0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Uzlaştırma Kanunu ve Uzlaşma Şartları – CMK 253

11uzlastirma kanunu

Ceza yargılamasında uzlaştırma; ceza soruşturması ve kovuşturmasında devletin belirlediği bir uzlaştırıcının arabuluculuğuyla uyuşmazlığın çözülmesi için suçun mağduru ve failinin iletişim kurduğu süreçtir. Uzlaştırma müzakereleri ve uzlaşma anlaşması, şartları varsa hem soruşturma aşamasında hem de kovuşturma aşamasında yapılabilir. (CMK 253. ve 254. madde) Uzlaşma şikayetten vazgeçmek değildir. Fakat uzlaşmadan önce şikayetten vazgeçilir ise uzlaşmadan yararlanılamaz. Uzlaştırmacının, savcılık veya mahkeme dosyasının birer örneğinin kendisine verilmesinden itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırması gerekmektedir. Bu süre her defasında yirmi günü geçmemek üzere en fazla iki kez daha uzatabilir. En önemli hususlardan biri ise; taraflar arasında uzlaşma sağlandığı takdirde, soruşturma konusu suç nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açılamaz; açılmış olan maddi ve manevi tazminat davasından feragat edilmiş sayılır. (CMK 253/19. madde)

Uzlaştırma ve uzlaşma konuları uygulamada en çok merak edilen ceza konuları arasında yer alır. Ceza soruşturma ve kovuşturmalarında bazı suçlar için kişiler uzlaştırma görüşmeleri için davet edilir. Bu noktada uzlaştırma görüşmelerinin nasıl olacağı, ne şekilde hareket edilmesi gerektiği ve buradan ne gibi sonuçlar doğabileceği soruları akla gelir ve kişi tedirgin olur. Biz de bu sorulara karşılık yazımızda uzlaşma ve uzlaştırmaya ilişkin açıklamalarımızı yasal düzenleme ve savcılık uygulaması doğrultusunda cevaplayacağız.

uzlastirma nedir
uzlastirma nedir

Uzlaşma Nedir?

Uzlaşma kurumu, uyuşmazlığın yargı dışı yolla ve fakat adli makamlar denetiminde çözümlenmesini amaçlayan bir yöntemdir. Uzlaşma; fail ve mağdurun suçtan doğan zararın giderilmesi konusunda anlaşmalarına bağlı olarak, devletin de ceza soruşturması veya kovuşturmasından vazgeçmesi ve suçun işlenmesiyle bozulan toplumsal düzenin barış yoluyla yeniden tesisini sağlayıcı nitelikte bir hukuksal kurumdur. Uzlaşmanın konusu, suç teşkil eden bir fiil dolayısıyla meydana gelen zararın “hukuka uygun bir edim” ile giderilmesidir. Kanunda uzlaşmanın ne üzerine olacağı açıklanmamakla birlikte “edim” tabiri kullanılmış ve bunun hukuka uygun olması aranmıştır.

 • Uzlaştırma: Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle başlatılan soruşturma veya kovuşturma sırasında; şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcinin, Cumhuriyet savcısı tarafından görevlendirilen tarafsız bir uzlaştırmacı marifetiyle anlaştırılmaları suretiyle, uyuşmazlığın giderilmesi sürecidir.
 • Uzlaşma: Taraflar uzlaştırma görüşmeleri kapsamında anlaşırlarsa uzlaşma sonuçları doğar. Ayrıca taraflar uzlaşma görüşmeleri haricinde kendi kendilerine de uzlaşabilir. Bu bazı şartlar altında mümkündür.
 • Uzlaştırmacı: Savcılık tarafından gerçekleştirilen uzlaştırma görüşmelerinde görüşmenin koordinatörü uzlaştırmacıdır. Devletin resmi olarak görevlendirdiği kişilerdir. Uzlaştırmacı, bu görüşmelerde hakim veya avukat gibi hareket etmez. Tarafların bir araya gelmesi ve görüşmesine ilişkin süreci organize eder.
 • Uzlaşma Kanunu: Uzlaşma ve uzlaştırmaya ilişkin konular 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 253, 254 ve 255. Maddelerinde düzenlenmiştir. Uzlaştırma konusu özel hukuktaki arabuluculuk ile karıştırılmamalıdır. Arabuluculuk ile benzer olsa da yalnızca ceza hukuku olaylarına uygulanır.

Uzlaştırma – Madde 253

(1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel

hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur:

 1. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar.
 2. Şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan;
 3. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88),
 4. Taksirle yaralama (madde 89),
 5. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Tehdit (madde 106, birinci fıkra),
 6. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116),
 7. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Hırsızlık (madde 141),
 8. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Dolandırıcılık (madde 157),
 9. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234),
 10. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239), suçları.

c) (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar.

(2) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık

hüküm bulunması gerekir.

(3) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, (…) (1) cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez. (Ek cümle: 26/6/2009 – 5918/8 md.) Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz.

(4) Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tâbi olması ve kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunması hâlinde, dosya uzlaştırma bürosuna gönderilir. Büro tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunur. Şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin reşit olmaması halinde, uzlaşma teklifi kanunî temsilcilerine yapılır. Uzlaştırmacı, uzlaşma teklifini açıklamalı tebligat veya istinabe yoluyla da yapabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren üç gün içinde kararını bildirmediği takdirde, teklifi reddetmiş sayılır.

(5) Uzlaşma teklifinde bulunulması halinde, kişiye uzlaşmanın mahiyeti ve uzlaşmayı kabul veya reddetmesinin hukukî sonuçları anlatılır.

(6) Resmi mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye veya bunların kanunî temsilcisine ulaşılamaması halinde, uzlaştırma yoluna gidilmeksizin soruşturma sonuçlandırılır.

(7) Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir.

(8) Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, soruşturma konusu suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir.

(9) (Mülga: 24/11/2016-6763/34 md.)

(10) Bu Kanunda belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı haller ile reddi sebepleri, uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak göz önünde bulundurulur.

(11) Görevlendirilen uzlaştırmacıya soruşturma dosyasında yer alan ve Cumhuriyet savcısınca uygun görülen belgelerin birer örneği verilir. Uzlaştırma bürosu uzlaştırmacıya, soruşturmanın gizliliği ilkesine uygun davranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır.

(12) Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Uzlaştırma bürosu bu süreyi en çok yirmi gün daha uzatabilir.

(13) Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma müzakerelerine şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanunî temsilci, müdafi ve vekil katılabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanunî temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere katılmaktan imtina etmesi halinde, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır.

(14) Uzlaştırmacı, müzakereler sırasında izlenmesi gereken yöntemle ilgili olarak Cumhuriyet savcısıyla görüşebilir; Cumhuriyet savcısı, uzlaştırmacıya talimat verebilir.

(15) Uzlaşma müzakereleri sonunda uzlaştırmacı, bir rapor hazırlayarak kendisine verilen belge örnekleriyle birlikte uzlaştırma bürosuna verir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, tarafların imzalarını da içeren raporda, ne suretle uzlaşıldığı ayrıntılı olarak açıklanır. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/34 md.) Uzlaştırma bürosu soruşturma dosyasını, raporu ve varsa yazılı anlaşmayı Cumhuriyet savcısına gönderir.

(16) Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet savcısına başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler.

(17) Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın, tarafların özgür iradelerine dayandığını ve edimin hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu veya belgeyi mühür ve imza altına alarak soruşturma dosyasında muhafaza eder.

(18) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez.

(19) Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi halinde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde, 171 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. Erteleme süresince zamanaşımı işlemez. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi, kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, 171 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki şart aranmaksızın, kamu davası açılır. Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. Şüphelinin, edimini yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden sayılır.

(20) Uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz.

(21) Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç, uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek uzlaştırma bürosuna verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile kovuşturma koşulu olan dava süresi işlemez.

(22) (Değişik birinci cümle: 24/11/2016-6763/34 md.) Uzlaştırmacıya Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeye göre ücret ödenir. Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri, yargılama giderlerinden sayılır. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde bu giderler Devlet Hazinesi tarafından karşılanır.

(23) Uzlaşma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak bu Kanunda öngörülen kanun yollarına başvurulabilir.

(24) (Değişik: 24/11/2016-6763/34 md.) Her Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde uzlaştırma bürosu kurulur ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı ile personel görevlendirilir. Uzlaştırmacılar, avukatların veya hukuk öğrenimi görmüş kişilerin yer aldığı, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen uzlaştırmacı listelerinden görevlendirilir. Uzlaştırmacı, hazırladığı raporu, tutanakları ve varsa yazılı anlaşmayı büroya gönderir. Uzlaştırma süreci sonunda soruşturma dosyaları, uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları tarafından sonuçlandırılır.

(25) (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Uzlaştırmacıların nitelikleri, eğitimi, sınavı, görev ve sorumlulukları, denetimi, eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşların nitelikleri ve denetimleri ile uzlaştırmacı sicili, uzlaştırmacılar ve eğitim kurumlarının listelerinin düzenlenmesi, Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde kurulan uzlaştırma bürolarının çalışma usul ve esasları, uzlaştırma teklifi ile müzakere usulü, uzlaştırma anlaşması ve raporda yer alacak konular ile uygulamaya dair diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Uzlaşma Kapsamındaki Suçlar

 • Şikayete tabi suçlar,
 • Şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın CMK’nın 253. maddesinde sayılan;
  1. Kasten yaralama,
  2. Taksirle yaralama,
  3. Tehdit,
  4. Konut dokunulmazlığı ihlali,
  5. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali,
  6. Hırsızlık,
  7. Güveni kötüye kullanma,
  8. Dolandırıcılık,
  9. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi,
  10. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması,
  11. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması, uzlaşma kapsamındadır.

Uzlaşma Kapsamında Olmayan Suçlar

Yukarıda saydığımız şartları taşısın veya taşımasın yahut şikayete bağlı olsun veya olmasın cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda uzlaşma hükümleri uygulanamaz. Cinsel suçlar Türk Ceza Kanunu madde 102. ile 105. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu suçları şu şekildedir:

 • Cinsel saldırı (TCK 102)
 • Çocuğun cinsel istismarı (TCK 103)
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki (TCK 104)
 • Cinsel taciz (TCK 105)

Uzlaştırma Süreci Nasıl İşler?

 1. Ceza yargılamasına geçebilmek için yeterli şüpheye ulaşan cumhuriyet savcısı uzlaştırmaya tabi bir suç söz konusu ise dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderir.
 2. Büro o dosyaya ilişkin bir uzlaştırmacı görevlendirir.
 3. Uzlaştırmacı da şüpheli ve mağdura veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunur.
 4. Uzlaştırma Davet Mektubu: Uzlaştırmacı bu teklifi tebligat yahut istinabe yollarından birini kullanarak yapabilir. Kendilerine uzlaşma teklif edilen kişiler 3 günlük süre içerisinde bu teklifi kabul etmez ise reddetmiş olur. Tebligat ile yapılan bildirim uygulamada ‘uzlaştırma davet mektubu’ olarak adlandırılır.
 5. Taraflar anlaşılsa savcılık aşamasında KYOK kararı, dava aşamasında düşme kararı verilir.
 6. Taraflar anlaşamazsa savcılık aşamasında iddianame düzenlenerek yargılamaya geçilir, mahkeme aşamasında ise dosya yargılamaya olduğu yerden devam edilir.

Uzlaşma Teklifi

Uzlaşma teklifinin yapılabilmesi için artık failin suçu kabul etmesi gibi bir koşul bulunmamaktadır. Taraflara uzlaşma teklifi, uzlaştırma bürosu tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı tarafından sunulur. Taraflardan kastedilen; şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görendir. Uzlaştırmacı uzlaşma teklifini, açıklamalı tebligat veya istinabe yoluyla da yapılabilir. Uzlaştırmacı tarafından açıklanan yollardan biriyle uzlaşma teklifinde bulunulması halinde, kişiye uzlaşmanın mahiyeti ve uzlaşmayı kabul veya reddetmesinin hukuki sonuçları anlatılır.

Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören reşit değilse, uzlaşma teklifi kanuni temsilcisine yapılmalıdır. Uzlaşma, maddi ve manevi zararı ödemeyi veya gidermeyi kabul anlamına geldiğinden borçlandırıcı bir işlemdir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 16. maddesi gereğince de ayırt etme gücüne sahip küçükler, kanuni temsilcilerinin rızası olmadıkça kendi işlemleriyle borç altına giremezler. Bu nedenle şüpheli veya sanık reşit değilse, uzlaşma teklifi kanuni temsilcilerine yapılmalıdır.

Uzlaştırmacı, taraflardan birinin ya da kanuni temsilcilerinin resmi mercilere beyan ettiği ve soruşturma dosyasında yer alan adreste bulunmaması, yurt dışında olması veya başka bir nedenle kendisine ulaşılamaması durumunda uzlaşma yoluna gitmeyerek soruşturmayı sonuçlandırır. Uzlaşma teklifi kendisine yapılan şüpheli veya mağdur ya da zarar gören teklifin yapılmasından itibaren üç gün içinde kararını bildirmediği takdirde teklifi reddetmiş sayılır. Taraflardan birinin teklifi kabul etmemesi durumunda ise uzlaşma gerçekleşmeyeceğinden, diğer tarafa teklif olmaksızın soruşturmanın sürdürülmesi gerekecektir.

Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, soruşturma konusu suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir. Esasen uzlaştırmacının uzlaşma teklifinde bulunabilmesi için de hakkında soruşturma yapılan fiil ve fail hakkında soruşturmanın elverişli bir noktada bulunması gerekir. Öncelikle yüklenmek istenen fiilin suç olup olmadığı araştırılmalı, fail hakkında ceza soruşturması açılabilmesi için yeterli şüphe nedenlerinin varlığı gözetilmelidir.  Başka bir anlatımla, işlendiği iddia edilen fiilin suç olarak düzenlenmediğinin veya fiilin bir şüpheli tarafından işlendiği konusunda yeterli şüphe nedenlerinin bulunmadığının anlaşılması durumunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmelidir. Aksi halde, gerçekte suç oluşturmayan bir fiil nedeniyle veya kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi muhakkak olan bir isnat dolayısıyla şüphelinin uzlaştırma teklifiyle muhatap olmasına yol açılmış olacaktır.

Uzlaşma teklifinin taraflarca veya taraflardan birince reddedilmesi ya da 3 günlük sürede cevap verilmeyerek reddedilmiş sayılması durumunda Cumhuriyet savcısı artık uzlaştırma girişiminde bulunamadığından soruşturmayı sonuçlandıracaktır. Fakat tarafların en geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar, uzlaştıklarını gösteren bir belge ile Cumhuriyet savcısına başvurmaları durumunda uzlaşma gereği işlem yapılması gerekecektir. İddianame mahkemeye teslim edilmişse, artık bu hüküm uygulanmayacaktır.

T.C.

…. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Uzlaştırma No :

UZLAŞMA TEKLİF FORMU

A. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253 ve 254 üncü maddeleri çerçevesinde, soruşturma/kovuşturma konusu …………………………………… suçun/suçların uzlaştırmaya tabi olması nedeniyle aşağıda açık kimliği belirtilen kişiye bu formun (D)bölümünde yer alan uzlaştırmanın mahiyeti ile uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukuki sonuçları anlatılarak uzlaşma teklifinde bulunulmuştur. …./…./20…. Saat:………

 

Teklifte Bulunan
Uzlaştırmacının
Adı Soyadı

                                                                                                              Sicil No

 

B.UZLAŞMA TEKLİFİ YAPILAN
 1. ( …. ) Mağdur/Katılan
 2. (…. ) Mağdurun Kanuni Temsilcisi
 3. ( …. ) Suçtan Zarar Gören
 4. (…. ) Suçtan Zarar Görenin Kanuni Temsilcisi
 5. (…. ) Şüpheli/Sanık
 6. (…. ) Şüphelinin/Sanığın Kanuni Temsilcisi
C.UZLAŞMA TEKLİFİ YAPILAN KİŞİNİN 1. T.C. Kimlik No
2. Adı Soyadı
3. Baba Adı
4. Anne Adı
5. Doğum Yeri ve Tarihi
6. Adres
7. Telefon
D. Uzlaştırmanın mahiyeti ile uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukuki sonuçları:
 1. Uzlaşma, tarafların özgür iradeleriyle belirleyeceği edim karşılığında veya edimsiz olarak anlaşmalarıdır.
 2. Uzlaştırma süreci tarafların kabulüyle başlar, taraflardan biri kabul etmezse süreç işlemez. Taraflar uzlaşma sağlanana kadar bu yöndeki iradelerinden her zaman vazgeçebilirler.
 3. Şüpheli/sanık ile mağdur/katılan veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırmada esas
  hakkındaki kararı taraflar kendileri verirler.
 4. Uzlaştırmacı, Cumhuriyet başsavcılığı uzlaştırma bürosu tarafından görevlendirilen tarafsız ve bağımsız bir kişidir. Uzlaştırmacı sadece görüşmelerin yürütülmesini kolaylaştırır.
 5. Uzlaştırmacı taraflara uzlaştırma süreciyle ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapar, hak ve
  yükümlülüklerini anlatır ve tarafların uzlaştırmaya ilişkin sorularını cevaplandırır.
 6. Uzlaştırma ücreti ve giderlerinden mağdur/katılan veya suçtan zarar gören hiçbir şekilde
  sorumlu değildir.
 7. Uzlaşmanın sağlanması halinde, şüpheli ya da sanık uzlaştırma giderlerini ödemez. Bu giderler Devlet Hazinesi ‘nden karşılanır.
 1. Uzlaşma teklifinden itibaren üç gün içinde kararın uzlaştırmacıya bildirilmemesi halinde, teklif reddedilmiş sayılır.
 2. Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma müzakereleri sırasında tarafların konuyla ilgili olarak yapacakları açıklamalar mevcut soruşturmada ve disiplinle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, hiçbir soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz, herhangi bir yerde açıklanamaz.
 3. Uzlaşma teklif formu ile uzlaştırma raporu taraflarca imzalanır.
 4. Mağdur ya da suçtan zarar görenin uzlaşma teklifini kabul etmesi ve uzlaştırma görüşmesi yapması, haklarından vazgeçtiği anlamına gelmez.
 5. Şüpheli ya da sanığın uzlaşma teklifini kabul etmesi ve uzlaştırma görüşmesi yapması suçu kabul ettiği anlamına gelmez.
 6. Uzlaştırma müzakerelerine; uzlaştırmacı, taraflar ile bunların kanuni temsilcileri, müdafi ve vekili katılabilir.
 7. Taraflardan herhangi birinin uzlaştırma görüşmelerine katılmaması halinde uzlaşma kabul edilmemiş sayılır.
 8.  Uzlaşmanın sağlanması halinde mağdur, yargılama sürecine girmeksizin uzlaşma sonucu belirlenen haklarını alır.
 9.  Uzlaşmanın sağlanması halinde mağdur, soruşturma/kovuşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açamaz, açılmış bir dava varsa feragat etmiş sayılır.
 10.  Soruşturma evresinde uzlaşmanın gerçekleşmesi ve edimin yerine getirilmesi halinde, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir ve adlı sicile kaydedilmez. Aksi halde kamu davası açılır.
 11.  Kovuşturma evresinde uzlaşmanın gerçekleşmesi ve edimin yerine getirilmesi halinde, sanık hakkında düşme kararı verilir ve adlı sicile kaydedilmez. Aksi halde yargılamaya devam olunur.
 12.  Şüpheli ya da sanığın edimini yerine getirmemesi halinde uzlaştırma raporu veya uzlaşma belgesi, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 38 inci maddesinde yazılı ilam mahiyetinde belgelerden sayılır. Bu belge mahkeme kararı gibi İcra olunur.
UZLAŞTIRMANIN MAHİYETİ, UZLAŞMAYI KABUL VEYA REDDETMENİN

HUKUKI SONUÇLARINI ANLADIM. FORMUN BİR ÖRNEGİNİ ALDIM.

 Şahsıma yapılan uzlaşma teklifini; 
İnceleyip üç gün içinde beyanda bulunmak

istiyorum.

…./ …. /20 … Saat: ……. İmza

 

Kabul ediyorum. …./ …. /20 … Saat: ……. İmza
Kabul etmiyorum. …./ …. /20 … Saat: ……. İmza
uzlastirma sureci
uzlastirma sureci

Uzlaştırmacı Atanması

Her Cumhuriyet savcılığı bünyesinde uzlaştırma bürosu kurulur. Yeteri kadar Cumhuriyet savcısı ile personel görevlendirilir. Uzlaştırmacılar, avukatların veya hukuk öğrenimi görmüş kişilerin yer aldığı, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen uzlaştırmacı listesinden görevlendirilir. Atanacak uzlaştırmacının tarafsız bir kişi olması gerekmektedir.

Cumhuriyet savcısı, tarafların kimlik, adres ve telefonları ile birlikte uzlaştırma görüşmelerini yönetebilmesi gerektiği ölçüde, uzlaştırmacıyla dosyadaki belgelerden, soruşturmanın selameti bakımından uygun olanları vermelidir. Belgelerin verildiği tarihin dosaya derç edilmesi de gerekir ki, uzlaştırmacının süresi bu tarihten itibaren başlamaktadır. Cumhuriyet savcısı uzlaştırmacıya, soruşturmanın gizliliği ilkesine uygun olarak davranmakla yükümlü olduğunu da hatırlatır.

Uzlaştırma Müzakereleri

Uzlaştırmacı, belgeleri aldıktan itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırmayı sonuçlandırmak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde bu sürenin uzatılmasını isteyebilir. Uzlaştırma bürosu süreyi en çok 20 gün uzatabilir. Müzakerelere taraflar, kanuni temsilcileri ile vekil ve müdafileri katılabilir. Mağdur veya zarar görenin kendisi, kanuni temsilcisi veya vekilinin müzakereye katılmaktan imtina etmesi halinde, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır. Aynı husus şüpheli hakkında da geçerlidir. Nitekim 253. maddenin 13. fıkrasında vekile yer verildiği halde, müdafiden söz edilmemiş olması, şüphelinin müdafi müzakereye katılmamışsa, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılacağı yolundaki kural geçerli değildir.

Müzakereler uzlaştırmacının yönetiminde yürütülür. Müzakere sırasında uzlaştırmacının tarafların menfaatlerine eşit uzaklıkta, yansız ve tarafsız kalmak suretiyle, tarafların görüşmeleri en iyi biçimde sürdürmelerini sağlaması, onlara uygun ortam hazırlaması gerekir. Uzlaştırmacı, tarafların özgür iradeleriyle ve ortak menfaatlerine uygun bir çözüm üzerinde uzlaşmaları için yardımcı olur. Uzlaştırmacı, görüşmelerde izlenmesi gereken yöntemle ilgili olarak Cumhuriyet savcısı ile görüşebileceği gibi, bu konuda Cumhuriyet savcısı da uzlaştırmacıya talimat verebilir. Uzlaştırma müzakereleri gizli yürütülür. Müzakereler sırasında yapılan açıklamalar herhangi bir soruşturma veya kovuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz.

Uzlaştırmacı, müzakereler sonucunda bir rapor hazırlar. Müzakerenin başarılı olarak sonuçlanması durumunda raporda tarafların hangi konuda uzlaştıkları, edimin ne olduğu ve ne suretle ifa edildiği ya da edileceği hususları da yazılarak taraflara imzalattırılır. Müzakere sonucunda uzlaşma sağlanmamışsa, rapora yapılan müzakerelere ilişkin genel bilgiler ve sonucu yazılır. Gizlilik kuralı uyarınca raporda uzlaşmaya konu olaya ilişkin olarak tarafların yapmış oldukları açıklamaların yazılmaması gerekir. Müzakerelerin sonuçsuz kalması durumunda ise, tekrar uzlaştırma yoluna gidilmez.

Uzlaşmanın Gerçekleşmesi

Uzlaştırmacı müzakereler sonucunda hazırladığı raporu ve almış olduğu belgeleri uzlaştırma bürosuna verir Savcı, uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayandığını ve edimin hukuka uygun olduğunu belirlerse, raporu mühür ve imza altına alarak soruşturma dosyasında muhafaza eder. Uzlaştırma sonucunda şüpheli edimini defaten yerine getirmişse savcı tarafından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Uzlaştırma süreci sonunda soruşturma dosyaları, uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcıları tarafından sonuçlandırılır.

 • Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arz etmesi halinde, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. Ertelenme süresince zamanaşımı işlemez.
 • Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde kamu davası açılır.

Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz, açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. Şüphelinin, edimi yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi, İİK 38 uyarınca ilam mahiyetini haiz belgelerden sayılır. Uzlaştırma görüşmeleri sırasında yapılan açıklamalar herhangi bir soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz.

Zamanaşımı

Soruşturmaya konu suça ilişkin olarak dava zamanaşımı, taraflardan birine ilk uzlaşma teklifinde bulunduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek Cumhuriyet savcısına verdiği tarihe kadar durur. Aynı hallerde, kovuşturma koşulu olan dava süresi de işlemez.

Uzlaşma, olumlu sonuçlandığı takdirde soruşturma aşamasında kovuşturmaya yer olmadığı, kovuşturma aşamasında ise düşme sebebi sayıldığından soruşturma ve dava şartı sayılabilir. Bu nedenle her ne kadar usul kanununda düzenlenmiş olsa bile tıpkı hükmün açıklanmasının geri bırakılması düzenlemesinde olduğu gibi maddi ceza hukukunda yer alan lehe kanun uygulaması yapılmalıdır.

Mahkeme Tarafından Uzlaştırma

Uzlaşma kural olarak soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı tarafından uygulanması gereken bir usul hukuku kurumudur. Kanun koyucu 254. madde ile kamu davası açıldıktan sonra da suçun nitelik değiştirmesi nedeniyle yahut uzlaşma kapsamında olduğu anlaşılan suçun uzlaştırma müzakereleri gerçekleşmeden kovuşturma evresine geçildiği anlaşıldığında, uzlaşma hükümlerinin uygulanacağını belirtmiştir.   Suçun nitelik değiştirmesi dışında, 253. maddenin 6. fıkrası hükümleri uyarınca taraflara veya bunlardan birine ulaşılamaması sonucunda, uzlaşma hükümleri uygulanamadan kamu davasının açılması halinde de mahkemenin uzlaştırma hükümlerini uygulaması gerekir.

Mahkeme tarafından başlatılan uzlaştırma girişimlerinin olumlu sonuçlanması ve edimin defaten yerine getirilmesi durumunda kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Edimin yerine getirilmesi ileri bir tarihe bırakılmış ya da takside bağlanmış veya süreklilik arz etmekte ise, sanık hakkında mahkûmiyet hükmü kurulur ve 231. maddedeki şartlar aranmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir.

Başka bir anlatımla uzlaşma girişimi mahkûmiyet kararının alternatifi durumundadır. Sanığın suçu işlediği anlaşılmış ve mahkûmiyet kararı verilecek ise, uzlaşmaya başvurulmalı ve bu takdirde edim defaten yerine getirilmemişse mahkûmiyet hükmü kurularak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmelidir. Geri bırakılma süresince zamanaşımı işlemez. Ancak uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, mahkemece 231. maddenin 11. fıkrasındaki koşullar aranmaksızın, hüküm açıklanır.

Uzlaşmanın koşullarından, zararın ödenmesi koşulunun gerçekleşmediği takdirde, yerel mahkemece, sanığın zararı ödeyeceğine ilişkin taahhüdüne itibar edilerek zararın ödenip ödenmediği araştırılmadan uzlaşma nedeniyle kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi isabetsiz ve yasaya aykırıdır.

Uzlaştırma Formu

UZLAŞTIRMA RAPORU

 Mahkeme Adı ve Dosya No_______________    :

 Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma No                    :

 Uzlaştırmacının                                                                  :

            Adı ve Soyadı                                                    :

            Adresi                                                                 :

            Sicil numarası                                                   :

 Görevlendirme tarihi                                                         :

 Dosya içindeki belgelerin birer örneğinin                  

 verildiği / Uzlaştırma süresinin başladığı tarih       :

 Ek süre verilme tarihi                                                        :

 Sanığın / Kanunî temsilcisinin                              ___:

            Adı ve Soyadı                                               :

            T.C. kimlik numarası                                 :

            Adresi                                                            :

Müdafiin / Vekilin                                                               :

            Adı ve Soyadı                                               :

            T.C. kimlik numarası                                 :

            Kayıtlı olduğu baro ve sicil numarası     :

            Adresi                                                            :

 Mağdurun / Müştekinin / Suçtan Zarar Görenin    :

            Adı ve Soyadı                                                :

            T.C. kimlik numarası                                  :

            Adresi                                                             :

Müdafiin / Vekilin                                           :

            Adı ve Soyadı                                                :

            T.C. kimlik numarası                                  :

            Kayıtlı olduğu baro ve sicil numarası      :

            Adresi                                                :

 Tercümanın                                          :

            Adı ve Soyadı                                   :

            T.C. kimlik numarası                     :

            Adresi                                                :

 Taraflardan biri yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye ‘de        

 göstereceği ikametgahı                            :

 Taraflardan biri yabancı ve Türkiye ‘de göstereceği bir   

 ikametgahı yoksa ülkesindeki ikametgahı      :

 Raporun düzenlendiği yer                      :

 Raporun düzenlenme tarihi                   :

 Uzlaştırma süresi                                       :   (   ) Gün

 Uzlaşma konusu suç / suçlar                 :

 Uzlaştırma sonucu                                    :

……………………………………………………………

Tarafların üzerinde anlaştıkları edim, yerine getirilme şekli ve zamanı:

……………………………………………………

Uzlaştırmanın başarısızlıkla sonuçlanması hâlinde nedenleri:

……………………………………………………

                                         İmzalar 

 Şüpheli / Sanık       :            

 Mağdur / Katılan   :

 Suçtan Zarar Gören  :

 Müdafii                       :

 Vekil                            :                                 

 Kanunî Temsilci      :

 Uzlaştırmacı             :                                                                                 

ONAY ŞERHİ

Tarih, mühür ve imza

Cumhuriyet Savcısı / Hakim

ONAYLAMAMA GEREKÇESİ:

Tarih, mühür ve imza

Cumhuriyet Savcısı / Hâkim

Uzlaşmaya Tabi Suçların Listesi

 

YETİŞKİNLER -SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR BAKIMINDAN UZLAŞTIRMA KAPSAMINDA KALAN SUÇLARAİLİŞKİN TABLO

SIRA NO  

SUÇUN ADI

 

MADDE/FIKRA

 

ŞİKAYETE TABİ Mİ

 

KANUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZA MİKTARI

 

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU

1 Kasten yaralama 86/1 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
2 Kasten yaralama 86/2 Evet Dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
3 Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi 88
4 Taksirle yaralama 89/1 Evet Üçaydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
5 Taksirle yaralama 89/2 Evet (bilinçli taksir halinde hayır) Birinci fıkraya göre belirlenen cezanın, yarı oranında artırılması
6 Taksirle yaralama 89/3 Evet(bilinçli taksir halinde hayır Birinci fıkraya göre belirlenen cezanın bir kat artırılması
7 Taksirle yaralama 89/4 Evet(bilinçli taksir halinde hayır Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası
8 Tehdit 106/1 birinci cümle Hayır Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
9 Tehdit 106/1 ikinci cümle Hayır Dokuz aydan iki yıla kadar hapis cezası
10 Tehdit 106/1 üçüncü cümle Evet Altı aya kadar hapis cezası veya adli para cezası
11 Konut dokunulmazlığının ihlali 116/1 Evet Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
12 Konut dokunulmazlığının ihlali 116/2 Evet Altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
13 Konut dokunulmazlığının ihlali 116/4 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
14 İş ve çalışma hürriyetinin ihlali 117/1, 119/1-c Evet Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
15 Kişilerin huzur ve sükununu bozma 123/1 Evet Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
16 Hakaret 125/1 Evet Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
17 Hakaret 125/2 Evet Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
18 Hakaret 125/3-b, 3-c Evet Alt sınırı bir yıl hapis cezası
19 Kişinin hatırasına hakaret 130/1 Evet Üçaydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
20 Kişinin hatırasına hakaret 130/2 Evet Üç aydan iki yıla kadar hapis cezası
21 Haberleşmenin gizliliğini ihlal 132/1 Evet Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
22 Haberleşmenin gizliliğini ihlal 132/2 Evet İki yıldan beşyıla kadar hapis cezası
23 Haberleşmenin gizliliğini ihlal 132/3 Evet Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
 

24

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması 133/1 Evet İki yıldan beşyıla kadar hapis cezası
25 Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması 133/2 Evet Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
26 Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması 133/3 Evet İki yıldan beş yılakadar hapis ve dörtbin güne kadaradlîpara cezası
27 Özel hayatın gizliliğini ihlal 134/1 Evet Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
28 Özel hayatın gizliliğini ihlal 134/2 Evet İki yıldan beş yıla kadar hapis cezası
29 Hırsızlık 141/1 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
30 Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık 144/1-a,1-b Evet İki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
31 Kullanma hırsızlığı 146/1 Evet
32 Mala zarar verme 151/1 Evet Dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası
33 Mala zarar verme 151/2 Evet Dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası
34 Hakkı olmayan yere tecavüz 154/1 Evet Altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası
35 Güveni kötüye kullanma 155/1 Evet Altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası
36 Güveni kötüye kullanma 155/2 Hayır Bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası
37 Bedelsiz senedi kullanma 156/1 Evet Altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası
38 Dolandırıcılık 157/1 Hayır Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
39 Dolandırıcılık daha az cezayı gerektiren hal 159/1 Evet Altı aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası
40 Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf 160/1 Evet  

Bir yıla kadar hapis veya adli para cezası

41 Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi 165 Hayır Altı aydan üç yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası
42 Açığa imzanın kötüye kullanılması 209/1 Evet Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
43 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali 233/1 Evet Bir yıla kadar hapis cezası
44 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 234/1 Hayır Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
45 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 234/2 Hayır Birinci fıkra kapsamında verilen cezanın bir katı oranında artırılması
46 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 234/3 Evet Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
 

47

Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması 239/1 Evet Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası
 

48

Ticari sır, bankacılıksırrı veyamüşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması  

239/2

 

Evet

Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası
 

49

Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması 239/3 Hayır Birinci fıkraya göre belirlenen cezanın üçte biri oranında artırılması
 

1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU

1 Ticari defterler ve sır saklama hükümleri ve ceza 25 Evet Bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
 

2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNUNDA YER ALAN UZLAŞTIRMAYA TABİ SUÇLAR

1 Alacaklısını zarara sokmak kasdıyla mevcudunu eksilten borçluların cezası 331/1 Evet Altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
2 Alacaklısını zarara sokmak kasdıyla mevcudunu eksilten borçluların cezası 331/2 Evet Altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
3 Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası 331/3 Evet Altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
 

4

Alacaklısını zarara sokmak kasdıyla mevcudunu eksilten borçluların cezası 331/4 Evet İki yıldan dört yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
5 Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası 332/1 Evet On beş günden altı aya kadar hapis cezası
 

6

Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası 332/2 Evet On beş günden altı aya kadar hapis cezası
7 Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu 333/a/1 Evet Altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
8 Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu 333/a/2 Evet İki bin güne kadar adli para cezası
9 Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına uymayan borçlunun cezası 334 Evet Altı aydan bir yıla kadar hapis cezası
10 Ticareti terk edenlerin cezası 337/a/1 Evet Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
11 Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası 338/1 Evet Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
12 Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların cezası 345/a Evet On günden üç aya kadar hapis cezası
 

3573 SAYILI ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN

1 Zeytinliklere her çeşit hayvan sokulması, yerleşim sahaları hariç, zeytin sahalarına en az bir kilometre yakınlıkta koyun ve keçi ağılı yapılması 14/3 Evet Üç aya kadar hapis veya adli para cezası
 

5042 SAYILI YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN KANUN

1 İhlal sayılan haller ve yaptırımlar 66/1-a Evet Bir yıldan iki yıla kadar hapis veya bin güne kadar adlî para cezası
2 İhlal sayılan haller ve yaptırımlar 66/1-b Evet İki yüz elli günden az olmamak üzere adli para cezası
 

5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU

1 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/1.1 Evet Bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezası
2 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/1.2 Evet Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası
3 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/1.3 Evet Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
4 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/1.4 Evet Altı aya kadar hapis cezası
5 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/1.5 Evet Altı aya kadar hapis cezası
6 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/1.6 Evet Üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
7 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/2 Evet Üç aydan iki yıla kadar hapis cezası
 

8

Koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri 72/1 Evet Kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
 

5941 SAYILI ÇEK KANUNU

1 Kısmen veya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olarak, talebe rağmen, karşılıksızdır işl. yapmama 7/4 Evet Bir yılda kadar hapis cezası
2 Diğer ceza ve hükümleri 7/5 Evet Bir yılda kadar hapis cezası
 

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

1 Cezayı gerektiren fiiller 62/1-a Evet Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası
2 Cezayı gerektiren fiiller 62/1-b Evet Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası
3 Cezayı gerektiren fiiller 62/1-c Evet Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası
4 Cezayı gerektiren fiiller 62/1-d Evet Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası
 

6325 SAYILI HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU

1 Gizliliğin ihlali 33 Evet Altı aya kadar hapis cezası
 

6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU

1 Müeyyideler 16/1 Evet Güvence altına alınan borç tutarının yarısını geçmemek üzere adli para cezası
 

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU

 

1

Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler 30/1 Evet Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası
2 Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler 30/2 Evet Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
3 Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler 30/3 Evet İki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
 

SADECE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR BAKIMINDAN UZLAŞTIRMA KAPSAMINDA KALAN SUÇLAR

1 Kasten yaralama 86/1 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
2 Kasten yaralama 86/2, 86/3 Hayır TCK86/2 maddesine göre belirlenen cezanın yarı oranında artırılması
3 İnsan üzerinde deney 90/1 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
4 Organ ve doku ticareti 91/2 Hayır Bir yıla kadar hapis cezası
5 Organ ve doku ticareti 91/6 Hayır Bir yıla kadar hapis cezası
6 Terk 97/1 Hayır Üç aydan iki yıla kadar hapis cezası
7 Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 98/1 Hayır Bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
8 Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 98/2 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
9 Kısırlaştırma 101/2 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
10 Şantaj 107/1 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası
11 Şantaj 107/2 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası
12 Cebir 108/1( TCK 86/2, 86/3 ile birleşmesi halinde) Hayır Kasten yaralama suçundan verilecek cezanın üçte birinden yarısına kadar artırılması
13 Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi 114/1 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
14 İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi 115/1 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
15 İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi 115/2 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
16 İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi 115/3 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
17 İş ve çalışma hürriyetinin ihlali 117/1, 119/1-c Hayır Altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası
18 İş ve çalışma hürriyetinin ihlali 117/2 Hayır Altı aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adli para cezası
19 İş ve çalışma hürriyetinin ihlali 117 / 3 Hayır Altı aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adli para cezası.
20 İş ve çalışma hürriyetinin ihlali 117/4 Hayır Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası
21 Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi 118/1 Hayır Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
22 Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi 118/2 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
23 Nefret ve ayrımcılık 122/1 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
24 Haberleşmenin engellenmesi 124/1 Hayır Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına
25 Hakaret 125/3 Hayır Alt sınırı bir yıl hapis cezası
26 Kişisel verilerin kaydedilmesi 135/1 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
27 Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında 142/2 yollamasıyla 167/2 Evet TCK 142/2-h maddesindeki verilecek cezanın yarı oranında indirilmesi
28 Verileri yok etmeme 138/1 Hayır Bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası
29 Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık 144/1-a, 1-b, 143 Hayır TCK 144. maddeye göre verilecek cezanın yarı oranında artırılması
30 Taksirli iflas 162/1 Hayır İki aydan bir yıla kadar hapis cezası
31 Karşılıksız yararlanma 163/1 Hayır İki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para cezası
32 Karşılıksız yararlanma 163/2 Hayır Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
33 Karşılıksız yararlanma 163/3 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
34 Bilgi vermeme 166/1 Hayır Altı aya kadar hapis veya adlî para cezası
35 Çocuğun soybağını değiştirme 231/1 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
36 Kötü muamele 232/1 Hayır İki aydan bir yıla kadar hapis cezası
37 Kötü muamele 232/2 Hayır Bir yıla kadar hapis cezası
38 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali 233/2 Hayır Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
39 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali 233/3 Hayır Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
40 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 234/1 Hayır Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
41 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 234/2 Hayır TCK 234/1. maddeye göre belirlenen cezanın bir katı oranında artırılması
42 Bilişim sistemine girme 243/1 Hayır Bir yıla kadar hapis veya adli para cezası
43 Bilişim sistemine girme 243/3 Hayır Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
44 Bilişim sistemine girme 243/4 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
45 Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme 244/2 Hayır Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası
46 Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf 261/1 Hayır Fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
47 Görevi yaptırmamak için direnme 265/1 Hayır Altı aydan üçyılakadar hapis cezası
48 Genital muayene 287/1 Hayır Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
49 Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme 298/1 Hayır Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

Sıkça Sorulan Sorular

Uzlaştırma; soruşturması ve kovuşturmasında devletin belirlediği uzlaştırıcının uyuşmazlığın çözülmesi için suçun mağduru ve failinin iletişim kurduğu süreçtir.

Uzlaştırma süreci; bir uzlaştırıcı atanarak başlar, devamında taraflar davet edilir, teklif formu düzenlenir ve dosya kapanır.Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Yorum Yazın