Uzlaştırma Kanunu ve Uzlaşma Şartları – CMK 253

Uzlaştırma Kanunu ve Uzlaşma Şartları – CMK 253

uzlastirma kanunu

Ceza yargılamasında uzlaştırma; ceza soruşturması ve kovuşturmasında devletin belirlediği bir uzlaştırıcının arabuluculuğuyla uyuşmazlığın çözülmesi için suçun mağduru ve failinin iletişim kurduğu süreçtir. Uzlaştırma müzakereleri ve uzlaşma anlaşması, şartları varsa hem soruşturma aşamasında hem de kovuşturma aşamasında yapılabilir. (CMK 253. ve 254. madde) Uzlaşma şikayetten vazgeçmek değildir. Fakat uzlaşmadan önce şikayetten vazgeçilir ise uzlaşmadan yararlanılamaz. Uzlaştırmacının, savcılık veya mahkeme dosyasının birer örneğinin kendisine verilmesinden itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırması gerekmektedir. Bu süre her defasında yirmi günü geçmemek üzere en fazla iki kez daha uzatabilir. En önemli hususlardan biri ise; taraflar arasında uzlaşma sağlandığı takdirde, soruşturma konusu suç nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açılamaz; açılmış olan maddi ve manevi tazminat davasından feragat edilmiş sayılır. (CMK 253/19. madde)

Uzlaştırma ve uzlaşma konuları uygulamada en çok merak edilen ceza konuları arasında yer alır. Ceza soruşturma ve kovuşturmalarında bazı suçlar için kişiler uzlaştırma görüşmeleri için davet edilir. Bu noktada uzlaştırma görüşmelerinin nasıl olacağı, ne şekilde hareket edilmesi gerektiği ve buradan ne gibi sonuçlar doğabileceği soruları akla gelir ve kişi tedirgin olur. Biz de bu sorulara karşılık yazımızda uzlaşma ve uzlaştırmaya ilişkin açıklamalarımızı yasal düzenleme ve savcılık uygulaması doğrultusunda cevaplayacağız.

uzlastirma nedir
uzlastirma nedir

Uzlaşma Nedir?

Uzlaşma kurumu, uyuşmazlığın yargı dışı yolla ve fakat adli makamlar denetiminde çözümlenmesini amaçlayan bir yöntemdir. Uzlaşma; fail ve mağdurun suçtan doğan zararın giderilmesi konusunda anlaşmalarına bağlı olarak, devletin de ceza soruşturması veya kovuşturmasından vazgeçmesi ve suçun işlenmesiyle bozulan toplumsal düzenin barış yoluyla yeniden tesisini sağlayıcı nitelikte bir hukuksal kurumdur. Uzlaşmanın konusu, suç teşkil eden bir fiil dolayısıyla meydana gelen zararın “hukuka uygun bir edim” ile giderilmesidir. Kanunda uzlaşmanın ne üzerine olacağı açıklanmamakla birlikte “edim” tabiri kullanılmış ve bunun hukuka uygun olması aranmıştır.

 • Uzlaştırma: Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle başlatılan soruşturma veya kovuşturma sırasında; şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcinin, Cumhuriyet savcısı tarafından görevlendirilen tarafsız bir uzlaştırmacı marifetiyle anlaştırılmaları suretiyle, uyuşmazlığın giderilmesi sürecidir.
 • Uzlaşma: Taraflar uzlaştırma görüşmeleri kapsamında anlaşırlarsa uzlaşma sonuçları doğar. Ayrıca taraflar uzlaşma görüşmeleri haricinde kendi kendilerine de uzlaşabilir. Bu bazı şartlar altında mümkündür.
 • Uzlaştırmacı: Savcılık tarafından gerçekleştirilen uzlaştırma görüşmelerinde görüşmenin koordinatörü uzlaştırmacıdır. Devletin resmi olarak görevlendirdiği kişilerdir. Uzlaştırmacı, bu görüşmelerde hakim veya avukat gibi hareket etmez. Tarafların bir araya gelmesi ve görüşmesine ilişkin süreci organize eder.
 • Uzlaşma Kanunu: Uzlaşma ve uzlaştırmaya ilişkin konular 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 253, 254 ve 255. Maddelerinde düzenlenmiştir. Uzlaştırma konusu özel hukuktaki arabuluculuk ile karıştırılmamalıdır. Arabuluculuk ile benzer olsa da yalnızca ceza hukuku olaylarına uygulanır.

Uzlaştırma – Madde 253

(1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel

hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur:

 1. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar.
 2. Şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan;
 3. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88),
 4. Taksirle yaralama (madde 89),
 5. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Tehdit (madde 106, birinci fıkra),
 6. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116),
 7. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Hırsızlık (madde 141),
 8. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Dolandırıcılık (madde 157),
 9. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234),
 10. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239), suçları.

c) (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar.

(2) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık

hüküm bulunması gerekir.

(3) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, (…) (1) cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez. (Ek cümle: 26/6/2009 – 5918/8 md.) Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz.

(4) Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tâbi olması ve kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunması hâlinde, dosya uzlaştırma bürosuna gönderilir. Büro tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunur. Şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin reşit olmaması halinde, uzlaşma teklifi kanunî temsilcilerine yapılır. Uzlaştırmacı, uzlaşma teklifini açıklamalı tebligat veya istinabe yoluyla da yapabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren üç gün içinde kararını bildirmediği takdirde, teklifi reddetmiş sayılır.

(5) Uzlaşma teklifinde bulunulması halinde, kişiye uzlaşmanın mahiyeti ve uzlaşmayı kabul veya reddetmesinin hukukî sonuçları anlatılır.

(6) Resmi mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye veya bunların kanunî temsilcisine ulaşılamaması halinde, uzlaştırma yoluna gidilmeksizin soruşturma sonuçlandırılır.

(7) Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir.

(8) Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, soruşturma konusu suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir.

(9) (Mülga: 24/11/2016-6763/34 md.)

(10) Bu Kanunda belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı haller ile reddi sebepleri, uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak göz önünde bulundurulur.

(11) Görevlendirilen uzlaştırmacıya soruşturma dosyasında yer alan ve Cumhuriyet savcısınca uygun görülen belgelerin birer örneği verilir. Uzlaştırma bürosu uzlaştırmacıya, soruşturmanın gizliliği ilkesine uygun davranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır.

(12) Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Uzlaştırma bürosu bu süreyi en çok yirmi gün daha uzatabilir.

(13) Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma müzakerelerine şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanunî temsilci, müdafi ve vekil katılabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanunî temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere katılmaktan imtina etmesi halinde, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır.

(14) Uzlaştırmacı, müzakereler sırasında izlenmesi gereken yöntemle ilgili olarak Cumhuriyet savcısıyla görüşebilir; Cumhuriyet savcısı, uzlaştırmacıya talimat verebilir.

(15) Uzlaşma müzakereleri sonunda uzlaştırmacı, bir rapor hazırlayarak kendisine verilen belge örnekleriyle birlikte uzlaştırma bürosuna verir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, tarafların imzalarını da içeren raporda, ne suretle uzlaşıldığı ayrıntılı olarak açıklanır. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/34 md.) Uzlaştırma bürosu soruşturma dosyasını, raporu ve varsa yazılı anlaşmayı Cumhuriyet savcısına gönderir.

(16) Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet savcısına başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler.

(17) Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın, tarafların özgür iradelerine dayandığını ve edimin hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu veya belgeyi mühür ve imza altına alarak soruşturma dosyasında muhafaza eder.

(18) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez.

(19) Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi halinde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde, 171 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. Erteleme süresince zamanaşımı işlemez. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi, kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, 171 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki şart aranmaksızın, kamu davası açılır. Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. Şüphelinin, edimini yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden sayılır.

(20) Uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz.

(21) Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç, uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek uzlaştırma bürosuna verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile kovuşturma koşulu olan dava süresi işlemez.

(22) (Değişik birinci cümle: 24/11/2016-6763/34 md.) Uzlaştırmacıya Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeye göre ücret ödenir. Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri, yargılama giderlerinden sayılır. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde bu giderler Devlet Hazinesi tarafından karşılanır.

(23) Uzlaşma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak bu Kanunda öngörülen kanun yollarına başvurulabilir.

(24) (Değişik: 24/11/2016-6763/34 md.) Her Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde uzlaştırma bürosu kurulur ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı ile personel görevlendirilir. Uzlaştırmacılar, avukatların veya hukuk öğrenimi görmüş kişilerin yer aldığı, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen uzlaştırmacı listelerinden görevlendirilir. Uzlaştırmacı, hazırladığı raporu, tutanakları ve varsa yazılı anlaşmayı büroya gönderir. Uzlaştırma süreci sonunda soruşturma dosyaları, uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları tarafından sonuçlandırılır.

(25) (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Uzlaştırmacıların nitelikleri, eğitimi, sınavı, görev ve sorumlulukları, denetimi, eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşların nitelikleri ve denetimleri ile uzlaştırmacı sicili, uzlaştırmacılar ve eğitim kurumlarının listelerinin düzenlenmesi, Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde kurulan uzlaştırma bürolarının çalışma usul ve esasları, uzlaştırma teklifi ile müzakere usulü, uzlaştırma anlaşması ve raporda yer alacak konular ile uygulamaya dair diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Uzlaşma Kapsamındaki Suçlar

 • Şikayete tabi suçlar,
 • Şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın CMK’nın 253. maddesinde sayılan;
  1. Kasten yaralama,
  2. Taksirle yaralama,
  3. Tehdit,
  4. Konut dokunulmazlığı ihlali,
  5. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali,
  6. Hırsızlık,
  7. Güveni kötüye kullanma,
  8. Dolandırıcılık,
  9. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi,
  10. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması,
  11. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması, uzlaşma kapsamındadır.

Uzlaşma Kapsamında Olmayan Suçlar

Yukarıda saydığımız şartları taşısın veya taşımasın yahut şikayete bağlı olsun veya olmasın cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda uzlaşma hükümleri uygulanamaz. Cinsel suçlar Türk Ceza Kanunu madde 102. ile 105. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu suçları şu şekildedir:

 • Cinsel saldırı (TCK 102)
 • Çocuğun cinsel istismarı (TCK 103)
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki (TCK 104)
 • Cinsel taciz (TCK 105)

Uzlaştırma Süreci Nasıl İşler?

 1. Ceza yargılamasına geçebilmek için yeterli şüpheye ulaşan cumhuriyet savcısı uzlaştırmaya tabi bir suç söz konusu ise dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderir.
 2. Büro o dosyaya ilişkin bir uzlaştırmacı görevlendirir.
 3. Uzlaştırmacı da şüpheli ve mağdura veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunur.
 4. Uzlaştırma Davet Mektubu: Uzlaştırmacı bu teklifi tebligat yahut istinabe yollarından birini kullanarak yapabilir. Kendilerine uzlaşma teklif edilen kişiler 3 günlük süre içerisinde bu teklifi kabul etmez ise reddetmiş olur. Tebligat ile yapılan bildirim uygulamada ‘uzlaştırma davet mektubu’ olarak adlandırılır.
 5. Taraflar anlaşılsa savcılık aşamasında KYOK kararı, dava aşamasında düşme kararı verilir.
 6. Taraflar anlaşamazsa savcılık aşamasında iddianame düzenlenerek yargılamaya geçilir, mahkeme aşamasında ise dosya yargılamaya olduğu yerden devam edilir.

Uzlaşma Teklifi

Uzlaşma teklifinin yapılabilmesi için artık failin suçu kabul etmesi gibi bir koşul bulunmamaktadır. Taraflara uzlaşma teklifi, uzlaştırma bürosu tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı tarafından sunulur. Taraflardan kastedilen; şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görendir. Uzlaştırmacı uzlaşma teklifini, açıklamalı tebligat veya istinabe yoluyla da yapılabilir. Uzlaştırmacı tarafından açıklanan yollardan biriyle uzlaşma teklifinde bulunulması halinde, kişiye uzlaşmanın mahiyeti ve uzlaşmayı kabul veya reddetmesinin hukuki sonuçları anlatılır.

Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören reşit değilse, uzlaşma teklifi kanuni temsilcisine yapılmalıdır. Uzlaşma, maddi ve manevi zararı ödemeyi veya gidermeyi kabul anlamına geldiğinden borçlandırıcı bir işlemdir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 16. maddesi gereğince de ayırt etme gücüne sahip küçükler, kanuni temsilcilerinin rızası olmadıkça kendi işlemleriyle borç altına giremezler. Bu nedenle şüpheli veya sanık reşit değilse, uzlaşma teklifi kanuni temsilcilerine yapılmalıdır.

Uzlaştırmacı, taraflardan birinin ya da kanuni temsilcilerinin resmi mercilere beyan ettiği ve soruşturma dosyasında yer alan adreste bulunmaması, yurt dışında olması veya başka bir nedenle kendisine ulaşılamaması durumunda uzlaşma yoluna gitmeyerek soruşturmayı sonuçlandırır. Uzlaşma teklifi kendisine yapılan şüpheli veya mağdur ya da zarar gören teklifin yapılmasından itibaren üç gün içinde kararını bildirmediği takdirde teklifi reddetmiş sayılır. Taraflardan birinin teklifi kabul etmemesi durumunda ise uzlaşma gerçekleşmeyeceğinden, diğer tarafa teklif olmaksızın soruşturmanın sürdürülmesi gerekecektir.

Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, soruşturma konusu suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir. Esasen uzlaştırmacının uzlaşma teklifinde bulunabilmesi için de hakkında soruşturma yapılan fiil ve fail hakkında soruşturmanın elverişli bir noktada bulunması gerekir. Öncelikle yüklenmek istenen fiilin suç olup olmadığı araştırılmalı, fail hakkında ceza soruşturması açılabilmesi için yeterli şüphe nedenlerinin varlığı gözetilmelidir.  Başka bir anlatımla, işlendiği iddia edilen fiilin suç olarak düzenlenmediğinin veya fiilin bir şüpheli tarafından işlendiği konusunda yeterli şüphe nedenlerinin bulunmadığının anlaşılması durumunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmelidir. Aksi halde, gerçekte suç oluşturmayan bir fiil nedeniyle veya kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi muhakkak olan bir isnat dolayısıyla şüphelinin uzlaştırma teklifiyle muhatap olmasına yol açılmış olacaktır.

Uzlaşma teklifinin taraflarca veya taraflardan birince reddedilmesi ya da 3 günlük sürede cevap verilmeyerek reddedilmiş sayılması durumunda Cumhuriyet savcısı artık uzlaştırma girişiminde bulunamadığından soruşturmayı sonuçlandıracaktır. Fakat tarafların en geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar, uzlaştıklarını gösteren bir belge ile Cumhuriyet savcısına başvurmaları durumunda uzlaşma gereği işlem yapılması gerekecektir. İddianame mahkemeye teslim edilmişse, artık bu hüküm uygulanmayacaktır.

T.C.

…. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Uzlaştırma No :

UZLAŞMA TEKLİF FORMU

A. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253 ve 254 üncü maddeleri çerçevesinde, soruşturma/kovuşturma konusu …………………………………… suçun/suçların uzlaştırmaya tabi olması nedeniyle aşağıda açık kimliği belirtilen kişiye bu formun (D)bölümünde yer alan uzlaştırmanın mahiyeti ile uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukuki sonuçları anlatılarak uzlaşma teklifinde bulunulmuştur. …./…./20…. Saat:………

 

Teklifte Bulunan
Uzlaştırmacının
Adı Soyadı

                                                                                                              Sicil No

 

B.UZLAŞMA TEKLİFİ YAPILAN
 1. ( …. ) Mağdur/Katılan
 2. (…. ) Mağdurun Kanuni Temsilcisi
 3. ( …. ) Suçtan Zarar Gören
 4. (…. ) Suçtan Zarar Görenin Kanuni Temsilcisi
 5. (…. ) Şüpheli/Sanık
 6. (…. ) Şüphelinin/Sanığın Kanuni Temsilcisi
C.UZLAŞMA TEKLİFİ YAPILAN KİŞİNİN1. T.C. Kimlik No
2. Adı Soyadı
3. Baba Adı
4. Anne Adı
5. Doğum Yeri ve Tarihi
6. Adres
7. Telefon
D. Uzlaştırmanın mahiyeti ile uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukuki sonuçları:
 1. Uzlaşma, tarafların özgür iradeleriyle belirleyeceği edim karşılığında veya edimsiz olarak anlaşmalarıdır.
 2. Uzlaştırma süreci tarafların kabulüyle başlar, taraflardan biri kabul etmezse süreç işlemez. Taraflar uzlaşma sağlanana kadar bu yöndeki iradelerinden her zaman vazgeçebilirler.
 3. Şüpheli/sanık ile mağdur/katılan veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırmada esas
  hakkındaki kararı taraflar kendileri verirler.
 4. Uzlaştırmacı, Cumhuriyet başsavcılığı uzlaştırma bürosu tarafından görevlendirilen tarafsız ve bağımsız bir kişidir. Uzlaştırmacı sadece görüşmelerin yürütülmesini kolaylaştırır.
 5. Uzlaştırmacı taraflara uzlaştırma süreciyle ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapar, hak ve
  yükümlülüklerini anlatır ve tarafların uzlaştırmaya ilişkin sorularını cevaplandırır.
 6. Uzlaştırma ücreti ve giderlerinden mağdur/katılan veya suçtan zarar gören hiçbir şekilde
  sorumlu değildir.
 7. Uzlaşmanın sağlanması halinde, şüpheli ya da sanık uzlaştırma giderlerini ödemez. Bu giderler Devlet Hazinesi ‘nden karşılanır.
 1. Uzlaşma teklifinden itibaren üç gün içinde kararın uzlaştırmacıya bildirilmemesi halinde, teklif reddedilmiş sayılır.
 2. Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma müzakereleri sırasında tarafların konuyla ilgili olarak yapacakları açıklamalar mevcut soruşturmada ve disiplinle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, hiçbir soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz, herhangi bir yerde açıklanamaz.
 3. Uzlaşma teklif formu ile uzlaştırma raporu taraflarca imzalanır.
 4. Mağdur ya da suçtan zarar görenin uzlaşma teklifini kabul etmesi ve uzlaştırma görüşmesi yapması, haklarından vazgeçtiği anlamına gelmez.
 5. Şüpheli ya da sanığın uzlaşma teklifini kabul etmesi ve uzlaştırma görüşmesi yapması suçu kabul ettiği anlamına gelmez.
 6. Uzlaştırma müzakerelerine; uzlaştırmacı, taraflar ile bunların kanuni temsilcileri, müdafi ve vekili katılabilir.
 7. Taraflardan herhangi birinin uzlaştırma görüşmelerine katılmaması halinde uzlaşma kabul edilmemiş sayılır.
 8.  Uzlaşmanın sağlanması halinde mağdur, yargılama sürecine girmeksizin uzlaşma sonucu belirlenen haklarını alır.
 9.  Uzlaşmanın sağlanması halinde mağdur, soruşturma/kovuşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açamaz, açılmış bir dava varsa feragat etmiş sayılır.
 10.  Soruşturma evresinde uzlaşmanın gerçekleşmesi ve edimin yerine getirilmesi halinde, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir ve adlı sicile kaydedilmez. Aksi halde kamu davası açılır.
 11.  Kovuşturma evresinde uzlaşmanın gerçekleşmesi ve edimin yerine getirilmesi halinde, sanık hakkında düşme kararı verilir ve adlı sicile kaydedilmez. Aksi halde yargılamaya devam olunur.
 12.  Şüpheli ya da sanığın edimini yerine getirmemesi halinde uzlaştırma raporu veya uzlaşma belgesi, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 38 inci maddesinde yazılı ilam mahiyetinde belgelerden sayılır. Bu belge mahkeme kararı gibi İcra olunur.
UZLAŞTIRMANIN MAHİYETİ, UZLAŞMAYI KABUL VEYA REDDETMENİN

HUKUKI SONUÇLARINI ANLADIM. FORMUN BİR ÖRNEGİNİ ALDIM.

 Şahsıma yapılan uzlaşma teklifini; 
İnceleyip üç gün içinde beyanda bulunmak

istiyorum.

…./ …. /20 … Saat: ……. İmza

 

Kabul ediyorum.…./ …. /20 … Saat: ……. İmza
Kabul etmiyorum.…./ …. /20 … Saat: ……. İmza
uzlastirma sureci
uzlastirma sureci

Uzlaştırmacı Atanması

Her Cumhuriyet savcılığı bünyesinde uzlaştırma bürosu kurulur. Yeteri kadar Cumhuriyet savcısı ile personel görevlendirilir. Uzlaştırmacılar, avukatların veya hukuk öğrenimi görmüş kişilerin yer aldığı, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen uzlaştırmacı listesinden görevlendirilir. Atanacak uzlaştırmacının tarafsız bir kişi olması gerekmektedir.

Cumhuriyet savcısı, tarafların kimlik, adres ve telefonları ile birlikte uzlaştırma görüşmelerini yönetebilmesi gerektiği ölçüde, uzlaştırmacıyla dosyadaki belgelerden, soruşturmanın selameti bakımından uygun olanları vermelidir. Belgelerin verildiği tarihin dosaya derç edilmesi de gerekir ki, uzlaştırmacının süresi bu tarihten itibaren başlamaktadır. Cumhuriyet savcısı uzlaştırmacıya, soruşturmanın gizliliği ilkesine uygun olarak davranmakla yükümlü olduğunu da hatırlatır.

Uzlaştırma Müzakereleri

Uzlaştırmacı, belgeleri aldıktan itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırmayı sonuçlandırmak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde bu sürenin uzatılmasını isteyebilir. Uzlaştırma bürosu süreyi en çok 20 gün uzatabilir. Müzakerelere taraflar, kanuni temsilcileri ile vekil ve müdafileri katılabilir. Mağdur veya zarar görenin kendisi, kanuni temsilcisi veya vekilinin müzakereye katılmaktan imtina etmesi halinde, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır. Aynı husus şüpheli hakkında da geçerlidir. Nitekim 253. maddenin 13. fıkrasında vekile yer verildiği halde, müdafiden söz edilmemiş olması, şüphelinin müdafi müzakereye katılmamışsa, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılacağı yolundaki kural geçerli değildir.

Müzakereler uzlaştırmacının yönetiminde yürütülür. Müzakere sırasında uzlaştırmacının tarafların menfaatlerine eşit uzaklıkta, yansız ve tarafsız kalmak suretiyle, tarafların görüşmeleri en iyi biçimde sürdürmelerini sağlaması, onlara uygun ortam hazırlaması gerekir. Uzlaştırmacı, tarafların özgür iradeleriyle ve ortak menfaatlerine uygun bir çözüm üzerinde uzlaşmaları için yardımcı olur. Uzlaştırmacı, görüşmelerde izlenmesi gereken yöntemle ilgili olarak Cumhuriyet savcısı ile görüşebileceği gibi, bu konuda Cumhuriyet savcısı da uzlaştırmacıya talimat verebilir. Uzlaştırma müzakereleri gizli yürütülür. Müzakereler sırasında yapılan açıklamalar herhangi bir soruşturma veya kovuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz.

Uzlaştırmacı, müzakereler sonucunda bir rapor hazırlar. Müzakerenin başarılı olarak sonuçlanması durumunda raporda tarafların hangi konuda uzlaştıkları, edimin ne olduğu ve ne suretle ifa edildiği ya da edileceği hususları da yazılarak taraflara imzalattırılır. Müzakere sonucunda uzlaşma sağlanmamışsa, rapora yapılan müzakerelere ilişkin genel bilgiler ve sonucu yazılır. Gizlilik kuralı uyarınca raporda uzlaşmaya konu olaya ilişkin olarak tarafların yapmış oldukları açıklamaların yazılmaması gerekir. Müzakerelerin sonuçsuz kalması durumunda ise, tekrar uzlaştırma yoluna gidilmez.

Uzlaşmanın Gerçekleşmesi

Uzlaştırmacı müzakereler sonucunda hazırladığı raporu ve almış olduğu belgeleri uzlaştırma bürosuna verir Savcı, uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayandığını ve edimin hukuka uygun olduğunu belirlerse, raporu mühür ve imza altına alarak soruşturma dosyasında muhafaza eder. Uzlaştırma sonucunda şüpheli edimini defaten yerine getirmişse savcı tarafından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Uzlaştırma süreci sonunda soruşturma dosyaları, uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcıları tarafından sonuçlandırılır.

 • Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arz etmesi halinde, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. Ertelenme süresince zamanaşımı işlemez.
 • Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde kamu davası açılır.

Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz, açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. Şüphelinin, edimi yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi, İİK 38 uyarınca ilam mahiyetini haiz belgelerden sayılır. Uzlaştırma görüşmeleri sırasında yapılan açıklamalar herhangi bir soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz.

Zamanaşımı

Soruşturmaya konu suça ilişkin olarak dava zamanaşımı, taraflardan birine ilk uzlaşma teklifinde bulunduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek Cumhuriyet savcısına verdiği tarihe kadar durur. Aynı hallerde, kovuşturma koşulu olan dava süresi de işlemez.

Uzlaşma, olumlu sonuçlandığı takdirde soruşturma aşamasında kovuşturmaya yer olmadığı, kovuşturma aşamasında ise düşme sebebi sayıldığından soruşturma ve dava şartı sayılabilir. Bu nedenle her ne kadar usul kanununda düzenlenmiş olsa bile tıpkı hükmün açıklanmasının geri bırakılması düzenlemesinde olduğu gibi maddi ceza hukukunda yer alan lehe kanun uygulaması yapılmalıdır.

Mahkeme Tarafından Uzlaştırma

Uzlaşma kural olarak soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı tarafından uygulanması gereken bir usul hukuku kurumudur. Kanun koyucu 254. madde ile kamu davası açıldıktan sonra da suçun nitelik değiştirmesi nedeniyle yahut uzlaşma kapsamında olduğu anlaşılan suçun uzlaştırma müzakereleri gerçekleşmeden kovuşturma evresine geçildiği anlaşıldığında, uzlaşma hükümlerinin uygulanacağını belirtmiştir.   Suçun nitelik değiştirmesi dışında, 253. maddenin 6. fıkrası hükümleri uyarınca taraflara veya bunlardan birine ulaşılamaması sonucunda, uzlaşma hükümleri uygulanamadan kamu davasının açılması halinde de mahkemenin uzlaştırma hükümlerini uygulaması gerekir.

Mahkeme tarafından başlatılan uzlaştırma girişimlerinin olumlu sonuçlanması ve edimin defaten yerine getirilmesi durumunda kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Edimin yerine getirilmesi ileri bir tarihe bırakılmış ya da takside bağlanmış veya süreklilik arz etmekte ise, sanık hakkında mahkûmiyet hükmü kurulur ve 231. maddedeki şartlar aranmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir.

Başka bir anlatımla uzlaşma girişimi mahkûmiyet kararının alternatifi durumundadır. Sanığın suçu işlediği anlaşılmış ve mahkûmiyet kararı verilecek ise, uzlaşmaya başvurulmalı ve bu takdirde edim defaten yerine getirilmemişse mahkûmiyet hükmü kurularak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmelidir. Geri bırakılma süresince zamanaşımı işlemez. Ancak uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, mahkemece 231. maddenin 11. fıkrasındaki koşullar aranmaksızın, hüküm açıklanır.

Uzlaşmanın koşullarından, zararın ödenmesi koşulunun gerçekleşmediği takdirde, yerel mahkemece, sanığın zararı ödeyeceğine ilişkin taahhüdüne itibar edilerek zararın ödenip ödenmediği araştırılmadan uzlaşma nedeniyle kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi isabetsiz ve yasaya aykırıdır.

Uzlaştırma Formu

UZLAŞTIRMA RAPORU

 Mahkeme Adı ve Dosya No_______________    :

 Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma No                    :

 Uzlaştırmacının                                                                  :

            Adı ve Soyadı                                                    :

            Adresi                                                                 :

            Sicil numarası                                                   :

 Görevlendirme tarihi                                                         :

 Dosya içindeki belgelerin birer örneğinin                  

 verildiği / Uzlaştırma süresinin başladığı tarih       :

 Ek süre verilme tarihi                                                        :

 Sanığın / Kanunî temsilcisinin                              ___:

            Adı ve Soyadı                                               :

            T.C. kimlik numarası                                 :

            Adresi                                                            :

Müdafiin / Vekilin                                                               :

            Adı ve Soyadı                                               :

            T.C. kimlik numarası                                 :

            Kayıtlı olduğu baro ve sicil numarası     :

            Adresi                                                            :

 Mağdurun / Müştekinin / Suçtan Zarar Görenin    :

            Adı ve Soyadı                                                :

            T.C. kimlik numarası                                  :

            Adresi                                                             :

Müdafiin / Vekilin                                           :

            Adı ve Soyadı                                                :

            T.C. kimlik numarası                                  :

            Kayıtlı olduğu baro ve sicil numarası      :

            Adresi                                                :

 Tercümanın                                          :

            Adı ve Soyadı                                   :

            T.C. kimlik numarası                     :

            Adresi                                                :

 Taraflardan biri yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye ‘de        

 göstereceği ikametgahı                            :

 Taraflardan biri yabancı ve Türkiye ‘de göstereceği bir   

 ikametgahı yoksa ülkesindeki ikametgahı      :

 Raporun düzenlendiği yer                      :

 Raporun düzenlenme tarihi                   :

 Uzlaştırma süresi                                       :   (   ) Gün

 Uzlaşma konusu suç / suçlar                 :

 Uzlaştırma sonucu                                    :

……………………………………………………………

Tarafların üzerinde anlaştıkları edim, yerine getirilme şekli ve zamanı:

……………………………………………………

Uzlaştırmanın başarısızlıkla sonuçlanması hâlinde nedenleri:

……………………………………………………

                                         İmzalar 

 Şüpheli / Sanık       :            

 Mağdur / Katılan   :

 Suçtan Zarar Gören  :

 Müdafii                       :

 Vekil                            :                                 

 Kanunî Temsilci      :

 Uzlaştırmacı             :                                                                                 

ONAY ŞERHİ

Tarih, mühür ve imza

Cumhuriyet Savcısı / Hakim

ONAYLAMAMA GEREKÇESİ:

Tarih, mühür ve imza

Cumhuriyet Savcısı / Hâkim

Uzlaşmaya Tabi Suçların Listesi

 

YETİŞKİNLER -SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR BAKIMINDAN UZLAŞTIRMA KAPSAMINDA KALAN SUÇLARAİLİŞKİN TABLO

SIRA NO 

SUÇUN ADI

 

MADDE/FIKRA

 

ŞİKAYETE TABİ Mİ

 

KANUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZA MİKTARI

 

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU

1Kasten yaralama86/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
2Kasten yaralama86/2EvetDört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
3Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi88
4Taksirle yaralama89/1EvetÜçaydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
5Taksirle yaralama89/2Evet (bilinçli taksir halinde hayır)Birinci fıkraya göre belirlenen cezanın, yarı oranında artırılması
6Taksirle yaralama89/3Evet(bilinçli taksir halinde hayırBirinci fıkraya göre belirlenen cezanın bir kat artırılması
7Taksirle yaralama89/4Evet(bilinçli taksir halinde hayırAltı aydan üç yıla kadar hapis cezası
8Tehdit106/1 birinci cümleHayırAltı aydan iki yıla kadar hapis cezası
9Tehdit106/1 ikinci cümleHayırDokuz aydan iki yıla kadar hapis cezası
10Tehdit106/1 üçüncü cümleEvetAltı aya kadar hapis cezası veya adli para cezası
11Konut dokunulmazlığının ihlali116/1EvetAltı aydan iki yıla kadar hapis cezası
12Konut dokunulmazlığının ihlali116/2EvetAltı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
13Konut dokunulmazlığının ihlali116/4HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
14İş ve çalışma hürriyetinin ihlali117/1, 119/1-cEvetAltı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
15Kişilerin huzur ve sükununu bozma123/1EvetÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
16Hakaret125/1EvetÜç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
17Hakaret125/2EvetÜç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
18Hakaret125/3-b, 3-cEvetAlt sınırı bir yıl hapis cezası
19Kişinin hatırasına hakaret130/1EvetÜçaydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
20Kişinin hatırasına hakaret130/2EvetÜç aydan iki yıla kadar hapis cezası
21Haberleşmenin gizliliğini ihlal132/1EvetBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
22Haberleşmenin gizliliğini ihlal132/2Evetİki yıldan beşyıla kadar hapis cezası
23Haberleşmenin gizliliğini ihlal132/3EvetBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
 

24

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması133/1Evetİki yıldan beşyıla kadar hapis cezası
25Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması133/2EvetAltı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
26Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması133/3Evetİki yıldan beş yılakadar hapis ve dörtbin güne kadaradlîpara cezası
27Özel hayatın gizliliğini ihlal134/1EvetBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
28Özel hayatın gizliliğini ihlal134/2Evetİki yıldan beş yıla kadar hapis cezası
29Hırsızlık141/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
30Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık144/1-a,1-bEvetİki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
31Kullanma hırsızlığı146/1Evet
32Mala zarar verme151/1EvetDört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası
33Mala zarar verme151/2EvetDört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası
34Hakkı olmayan yere tecavüz154/1EvetAltı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası
35Güveni kötüye kullanma155/1EvetAltı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası
36Güveni kötüye kullanma155/2HayırBir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası
37Bedelsiz senedi kullanma156/1EvetAltı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası
38Dolandırıcılık157/1HayırBir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
39Dolandırıcılık daha az cezayı gerektiren hal159/1EvetAltı aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası
40Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf160/1Evet 

Bir yıla kadar hapis veya adli para cezası

41Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi165HayırAltı aydan üç yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası
42Açığa imzanın kötüye kullanılması209/1EvetÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
43Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali233/1EvetBir yıla kadar hapis cezası
44Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması234/1HayırÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
45Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması234/2HayırBirinci fıkra kapsamında verilen cezanın bir katı oranında artırılması
46Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması234/3EvetÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
 

47

Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması239/1EvetBir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası
 

48

Ticari sır, bankacılıksırrı veyamüşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması 

239/2

 

Evet

Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası
 

49

Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması239/3HayırBirinci fıkraya göre belirlenen cezanın üçte biri oranında artırılması
 

1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU

1Ticari defterler ve sır saklama hükümleri ve ceza25EvetBir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
 

2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNUNDA YER ALAN UZLAŞTIRMAYA TABİ SUÇLAR

1Alacaklısını zarara sokmak kasdıyla mevcudunu eksilten borçluların cezası331/1EvetAltı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
2Alacaklısını zarara sokmak kasdıyla mevcudunu eksilten borçluların cezası331/2EvetAltı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
3Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası331/3EvetAltı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
 

4

Alacaklısını zarara sokmak kasdıyla mevcudunu eksilten borçluların cezası331/4Evetİki yıldan dört yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
5Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası332/1EvetOn beş günden altı aya kadar hapis cezası
 

6

Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası332/2EvetOn beş günden altı aya kadar hapis cezası
7Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu333/a/1EvetAltı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
8Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu333/a/2Evetİki bin güne kadar adli para cezası
9Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına uymayan borçlunun cezası334EvetAltı aydan bir yıla kadar hapis cezası
10Ticareti terk edenlerin cezası337/a/1EvetÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
11Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası338/1EvetÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
12Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların cezası345/aEvetOn günden üç aya kadar hapis cezası
 

3573 SAYILI ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN

1Zeytinliklere her çeşit hayvan sokulması, yerleşim sahaları hariç, zeytin sahalarına en az bir kilometre yakınlıkta koyun ve keçi ağılı yapılması14/3EvetÜç aya kadar hapis veya adli para cezası
 

5042 SAYILI YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN KANUN

1İhlal sayılan haller ve yaptırımlar66/1-aEvetBir yıldan iki yıla kadar hapis veya bin güne kadar adlî para cezası
2İhlal sayılan haller ve yaptırımlar66/1-bEvetİki yüz elli günden az olmamak üzere adli para cezası
 

5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU

1Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz71/1.1EvetBir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezası
2Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz71/1.2EvetAltı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası
3Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz71/1.3EvetAltı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
4Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz71/1.4EvetAltı aya kadar hapis cezası
5Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz71/1.5EvetAltı aya kadar hapis cezası
6Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz71/1.6EvetÜç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
7Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz71/2EvetÜç aydan iki yıla kadar hapis cezası
 

8

Koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri72/1EvetKişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
 

5941 SAYILI ÇEK KANUNU

1Kısmen veya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olarak, talebe rağmen, karşılıksızdır işl. yapmama7/4EvetBir yılda kadar hapis cezası
2Diğer ceza ve hükümleri7/5EvetBir yılda kadar hapis cezası
 

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

1Cezayı gerektiren fiiller62/1-aEvetFiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası
2Cezayı gerektiren fiiller62/1-bEvetFiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası
3Cezayı gerektiren fiiller62/1-cEvetFiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası
4Cezayı gerektiren fiiller62/1-dEvetFiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası
 

6325 SAYILI HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU

1Gizliliğin ihlali33EvetAltı aya kadar hapis cezası
 

6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU

1Müeyyideler16/1EvetGüvence altına alınan borç tutarının yarısını geçmemek üzere adli para cezası
 

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU

 

1

Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler30/1EvetBir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası
2Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler30/2EvetBir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
3Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler30/3Evetİki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
 

SADECE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR BAKIMINDAN UZLAŞTIRMA KAPSAMINDA KALAN SUÇLAR

1Kasten yaralama86/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
2Kasten yaralama86/2, 86/3HayırTCK86/2 maddesine göre belirlenen cezanın yarı oranında artırılması
3İnsan üzerinde deney90/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
4Organ ve doku ticareti91/2HayırBir yıla kadar hapis cezası
5Organ ve doku ticareti91/6HayırBir yıla kadar hapis cezası
6Terk97/1HayırÜç aydan iki yıla kadar hapis cezası
7Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi98/1HayırBir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
8Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi98/2HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
9Kısırlaştırma101/2HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
10Şantaj107/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası
11Şantaj107/2HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası
12Cebir108/1( TCK 86/2, 86/3 ile birleşmesi halinde)HayırKasten yaralama suçundan verilecek cezanın üçte birinden yarısına kadar artırılması
13Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi114/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
14İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi115/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
15İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi115/2HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
16İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi115/3HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
17İş ve çalışma hürriyetinin ihlali117/1, 119/1-cHayırAltı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası
18İş ve çalışma hürriyetinin ihlali117/2HayırAltı aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adli para cezası
19İş ve çalışma hürriyetinin ihlali117 / 3HayırAltı aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adli para cezası.
20İş ve çalışma hürriyetinin ihlali117/4HayırAltı aydan üç yıla kadar hapis cezası
21Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi118/1HayırAltı aydan iki yıla kadar hapis cezası
22Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi118/2HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
23Nefret ve ayrımcılık122/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
24Haberleşmenin engellenmesi124/1HayırAltı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına
25Hakaret125/3HayırAlt sınırı bir yıl hapis cezası
26Kişisel verilerin kaydedilmesi135/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
27Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında142/2 yollamasıyla 167/2EvetTCK 142/2-h maddesindeki verilecek cezanın yarı oranında indirilmesi
28Verileri yok etmeme138/1HayırBir yıldan iki yıla kadar hapis cezası
29Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık144/1-a, 1-b, 143HayırTCK 144. maddeye göre verilecek cezanın yarı oranında artırılması
30Taksirli iflas162/1Hayırİki aydan bir yıla kadar hapis cezası
31Karşılıksız yararlanma163/1Hayırİki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para cezası
32Karşılıksız yararlanma163/2HayırAltı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
33Karşılıksız yararlanma163/3HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
34Bilgi vermeme166/1HayırAltı aya kadar hapis veya adlî para cezası
35Çocuğun soybağını değiştirme231/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
36Kötü muamele232/1Hayırİki aydan bir yıla kadar hapis cezası
37Kötü muamele232/2HayırBir yıla kadar hapis cezası
38Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali233/2HayırÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
39Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali233/3HayırÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
40Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması234/1HayırÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
41Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması234/2HayırTCK 234/1. maddeye göre belirlenen cezanın bir katı oranında artırılması
42Bilişim sistemine girme243/1HayırBir yıla kadar hapis veya adli para cezası
43Bilişim sistemine girme243/3HayırAltı aydan iki yıla kadar hapis cezası
44Bilişim sistemine girme243/4HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
45Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme244/2HayırAltı aydan üç yıla kadar hapis cezası
46Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf261/1HayırFiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
47Görevi yaptırmamak için direnme265/1HayırAltı aydan üçyılakadar hapis cezası
48Genital muayene287/1HayırÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
49Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme298/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık