Zina Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği

zina nedeniyle bosanma davasi dilekce ornegi indir

Zina nedeniyle boşanma davasında görevli mahkeme, Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla bu davayı görecektir. Yetkili mahkeme ise; eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Zina nedeniyle boşanma davası dilekçe örneği Aile Mahkemesi’ne verilerek açılır.

Zina nedeniyle boşanma davası, sadece zina olgusuna dayalı olarak açılabileceği gibi hem zinaya dayalı özel boşanma sebebini hem de evlilik birliğinin temelinden sarsılması şeklindeki genel boşanma sebebini içerecek bir dava şeklinde de açılabilir. Her iki sebebe dayalı olarak açılan boşanma davasında, Aile Mahkemesi zina (aldatma) iddiasının ispatlandığını gördüğünde öncelikle bu özel sebebe dayalı olarak boşanma kararı verecektir. Ancak Mahkeme, zina iddiasının ispatlanmadığı kanaatine varırsa, genel boşanma sebebini dikkate alacak ve tarafların kusurlarını değerlendirerek genel boşanma sebebine dayalı olarak boşanma kararı verecektir. Sadece zina nedeniyle açılan boşanma davasında ise zina olgusu ispatlanmadığı takdirde dava mahkeme tarafından reddedilecektir.

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Hakkında Yargıtay Kararları

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi – Karar: 2017/3791 sayılı kararına göre;

Davacı-karşı davalı erkek, davalı-karşı davacı kadın aleyhine evlilik birliğinin sarsılması (TMK m. 166/1-2) hukuki sebebine dayalı boşanma davası açmış, Davalı-karşı davacı kadında davacı-karşı davalı erkek aleyhine evlilik birliğinin sarsılması (TMK m. 166/1-2) hukuki sebebine dayalı karşı boşanma davası açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonucunda kadının davasının reddine, davacı-karşı davalı erkeğin boşanma davasının kabulü ile tarafların Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesinde düzenlenen zina hukuksal sebebine dayalı olarak boşanmalarına karar verilmiştir. Davacı-karşı davalı erkeğin zina (aldatma) hukuki sebebine dayalı davası olmadığı gibi bu konuda usulünce yapılmış bir ıslah da bulunmamaktadır. Bu durumda, davacı-karşı davalının davası evlilik birliğinin sarsılması (TMK m. 166/1-2) hukuki sebebine dayalı olduğuna göre, delillerin bu çerçevede değerlendirilerek, sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesi gereğince kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir (HMK m.26).

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi – Karar : 2016/15885 sayılı kararına göre;

Davacı-karşı davalı kadın, zina (aldatma)(TMK m.161) ve evlilik birliğinin sarsılması (TMK m. 166/1) hukuki sebeplerine dayanarak boşanmalarına karar verilmesini istemiştir. Davacı-karşı davalı, davalı-karşı davacının aldatması nedeniyle hem özel hem de genel sebebe dayanarak boşanma talep edebilir. Mahkemece evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayalı dava kabul edilmiş, zina sebebine dayalı boşanma davası konusunda ise bir karar verilmemiştir. Zina (aldatma) hukuki sebebine dayalı taleple ilgili olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi usul ve yasaya aykırı olup, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

[vc_message message_box_color=”alert-warning” icon_fontawesome=”fas fa-exclamation-triangle”]Yargıtay emsal kararları buradan inceleyebilirsiniz. https://www.yargitay.gov.tr/[/vc_message]

Yol gösterici olması açısından aşağıda zina nedeniyle boşanma davası dilekçe örneği ana hatlarıyla yer almaktadır; fakat her somut olayın, her bir bireyin aldatma/zina hikayesinin farklı olduğu düşünüldüğünde dilekçelerin içeriklerinin de birbirinden farklı olacağı unutulmamalıdır. Dilekçede yazılacak olay örgüsünün(açıklamalar), vakıayı ispatlayacak delillerin ve talep edilecek hususların farklılık arz edecek olmasından dolayı boşanma alanında uzmanlaşmış bir boşanma avukatından vekillik hizmeti alınması, gerek dilekçelerin hazırlanması gerekse de dava sürecinin hak kaybına uğramadan sürdürülmesi açısından faydalı olacaktır.

Zina Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: Ad- Soyad (T.C Kimlik Numarası)

                  Adres

VEKİLİ: Av. Ad-Soyad

                 Adres

DAVALI: Ad-Soyad (T.C Kimlik Numarası)

                  Adres

KONU: Zina nedeniyle boşanma, maddi ve manevi tazminat, velayet ve iştirak nafakası talepli dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR:

(Bu kısım maddeler halinde Kanun Koyucunun belirtmiş olduğu usul kapsamında somut olayın içeriği gözetilerek doldurulmalıdır.)

1-) Taraflar …/…/… tarihinde evlenmiş olup bu evliliklerinden … müşterek çocukları bulunmaktadır. Müşterek çocuklardan biri …. doğumlu olup diğeri …. doğumludur. Davacının mesleği …… olup aylık geliri … TL’dir, davalı ise ……… olup aylık geliri … TL’dir.

2-) Tarafların evliliği davalının tam kusurlu olması nedeniyle sarsılmış, evlilik taraflar için çekilmez bir hal almıştır. Davalının, davacı müvekkili aylardır aldattığını ve başka birisiyle ilişkisi olduğunu öğrenmiştir. (Bu kısımda iddia edilen hususa ilişkin yaşanan olaylar, delillendirilerek açıklanmalıdır.)

3-) Davalının, davacıyı aldattığı mahkemeye sunulan ve toplanılacak olan delillerle sabitlenecektir.

İşbu sebeple, tarafların zina nedenine dayalı olarak boşanmalarına, müşterek çocukların velayetinin dava devam ederken tedbiren ve dava sonunda kesin olarak müvekkil anneye verilmesine, davacı müvekkile …. TL maddi, ……. TL manevi tazminat ile müşterek çocuklara aylık ………..’er TL dava devam ederken tedbiren ve dava sonunda iştirak nafakası olarak devam etmek üzere nafaka ödenmesine karar verilebilmesi için  ilgili davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: Tanık, otel kayıtları, fotoğraf, mesaj dökümanları ve ilgili yasal her türlü delil. (Zina iddiasını ispatlayacak deliller burada belirtilmelidir.)

HUKUKİ SEBEPLER: HMK, TMK ve ilgili yasal mevzuat.

SONUÇ ve TALEP: Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan nedenlerle;

1-) Tarafların zina nedeniyle BOŞANMALARINA,

2-) Davalı eşin kusuru nedeniyle davacıya  … TL maddi, … TL manevi tazminat ödemesine,

3-) Müşterek çocukların velayetinin dava devam ederken tedbiren ve dava sonunda kesin olarak müvekkil anneye verilmesine,

4-) Müşterek çocuklara aylık ………..’er TL dava devam ederken tedbiren ve dava sonunda iştirak nafakası olarak devam etmek üzere nafaka ödenmesine,

5-) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafından ödenmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

                                                                      Davacı Vekili

                                                                     Av. Ad Soyadı

X
kadim hukuk ve danışmanlık