Sporda Siddet ve Duzensizligin Onlenmesine Dair Duzenlemeler

Spor disiplininin geniş kitlelere hitap eden bir oyun olmasının yanında taraftarlık kurumunun aşırı kazanma arzusunu içermesi, toplulukların özellikle takım sporlarında yaralama ve hatta ölüme kadar varabilen vahim olaylarını beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla spor alanları gerek ülkemizde gerek dünyada çoğu zaman suç mahalline dönüşmüştür. Bütün bu sebeplerden dolayı sporda şiddetin önlenmesi adına bir takım yasal düzenlemeler getirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Düzenlemeler

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında, spor yarışmaları öncesi, esnasında ya da sonrasında spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde bulundukları yerlerde veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesi düzenlenmektedir.

Söz konusu Kanunda spor alanının tanımı  “Spor müsabakalarının veya antrenmanların gerçekleştirildiği alanlar ile seyircilere ait seyir alanları, özel seyir alanları, sporculara ait soyunma odası ve bu Kanunun uygulanması kapsamında spor yapmaya elverişli alanları, müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde toplandıkları yerleri, müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahları, takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçları ya da takımların kamp yaptığı yerleri” şeklinde yapılmıştır.

İlgili Kanuna göre, her ilde ve spor kulübü bulunan ilçelerde Spor Güvenlik Kurulu kurulur ve bu kurullar müsabaka alanının çevresinde bulunan ve insan hayatı açısından tehlike oluşturabilecek yerlerde gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Spor Müsabakalarında görevli olan gözlemci ve temsilciler ile hakemler görevleri ile bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu  suçu olmasının yanı sıra ceza hukuku anlamında da suç olarak sayılmıştır ve bu suçlardan dolayı yargılama yapmaya Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunun ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği Sulh veya Asliye Ceza Mahkemeleri yetkili olacaktır ve yine bu kanun hükümlerine göre idari para cezaları da dahil olmak üzere idari yaptırımlara karar vermeye Cumhuriyet Savcısı yetkilidir. Şike ve teşvik pirimi suçları bakımından Ceza Muhakemesi Kanununun iletişim tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin 135. Maddesinin hükümleri uygulanır.

6222 Sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Yasak Fiiller Ve Ceza Hükümleri

Söz konusu kanunun üçüncü bölümünde yasak fiiller ve ceza hükümleri düzenlenmiştir. Kanunun 11. Maddesi şike ve teşvik primini düzenlemiştir. “Belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin etme” şeklinde şike ve teşvik suçu tanımlanmıştır. İlgili maddenin devamında suçun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası şeklinde düzenlenmiştir. Kendisine menfaat temin edilen kişi de bu suçtan dolayı müşterek fail olarak cezalandırılacağı da belirtilmiştir. Kazanç veya sair menfaat temini hususunda anlaşmaya varılmış olması halinde dahi, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. Maddenin devamında cezanın arttırılacağı veya indirileceği haller de düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre;

 Suçun;

a) Kamu görevinin sağladığı güven veya nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle,

b) (Değişik:10/12/2011-6259/1 md.) Federasyon veya spor kulüpleri ile spor alanında faaliyet

gösteren tüzel kişilerin, genel kurul ve yönetim kurulu başkan veya üyeleri, teknik veya idari yöneticiler ile kulüplerin ve sporcuların menajerleri veya temsilciliğini yapan kişiler tarafından,

c) Suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde,

ç) Bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla,

işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Suçun bir müsabakada bir takımın başarılı olmasını sağlamak amacıyla teşvik primi verilmesi

veya vaat edilmesi suretiyle işlenmesi halinde bu madde hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında

indirilir.

Söz konusu maddeye göre suçun tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde idari para cezasına hükmedileceği ve milli takımlara veya milli sporculara başarılı olmalarını sağlamak amacıyla spor kulüpleri tarafından kendi oyuncularına prim verilmesinin suç oluşturmayacağı da düzenlenmiştir. Bu maddedeki suçlara istinaden, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez; verilen hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilemez ve ertelenemez.

Kanunun 12.maddesi “Spor alanlarına sokulması yasak maddeler  ile ilgili düzenleme getirmiştir. İlgili maddeye göre, müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara;

a) Ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esasen bulundurulması yasak olan diğer silahların,

b) Esasen bulundurulması yasak olmamakla beraber kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile

  patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin,

c) Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin,

sokulması yasaktır. Müsabaka, seyir ve antrenman alanlarında alkollü içecek sokulması, kullanılması ve satılmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili federasyonlar tarafından belirlenecektir. Kanunun 13. Maddesi ise spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulmasına ilişkin yaptırımları düzenlemiştir ve hapis cezası öngörülmüştür. Ancak; maddenin 4. Fıkrasında müsabaka, seyir veya antrenman alanlarına sokulması yasak olmayan maddeleri kullanarak müsabaka veya antrenman düzeninin bozulmasına sebebiyet veren kişi, fiili daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, yüz gün adli para cezasıyla cezalandırılacağı da düzenlenmiştir.

Kanunun 14. Maddesi Hakaret İçeren Tezahürat eylemini suç olarak düzenlemiştir. Hakaret içeren tezahüratın herkese açık ve umumi yerlerde yapılması ile suçun oluşacağı düzenlenmiştir, söz veya davranışın herkes ya a birçok kişi tarafından duyulup duyulmamasının bir önemi yoktur. Kanunun 15.Maddesi “Spor Alanlarına Usulsüz Seyirci Girişi”, 16. Maddesi ise “Yasak Alanlara Girme” , 17. Maddesi ise “Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi” suçunu düzenlemiştir. 17. Maddenin 1. Fıkrasında düzenlendiği üzere yapılan taşkınlık, Türk Ceza Kanunu’na göre kasten yaralama veyahut mala zarar verme suçunun unsurlarını oluşturduğu takdirde, bu alanlarda bulunan eşyalar kamu malı sayılacağından şikâyet aranmaksızın TCK kapsamında bu suçlara ilişkin hükümler uygulanacaktır. 18. Madde ise seyirden yasaklanma kurumunu düzenlemiş ve tanımı “kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacı ile spor alanlarına girişinin yasaklanması” şeklinde yapılmıştır. İlgili maddeye göre bu kanunda tanımlanan suçlara ilişkin verilecek cezaların yanında mahkemece ayrıca spor müsabakalarını seyirden yasaklanma kararı da verilebileceğini düzenlemiştir.

Kanunun dördüncü bölümünde “Çeşitli Hükümler” başlığı altında çeşitli düzenlemeler getirilmiştir. Söz konusu kanun kapsamında ceza verilmesi ilgili federasyonun yaptırım uygulama yetkisini ortadan kaldırmayacaktır ve ayrıca spor müsabakalarında görev yapan hakem, gözlemci ve temsilciler bu görevleri nedeni ile kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacaktır. Kanunun 23. Maddesi Yargılama usul ve hükümlerini düzenlemiştir.

Yargılama ve usul hükümleri

MADDE 23 – (1) Bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı yargılama yapmaya Hakimler ve Savcılar Kurulunun ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği asliye ceza mahkemeleri yetkilidir.

(2) Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesi hükümleri, 11 inci maddede tanımlanan suç bakımından da uygulanır.

(3) Bu Kanun hükümlerine göre idari para cezasına ve diğer idari yaptırımlara karar vermeye, Cumhuriyet savcısı yetkilidir.

Söz konusu kanuna ek olarak ise Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına Dair Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik düzenlenmiş ve 22 Aralık 2012 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen yönetmelik, 6222 sayılı kanunda bahsi geçen kurum ve kuruluşların genel itibari ile görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektedir.