TCK madde 135’de düzenlenen kişisel verilerin kaydedilmesi suçu ve cezası, kimliği belli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait her türlü bilginin hukuka aykırı bir şekilde kaydedilmesi ile meydana gelir. Teknolojideki hızlı gelişmeler bir yandan bilginin hızlı bir şekilde işlenmesini, depolanmasını, dağıtılmasını kolaylaştırırken diğer yandan bu bilgi ve verilerin korunmasını zorlaştırmaktadır. Teknoloji bu kadar ilerlemeden önceki…