tenfiz davasi

Tanıma davası tenfiz davası kural olarak Asliye Hukuk Mahkemeleri’nden dava yolu ile talep edilir. Kısacası bu tür davalarda mahkemeye tanınan bir takdir yetkisi bulunmamaktadır. Asliye Hukuk Mahkemeleri tanıyacakları kararın içeriği hakkında karar veremezler. Bu incelemeler yalnızca şekli, usuli incelemeler; yani tanıma veya tenfiz kararı verilmesi için kanunda açıkça belirtilmiş olan şartların sağlanıp sağlanmadığı konusunda gerçekleştirilebilmektedir. Bu yönüyle, eğer bu şekilde bir eksiklik barındırmıyorsa Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi tanıma veya tenfiz kararını vermek zorundadır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir?

Mahkemelerin verdiği kararlar ülke sınırları içerisinde hüküm doğurmaktadır. Bu sebeple; yabancı bir ülkede verilmiş kararların diğer ülkede uygulanabilmesi  belli başlı şartlara bağlanmıştır. Tanıma ve tenfiz davaları 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un ” Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tenfizi ve Tanınması” bölümünde düzenlenmiştir. Tanıma davası ve tenfiz davası yurtdışında verilen kararların Türkiye’de uygulanmasını sağlayan dava çeşidine denir.

Yabancı bir ülkede verilen bir kararın da bu şekilde Türkiye sınırları içerisinde kesin hüküm veya kesin delil olarak kabul edilmesi  tanıma davasıyla sağlanmaktadır.  Esasen tanıma davaları hükmün icrası gerekmeyen durumlarda yabancı devlette alınmış kararın Türkiye’de de hüküm doğurması amacıyla görülür, yani Türkiye’deki yerel mahkeme de artık bu kararı tanır. En bilindik örneği boşanma davalarına ilişkin kararlardır.

Tenfiz davaları ise MÖHUK’ta belirtilen tanıma şartlarını taşıyan hükmün ülkemizde icra edilebilmesi için gerekli koşulların var olup olmadığını incelemektedir. Her tenfiz davası öncesinde tanıma talebi içermektedir. Tenfiz ile birlikte artık Türkiye’de tanıma ile ortaya çıkan hüküm uygulanır.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Hangi Alanlarda Görülür?

Bu davalar en çok aile hukukunda boşanma davalarının Türkiye’de hüküm doğurması amacıyla açılmakla birlikte, yurtdışında görülmüş alacak davalarının da ülkemizde sonuç doğurması için açılabilir. Bu gibi durumlarda tenfiz dilekçesine MÖHUK m.53‘te istenen belgeler eklenmelidir. Bu belgeler ;

a) Yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.

b) İlamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi. olarak belirtilmiştir.

Buradan da anlaşılacağı gibi tanıma tenfiz davalarında elinizde yurtdışında alınan mahkeme kararının usulen onaylanmış, kesinleşmiş bir aslı olduğu sürece alacağın tahsili, boşanmanın tanınması, ihtiyati haciz gibi birçok kurumda bu davalar görülebilir.

Tenfiz Davaları Ne Kadar Sürmektedir?

Tenfiz davalarında süreyi etkileyen en önemli unsur taraflara yapılan tebligatların süresidir. Tarafların Türkiye’de yaşaması en kısa süreci kapsarken, davalı tarafın yurtdışında yaşaması ve yabancı devlet vatandaşı olması durumunda süreç uzamaktadır. Bu sebeple her olasılık ayrıca değerlendirilmekle birlikte; bu süreç en az 1 haftada, en fazla 12 ayda tamamlanmaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Ne Kadar Süre İçerisinde Açılmalıdır?

Yurtdışında alınmış mahkeme kararlarının Türk Mahkemelerince tanınması herhangi bir süreye bağlanmamakla birlikte; davalı yanın adres kayıpları tebligat sürelerini uzatabilir ve neticede uzun bir dava süreciyle karşılaşılabilir.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık Olarak Biz Ne Yapıyoruz?

Öncelikle belirtilmesi gereken husus yurtdışında yaşayan müvekkilimizin tanıma tenfiz davası için Türkiye’ye gelmesine gerek yoktur, yurtdışından vekalet çıkarmaları yeterlidir. Bu durum davalı taraf için de geçerlidir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak müvekkillerimizin yurtdışından aldıkları kararların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde uygulanmasını sağlamak, en hızlı ve doğru vekalet çıkaran vatandaşlarımızın sahip oldukları hak ve yükümlülükleri Türkiye’de de kullanabilmelerini sağlıyoruz.