İdare Hukuku

Ohal Komisyonu Kararına Karşı İptal Davası

Olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen işlemlere karşı yargı yolu ilk başta kapalıydı. Sonradan bu başvuruları değerlendirip karara bağlamak üzere 7075 sayılı Kanun (685 sayılı KHK) ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu. Ohal komisyonu kararına karşı iptal davası açılabilmesinin bu şekilde önü açıldı. Artık komisyon tarafından verilen ret kararlarına karşı 60 gün içinde İdare Mahkemesine iptal davasına açılabilir.

İdari yargıdaki en önemli dava türü iptal davasıdır.

İptal davaları, idare tarafından yapılan idari işlemlerin (meslekten çıkarma, disiplin cezası, ruhsat iptali, naklen atama, kamulaştırma, vb) iptalini sağlamak, hukuki etkisini ortadan kaldırmak üzere açılan davalardır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun İdari Dava Türleri ve Yargı Yetkisinin Sınırı başlıklı 2. maddesinde iptal davası şu şekilde tanımlanmıştır; “İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları.”

ohal ret kararina karsi iptal davasi

Bu komisyon 22 Mayıs 2017 tarihinde göreve başladı. Yedi Üyeden oluşan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun bünyesinde 80’i raportör (hakim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel görev yapmaktadır. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu görevleri; olağanüstü hal kapsamında doğrudan KHK hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara başlamaktır. Ohal komisyonu ret kararına karşı da iptal davası açılmaktadır.

Yazımızda Ohal komisyonu kararlarına karşı dava açma, Ohal komisyon kararına itiraz süresi, Ohal ret kararında idari dava sürecin nasıl yürütüleceği ve son olarak da Ohal komisyonu kararına itiraz dava dilekçesi paylaşılacaktır.

Son olarak Ohal komisyonu ret kararınızı buradan https://ohalkomisyonu.tccb.gov.tr/ sorgulayabilirsiniz.

Ohal Komisyonu Kararlarına Karşı Dava Açma

Olağanüstü Hal KHK’lerinden doğan hukuksuzluk iddiaları karşısında masum olan ve haksız bir şekilde meslekten çıkarılan, öğrencilikle ilişiği kesilen, rütbesi alınan kişiler veya kapatılan kurum ve kuruluşlar Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yaptığı başvurunun reddi üzerine iptal davası açabilir.

Ohal komisyon ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde Ankara idare mahkemeleri nezdinde, en son görev yapılan kurum veya kuruluş aleyhine yürütme durdurma istemli iptal davası açılabilir. Bu kapsamda başlangıçta kapalı olan yargı yolu komisyon kararından sonra açılmıştır.

Hazırlanacak yürütme durdurma istemli iptal davası dilekçesi ile idare mahkemesine başvurulur. Ankara 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. İdare Mahkemeleri Ohal komisyonu ret kararına açılacak iptal davası hususunda görevlendirilmiştir. Bu mahkemeler Ohal iptal davalarına bakmaktadır. Ankara İdare Mahkemesi adres ve telefonuna buradan https://kadimhukuk.com.tr/makale/ankara-idare-vergi-ve-bolge-idare-mahkemeleri-telefon-adres-bilgileri/ ulaşabilirsiniz.

ohal komisyon karar sayilari

Son olarak idare mahkemesinde dava açmadan AYM’ye başvuru yapılamaz. Kamu görevinden bir Kanun Hükmünde Kararname ile ilişiği kesilen kişilerin öncelikle Ohal Komisyonuna başvurması gerekir. Ohal Komisyonuna başvuru yapılması yasal zorunluluktur. Ohal komisyonu kararına karşı iptal davası açmak gerekir. İdare mahkemesi kararına karşı Bölge İdare Mahkemesine istinaf yoluna başvurulmalı. İstinaf kararına karşı Danıştay’a temyiz başvurusu ve sonrasında Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmalıdır. Son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapılabilecektir. Tüm bu aşamalar sırasıyla yapılmalıdır.

Ohal Komisyon Kararına İtiraz Süresi

İdari yargıda davaların açılması belli bir süreye tabidir. Kanun tarafından öngörülmüş bulunan süreler geçirilerek idari dava açılmış ise dava, süre yönünden reddedilir. Dava açma süreleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7 ve devamı maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

İyuk 7 uyarınca;

“Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.”

Ohal komisyonu kararına karşı iptal davası 60 gün içinde açılmalıdır. 60 günlük dava süresi, Ohal Komisyonu kararının kişiye tebliğ edildiği günden itibaren işlemeye başlar. Bu süre hak düşürücü süredir. Dikkat edilmelidir.

Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Tatil günleri sürelere dahildir. Eğer, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar. (İyuk md.8)

Başa dön tuşu