarını gösterir ve çalışana bu tutar ödenir.

Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Zamanaşımı ve Faiz

 • Zamanaşımı: Kıdem tazminatı ilişkin davalar önceden, hakkın doğumundan itibaren, Türk Borçlar Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca 10 yıllık zamanaşımına tabi tutulmuştu. Fakat 7036 SK. ile 25/10/2017 tarihinden itibaren bu tarih sonrası yapılan fesihlerde kıdem tazminatı alacağında zamanaşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Buna arabuluculukta geçen süre de eklenmelidir. Kıdem tazminatında zamanaşımının başlangıcı fesih tarihidir.
 • Faiz: Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre fesih tarihinden itibaren mevduata fiilen uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. Dava ıslah edilse de dava ve ıslah tarihinden değil fesih tarihinden itibaren faiz yürütülmelidir.

2021 Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı tavanı, o dönem için bir işçiye ödenen brüt ücretten kıdem tazminatı için hesaplanabilecek en fazla miktarı ifade eder. Eğer işçinin aldığı aylık brüt ücret tutarı kıdem tazminatı tavanının üzerinde ise kıdem tazminatı hesabı, tavan tutarı üzerinden hesaplanır.

2021kıdem tazminatı tavanı ilk 6 aylık süreç için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 7.638,96 TL olarak tespit edildi.

 • 07.2020 – 31.12.2020 7.117,17 TL
 • 01.2020 – 30.06.2020 6.730,15 TL
 • 07.2019 – 31.12.1019 6.379,86 TL
 • 01.2019 – 30.06.2019 6.017,60 TL

Kıdem Tazminatı Hesaplama Yapılırken Sık Karşılaşılan Hatalar

İşçi Açısından Sık Karşılaşılan Hatalar

 • Arabuluculuğa gidilmemesi
 • Arabuluculuğa gidilmesi durumunda hak kazanılacak tazminatın bilinmemesi
 • İşçinin haklı fesih sebeplerinin bilinmemesi
 • İhbar tazminatı da alabilmek için feshin işveren tarafından haksız feshedildiğini ileri sürmek
 • Çalışma dönem ve ücretlerini ispata yarar bilgi verilmemesi
 • Faiz istem ve tarihlerine dikkat edilmemesi
 • İşverenin kim olduğunun bilinmemesi
 • Tanıkların o döneme ait bilgilerinin olmaması
 • Yemek, yol ve diğer yardımların istenmemesi

İşveren Açısından Sık Karşılaşılan Hatalar

 • Arabuluculuğa gidilmesi durumunda haklı, haksız feshin farkının bilinmemesi
 • Gerçeğe aykırı ve çelişkili beyanlar
 • İsticvap talep edilmemesi
 • İşçi çıkış bildiriminin zamanında yapılmaması
 • Kayıtların düzenli tutulmaması ve sunulmaması
 • Rapora süresinde itiraz edilmemesi
 • SGK çıkış kodunun feshe uygun düzenlememek
 • Şahsi sicil dosyası ve bordroların sunulmaması
 • Zamanında delillerin sunulmaması

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. İş Kanunu işyerindeki kıdeme göre bir oran dâhilinde ihbar öneli süreleri belirlemiştir. Bildirim önellerine uyulmadan işçi ve işverence hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi; ihbar önelleri içerisinde gerçekleşecek ağırlıklı ücrete göre hesaplanan ihbar tazminatını gündeme getirir.

» Yazımızı Okuyun : https://kadimhukuk.com.tr/makale/kidem-tazminati-nedir-nasil-hesaplanir/

İhbar Tazminatının Şartları Nelerdir?

 • Belirsiz süreli bir sözleşme olmalıdır.
 • Fesih bildiriminin diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi gerekir.
 • Haklı bir fesih nedeni bulunmamalıdır.
 • Fesih bildiriminin yasal sürelere uygun olarak yapılması gerekir. Bu süreler;

İhbar Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

 1. 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta
 2. 6 ay ile 1,5 yıla arası çalışanlar için 4 hafta
 3. 1,5 yıl ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 hafta
 4. 3 yıldan fazla çalışanlar için 8 hafta

 • İşçinin kıdeme esas ücreti ihbara esas ücreti ile aynıdır. Ücret kıdem tazminatında olduğu gibi giydirilmiş ücret olarak belirlenir.
 • Sözleşme ile artırılmamışsa yasal ihbar önelleri baz alınır.
 • İhbar tazminatından gelir vergisi ve damga vergisi dışında kesinti yapılamaz.

Zamanaşımı ve Faiz

Zamanaşımı: İhbar tazminatına ilişkin davalar önceden, hakkın doğumundan itibaren, Türk Borçlar Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca 10 yıllık zamanaşımına tabi tutulmuştu. Fakat 7036 SK. ile 25/10/2017 tarihinden itibaren bu tarih sonrası yapılan fesihlerde ihbar tazminatı alacağında zamanaşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Buna arabuluculukta geçen süre de eklenmelidir. İhbar tazminatında zamanaşımının başlangıcı fesih tarihidir.

Faiz: 4857 sayılı İş Kanununun 17. maddesine göre ödenmesi gereken ihbar tazminatında faize hak kazanabilmek için kural olarak işverenin temerrüde düşürülmesi gerekir. İşe iade davası sonrasında, işçinin süresi içinde başvurusuna rağmen işverence işe başlatılmadığı tarih fesih tarihi olmakla, ihbar tazminatı bakımından faiz başlangıcı da, işçinin işe alınmayacağının açıklandığı tarih ya da bir aylık işe başlatma süresinin sonudur. İhbar tazminatı bakımından uygulanması gereken faiz oranı değişen oranlara göre yasal faiz olmalıdır.

• Kaynaklarımız:

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kıdem_tazminatı