tsk sicil iptal davasi

Sicil iptal davası askeri personeller tarafından sıkça açılan bir idari dava türüdür. Sicil; personelin  görev performansını gösteren ve belli bir sicil ortalama koşulunu sağlayan personelin, terfii, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi  ve  kritik  görevlere  seçilmelerine  imkân sağlayan  veya  ilişiğinin  kesilmesini  gerektiren  bir  değerlendirme  kriteri olarak  işlev  görmektedir.

Sicil, bazı konular veya kişiler hakkında tutulan ve o konu ile ilgili bilgileri ve belgeleri içeren kütüğe denir.

Personele sicil işlemlerinde  uygulanacak mevzuat; subaylar için Subay Sicil Yönetmeliği, astsubaylar için Astsubay Sicil Yönetmeliği, uzman jandarmalar için Uzman Jandarma Atama ve Sicil Yönetmeliği,  uzman erbaşlar için ise Uzman Erbaş Yönetmeliğidir. Subay ve Astsubay Sicil yönetmelikleri birbirleriyle parellelik göstermekte iken Uzman Erbaş Yönetmeliğinde farklı düzenlemeler bulunmaktadır.

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan askerler bu makalemizi okuyabilir. https://kadimhukuk.com.tr/makale/guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirmasi-nedir-nelere-bakilir-ne-yapmaliyim

TSK Sicil İptal Davası

Sicil iptal davaları subay, astsubay ve uzman çavuşların mesleki hayatlarında son derece önemlidir. Sicil işlemleri aynı zamanda askeri idari yargıda görülen davaların önemli bir kısmını oluşturmaktaydı. Şimdi ise sivil idari yargının görev alanına girmiş önemli bir dava türüdür. Askeriyenin sicil düzenleme konusundaki geniş takdir yetkisi, “hukuka uygun sicil” konusunda askeri idari yargı içtihatlarını önemli kılmaktadır. Bu makalemizde, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve İdari Mahkemeleri kararları ışığında subay, astsubay ve uzman çavuşların sicillerinin iptali, hukuka aykırı sicil kriterleri, sicil iptalinin etkileri ve hukuka aykırı sicil düzenleyen idare ve sicil amirinin sorumlulukları ele alınacaktır.

Sicil yılı, bir sicil yılını, o yılın 2 Mayıs tarihinden başlayıp bir sonraki yılın 2 Mayıs tarihine kadar olan süreyi ifade etmektedir. Sicil  amirlerinin  bireysel  gözlemlerinin  ve  kanaatlerinin  etkili olduğu  sicil müessesesinde, kamu  yararı  gözetilerek  ilgili mevzuatta ayrıntılı kurallar öngörülmüştür. Sicil  amirlerinin;  belirli  bir  rütbe  ve  görevde  olmaları, sicil verilecek personeli en iyi değerlendirebilecek kişilerden seçilmeleri ve sicil  döneminde  belirli  bir  süre  çalışmaları  gerekmektedir. Bununla birlikte  sicil amirleri  maiyetinin  günlük  eğitim  ve  çalışmalarını,  tavır  ve  hareketlerini, disiplin ve itaatini, sicil belgesinde yazılı diğer hususları aralıksız izleyerek; yapacakları haberli ve habersiz denetlemeler, özel yazılı veya sözlü sınavlar, verecekleri özel görevler, çeşitli tatbikat ve manevralardaki tutum ve durumu ile  de  yeterlik  ve  yetenekleri  hakkında  tam  bir  kanaat  edinmekle  görevlidirler.

Sözleşmeli subay veya astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçişte mülakattan elenen kişiler bu makalemizi okuyabilir. https://kadimhukuk.com.tr/makale/mulakat-iptal-davasi/

Subay Sicil Yönetmeliği 5. Maddesinde; “Sicil üstleri; emri altındakiler hakkında sicil düzenlerken, üstlük ve komutanlığın en önemli olan özel yetkilerinden birini kullanırlar. Sicil üstleri; bu görevin önemini göz önünde tutarak, sicil belgelerindeki nitelikleri tam bir tarafsızlık, adalet ve vicdanî kanaatle değerlendirmekten sorumludurlar. Aksi durum, ehliyetli olmayanların layık olmadıkları rütbe ve makamlara yükselmelerini, dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yetenekten yoksun kişilerin elinde görevini yapamaz duruma düşmesi sonucunu doğurur.” hükmü bulunmaktadır. Maddede belirtilen esaslara dayanmadan verilen, objektiflikten uzak siciller idare mahkemeleri tarafından iptal edilmektedir.

Sicil işlemlerindeki hukuka aykırılığın kendisini gösterdiği durum genel itibariyle; uzun yıllar boyunca belirgin bir çoğunlukta çok yüksek sicil notları ve olumlu kanaatler ile takdir edilen personelin, genel gidişata ve uygulamaya istisna teşkil edecek biçimde ve göze çarpacak nitelikte, sicil alma eğilimine uygun olmayan ayrıca birden bire düşüşü açıklayan makul nedenler öne sürülmeksizin düşük sicil notları ile takdir edilmesi ve hakkında olumsuz kanaatlerin belirtilmiş olmasıdır.

Jandarma Sicil İptal Davası

Jandarma ve askerlerin her yıl tutulan arşiv kayıtları ile aldıkları sicil puanlarının meslekte kıdem almalarına ve buna bağlı olarak da maaş, prim ve sair alacak hakları kazanmalarına doğrudan etkisi olmaktadır. Bu kapsamda yıl içerisindeki davranışları ve çalışma şekli ile uyuşmayan, objektif kriterlerden uzak bir sicil puanlandırması yapılması durumunda aleyhinde işlem tesis edilen jandarma personelinin idari dava açma hakkı mevcuttur.

Sicil iptal davası dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gerekilen hususlardan ilki davanın görevli ve yetkili mahkemede açılması hususudur. Daha sonra İdari Yargılama Usul Kanunu uyarınca dava dilekçesinde bulunması gereken hususlar tespit edilir. Sonra ise açıklamalarda sicil iptal davası açmayı gerektiren sebepler sıralanır. Sonuç ve istem kısmında nihai talep belirtilerek dava dilekçesi tarih, imza ile bitirilir.

Uzman Erbaş Sicil İptal Davası

Uzman erbaşlara verilecek sicilin şekil ve usulleri 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu  ve  Uzman Erbaş Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Bununla birlikte, uzman erbaşlar için sicil yazmaya yetkili sicil üstleri ile ilgili olarak, Yönetmelikte belirtilmiş olan istisnalar haricinde,  Astsubay Sicil Yönetmeliği’nin 5 ilâ 18 inci madde hükümleri uygulanmaktadır. Sicil dönemi bir sicil yılını ifade etmektedir.  Bir sicil yılı, o yılın 2 Mayıs tarihinden başlayıp bir sonraki yılın 2 Mayıs tarihine kadar olan süreyi kapsamaktadır.

Uzman erbaş hakkında sözleşmenin imzalanıp göreve alınmalarını takip eden ilk “2 Mayıs” tarihi itibarıyla sicil belgesi tanzim edilmektedir. Eğer göreve alınma tarihi ile takip eden “2 Mayıs” tarihi arasında geçen süre üç aydan kısa ise, ilk sicil belgeleri üç ayın doldurulduğu tarihte, müteakip sicil belgeleri her yılın “2 Mayıs” tarihi itibarıyla düzenlenmektedir.

Uzman erbaşların sicil üstleri, Astsubay Sicil Yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre tespit edilmektedir. Uzman erbaşların sicil belgeleri, ikinci sicil amirinde açılacak özel bir dosyada muhafaza edilmelidir.

Sicil belgesinde bulunan puanlamaya esas nitelikler şu şekildedir:

 • Genel Görünüş Tavır ve Hareketi,
 • Kötü Alışkanlıklara Düşkün Bulunmaması,
 • Hasis Menfaatlere  Düşkün Olmaması,
 • Disiplin Kurallarına  Uyarlılığı ve İtaati,
 • Güvenilme ve Sadakati,
 • Zekası ve Muhakeme Yeteneği,
 • Çalışkanlığı ve  Dayanıklılığı,
 • Mesleki Bilgisini ve Askeri İhtisasını Geliştirme,
 • Astlarını Öğretme ve Yetiştirme,
 • Sorumluluğu Benimseme Üstlük ve Liderlik.

Bununla birlikte son bölümde uzman onbaşılar için uzman çavuş olup olamayacağına ait kanaat bölümü bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen her bir niteliğe on tam puan üzerinden not verilmektedir. Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilebilmektedir. Sicil tam notu 100′ dür.  Sicil üstleri bütün niteliklere ayrı ayrı not vermek zorundadır. Sicil üstlerinin verdikleri notların toplamının ortalaması, o yılın sicil notunu teşkil etmektedir. Sicilin olumlu olabilmesi için sicil notunun, sicil tam notunun yüzde altmış (%60) ve daha yukarısı olması gerekir. Kısacası sicil notunun en az 60 olması gerekmektedir.

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na göre almış oldukları sicile göre kademe ilerlemesi yapamayan uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilmektedir. Uzman erbaşların kademe ilerlemesi yapabilmesi için şartlardan birisi de o yıl için olumlu sicil almış olmak şartıdır. Aksi takdirde idare tarafından sözleşmesi feshedilecektir. Uzman erbaşların sözleşmelerinin uzatılabilmesi için de  alınmış olan son sicil notu 60 puan veya üzerinde olmalıdır.

Astsubaylık için sınava müracaatta ise müracaat tarihinde uzman erbaşlığa alındığı tarihten itibaren en az bir yıl sicil almış ve almış olduğu mevcut sicil notlarının ortalaması 80 ve daha yukarısında olması gerekmektedir. Ayrıca Astsubaylığa geçirilecek uzman erbaşların değerlendirilmesinde; yapılan yazılı sınavlar sonucu aldıkları notlarına veya puanlarına sicil not ortalamasının yüzde yirmi beş (%25)’ i eklenmektedir.

Sicillerinde  gerileme olduğunu düşünen uzman erbaşların  mutlaka sicil iptal davası açmalarında yarar vardır. Zira düşük sicil ve olumsuz (menfi) kanaatlere karşı zamanında gerekli girişimler yapılmazsa kişi ciddi hak kayıplarına uğrayabilecektir.

Sicil belgesindeki her bir niteliğe neden düşük puan verildiği somut ve makul gerekçelerle açıklanmalıdır.  Objektiflikten uzak, somut bilgi ve belgeye dayanmayan siciller idare mahkemeleri tarafından iptal edilmektedir. Sicil iptal davalarında neden düşük sicil verildiğine dair ispat külfeti idarededir.

Sicil İptal Davası Zamanaşımı ve Yetkili Mahkeme

Sicil iptal davaları, genellikle yıllar önce verilmiş sicillerin iptali için açılmaktadır. AYİM, bu davaların süre yönünden reddine ilişkin savunmaları reddetmektedir. Zira kişiler sicillerin gizli olması sebebiyle öğrenememektedir.

Subay Sicil Yönetmeliğinin 28. maddesine göre, “Sicil belgeleri “ÖZEL” gizlilik dereceli olup, yetkili olmayanlara verilmez.

Sicil iptal davalarında süre hususu genel kuraldan sapma göstermektedir. Zira İYUK 7. Maddesine göre idari davalarda genel dava açma süresi  altmış gün iken AYİM’de görülen sicil iptal davalarında  siciller personele tebliğ edilmediği için işlemin tesis edildiği tarihten itibaren altmış günlük süreye ilişkin kural uygulanmamaktadır. AYİM kapandıktan sonra da idare mahkemelerinde görülen sicil iptal davalarında altmış gün kuralı uygulanmamaktadır.

Bunun sebebi ise sicillerin gizli tutulmasından dolayı personelin sicilini öğrenmesinin mümkün olmamasıdır. Sicil bilgileri ve değerlendirmeleri gizli olduğundan, sicil davalarında dava açma süresine ilişkin kural uygulanmamakta, davacının herhangi bir şekilde sicilinin düşük olduğu kanaatine ulaşması halinde, bu tarihten itibaren açılan davalar dava zamanaşımına bakılmaksızın kabul edilmektedir. Davacılar ise, sicillerinin düşük olduğu kanaatine Subay Kıdem Sıra Kitabındaki sıralarının değişmesinden, kendilerine tebliğ edilen görev performansına ilişkin belgeden veya terfi edilmemeleri gibi durumlarda varmakta, davayı da bundan sonra açmaktadırlar. Dolayısıyla yıllar önce verilen sicil notları dahi dava konusu edilebilmektedir.

Bu açıklamalar ışığında dava konusuna dönüldüğünde, davalı idarenin süre aşımı konusunda iddiası, sicil işlemlerinde yazılı bildirim yapılması söz konusu olmadığından sürenin ilgilinin iptali istenen işleme muttali olduğu tarihten itibaren başlayacağı uygulamada kabul edilen bir düşünce olduğu, kıdem sıra kitabındaki değişiklikleri bilmenin sicilleri bilmek anlamına gelmediği, bu hususun AYİM 1 nci Dairesinin yerleşik kararlarından olduğu, bu nedenle davada süre aşımı olmadığı, davacının 1995 yılı 1 nci ve 2 nci sicil üstü ile 1996 yılı 1 nci ve 2 nci sicil üstü tarafından takdir edilen sicil notlarının davacının sicil safahatı ile uyumlu olmadığı, sicil üstleri tarafından takdir edilen sicil notları ile olumsuz kanaatleri destekleyecek mahiyette davacıya herhangi bir ceza, ikaz gibi adli bir işlem yapılmadığı, bu nedenle bu sicillerin Subay Sicil Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde düzenlenmediği, somut sebep ve gerekçeleri ortaya konulmaksızın verilmiş subjektif siciller olduğu kanaatine varılmıştır.” (AYİM.1.D. Tarih : 5.11.2001 22:00:00 Karar No1 : E.2001/1220 Karar No2 : K.2001/1184 )

Sicil iptal davalarında yetkili mahkeme 2577 sayılı İYUK md.  33/3 fıkrasında belirtilmiştir. Bu fıkrada “Kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal hakları ve mahalli idarelerin organları ile bu organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmalarıyla ilgili davalarda yetkili mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir.” hükmü yer almaktadır. İlgili hükme göre sicil iptal davalarında yetkili mahkeme personelin görev yaptığı yer idare mahkemesidir.

Sonuç olarak; sicil kıdem sırasında göze çarpacak şekilde gerileme olanların, yurtdışı görevlendirmelerinde yeterli yabancı dil puanlarına  sahip olduğu halde görevlendirilmeyenlerin, başvurduğu sınavlara kabul edilmeyenlerin vb. nedenlerle hak kaybına uğrayanların sicil iptal davası açmalarında yarar vardır.

Sicil İptal Davası Emsal Karar

Emsal Karar 1

“Sicil işlemlerinde ilgililere yazılı bildirim yapılmadığından dava açma süresi de ilgilinin iptalini istediği sicile muttali olduğu tarihten itibaren başlamakta olup, kıdem sırasındaki yerinin değiştiğini gören personelin sadece bu durum nedeniyle dava konusu sicil işleminin tamamına muttali olduğu söylenemeyeceğinden dava açma süresi başlamayacaktır.”

(AYİM 1.D., 07.10.2008; E.2008/256, K 2008/799) 

Emsal Karar 2

“Sicil notu, sicil tam notunun %60’ından aşağı düştüğü için Atama Yönetmeliğinin 24/e maddesi uyarınca, aynı garnizon içinde intibak ataması işlemine tabi tutulan davacı astsubay hakkında sıralı sicil üstlerince verilen sicillerin ve buna dayalı kademe ilerlemesi yaptırılmaması işleminin hukuka aykırı olması karşısında; sicile bağlı şekilde tesis edilen atama işlemi de hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır.”

(AYİM.1.D.26.9.2000; E.1999 / 1228, K.2000 / 866) 

Emsal Karar 3

“Davacının genel sicil eğilimine uygun olan, ani ve açık bir düşüş görülmeyen sicil  işlemlerinin tesisinde hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır. Ancak dava konusu sicil işlemlerinde işaretlenen olumsuz kanaatlerin, aynı sicil dönemlerindeki sicil notları ile çelişki yaratması ve davacının sicil safahatında başka olumsuz kanaat bulunmaması nedeniyle  davacının gerçek performansına uygun olmadığı değerlendirilmiştir.”

(AYİM 1.D., 07.10.2008; E.2007/1028, K 2008/794) 

Emsal Karar 4

“Davacı ile 3 ay birlikte çalışma şartını sağlamayan 1 nci sicil üstü ile subjektif olarak sicil notu takdir ettiği görülen 2 nci sicil üstü sicil işlemleri ile   buna dayalı olarak tesis edilen kademe ilerlemesi yaptırılmaması işlemi hukuka aykırılıkla sakatlanmış bulunmaktadır.”
(AYİM 1.D. 14.06.2005; E. 2005/485 K. 2005/692)

Emsal Karar 5

“Davacı hakkında takdir olunan kademe ilerlemesini engelleyecek seviyedeki sicil işlemini, verilmiş disiplin cezaları izah edecek mahiyette bulunmayıp, haklılığını gösterir başkaca bir bilgi ve belgenin de mevcut olmaması karşısısında, bu sicil işleminde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

(AYİM 1. Ö.28.09.2004; E.2003 / 1504, K.2004 / 945) 

Emsal Karar 6

“Sicil safahatı başarılı olan ve dava konusu sicil dönemi içerisinde ağır disiplin ihlali olarak nitelendirilmesi mümkün görülmeyen bir disiplin cezası bulunan davacının, sicil tam notunun %60’ın altına düşen sicil notu ile takdir edilmesi ve buna dayalı olarak kademe ilerlemesi yaptırılmaması işlemi hukuka aykırı görülmüştür.”

(AYİM 1.D. 13.1.2004; E.2002 / 1841, K.2004 / 72) 

Sicil İptal Davası Dilekçe Örneği

……….. NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA   

                                     Yürütmenin Durdurulması İstemlidir.

                                               Duruşma İstemlidir.                                                       

DAVACI: İsim – Soyisim (T.C. Kimlik No:) Adres

VEKİLİ :Av. Umur Yıldırım

DAVALI: Kurum İsmi – Adres

TEBLİĞ TARİHİ           :

DAVANIN KONUSU : ….. olarak görev yapmakta olan davacıya ait ….. yılı sicil notunun … olarak düzenlenmesine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istemidir.

OLAY VE HUKUKİ AÇIKLAMA

Davacı müvekkil ….. olarak görev yapmaktadır ve görevini başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Sicilleri ise iyi ve çok iyi şeklindedir.

(Bu kısımda somut olay ayrıntılı bir biçimde açıklanmalı ve tesis edilen işlemin hukuka aykırılığı  yasal düzenlemelere dayanılarak ifade edilmelidir. Bu sebeple sicil iptal davalarında uzman bir avukattan hukuki destek almak oldukça önemlidir.)

Davacı müvekkilin sicil notunun çok iyi dereceden aşağı düzenlenmesine dayanak somut bilgi ve belge bulunmamaktadır. Müvekkilin almış olduğu disiplin cezası ise ancak sicilde bir hane notunu düşürmesi gerekirken bu fiil nedeniyle diğer hanelerin de notunun düşürülmesi hukuka aykırıdır. Bununla birlikte müvekkil hakkında yapılan soruşturma tamamlanmış ve bir ceza tayin edilmemiştir.

Yukarıda izah edilen nedenlerle , ………… yılı sicil notunun … olarak düzenlenmesine ilişkin idari işlemin iptali için işbu davayı açma zarureti doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER  :

HUKUKİ SEBEPLER: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve sair ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM    :

Açıklanan nedenlerle;

 • Davacı müvekkilin …. yılı sicil notunun … olarak düzenlenmesine ilişkin işlemin iptaline,
 • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

                                              Davacı Vekili

                                           Av. Umur Yıldırım

EKLER:1- Dava konusu işlem

                2- Diğer deliller

                3-Emsal kararlar

                4- Vekaletname örneği

AYİM Sicil İptal Davası Kararları

ÖZETİ: Sicil safahatı dikkate alındığında sicilleri çok yüksek bir çizgide seyreden davacı subayın, dava konusu sicil yılında kendisine verilen disiplin cezaları gözetildiğinde dahi sicilinin kademe ilerlemesi yapamayacak düzeyde düşürülmesini haklı kılacak nedenlerin bulunmadığı kanaatına varılmakla; olumsuz şekilde düzenlenen sicil ile buna dayalı kademe ilerlemesi yaptırılmama işleminin hukuka aykırı düştüğü görülmektedir.
Karar Dairesi:AYİM.1.D.
Karar Tarihi:06.05.1997
Karar No: E.1997/187
Karar No: K.1997/351

ÖZETİ: Yeni Astsubay Sicil Yönetmeliğindeki düzenlemeye göre, sicil belgesindeki niteliklerden yanına (*) işareti olan kıstasların işaretlenmemesi nedeniyle belge ekleme zorunluluğunun olmaması, bunun doğal sonucu olarak da davacının kademe ilerlemesi yapamayacak şekilde düşük takdir edilen sicilinin gerekçesiz olarak düzenlenebilmesi gibi bir sonuca hukukilik atfedilemeyeceğinden; sözkonusu sicil hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır.
Karar Dairesi:AYİM.1.D.
Karar Tarihi:03.10.2000
Karar No: E.2000/776
Karar No: K.2000/886

ÖZETİ: Yeni sicil Yönetmenliğinde belirtilen belli niteliklerin işaretlenmesi halinde belge eklenmesi zorunluluğu dışında, diğer niteliklerinin düşük alt seçeneklerinin işaretlenmesi sonucu hiçbir belge eklenmeden sicil tam notunun %60’ının altına düşen sicil ve buna dayalı kademe ilerlemesi yaptırılmaması işlemleri hukuka aykırı görülmüştür.
Karar Dairesi:AYİM.1.D.
Karar Tarihi:15.05.2001
Karar No: E.2001/586
Karar No: K.2001/647

ÖZETİ: Davacı astsubayın safahatı ile bağdaşmayan ve herhangi bir belgeye de dayalı bulunmayan menfi sicil ile buna dayanılarak tesis edilen kademe ilerlemesinin yaptırılmaması işlemi hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır.
Karar Dairesi:AYİM.1.D.
Karar Tarihi:18.09.2001
Karar No: E.2001/850
Karar No: K.2001/921

ÖZETİ: Davacı salt o sicil yılında bir sicil üstünün verdiği sicilin iptalini etmekle beraber; sübjektif mahiyette verildiği saptanan diğer sicil üstlerince verilen sicillerin de, kamu düzeni açısından iptaline karar verilmelidir.
Karar Dairesi:AYİM.1.D.
Karar Tarihi:26.05.1998
Karar No: E. 1997/591
Karar No: K. 1998/560

ÖZETİ: Davacı tarafından iptali istenmemekle beraber, subjektif şekilde düzenlendiği ve iptali istenen 1. sicil üstünden etkilendiği anlaşılan 2. sicil üstünce düzenlenen sicilinde iptali gerekir.
Karar Dairesi:AYİM.1.D.
Karar Tarihi:27.06.2000
Karar No: E.2000/20
Karar No: K.2000/709

ÖZETİ: Sicilin yalnız görev performansına yönelik dört maddesinin iptali istenmiş ve bu sicil niteliklerinin objektif olmadığı saptanmış olmakla beraber; aynı sicilin diğer nitelikler hanelerinin de subjektif olduğunun saptanması karşısında, iptal kararı sicilin tümüne sirayet ettirilmiştir.
Karar Dairesi:AYİM.1.D.
Karar Tarihi:07.03.2000
Karar No: E.1999/809
Karar No: K.2000/310

ÖZETİ: Davacının iptalini istediği ve subjektif olarak verilen 1. sicil üstü sicilinin dışında, 2. Sicil üstünce de subjektif şekilde sicil tanzim edildiği anlaşıldığından; yerleşik uygulama doğrultusunda, iptali istenmeyen bu sicilin de iptali gerekir.
Karar Dairesi:AYİM.1.D.
Karar Tarihi:10.04.2001
Karar No: E.2001/425
Karar No: K.2001/493

ÖZETİ: Davacının iptali isteminde bulunmadığı, ancak aynı sicil yılında diğer sicil üstlerince düzenlenen sicilden etkilenerek subjektif şekilde tanzim edildiği kanaatine varılan sicil üstünce düzenlenen sicilin de iptali yoluna gidilmektedir
Karar Dairesi: AYİM.1.D.
Karar Tarihi:12.03.2002
Karar No: E.2001/937
Karar No: K.2002/377

ÖZETİ: Davacı tarafından iptali istenmemekle beraber, subjektif şekilde düzenlendiği ve iptali istenen sicili tanzim eden 1. sicil üstünden etkilendiği anlaşılan 2. sicil üstünce düzenlenen sicilin de iptali gerekir.
Karar Dairesi: AYİM 1.D.
Karar Tarihi:06.11.2002
Karar No: E.2002/1222
Karar No: K.2002/1492

ÖZETİ: Davacının iptalini talep ettiği ve subjektif olarak verilen 1. sicil üstü sicilinin dışında 3. sicil üstünce de aynı şekilde sicil tanzim edildiği anlaşıldığından kamu düzeni açısından ve yerleşik uygulama doğrultusunda iptali talep edilmeyen bu sicilinde iptali gerekmektedir.
Karar Dairesi: AYİM 1.D.
Karar Tarihi:23.09.2003
Karar No: E.2003/326
Karar No: K.2003/1155

Sicil iptal davası açmak ve hukuki danışmanlık almak için irtibata geçiniz.
Paylaş