Yürütmeyi Durdurma Kararına İtiraz

İdare mahkemelerinin yürütmenin durdurulması isteminin reddi yönündeki kararlarına bölge idare mahkemeleri nezdinde itiraz edilebilmektedir. İdare mahkemelerince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararına karşı 7 gün içerisinde bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Yürütmeyi Durdurma Kararına İtiraz yasal süresi içerisinde yapılmaz ise usulden reddedilir.

2577 Sayılı Kanun 27. Madde

Yürütmenin durdurulması konusu 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunumuzun 27. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre:

 • Danıştay’da veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz.
 • Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.
 • Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir.
 • Kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden sayılmaz.
 • Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur.
 • Sadece ilgili kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez
 • Dava dilekçesi ve eklerinden yürütmenin durdurulması isteminin yerinde olmadığı anlaşılırsa, davalı idarenin savunması alınmaksızın istem reddedilebilir.
 • Yürütmenin durdurulması istemli davalarda tebligat ve cevap verme süreleri kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir.
 • Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir; ancak, durumun gereklerine göre teminat aranmayabilir. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, yürütmenin durdurulması hakkında karar veren daire, mahkeme veya hakim tarafından çözümlenir. İdareden ve adli yardımdan faydalanan kimselerden teminat alınmaz.
 • Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay dava dairelerince verilmişse konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarına, bölge idare  mahkemesi   kararlarına  karşı  en  yakın  bölge  idare  mahkemesine,  idare  ve  vergi  mahkemeleri ile tek hakim tarafından  verilen  kararlara   karşı  bölge  idare  mahkemesine kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler, dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
 • Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir ve karara bağlanır.
 • Aynı sebeplere dayanılarak ikinci kez yürütmenin durdurulması isteminde bulunulamaz.

Yürütmenin Durdurulması Talebi

Yürütmenin durdurulması talebi dava dilekçesi ile birlikte davanın açıldığı idare mahkemesine yapılmalıdır. Yürütmenin durdurulması talebi iptal talebi ile birlikte dava dilekçesinde istenir. Bununla birlikte dava açıldıktan sonra da yürütmenin durdurulması talebinde bulunulmasında bir engel yoktur. Yürütmenin durdurulması isteminde bulunulurken dava konusu işlemin somut olarak ne gibi telafisi güç veya imkansız zararlara yol açtığı açıklanmalı ve aynı zamanda dava konusu işlemin hukuka aykırılık nedenleri açık bir şekilde ortaya konulmalıdır. Söz gelimi dava konusu işlem nedeniyle kişinin işini kaybedecek olması ve bunun sonucunda gelirinden mahrum kalması, kendisini ve ailesini geçindirememesi, borçlarını ödeyememesi, yardıma muhtaç hale gelmesi dava konusu işlemin sebep olduğu telafisi güç zararlara örnek gösterilebilir.

İdare Mahkemesi Yürütme Durdurma Dilekçesi / İdare Mahkemesi Yürütme Durdurma Dilekçesi Örneği / Yürütmenin Durdurulması Dilekçe Örneği

Yürütmenin durdurulması talebinde bulunulduğunun dava dilekçesinin ilk sayfasında vurgulanması önem taşımaktadır.


(DAVALI BAKANLIK, KURUM YA DA KURULUŞUN BULUNDUĞU YER)

İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                                                                                                                                                Yürütme Durdurma İstemlidir.

DAVACI                    : İsim, Soy İsim (TC Kimlik No)

                                   Adres

DAVALI                    : Davalı Bakanlık, Valilik, kurum kuruluş ya da idare

                                   Adres

DAVA KONUSU      : Açıkça hukuka aykırı ve telafisi güç zararlara yol açan xxx tarihli ve xxx sayılı davalı idare işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali ile dava konusu işlem nedeniyle yoksun kalınan maddi ve özlük haklarının yasal faiziyle tazmini istemidir.

TEBLİĞ TARİHİ    : Dava konusu işlemin tebliğ tarihi yazılacaktır.

AÇIKLAMALAR

 1. Eğitim ve çalışma hayatı ile ilgili olarak özgeçmiş mahiyetinde ana hatlarıyla kısaca bilgi verilmelidir.
 2. Dava konusu işlemle sonuçlanan süreç anlatılmalıdır.
 3. Dava konusu işlemin hayatınız üzerindeki olumsuz etkileri ve sizi dava açmaya götüren sebepler açıklanmalıdır.
 4. Dava konusu işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu izah edilmelidir. Söz gelimi, dava konusu işlemin sebep ve gerekçelerinin doğru olmadığı ya da dava konusu işlemin tesisini gerektirmediği, yetki, şekil ve usul kurallarına uyulmadığı gibi. Dava konusu işlemin hukuki ve fiili dayanakları tek tek ele alınmalı ve bunlara cevap verilerek açıklanmalıdır. Açıklamalarınıza ilişkin belge ve deliller dilekçeye eklenmelidir.
 5. Dava konusu işlemin yol açtığı telafisi güç ya da imkansız zararlar ayrıntılı bir şekilde izah edilmelidir. Söz gelimi dava konusu işlem nedeniyle işinizi kaybedecek olmanız ve bunun sonucunda gelirinizden mahrum kalmanız, kendinizi ve ailenizi geçindirememeniz, borçlarınızı ödeyememeniz, yardıma muhtaç hale gelmeniz dava konusu işlemin sebep olduğu telafisi güç zararlara örnek gösterilebilir.

HUKUKİ DELİLLER         : Ekte sunulan belgeler ile diğer her türlü kanuni delil.

HUKUKİ NEDENLER: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve ilgili diğer mevzuat

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda ayrıntılı bir şekilde arz ve izah edilen ve sayın Mahkemenizce de resen dikkate alınacak nedenlerle açıkça hukuka aykırı ve telafisi güç zararlara yol açan xxx tarihli ve xxx sayılı davalı idare işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına, bilahare iptaline,  dava konusu işlem nedeniyle yoksun kalınan maddi ve özlük haklarımın yasal faiziyle tazminine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerine yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. GG/AA/YYYY (tarih)

                                                                                                                                                      İmza

                                                                                                                                              İsim Soy İsim

EKLER:

(Açıklamalarınızda değinilen belgeler burada sıra numarasıyla belirtilmeli ve dilekçeye eklenmelidir.)


Yürütmeyi Durdurma Kararının Uygulanması

Yürütmenin durdurulması yönündeki idari yargı kararları iptal kararlarıyla aynı etki ve sonucu doğurmaktadır, yani dava konusu işlemi tesis edildiği andan itibaren ortadan kaldırmaktadır. Bunun sonucunda dava konusu işlem hiç tesis edilmemiş gibi olmakta ve dava konusu işlemden önceki hukuki duruma dönülmektedir. Bununla birlikte iptal ve yürütmenin durdurulması kararları arasında önemli bir fark bulunmaktadır. İptal kararı nihai bir karar iken yürütmenin durdurulması kararı nihai bir karar olmayıp arar kararı niteliğindedir. Bu nedenle idarenin itirazı üzerine yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması söz konusu olabileceği gibi yürütmenin durdurulması kararı verilen bir davada iptal isteminin reddi ve bunun sonucu olarak yürütmenin durdurulması kararının ortadan kalkması mümkündür.

Her ne olursa olsun idarenin tüm yargı kararlarına olduğu gibi yürütmenin durdurulması kararlarına uyması Anayasal ve yasal bir zorunluluktur. Bu zorunluluğa aykırı hareket edilmesi, yani yürütmenin durdurulması kararlarına uyulmaması ve uygulanmaması idarenin mali sorumluluğuna yol açabileceği gibi ilgili kamu görevlilerinin görevi ihmal nedeniyle cezai sorumluluğuna da sebep olabilecektir.

İdarenin yargı kararlarına uymak ve yargı kararlarının gereğini yerine getirmek görev ve sorumluluğu yargı fonksiyonunun ve hukuk devleti ilkesinin zorunlu ve doğal bir sonucu olduğu gibi Anayasa ve Kanun hükümleri ile de açıkça vurgulanmış, aksine tutum ve davranışlar hukuki ve cezai yaptırıma tabi tutulmuştur. Şöyle ki:

Anayasamızın 138. maddesinin son fıkrası “yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.”

İdari Yargılama Usulü Kanunumuzun 28. maddesinin ilk fıkrası “idare mahkemelerinin yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.”

İdari Yargılama Usulü Kanunumuzun 28. maddesinin üçüncü fıkrası “idare mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.”

Türk Ceza Kanunumuzun “görevi kötüye kullanma” başlıklı 257. maddesi “görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine neden olan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”, “görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine neden olan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Hükümlerini amir bulunmaktadır.

Anılan hükümler gereğince yürütmenin durdurulması yönündeki idari yargı kararlarının idarece en fazla otuz gün içince yerine getirilmesi gerekmektedir. Yürütme durdurma istemli iptal davası açmak için idare hukuku avukatı ile davanızı açmanız menfaatleriniz açısından oldukça önemlidir. Zira idare hukuku spesifik ve kendine has kuralları olan bir alandır.