Hakaret suçu TCK m.125’te tanımlanmış olup; maddenin 1.fıkrasının 1.cümlesi huzurda hakaret suçunu, 2.cümlesi gıyapta hakaret suçunu düzenlemiş, maddesin 2.fıkrası ileti yoluyla hakareti, 3. ve 4. fıkraları suçun nitelikli halini düzenlerken son fıkrada ise hakaret suçunun kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı işlenmesi özel halini düzenlemiştir. Türk Ceza Kanunu’nun “Şerefe Karşı Suçlar” başlığı altında…