İdare Hukuku

Pomem Bitirme Mülakatı

Türk kamu yönetiminde memurluk bir meslek olarak kabul edilmiştir. Polislik mesleği de Pomem, Pmyo, Paem gibi Emniyet Genel Müdürlüğü kapsamındaki eğitim kurumları da bu mesleğe geçerken öğrencileri Pomem bitirme mülakatına tabi tutmaktadır. Devlet Memurları Kanunu personel rejiminin temel ilkelerini çağdaş personel hukuku esaslarına uygun olarak sınıflandırma, kariyer ve liyakat şeklinde belirlemiştir.

Pomem Bitirme Mülakatı Nedir?

Pomem bitirme mülakatı ya da bir diğer adıyla polis okullarında uygulanan ve eğitim sonu mülakatı olarak bilinen sözlü sınav prosedürü polis adaylarının geçmesi gereken son sınavlarıdır. Nitekim polis olma amacıyla POMEM, PAEM, PMYO gibi polis yetiştiren okul ve kurumlarda eğitime tabi tutulan adaylarından; aldıkları bu eğitim sonucunda beklenen yeterliliğe ulaşmaları istenmektedir.

Pomem bitime mülakatı eğitim ve öğretim yılının sonunda gerçekleştirildiği için yıl sonu mülakatı adını da almaktadır. Gerçekleştirilen sözlü sınavda, oluşturulan komisyon önceden hazırlanmış soruların yazılı olduğu bir soru ve cevap kitapçığına sahiptir. Adaya ise soruların numarasının yazılı olduğu kartlar arasından kura usulü ile soru sayısını çekmesi beklenir. Kısacası, polis adayına yöneltilecek soru, cevabı, komisyon üyelerinin niteliği ve sayısı gibi mülakata yönelik usul ve esaslar önceden belirlenmiştir. Tüm bunlara rağmen; komisyon üyelerinin adayın liyakatını ölçmek için farklı alanlardan bazı sorular da yöneltebildiği görülmektedir.

Pomem yıl sonu mülakatından elenenler için kazanılan emsal davayı okumak için tıklayınız https://kadimhukuk.com.tr/makale/pomem-donem-sonu-mulakati-davasi-kazanildi-emsal-karar/

pomem bitirme mulakati eleme

Pomem Bitirme Mülakatında Nelere Bakılır?

Pomem bitime mülakatında polis adaylarının belirli bazı özelliklere haiz olup olmadıkları ile bilgi birikimlerinin düzeyi ölçülmek istenmekte, bunun içinde bazı soruların cevaplanması istenmektedir. 3 Haziran 2015 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru Ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği’nin “Sınav Esasları” başlığı altında sınavın uygulama usul ve esasları belirlenmiş olup aynı başlık altındaki 8.maddede bu esaslara yer verilmiştir. Buna göre;

“Sınav şekli ve esasları

MADDE 8 – (1) Soru Hazırlama Komisyonu tarafından bastırılan sorular arasından adaylara soru kartı çektirilerek cevaplaması istenir. Komisyon tarafından adaya konu ile ilgili ilave sorular sorulabilir.

(2) Sınav komisyonları tarafından yapılacak sözlü sınavda adaylar;

a) Mesleki bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

ç) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

yönlerinden yüz tam puan üzerinden değerlendirilirler.

(3) Adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için kırk puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı puan değerlendirme karar formuna işlenir. Komisyon üyelerinin ayrı ayrı vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanı tespit edilir.

(4) Adayın sınavda başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Başarısız olan adayın aldığı puan ve gerekçesi puan değerlendirme karar formuna işlenir. Sınav sonuçları merkezi sınav komisyonuna bildirilir.

(5) Sınav sonuçları, Merkezi Sınav Komisyonu tarafından Polis Akademisi internet sayfasında ilan edilir.

(6) Başarılı olan adayların puan değerlendirme karar formları, adayın atamasına esas olacak belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(7) Sınavda başarısız olan adayların değerlendirme karar formları ilgili eğitim kurumunca Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı arşiv hizmetlerine ilişkin mevzuat hükümlerine göre muhafaza edilir.

(8) Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez” denilmiştir.

Yönetmeliğin bu maddesi incelendiğinde polis adaylarının sorulan sorular karşılığında verdikleri cevaplarda hangi esaslara göre değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

Pomem Bitirme Mülakatında Ne Sorulur?

Pomem bitirme mülakatında ne sorulur diye merak eden polis adayları Anayasa, mesleki etik, insan hakları, Ceza Hukuku ve meslek derslerinden sorumlu tutulacakları gibi Emniyet teşkilatına layık biri polis adayı olduğunu da ispat etmek zorundadır.

Pomem Bitirme Mülakatı Elenenler

Pomem bitirme mülakatında elenenler için ilk yapılacak şey 60 günlük idari dava açma süresini kaçırmamak olacaktır. Zira ilgili yönetmeliğin 8.maddesinin 8.bendine göre Pomem bitirme mülakatında verilen sınav komisyonu kararlarına itiraz edilememektedir. Hal böyle olunca da elenen adayların yalnızca dava açarak haklarını arayabilmektedir.

idari davalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomem bitirme mülakat sonuçları polis akademisinin web sitesinde açıklanır. Buradan mülakat sonucunuzu kontrol edebilirsiniz. https://www.pa.edu.tr/

Pomem bitirme mülakatı elenenler tarafından en çok yöneltilen soru “Güvenlik soruşturmam olumsuz olduğu için mi elendim?” sorusudur. Bu sorunun cevabı olarak güvenlik soruşturmanız hakkında yorum yapmadan verilecek cevap şu olacaktır. Açacağınız dava, hakkınızda tesis edilen idari işleme yönelik bir iptal davası niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla, mülakat sonucunuza ilişkin bir idari işlemin iptali davasında güvenlik soruşturmanızla ilgili hiçbir durumun önemi yoktur. Zira tekrar belirtmekte fayda var ki; açılacak idari dava “mülakatın iptaline” ilişkin bir iptal davası olacaktır.

Pomem bitirme mülakatında elenenler iptal davalarını, ilişiklerinin kesilmesine ilişkin belgenin kendilerine tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde açmalıdırlar. Ankara İdare Mahkemelerinde açılması gereken bu davanın başka illerdeki mahkemelerde açılması mümkün değildir. Açılırsa da o idare mahkemesi dosyanızı herhangi bir talebe gerek duymadan yetkili olan Ankara İdare Mahkemeleri’ne gönderecektir. Buradaki kaybınız yalnızca zaman olacaktır. Ancak hayat planlarınız ve mesleğinize bir an evvel kavuşabilmeniz açısından zaman en önemli etken olacaktır.

Pomem bitirme mülakatında polis adayının girmiş olduğu sözlü sınavın şartları varsa kayda geçirilmesi Anayasa tarafından korumaya alınan ve hukuk devleti ilkesinin gereği olan denetlemenin bir gereğidir. Ayrıca gerçekleştirilen bu mülakatta yetkili ve işinin ehli kimselerin komisyonda bulunması gerekmektedir. Bu komisyon üyelerinin ise verdikleri tüm puanların gerekçeli olarak tutunağa geçirilmesi şarttır. Dolayısıyla açacağınız idari davada tüm bunların hukuki temellendirmeleri ile birlikte yer alması davanızın kazanılması için önemli hususlardır.

Kadim Hukuk & Danışmanlık Pomem Mülakat

Davanızın ilk derece mahkemesinde sonuçlanması ortalama 8 ila 10 ay arasında bir zaman alacaktır. Bu zaman aralığında dava dilekçenize Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilmesi gereken ve sınavda verdiğiniz yanıtları ve komisyon üyelerinin el yazısı ile tuttuğu tutanaklar ile kurumun iki adet savunması gelecek, karşılığında ise dava dilekçeniz haricinde vermeniz gereken bir savunmaya cevap dilekçesi yazılacaktır. Bu dilekçelerde kullanılacak hukuki dil ve bilgi davayı kazanmanızda çok büyük rol oynayacak olup, mülakat gibi iptali zor bir idari davayı lehinize çevirebilmek için elinizdeki koz olacaktır. Pomem bitime mülakatı elenenler bu nedenle avukat seçiminde çok dikkatli olmalıdırlar.

Başa dön tuşu