Nufus Davalari Nerede Acilir

Nüfus davaları; kişinin Nüfus Müdürlüklerince tutulan nüfus sicil kayıtlarının düzeltilmesi veya iptali nedeniyle açılan davalardır. Nüfus davalarının açılma sebepleri birçok farklı sebebe dayanabilmektedir. Kişinin nüfus kayıtlarında yapılan bir yanlışlık veya gerçek olmayan bir bilginin düzeltilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan nüfus davaları nüfus kayıtlarında yapılması gereken düzeltmeler için açılmaktadır. Nüfus davaları nerede açılır? sorusunun cevabı davanın ilk aşaması yani usulu için önemlidir.

Nüfus kaydının iptali davası ilgili Nüfus Müdürlüğü’nün bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Nüfus Müdürlüğü dosyada davalı taraftır.

Dava Açmadan Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Mümkün Müdür?

Nüfus kayıtlarındaki yanlış bilgilerin mahkeme kararı olmaksızın düzeltilmesi mümkün değildir. Bu konuda yasal dayanak 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 35. madde hükmüdür. İlgili kanun maddesi “Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz.” şeklinde hüküm getirmiştir. Bu nedenle nüfus kaydında yer alan yanlış bir bilginin dava açılmaksızın düzeltilmesinin talep edilmesi mümkün değildir. Nüfus kaydının düzeltilmesini isteyen kişi önce dava açmalı ardından mahkemenin vermiş olduğu kesinleşmiş yargı hükmünü Nüfus Müdürlüklerine sunmak suretiyle düzeltmeyi talep etmelidir.

Ancak bu konuda Nüfus Hizmetleri Kanunu bazı istisnaya yer vermiştir. Bunlardan ilki 35. Maddenin devamına göre; “Ancak olayların aile kütüklerine tescili esnasında yapılan maddî hatalar nüfus müdürlüğünce dayanak belgesine uygun olarak düzeltilir.” Bu madde hükmünden anlaşılacağı üzere nüfus davası açılmasına gerek olmaksızın düzeltme yapılabilmesi için bu düzeltmeyi kanıtlayan bir dayanak belgesi gerekmektedir.

Diğer bir istisna ise 35. Maddenin 2. Fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre; “Aile kütüklerindeki din bilgisine ilişkin talepler, kişinin yazılı beyanına uygun olarak tescil edilir, değiştirilir, boş bırakılır veya silinir.” Bu hüküm gereğince nüfus kayıtlarında din bilgilerine ilişkin kayıtlarda kişinin beyanı esas alınmaktadır ve mahkeme kararına gerek yoktur.

Nüfus Davaları Nelerdir?

Nüfus davaları yukarıda sayılan istisnalar dışında nüfus kaydının düzeltilmesi ve nüfus kaydının iptali için açılan davalardır. İptal ve düzeltme talepleri; kişinin adı, soyadı, ana baba adı, TC kimlik numarası, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, medeni hali ve benzeri bilgilere dayanıyor olabilir. Kişi bu bilgilerdeki bir yanlışlık sebebi ile nüfus kaydının düzeltilmesi talebinde bulunarak dava açabilir.

Nüfus kaydının iptali ise nüfus kayıtlarından düşürülmesi gereken şerh ve bilgilerin kaldırılmasının talep edildiği davalardır. Bu davalarda şerh ve bilginin tamamen kaldırılması istenir. Kaldırılan bilginin değiştirilmesi ve düzeltilmesi söz konusu değildir.

Bunların yanında gaiplik davası, babalık davası, analık davası, soybağının reddi davası da nüfus kayıtlarına ilişkin olduklarından nüfus davalarıdır. Nüfus kaydının düzeltilmesi davası zamanaşımı süresi yoktur. Zira bu davalar kamu düzenine ilişkindir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Kime Karşı Açılır?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası Nüfus Müdürlüğüne karşı açılır. Yani davalı taraf Nüfus Müdürlüğü’dür. Dava açıldığında dava dilekçeniz tensip zaptı ile birlikte Nüfus Müdürlüğü’ne tebliğ edilir. Diğer bir değişle nüfus kaydının düzeltilmesi davası husumet Nüfus Müdürlüğü’ne yöneltilir.

Nüfus Davaları Nerede Açılır?

Nüfus davaları nerede açılır sorusunun cevabı; nüfus davalarına bakmakla görevli ve yetkili mahkemenin belirlenmesidir. Nüfus davalarının nerede açılacağı başka bir deyişle yetkili ve görevli mahkeme yine Nüfus Hizmetleri Kanunu ile düzenlenmiştir.

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36. Maddesinin (a) bendine göre;

“Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır. Kayıt düzeltme davaları nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru huzuru ile görülür ve karara bağlanır.”

Bu madde hükmüne göre nüfus davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir. Nüfus davaları Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır. Yetkili mahkeme ise düzeltme talebinde bulunan kişinin yerleşim yeridir. Bu durumda nüfus kaydının düzeltilmesini isteyen bir kişi yerleşim yerinde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmalıdır.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası vekalet ücreti 3.400,00 TL’den az olmamak üzere avukat ile yapacağınız anlaşmaya göre değişmektedir. Aynı şekilde karşı vekalet ücreti 3.400,00 TL çıkmaktadır. Ankara avukat emeği ve tecrübesine taraflar özgürce vekalet ücretini kararlaştırabilir.