Tensip Tutanağı (Zaptı) Hazırlanması ve Örneği

Tensip Tutanağı (Zaptı) Hazırlanması ve Örneği

tensip tutanagi

Tensip tutanağının diğer adı tensip zaptıdır. Tensip tutanağı; davanın açılmasından sonra mahkemenin davaya ilişkin yapılacak olan işleri belirttiği, dosyanın rotasını gösteren usulü işlemdir. Tensip tutanağı davanın açılmasından sonra ilk duruşmadan önce hazırlanır. Mahkeme duruşmadan önce duruşma günü belirler, dosyanın taraflarına (davacı, davalı, sanık, tanık, bilirkişi vb ) davetiye gönderir, ilgili kurumlardan müzekkere ile bilgiler talep eder. Bu tür hazırlık işlemlerinin düzenlendiği tutanağa; tensip zaptı adı verilir. Tensip zaptının başında;

 • Davanın görüleceği mahkemenin adı,
 • Dosya numarası ile hakimin (başkan ve üyelerin) ve zabit katibi adı,
 • Sanık ve varsa müdafii ile kanuni temsilcisi,
 • Mağdur ve varsa vekili ile kanuni temsilcisinin adı (sanık ve mağdurda nüfus bilgileri ile birlikte),
 • Ceza dosyası ise Cumhuriyet Savcılığının tarih ve numaralı iddianamesi ile davanın açıldığı ve mahkemece hangi tarihte hangi esas numarası ile iddianame kabul yapıldığı,
 • Suç,
 • Suç tarihi,
 • Tutukluluk-tahliye durumları varsa tutuklanma ve tahliye tarihleri yazılır.

Mahkememize tevzi edilmekle incelendi yazılıp gereği düşünüldü denilerek yapılacaklar sıra numarası ile yazılmaya başlanır. Ceza davalarındaki tensip zaptı maddelerine örnek verilecek olursa;

 • Sanık tutuklu ise tutukluluk durumunun değerlendirmesi yapı tutukluluk halinin devamına/ tahliyesine/tahliyesine veya adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilir,
 • Sanığın tutukluluk halinin devamında karar verilirse tensip zaptının tebliğden itibaren 7 gün içinde itirazı kabil olduğu belirtilir.
 • Sanığın üzerine atılı suçun niteliği, dosyada mevcut bilgi ve belgeler otopsi tutanağı, olay yeri inceleme tutanağı, suçta kullanıldığı iddia edilen tabancaya ait kriminal raporun bilgisi verilir.

Tarafınıza tensip tutanağı geldiğinde dikkatle okumalısınız. Çünkü mahkeme tarafından gönderilen tensip zaptında yer alan bu hususlar eksiksiz yerine getirilmelidir. Davanın devamında bir hak kaybına uğramamak adına Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz.

tensip zapti nedir
tensip zapti nedir

Tensip Tutanağı Nedir?

Tensip tutanağı; ilk duruşmadan önce yapılacak iş ve işlemleri belirleyerek davayla ilgili bir yol haritası çıkarmak üzere hazırlanan aynı zamanda ilk aşamada değerlendirilmesi gereken taleplerin karşılandığı tutanaktır.

Tensibin amacı; hukuka uygun hükme ulaşmak için yargılamanın olanaklarını araştırarak, yerinde ve uygun adımlarla hükme erişmeyi kolaylaştırmaktır. Tensip, hukuk bilimin belirlediği usul ve esaslara göre bir davanın adil olan sonuçla sağlıklı şekilde sonuçlandırılması için izlenen bir rotadır.

Tensip Tutanağının Hazırlanması

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda tensip tutanağı düzenlenmesine ilişkin bir hüküm yer almamaktadır. Kanunda düzenlenmemiş olmakla birlikte tensip tutanağı hukuk davalarında çok önemli bir işleve sahiptir.

Hukuk davalarından olan boşanma davası, tazminat davası, miras, alacak, tapu iptal davası, icra davası vb. düzenlenen tensip tutanağı davanın gidişatını önemli ölçüde belirler. Mahkeme tensip tutanağı ile;

 • Davanın taraflarının kendilerine tebliğ edilen dilekçelere cevap süresi içinde cevap verebileceklerini,
 • İlk duruşmaya kadar toplanması gereken delillerin toplanmasına,
 • Tarafların her türlü delillerini göstermesinin istenmesine,
 • Tarafların ya da 3. kişilerin yapması gereken başkaca bir yükümlülük varsa bu durumun kendilerine bildirilmesine karar verir.

Delillerin gösterilmesi için tensip tutanağında verilen süre bağlayıcı değildir. Yargılamanın tensip zaptı düzenlenmesinden sonraki aşamalarından biri olan ön inceleme aşamasında ve sonrasında delillerin bildirilmesi mümkündür.

Davanın açılmasından sonra dilekçeler aşamasının başında her dosya için tensip zaptı düzenlenmelidir. Basit yargılama usulünün uygulandığı mahkemelerde tensip zaptının düzenlenmesiyle birlikte duruşma günü de verilmektedir.

tensip tutanagi suresi ne kadar
tensip tutanagi suresi

Tensip Tutanağında Yer Alacak Hususlar

Tensip tutanağında yer alacak hususlar hâkimin takdirinde olmak kaydıyla;

 • Mahkemenin adı,
 • Mahkeme çeşitli sıfatlarla görev yapıyorsa hangi sıfatla görev yaptığı,
 • Hakim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin ad ve soyadları ile sicil numaraları,
 • Tarafların kimlikleri ile TC kimlik numaraları,
 • Varsa kanuni temsilcileri ve vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri,
 • Dava dilekçesinin 6100 sayılı HMK’nın 119. maddesinde düzenlenen unsurları taşıyıp taşımadığı ve eksiklik olması halinde hangi işlemlerin yapıldığı,
 • Davanın türü,
 • Davanın tabi olduğu yargılama usulü,
 • Karşılıklı dilekçelerin ve eklerinin tebliği ile gerekli işlemlerin yapılması,
 • HMK’nın ilgili maddeleri gereğince tarafların delil olarak gösterecekleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek vermeleri ile başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeleri
 • Delil avansının yatırılması ile yatırılmaması halinde ne gibi sonuçların ortaya çıkacağı,
 • Dilekçelerin tamamlanmasının ardından ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağına karar verileceği,
 • Ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde, ön incelemenin sonunda ya da daha sonra tahkikat duruşması için gün verileceği,

Gerekli görülen diğer hususlar yer alır.

Tensip Tutanağının İşlev ve Önemi

Tensip tutanağı ile dava bir biçim ve yola girmekte, davacının ilk aşamada değerlendirilmesi gereken talepleri karara bağlanmakta, taraflara usul kuralları hatırlatılmakta, davanın mahiyetinin gerektirdiği işlemler yapılmakta ve daha da önemlisi nelerin incelenip değerlendirildiği ve nasıl bir yol çizildiği konusunda tüm dosyadaki belgelerin incelenmesi yerine tensip zaptına bakılarak bilgi sahibi olunabilmesi sağlanmaktadır. Öte yandan dosyayı toparlayan bir işleve sahip olan tensip zaptı sayesinde ayrı tutanaklar açılıp ayrı kararlar alınmak zorunda kalınmamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes e-devlet (https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/) üzerinden kendisinin taraf olduğu her türlü dava ve icra dosyasının bilgilerini görebilmektedir. E-devlet üzerinde vatandaşın taraf olduğu bir davanın aşamasında tensip hazırlandı ibaresi yer alıyorsa; “Mahkeme yukarıda anlattığımız şekilde tensip tutanağını hazırlamıştır.” Bu aşamadan sonra tensiple karar verilen hususlar taraflara tebliğ edilecektir. İçinde tensip zaptının bulunduğu tebligat yerleşim yeri adresine gelecektir.

Tensip Tutanağının Hazırlanma Süresi

Hukuk davalarında tensip tutanağının hazırlanması çok uzun sürmemekle birlikte bir hafta içerisinde hazırlandığı ifade edilebilir. Zira tensip tutanağında yer alması gereken hususlar bellidir ve bu doğrultuda kısa bir süre içerisinde hazırlanmaktadır.

Tensip zaptı, özünde mahkemenin duruşmaya yaptığı hazırlıkları belirtir. Hukuk davalarında 1-2 günde tensip zaptı hazırlanır. Ceza davalarında15 günlük iddianamenin kabulü süreci de bulunduğundan, tensip zaptının hazırlanması iddianamenin mahkemeye verilmesinden sonra 15-20 günü bulabilmektedir.

Tensip Zaptının Taraflara Tebliği

Tensip tutanağı düzenlendikten sonra davacıya tebliğ edilir ve dava dilekçesinin zorunlu unsurlarında eksiklik varsa eksikliği tamamlaması için gerekli ihtarı da içerir biçimde tebliğ yapılır. Davalıya ise aynı zarf içerisinde dava dilekçesi ve tensip tutanağı yer alacak şekilde tebliğ yapılmalıdır.

Hukuk yargılamasında davacıya gönderilen tensip tutanağında, dilekçesinin eksiksiz olup olmadığı belirtilir. Davacının dilekçesinde eksiklikler bulunması halinde bunlar açıkça belirtilerek HMK m. 119’a göre iki hafta içinde tamamlanması istenir. Davacının dilekçesinde bir eksiklik bulunmaması durumunda ise; dava dilekçesinin davalıya tebliği ile sonraki dilekçelerin karşılıklı olarak verileceğine ilişkin açıklama yapılır.

Ceza Davalarında Tensip Zaptı

İddianamenin kabul edilmesinin ardından ceza davasıyla ilgili bir yol haritası çıkarabilmek maksadıyla tensip zaptı düzenlenmektedir. Ceza davalarında hukuk davalarından farklı olarak tensip tutanağının düzenlenmesi çok daha uzun sürebilmektedir. Bu süre iddianamenin mahkemeye sunulmasından itibaren yaklaşık 2-3 haftayı bulabilmektedir. Ayrıca davanın reddi, yetkisizlik ve görevsizlik gibi usule ilişkin kararların tensip zaptı ile verilmesi mümkündür. Dosyada tutuklu olması durumunda tutukluluğun değerlendirilmesi de tensip ile yapılarak, tutukluluğun devamına veya sonlandırılmasına tensiben karar verilir. Tensiple tahliye edilmesi durumunda da tensip kararı ile tahliye işlemleri yapılır.

UYAP vatandaş portalından (https://vatandas.uyap.gov.tr/main/vatandas/giris.jsp) sorgulandığında ya da UYAP sms sorgulamalarında dosya durumunun “Tensip Zaptı Hazırlandı”  şeklinde görünmesi, dosyanın ilgili mahkemeye gönderildiğini ve tensip zaptının hazırlandığını ifade eder.

Asliye Ceza Mahkemesi Tensip Zaptı Örneği

T.C.

Kırşehir

3. Asliye Ceza Mahkemesi Basit Yargılama Usulü Gereğince

Tensip Zaptı

Dosya No : 2023/… Esas

Hakim    :

Katip       :

Davacı     : K.H.

Müşteki Sanık :1- Ad Soyad, T.C. No., Adres

Müşteki Sanık : 2- Ad Soyad, T.C. No., Adres

Müdafii : Av. Umur Yıldırım, Ankara

Suç         : Basit Yaralama

Suç Tarihi ve Yeri : …/…/2023 Kırşehir/Merkez

Kırşehir Soruşturma Bürosu’nun …/…/2023 tarih ve 2023/… sayılı iddianamesi ile açılan dava mahkememize tevzi edilmekle incelendi.

Gereği Düşünüldü      :

 • Sanığa atılı suçun alt ve üst haddi değerlendirilerek dosya kapsamında; 24/10/2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanmak suretiyle 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 251. Maddesi uyarınca Basit Yargılama Usulünün uygulanmasına,
 • Müşteki sanıklara ve müşteki sanık … müdafiine iddianame ve hedef süre formu eklenmek suretiyle ” Dosya kapsamında 5271 sayılı CMK’ nın 251. Maddesi gereğince Basit Yargılama Usulünün uygulanmasına karar verilmiş olmakla; 5271 sayılı CMK’ nın 251/2 maddesi uyarınca 15 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak savunmanızı-beyanlarınızı sunmanız gerekmektedir. CMK’ nun 251/3 maddesi gereğince süre dolduktan sonra duruşma yapılmaksızın karar verileceği hususu ihtar olunur.” ihtarını içeren tebligat çıkartılmasına,
 • Mahkememizce gerekli görülmesi halinde CMK’nun 251/6. Maddesi gereği duruşma açılarak genel hükümler uyarınca yargılama yapılmasına ve duruşma günü belirlenerek tarafların celbine,

Bu nedenle dosyanın duruşma yapılmaksızın incelenmek üzere …/…/2023 tarih ve saat …:…’e bırakılmasına karar verildi.

Katip                        Hakim

 

 

 

 

Ceza Davası Tensip Zaptı Örneği

                       T.C.

                  ANKARA

14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

                               Tensip Tutanağı                                   

DOSYA NO  : Esas

HAKİM         : …

KATİP           : …

DAVACI        : K.H.

MÜŞTEKİ     : T.S

VEKİLİ         :Av. Umur Yıldırım Koç Kule B Blok No:7 Söğütözü/Ankara

SANIK           : M.T

SUÇ                : Yazılı ve Görsel Medya İle Hakaret

SUÇ TARİHİ: 03.06.2020

Ankara Uzlaştırma Bürosu’nun 01/04/2021 tarih ve 2021/4212 sayılı iddianamesi ile açılan dava mahkememize tevzi edilmekle incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

 • Müşteki adına duruşma gününü bildirir uyarılı çağrı kağıdı çıkarılmasına ve iddianamenin tebliği ile sms gönderilmesine,
 • Müşteki vekili adına duruşma gününü bildirir çağrı kağıdı çıkarılmasına. iddianamenin eklenmesine,
 • Sanık adına duruşma gününü bildirir uyarılı çağrı kağıdı çıkarılmasına ve iddianamenin tebliği ile sms gönderilmesine,
 • Sanığın adli sicil kaydının uyap ekran üzerinden alınarak dosya arasına eklenmesine,
 • Tanıklar Fatma Kahya, Murat Yıldız ve Mehmet Soylu adına duruşma gününü bildirir uyarılı çağrı kadı çıkarılmasına,
 • Duruşmanın bu nedenle 14/10/2019 günü saat: 10:10’a bırakılmasına karar verildi. 21/06/2019

Katip Sicil No            Hakim Sicil No

Hukuk Tensip Zaptı

T.C.

Nurdağı

Asliye Hukuk Mahkemesi             Tensip Tutanağı

Esas No  : 2023/… Esas

Hakim     :

Katip        :

Davacı     : (Ad Soyad) -T.C.No –

Vekili       : Av. Umur Yıldırım

Davalı      : Ad Soyad – T.C.No –

Dava         : Tazminat (Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli)

Dava Tarihi : …/…/2023

Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.

Gereği Düşünüldü      :

 1. Davacı tarafından davalılara karşı Tazminat (Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli) davası açılmakla yargılamanın HMK’nun 118 vd. maddelerine göre yazılı yargılama usulüne göre yürütülmesine,

A) Dava dilekçisinin HMK’nun 119 ve 121 maddelerinde düzenlenen unsurları taşıyıp taşımadığının tespiti ile eksiklik olması halinde eksikliğini giderilmesi için davacı tarafa 1 haftalık kesin seri verilmesine,

B) Dava dilekçisinin usulüne uygun olması halinde davalıya HMK’nın 122. Maddesi gereğince tebliğine,

A) Davalının dava dilekçesinin kendisine tebliğ tarihinden itibarine iki haftalık kesin süre içerisinde HMK’nın 126, 127 ve 129. Maddeleri gereğince cevap dilekçesi sunabileceği, ancak durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içerisinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye dilekçe ile başvurması halinde talep ve durum değerlendirilerek talep haklı görüldüğünde cevap süresinin bitiminden başlamak, bir defaya mahsus olmak üzere ve bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği,

B) Cevap dilekçesini davacı sayı kadar örnek eklenmesi gerektiği,

C) HMK’nın 131/1 maddesi gereğince cevap dilekçesi verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazların ileri sürelemeyeceği,

D) HMK’nın 128. Maddesi gereğince süresi içerisinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalının davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, Hususlarının, iş bu tensip zaptının tebliği ile davalıya İHTAREN BİLDİRİLMESİNE,

 1. Cevap dilekçisi verildiğinde eksiklik olması halinde HMK. 130. Maddesi gereğince davalı tarafı eksikliği gidermesi için 1 haftalık kesin süre verilmesine, bu süre içerisinde eksikliğin giderilmemesi halinde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılacağının davalı tarafa ihtarına,
 2. Cevap dilekçesinde delil bildirildiğinde, başka yerlerden temin edilecek deliller için ilgili yerlere müzekkere yazılmasına, masrafın davalı tarafından yatırılan delil avansından karşılanmasına,
 3. a) davalı tarafından cevap dilekçesi verilmesi halinde cevap dilekçesinin davacıya tebliğine, HMK 136. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevaba cevap verebileceğinin ihtarına,
 4. b) davacı tarafından cevaba cevap dilekçesi verilmesi halinde cevaba cevap dilekçesinin davalıya tebliğine HMK 136 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde ikinci cevap dilekçesinin verebileceğinin ihtarına,
 5. HMK 136/2 maddesi uyarınca davacının cevaba cevap, davalının ise ikinci cevap dilekçesi hakkında dava ve cevap dilekçelerine ilişkin hükümlerin niteliğine aykırı düşmediği sürece kıyasın uygulanacağının taraflara ihtarına,
 6. Tarafların HMK.’nun 121. Ve 129. Maddesinin ikinci fıkrası gereğince delil gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek vermeleri, başka yerden gelmesini istedikleri belgeler için gerekli bilgileri bildirmelerine, tarafların dilekçelerinde belirtmiş oldukları delillerden başkaca kurum ve kuruluşlardan celbi gerekenler için müzekkere yazılmasına, davacının delilleri için gider avansının kullanılacağı, davalının tespit edilmesini istediği delillerin avansının yatırılmasına, bu hususların yerine getirilmemesi halinde HMK’nun 140 maddesi gereğince eksiklerin ön inceleme aşamasında tamamlanmasına,
 7. İddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümlere saklı kalmak kaydı ile 6100 sayılı HMK’nın 141/1 maddesi gereğin tarafların cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia ve savunmalarını genişletebileceklerinin yahut değiştirebileceklerinin, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra iddia ve savunmalarını genişletemeyecekleri ve değiştiremeyeceklerinin taraflara ihtarına, (tensip zaptının tebliği ile ihtar yapılmış sayılmasına)
 8. Öncelikle dava şartlarının mevcut olup olmadığı, akabinde ilk itirazlarda dosya üzerinde incelemesinin yapılarak, gerektiğinde bu yönlerden duruşma yapılmadan evrak üzerinde karar verilmesine veya gerek görüldüğünde ön inceleme duruşmasında, dava şartları ve ilk itirazlar hakkında taraflar dinlendikten sonra karar verilmesine,
 9. HMK’nın 139/1 maddesi gereğince dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağına karar verilmesine, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi halinde, bur duruşma günü tespit edilerek taraflara ön inceleme duruşma gün ve saatinin meşruhatlı davetiye ile bildirilmesine, çıkarılacak davetiye üzerine, HMK 139 ve 150/1 maddesi uyarınca; “Belirlenen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde, tarafların hiçbirinin duruşmaya katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda, davanın HMK 150/1 maddesi uyarınca işlemden kaldırılacağı, karşı taraf davayı takip ettiği takdirde duruşmaya yokluğunda devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceğin ihtaren bildirilir.” Hususunun şerh düşürülmesine,
 10. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın ön inceleme aşamasında çözümlenmesi halinde ve herhangi bir eksikliğin kalmadığının tespit edilmesi halinde tahkikat duruşmasına geçilmesine, aksi halde ön inceleme duruşmasının sonunda tahkikat duruşması için gün verilmesine, hazır olmayan tarafa çıkartılarak tahkikat gününün bildirir meşruhatlı davetiyeye ” Belirlenen gün ve saatte geçerli özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları halinde, duruşmaya yoklukların devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona eriği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceğin, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca tebligat gönderilemeyeceği ve HMK m150 hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında karar verileceği ihtaren bildirilir. ” hususunun şerh düşürülmesine,
 11. Usulüne uygun olarak düzenlenmiş vekaletname uyarınca Ankara Barosu avukatlarından Av. Umur Yıldırım’ın davacı vekili olarak, dava ve duruşmalara kabulüne,
 12. Nurdağı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine müzekkere yazılarak …. plakalı aracın … tarihli trafik kaza tutanağının onaylı suretinin istenilmesine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi. …/…/2023

Katip                                                   Hakim

e-imzalıdır                                       e-imzalıdır

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık