İdari Mahkeme Avukatları

İdari mahkeme avukatları idari davalar üzerinde yoğunlaşan, bilgi ve tecrübe sahibi olan, kısacası idari davalar konusunda uzman olan avukatlardır. İdari davalar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunumuzun 2. maddesinde iptal ve tam yargı davaları ile idari sözleşmelerden kaynaklanan davalar olarak sayılmıştır. İdari dava dilekçelerinin hazırlanması, idari davaların açılması, görev ve yetki kuralları, idari dava dilekçelerinin idari yargı mercilerince incelenmesi, dava ve savunmaya cevap dilekçelerinin usul ve süreleri, kararlara karşı başvuru yolları ve daha bir çok yönden idari davalar diğer davalardan farklı kurallara tabidir. Nitekim bu sebepledir ki idari yargılama usulü ile idari mahkemeler teşkilatları müstakil ve farklı kanunlarla düzenlenmiş, hatta idari yargı ile ilgili temel ilkeler bizzat Anayasamız ile belirlenmiştir. Bu bakımdan idari dava süreçlerinin bu konuya hakim ve uzman olan İdari mahkeme avukatları tarafından yürütülmesi son derece önemlidir.

En İyi İdari Mahkeme Avukatı İstanbul, İdari Davalara Bakan Avukatlar İstanbul, İstanbul İdari Hukuk Avukatları gibi kelime öbekleri sürekli internette aranmakta ve insanlar en iyi idare hukuku avukatını aramaktadır. Bu sebeple bu yazıyı yazma ihtiyacı duyduk.

İstanbul ülkemizin en büyük ve en fazla nüfusa sahip olan şehridir. Bu nedenle İstanbul’da çok sayıda kamu personeli görev yapmakta, yine çok sayıda idari eylem, işlem ve sözleşme yapılmakta ve idari uyuşmazlıklar yaşanmaktadır. İdari Yargılama Usulü Kanunumuz kural olarak kamu görevlileri ile ilgili davalarda görev yeri, taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin davalarda malın bulunduğu yer, tam yargı davalarında hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer mahkemelerini yetkili kılmıştır (2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu m. 32-37). Bu durunda ülkemizin en büyük ve kalabalık şehri olması nedeniyle çok sayıda kamu personelinin görev yaptığı, idari eylem ve işlemler ile uyuşmazlıkların yoğun bir şekilde yaşandığı İstanbul’da İdari mahkeme avukatları büyük bir görev ve sorumluluk taşımaktadır.

İdari Mahkeme Avukatının Önemi

İdari davalar, her idari kurumun kendine özgü yönetmeliğinin, tüzüğünün, yönergesinin dava sürecinde etkin olarak kullanıldığı, davanın hukuki sürecinin temelini oluşturduğu davalardır. İdari mahkeme avukatı bahsedilen düzenlemelere hâkim kişi olmakla birlikte İdari Yargılama Usulü Kanunu’na da hâkim kişidir.

İdari davalar, kural olarak yazılı yargılama usulüne tabi dava türleri olup dava süreci dosya ve dilekçeler üzerinden sağlanmaktadır. Ancak, tarafların talepte bulunması halinde duruşma yapılması da mümkün kılınmıştır. Bu duruşma esnasında, idari mahkeme avukatının bulunması son derece önemlidir çünkü idari davalarda yalnızca tek duruşma yapılmaktadır.

Sürecin karmaşıklığı ve teknik birçok hususunun bulunması nedeniyle, idari davalar idari mahkeme avukatıyla yönetilmelidir. İdari mahkeme avukatı bütün süreci değiştirebilecek etkin bir role sahiptir. Bu nedenle, alanında uzman, kaleminin gücü kadar İdari Yargılama Usulüne de hâkim bir idari mahkeme avukatı ile çalışmak davanın seyrini değiştirecek, hak kayıplarının önüne geçecek bir faktördür.

İdari Mahkeme Avukatı Ne İş Yapar?

Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder. Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder (1136 sayılı Avukatlık Kanunu m. 2).

Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir (1136 sayılı Avukatlık Kanunu m. 35).

İdari mahkeme avukatları bu çerçevede idari uyuşmazlıklar konusunda danışmanlık hizmeti vermek, idari dava ve savunmaya cevap dilekçelerini hazırlamak, davayı açmak ve yürütmek, itiraz, istinaf ve temyiz başvurularına bulunmak, kısacası öncesi ve sonrasıyla idari yargı sürecini takip etmek, müvekkillerinin hak ve menfaatlerini korumakla görevlidir. İdari yargının bağımsız ve kurucu bir unsuru olarak ise idari yargı avukatının temel ve nihai hedefi hukukun tesisi ve hakların korunması amacı doğrultusunda çalışmaktır.

En İyi İdari Mahkeme Avukatı İzmir

Ülkemizin en büyük ve gelişmiş şehirlerinden bir olan İzmir’de de idari eylem, işlem ve sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak idari uyuşmazlıkların yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Çok sayıda kamu personelinin görev yapması nedeniyle kamu personeli ile davalar da idari yargı konusu olmaktadır. Bu nedenle alanında uzman ve tecrübeli İdari mahkeme avukatlarına İzmir’de de büyük ihtiyaç bulunmaktadır.

Memur Davalarına Bakan Avukatlar İstanbul

Yukarıda da ifade edildiği gibi ülkemizin en büyük ve en kalabalık şehri olan İstanbul’da çok sayıda kamu personeli görev yapmaktadır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunumuzun 33. maddesi kamu görevlileri ile ilgili davalarda kural olarak görev yeri mahkemesini yetkili kılmaktadır. Bu nedenle İstanbul’da görevli kamu personeli ile ilgili davalarda İstanbul İdare Mahkemeleri yetkilidir. Bu nedenle İstanbul’da alanında uzman ve tecrübeli İdari mahkeme avukatları büyük ihtiyaç bulunmaktadır.

İdari Mahkeme Avukatı Nasıl Olunur?

Hukuk fakültesi mezunu olmak ve avukatlık stajını tamamlamak gibi genel şartlar idari mahkeme avukatı olmak için geçerlidir. Bunun yanında başarılı bir idari yargı avukatı olabilmek için idare ve idari yargılama hukukunun teori ve pratiğine hakim olmak gerekmektedir. İdare ve idari yargılama hukukunun temel ilkeleri Anayasamızda ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunumuzda tespit edilmiş olsa da idare hukuku geniş gelişmekte olan bir hukuk dalıdır.

İyi bir idare hukuku avukatının sadece ilgili kanunları değil, bu kanunlara dayanılarak çıkarılan düzenleyici işlemleri ve bunların hukuki rejimi konularını da çok iyi bilmesi gerekmektedir. İdari teamüller, uygulamalar ve idari yargı içtihatları idare hukukunda diğer hukuk dallarına nazaran çok daha büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle idare hukuku alanında çalışmak isteyen bir avukatın idari teamül ve işleyişi bilmesi, idari yargı içtihatlarını ve Anayasa Mahkemesi kararlarını titizlikle takip etmesi gerekmektedir.

İdari davalarda idari uyuşmazlığa konu olan olaylar açıklanmalı, belgelerle ve diğer delillerle desteklenmeli, konuya ilişkin mevzuat hükümleri ve yargı kararları detaylı bir şekilde analiz edilmelidir. İdare hukukunun ve idari yargının temel amacı ve fonksiyonu idarenin hukuka uygun bir şekilde işleyişini sağlamayı amaçlar. Bir diğer amacı ise kişi hak ve menfaatlerini korumaktır. Bu itibarla iyi bir İdari mahkeme avukatları son derece geniş olan idare hukuku ve idari yargının temel konularında hem teori, hem de pratikte bilgili ve tecrübeli olmalı, hukukun tesisini ve hakların korunmasını amaçlayan idari yargının kurucu ve bağımsız unsuru olduğunu asla unutmamalıdır.