POMEM sağlık sebebiyle ilişiği kesilen öğrencinin okula dönmesi hakkında Bölge İdare Mahkemesi kararıdır.

   T.C.  Ankara

Bölge İdare Mahkemesi

4. İdare Dava Dairesi
Esas No                      : 2017/491
Karar No                     : 2017/1384
Karar tarihi                 :12.04.2017

İSTEMİN ÖZETİ: POMEM sınavını kazanarak Konya Ereğli Polis Meslek Yüksekokulu’na 14. döneme geçici kaydı yapılan davacı tarafından, sağlık kurulu raporu uyarınca Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden ilişiğinin kesilmesine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27/4/2015 tarih ve 2015042716390446 723 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; uyuşmazlığın çözümü için Mahkemelerince hakem hastane olarak tayin edilen Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporuna göre, davacının yapılan tetkiklerinde ve fizik muayenesinde Ankilozan Spandilite ait bulgu saptanmadığı, romatolojikaçıdan Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi olacağı belirtildiğinden, hakem hastane tarafından belirtilen rapor aynen benimsenerek, davacının Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Ek-3-I-A ve VIII-A maddesi uyarınca polis meslek yüksekokulu öğrencisi olamayacağı gerekçesiyle Konya Ereğli Polis Meslek Yüksekokulu’nda ilişiğinin kesilmesi yolunda tesis edilen işlemde hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yönünde Ankara 11. İdare Mahkemesi’nce verilen 12/12/2016 gün ve E:2015/1768, K:2016/4396 sayılı kararın; davalı idarece savunma dilekçesinde de belirtilen gerekçelerle birlikte mevzuata ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ:Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı savunularak talebin reddine karar verilmesi istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:

İstinaf başvurusuna konu edilen karar, usul ve esas yönünden hukuka uygun olup bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, 2577 sayılı Yasanın 45/3. maddesi uyarınca İstinaf Başvurusunun Reddine, yargılama giderlerinin başvuruda bulunan üzerinde bırakılmasına ve posta gideri avansından artan miktarın iadesine, anılan Yasanın 46. maddesinin (c) bendi gereğince 30 Gün İçerisinde Danıştaya Temyiz Yolu Açık Olmak Üzere, 12/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656