Hakim Boşanma Kararı Verdikten Sonra Ne Olur?

Hakim Boşanma Kararı Verdikten Sonra Ne Olur?

Hakim boşanma kararı verdikten sonra ne olur? Bu soru çok fazla tarafımıza sorulmaktadır.  Tarafların tam anlamıyla boşanmış olması için boşanma kararının kesinleşmesi gerekir. İlk derece mahkemesi tarafından verilen boşanma kararı istinaf ve temyiz itiraz yollarından geçtikten sonra verilen karar kesin hükümdür. Diğer bir ihtimal ise istinaf veya temyiz kanun yolundan feragat etmektir. Bu şekilde hakim boşanma kararı verdikten sonra karar kesinleşir. Boşanma kararı ile ilk derece mahkemesi hakimi tarafından nihai kararın tefhimi ve sonrasında gerekçeli kararı taraflara tebliğ edilmesi gerekmektedir. Mahkeme tarafından tefhim /tebliğ yapılmadan kesinleşme sürecinin başlaması mümkün değildir. Bu aşamada taraflarca yapılabilecek işlemler:

 • İstinaftan feragat etmek,
 • İlk derece mahkemesi kararını istinaf itiraz yoluna götürmek,
 • Hareketsiz kalmak suretiyle istinaf süresinin dolmasını beklemektir.

İstinaftan feragat edilmiş olması ve istinaf etme süresinde hareketsiz kalınması halinde artık karar kesinleşmiş olacak ve kesin hüküm olarak uygulama bulacaktır. İlk derece mahkemesi kararının istinaf edilmesi halinde ise yargılama süreci devam edecek ve kararın kesinleşmesi için yargılama sürecinin tamamlanması beklenecektir.

hakim bosanma karari verdikten sonra ne yapilmali
hakim bosanma karari verdikten sonra ne yapilmali

Boşanma Davası Yargılama Süreci

Boşanma sürecinin başlaması mahkemeye verilen çekişmeli veya anlaşmalı boşanma dilekçesinin yetkili aile mahkemesine sunulması ile başlar.  Dilekçeler aşamasının tamamlanması ile ön inceleme ve tahkikat aşamasına geçilir. Bu aşamalar süresince mahkemece tarafların talep ettiği deliller toplanır ve tanıklar dinlenir. Ayrıca mahkemece yapılması uygun görülen işlemler yerine getirilir.

Tahkikat aşaması tamamlandıktan sonra hüküm aşaması gelir ve bu aşamada hakim boşanma kararı ile birlikte talep olması durumunda boşanma kararı ile birlikte nafaka, maddi-manevi tazminat, velayet ve diğer fer’iler hakkında karar verir. Hüküm duruşmasında karar tefhim eden hakim ayrıca gerekçeli karar yazarak taraflara tebliğ etmek zorundadır. Yapılan tebligat ile tarafların kararı istinaf etmek için iki hafta süreleri başlar. İstinaf dilekçesi verilmesinden sonra istinaf aşaması başlar. İki haftalık süre içerisinde istinaf dilekçesi verilmemesi halinde karar kesinleşir.

Yerel ve istinaf mahkemesi sürecinde hakim boşanma kararı verdikten sonra boşanma davası devam etmektedir. Daha sonra boşanma kararının kesinleşmesi gerekir. Davanın çekişmeli boşanma veya anlaşmalı boşanma olmasının bir farkı yoktur. Aile mahkemesi hakimi son duruşmada tarafların boşanmasına karar verirse artık dosya yerel mahkemeden çıkar. Hakimin boşanma kararı sonrası ne olur? Aile Mahkemesinin boşanma kararı kesinleşmesine kadar taraflar boşanmış sayılmazlar. Aslında hakim boşanma kararı verir, sonra gerekçeli karar, istinaf mahkemesi, temyiz incelemesi ve son olarak boşanma kararının kesinleşme süreci gelir. Peki hakim boşanma kararı verdikten sonra ne olur? Karardan sonra yapılacak işlemler nelerdir?

Boşanma Davası Bitince Ne Olur?

Kısa karar, yargılamanın tamamlanması neticesinde davanın son duruşmasında artık incelenecek başka bir husus kalmamışsa hakim kısa karar ile hükmü açıklar. Kısa kararda hâkim; davayı kabul veya reddettiğini belirtir ve dava konusu talepler hakkında kanaatinin ne olduğunu tek tek açıklar. Kısa kararda hakim taleple bağlı olarak boşanma, velayet, nafaka, maddi-manevi tazminat gibi istemler hakkında hüküm verir.

Gerekçeli karar ise mahkemenin, yargılama sonunda vermiş olduğu hükmü hangi hukuki nedenlere dayanarak verdiğini ayrıntılarıyla izah ettiği, maddi vakıalar ile sonuç arasında bağ kurduğu karardır. Boşanma davasının hüküm aşamasında aile mahkemesi öncelikle kısa karar daha sonra boşanma sebeplerinin açıklandığı gerekçeli karar ile verilen hükmü taraflara tebliğ edecektir. Boşanma davalarında gerekçeli karar hüküm aşamasında açıklanan kısa karardan itibaren 1 ay içerisinde yazılmalıdır. (HMK m.294)

Gerekçeli kararın taraflara tebliğe çıkarılması için mahkemeye dilekçe ile talepte bulunulmalıdır. Aile mahkemesi boşanma davasının gerekçeli kararını yazarak taraflara tebliğ ettikten sonra taraflara karara itiraz hakkı doğar. Aile mahkemesinin kararına itiraz istinaf kanun yolu ile yapılabilir.

Boşanma Davası Bittikten Sonra Ne Yapılmalıdır?

Hakim boşanma kararı verdikten sonra, evliliğin sona ermesine hükmeder ve tarafların artık yasal olarak ayrılmış olmalarını sağlar. Bu kararla birlikte, evlilikle ilgili diğer konular da karara bağlanır. Fakat kesinleşmeyene karar hüküm ve sonuç doğurmaz. İlk derece mahkemesi olan aile mahkemesinde boşanma hükmü verilse dahi taraflar boşanmış olmazlar. Bu süre dahilinde taraflar evlilik birliği dahilindeki yükümlülüklerine uymak zorundadırlar. Örneğin bu süreçte de evlilik birliğinden doğan sadakat yükümlülüklerine uymak zorundadırlar. Boşanma davası devam ederken yeni deliller elde edilmesi halinde yeni bir boşanma davası açarak iki davanın birleştirilmesini istemek mümkündür. Örneğin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranılması halinde zinaya dayalı boşanma davası açılıp iki dava birleştirilebilir.

Aile mahkemesi boşanma kararı duruşmada taraflara tefhim edilir. Sonra gerekçeli karar yazılır, gerekçeli karar taraflara tebliğ edilir. Bu süreçte 3 ihtimal ortaya çıkar.

 • ya istinaftan feragat edilir,
 • ya istinafa gidilir,
 • ya da hiç bir şey yapmayarak yasal sürenin dolması beklenir.

İşte bu süreçler tamamlandığında karar kesinleşerek kesin hüküm vasfını alır. Kesin hükmün hukuki sonuçları mahkemenin her türlü hükmünün artık icra edilebilir olmasıdır. Öyleyse artık geri dönüş yoktur ve mahkeme ilamını yerine getirmek mecburidir.

hakim bosanma karari verdikten sonra yapilmasi gerekenler
hakim bosanma karari verdikten sonra yapilmasi gerekenler

Boşanma Kararı Sonrasında Feragat ve Kabul

Boşanma davası kesinleşene kadar eşler tam anlamıyla boşanmış sayılmazlar. Boşanma kararı kesinleşene kadar eşler feragat ve kabul yapabilirler. İlk derece mahkemesi kararı sonrasında eğer karar istinaf edilmek istenmiyorsa istinaftan kabul dilekçesi verilerek boşanma kararı hükmü kesinleştirilmesi hızlandırılabilir.

Boşanma Davasında İtiraz Yolu(istinaf)

İstinaf, aile mahkemesinin kararının hem olay hem hukuki yönden üst dereceli mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi tarafından denetlenmesidir. İstinaf mahkemesinin diğer adı Bölge Adliye Mahkemesidir. İstinaf yargılamasının nasıl olduğunu kısaca açıklayacak olursak, istinaf kanun yolu ile ilk derece mahkemesinin kararının denetlenmesi yanında aynı zamanda gerektiğinde yeni bir yargılama yapılması ve hüküm mahkemesi gibi karar verilmesi söz konusudur.

İstinaf aşamasında  kamu düzenine aykırılık halleri dışında istinaf dilekçesinde belirtilen istinaf sebepleri ile sınırlı olarak inceleme yapılır; bu kapsamda istinaf sebebi ile bağlı kalınmak kaydı ile bu konudaki delillerin toplanması ve incelenmesi söz konusu olur. İlk derece mahkemesince yapılan yargılama tümüyle tekrarlanmayıp sadece yanlışlık ya da eksiklik tespit edilen noktalarda yargılama yapılarak deliller toplanıp değerlendirildikten sonra, kararın düzeltilmesi sağlanmaktadır.

İstinaf dilekçesinde istinaf sebepleri gösterildiği takdirde,  İstinaf mahkemesi tarafından istinaf incelemesi nedenlere bakılarak yapılacaktır. Ancak, istinaf dilekçesinde hiçbir sebep gösterilmediği taktirde, istinaf mahkemesi sadece kamu düzenini ilgilendiren konularla sınırlı bir istinaf incelemesi yapacaktır.

İstinaf Mahkemesi Nasıl Kararlar Verir?

İstinaf Mahkemesi yaptığı inceleme sonucunda,

 • İstinaf başvurusunun esastan reddine,
 • İlk derece mahkemesi kararında usul bakımından bir eksiklik tespit etmişse boşanma kararının esasa geçmeden kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için dosyanın aile mahkemesine gönderilmesine,
 • Boşanma kararının kaldırılarak düzeltilmesine,
 • Esasa geçerek aile mahkemesi hükmünün kaldırılmasına ve davanın kısmen veya tamamen kabulüne veya reddine karar verebilir.

Boşanmadan Sonra İtiraz (İstinaf) Süresi Ne Kadardır?

Boşanmadan sonra itiraz (istinaf)süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftadır. Söz konusu tebliğden itibaren 2 hafta içinde taraflar boşanma istinaf dilekçesi sunmak ve istinaf harcını ödemek suretiyle aile mahkemesi kararını üst mahkemeye gönderebilir. İstinaf başvurusu süresini kaçıran veya istinafa başvuru hakkı olmayan taraf, diğer tarafın istinaf başvurusu üzerine, iki hafta içerisinde vereceği cevap dilekçesi ile katılma yoluyla istinaf başvurusu yapabilir. Ancak, istinaf yoluna asıl başvuran kişi bu isteminden vazgeçerse veya bölge adliye mahkemesi istinaf istemini esasa girmeden reddederse katılma yolu ile istinafa başvuran kişinin de talebi reddedilmiş olur. (HMK md. 349)

Boşanmada İstinaf Şartları

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 341. Md. ile nihai kararlara itiraz etmek için istinaf kanun yoluna başvurulabileceği belirtilmiştir. Boşanma davasının çekişmeli veya anlaşmalı olmasının bir farkı yoktur zira tüm boşanma davaları istinafa konu edilebilmektedir. İstinaf şartları bakımından kural olarak aranan istinaf sınırları boşanma davalarında aranmaz. Ancak boşanma davasıyla birlikte talep edilecek malvarlığı talepleri için  2023 yılı için istinaf sınırı 17.830,00 TL dir. Ancak manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf kanun yoluna başvurulabilir. Örneğin, boşanma davası ile birlikte maddi tazminat miktarı yönünden istinafa başvurulabilmesi için tazminat miktarının 17.830,00 TL’yi aşması gerekmektedir. Aksi halde, istinaf talebi usulden reddedilecektir.

İstinaf Mahkemesi Yargılaması Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasında istinaf mahkemesi yargılaması, diğer istinaf davaları gibi, birkaç yıl sürebilir. Ancak bu süre, birçok farklı faktöre bağlı olarak değişebilir. Öncelikle, boşanma davasında istinaf mahkemesi sürecinin ne kadar sürdüğü, hangi aşamada istinaf başvurusunun yapıldığına bağlıdır. Boşanma kararı verildikten sonra istinaf başvurusu yapılırsa, istinaf mahkemesi yargılaması daha hızlı bir şekilde tamamlanabilir. Ancak boşanma davası sırasında yapılan bir istinaf başvurusunda ise süreç daha uzun sürebilir.

Ayrıca, istinaf mahkemesi yargılaması süresi, dosyanın karmaşıklığına, mahkemenin yoğunluğuna ve mahkemenin yerine göre değişebilir. Örneğin, büyük şehirlerdeki istinaf mahkemelerinin dosya yoğunluğu nedeniyle yargılama süreci daha uzun olabilir. Davaların çoğu istinaf edilerek Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındığı için sonuçlanması yaklaşık olarak 1 ila 2 yıl sürebilmektedir.

Boşanma Davası için İstinaftan Sonra Temyize Gidilir Mi?

Temyiz; istinaf mahkemesi kararlarının hukuki açıdan denetlenmesi ve incelenmesini amaçlayan kanun yoludur. Yargıtay, istinaf mahkemelerinin verdiği kararları temyizen inceleme makamıdır. İstinaf sonucu verilen kararlara itiraz etmek isteyen tarafların başvuru mercii Yargıtay’dır.  İstinaf sonucu beklendiği gibi değilse, temyize gidilerek kararın kesinleşmesi ve dolayısıyla icrası engellenebilir. Aile mahkemesince istinaf kararının taraflara tebliği sonrasında Yargıtay’a itiraz amacıyla temyiz etme süreci başlar. Aile mahkemesinden gelen tebligata göre taraflar 2 hafta içinde temyiz dilekçesi sunarak dosyayı istinaftan sonra temyiz aşamasına geçirebilir.

Nitekim HMK m. 362 uyarınca aile ve şahsın hukukuna ilişkin olan nihai boşanma kararları temyize açıktır. Fakat boşanmanın fer’ileri olan tazminat ve yoksulluk nafakası gibi miktarların temyizi kabil olması için kanuni temyiz sınırı üzerinde olmaları gerekir. 2023 yılı için temyiz sınırı 238.730₺TL’dir. Temyiz edilmeyen istinaf kararı kesinleşir. Kesinleşmiş boşanma kararına itiraz hukuken mümkün değildir.

Boşanma Davası Temyize Giderse Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası temyiz süreci, diğer temyiz davaları gibi, birkaç aydan birkaç yıl sürebilir. Ancak bu süre, birçok farklı faktöre bağlı olarak değişebilir. Temyiz davasında, öncelikle temyiz başvurusunun yapıldığı mahkeme, dosyayı inceleyerek kararını verir. Ardından dosya, temyiz incelemesi yapmak üzere Yargıtay’a gönderilir. Yargıtay, dosyayı inceleyerek kararını verir ve taraflara tebliğ eder.

Temyiz süreci, dosyanın karmaşıklığına, Yargıtay’ın dosya yoğunluğuna ve mahkemenin yerine göre değişebilir. Örneğin, Yargıtay’ın dosya yoğunluğu nedeniyle temyiz incelemesi daha uzun sürebilir. Uygulamada kararın yazılmasıyla birlikte temyiz aşamasının en az 1-1,5 sene sürdüğü görülmektedir.

Boşanmada Yargıtay Kararları Nasıl Verilir?

Temyiz incelemesi Yargıtay İlgili Hukuk Dairesi tarafından genellikle duruşmasız olarak yapılır ve dosya üzerinden inceleme yapılarak karar verilir. Temyiz kararı ya aile mahkemesinin kararını onar ya da bozarak geri gönderir. Yargıtay, temyiz sonucunda aşağıdaki kararları alabilir:

 • Onama Kararı: İstinaf mahkemesinin kararının doğru olduğu tespit edilirse temyiz başvurusu reddedilir ve karar onanarak boşanma kararı kesinleşir.
 • Bozma Kararı: başvuran tarafın temyiz sebepleri haklı görülürse istinaf mahkemesi kararı bozulur. Bozma kararına karşı direnme kararı veya Yargıtay kararına uyma kararı verebilir. Her iki halde de yeniden temyize başvurulabilir. Bu şekilde karar kesinleşir.
 • Düzelterek Onama Kararı: basit hesap ve imla hataları ile kanuna uymayan hususlarda yeniden yargılamaya gerek olmayan hallerde Yargıtay tarafından düzelterek onama kararı verilmesi uygun bulunabilir.

Temyiz Aşamasında Boşanmaktan Vazgeçilebilir Mi?

Boşanma davası kesinleşene kadar davadan feragat veya vazgeçmek mümkündür. Dosya kesinleşmediği sürece istinafta veya temyizde olması fark etmez. Davadan feragat veya davadan dönme tek başına gerçekleştirilen bir hukuki işlem olup istinafta da olsa temyiz incelemesinde de olsa dosya kesinleşmemişse mümkündür.

Boşanma Kararının Kesinleşmesi

Çekişmeli veya anlaşmalı olmasına bakılmaksızın boşanma davasının son bulması boşanma kararının kesinleşmesi ile olur. Bundan önce taraflar boşanmış sayılmazlar ve hatta evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri devam eder. Boşanma kararının kesinleşmesi üç yolla mümkündür:

 • Nihai karara itirazdan feragat edilmesi,
 • İtiraz süresi içerisinde sessiz kalınması veya
 • İtiraz yargı yolunun tüketilmesi.

Temyiz kararı verilmesi ile itiraz yargı yolu tüketilmiş olmaktadır. Temyiz merciinden dönen kararın taraflara tebliğ edilmesi sonrası yargılama aşaması sona erer ve karar kesinleşmiş olur.

Kesin Karar Nedir?

Kesin hüküm (karar) Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 303. maddesinde düzenlenmiştir. Verilen bir hükme karşı kanun yolları kapalı ise veya kanun yolları açık olsa bile süresinde gidilmemişse veya tüm kanun yolları tükenmişse hüküm kesinlik kazanmıştır.

Bir nihai kararın kesinleşmesi ile  o karara karşı artık olağan kanun yollarına (temyiz, karar düzeltme) başvurulamayacağı anlaşılır. Bir nihai karar kesinleşince, tarafların o davada takip ettikleri amaç gerçekleşmiş olur. Fakat bu, taraflar arasındaki uyuşmazlığın değil, ancak görülmekte olan davanın sona ermesi demektir. Kesin hükümle sonuçlanan bir uyuşmazlık hakkında, tarafları aynı olan ve dava sebebi yani vakıaları aynı olan yeni bir dava artık açılamaz.

Kesinleşme şerhi, Boşanma kararı kesinleştikten sonra ilk derece mahkemesi olan aile mahkemesi tarafından düzenlenir ve artık hükme karşı itiraz yolu kalmadığını belirtir.

Hakim Boşanma Kararı Verdikten Sonra Yapılan İşlemler

Boşanma davasında mahkemeden karar çıktıktan sonra son duruşma esnasında her iki tarafa da kesin sonucun ne olduğu bildirilmektedir. Bu esnada gerekçeli boşanma kararı yazıya dökülür. Ardından yazılar tarafların her ikisine de iletilmektedir. Gerekçeli kararın tebliğ edilmesi sırasında tebliğ belgesine dair bir nüsha da dosyanın içerisine eklenmektedir. Tebliğin hukuki olarak uygun olup olmadığı incelenmektedir.

Eğer temyiz işlemi yapılmayacaksa mahkemenin vermiş olduğu boşanma kararı kesin hükmüne geçer ve dava sonuca bağlanmış olur. Kesinleşmenin gerçekleşmesinin ardından mahkeme tarafından kesinleşme şerhi hazırlanmaktadır. Kesinleşme şerhi hazır olduktan sonra boşanma kararı nüfus müdürlüklerine bildirilmektedir. Nüfus müdürlüğü mahkeme kararı eline ulaştıktan sonra kararı her iki tarafın da sistemine geçirmektedir.

Nüfus kimliğinin değiştirilmesi için tarafların online sistem üzerinden nüfus müdürlüğü sitesine girilerek kimlik değişimi için randevu almaları ve randevu gününde ilgili müdürlüğe giderek gerekli evrakları tamamlamaları gerekmektedir. İşlemlerin bir kısmı e-devlet üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir. Tüm bu süreç hakkında yapılacaklarla ilgili olarak nüfus müdürlüğünde çalışan kamu personeli tarafından gerekli bilgiler kişiye ulaştırılır. Boşanma gerçekleştikten sonraki süreçte kimlik değişimi veya diğer başka herhangi bir durum hakkında tarafların bir araya gelmesine gerek duyulmamaktadır.

 • Boşanma Kararı Nüfus Kayıtlarına Ne Zaman Düşer?

Boşanma süreci bittikten sonra kesinleşmiş ve kesinleşme şerhi düşülmüş karar mahkeme Kalem Müdürü tarafından 1 hafta içerisinde Nüfus Müdürlüğü’ne gönderilir. Mahkeme’den Nüfus Müdürlüğü’ne gönderilen boşanma kararı 1 hafta içerisinde kayıtlara geçer ve nüfus bilgileri güncellenir. Bunun için vatandaşın talepte bulunması gerekmez; işlemler re’sen yapılır.

 • Boşandıktan Sonra Kimlik Bilgileri Nasıl Değiştirilir?

Mahkemece Nüfus Müdürlüğü’ne kendiliğinden boşanma kararı gönderilir ve Nüfus Müdürlüğü doğrudan işleme alarak nüfus bilgilerini değiştirir. Tarafların kimliklerini değiştirmek için Nüfus Müdürlüğü’ne kendilerinin başvurmaları gerekir. Soyadı bilgileri değişimi için  E-devletten Evli/Dul veya Boşanmış Kadınların Soyadı Değişikliği Başvurusu yapması mümkündür.

 • Boşandıktan Sonra Eş Soyadı Kullanılabilir Mi?

Kadın boşandıktan sonra eşinin soyadını kullanmak istiyorsa TMK m. 173 uyarınca bunu boşanma davasında Talep edip bu yönde mahkemeden bir karar almalıdır.  Soyadı konusunda karar alınmamış ise karşı dava açılıp talep edilmesi gerekmektedir. Soyadı davasının  zamanaşımı süresi 1 yıldır. Ayrıca kadın eski eşinin soyadını kullanmakta menfaati olduğunu ve eşinin soyadı kullanımı ile zarar görmeyeceğini ispatlamak durumundadır .

Eğer kadın bu davayı kazanır ve kocasının soyadını kullanmaya devam ederse, koşulların değişmesiyle erkek verilen iznin kaldırılması için dava açabilir. Bu davada ispat yükü bu defa erkektedir. Anlaşmalı boşanmada taraflar soyadı hususunda anlaştıklarını ve kadının erkeğin soyadını kullanmaya devam edebileceği anlaşmalı boşanma protokolüne yazmalıdırlar.

 • Boşanma Davası Sonrası Kadın Çocuğuna Soyadını Nasıl Verebilir?

Çocuk boşanmadan sonra babanın soyadını kullanmaya devam eder. Fakat çocuğun velayeti anneye bırakılmışsa ve üstün menfaati gerektiriyorsa anne dava açarak çocuğa kendi soyadını verebilir.

 • Boşanmadan Sonra Mal Paylaşımı Davası

Boşanmadan sonra mal paylaşımı davası açılarak eşlerin evlilik birliği içerisinde edindiği malların paylaşımı yapılır. Mal paylaşımı davası ile evlilik birliği içerisinde ve boşanma davası açılana kadar olan süre dikkate alınır. Boşanma davası açıldıktan sonra, davanın açıldığı tarih itibarıyla edinilen kazançlar ve mal varlığı değerleri boşanmada mal paylaşımına konu olmaz. Evlilik öncesi mallar kural olarak paylaşıma konu olmaz. Boşanma sonrasında edinilen mallar kural olarak eşlerin kişisel malıdır. Boşanma kararı kesinleşmeden mal paylaşımı davasının karara bağlanması mümkün değildir. Hakim boşanma kararı verdikten sonra kesinleşene kadar mal paylaşımı davası karara bağlanmaz.

 • Boşanmadan Sonra Aile Konutunun Durumu

Boşanmadan sonra aile konutunun ne olacağına mal paylaşımı davasında karar verilir. Fakat öncelikle boşanma davası devam ederken aile konutunun tahsisine ilişkin ara kararın mahkemece oluşturulması talep edilir. Mahkeme tarafların ve özellikle çocukların menfaatine göre aile konutunun hangi eşin kullanımında olacağına ilişkin ara karar oluşturur. Boşanma kararı kesinleşene dek bu ara karar, aksi yönde karar alınmadıkça, uygulanır. Bununla birlikte genellikle aile konutu şerhi alınarak söz konusu konutun devri ve satışı engellenir. Boşanma kararının verilmesiyle aile konutu şerhi ortadan kalkar. Hakim boşanma kararı verdikten sonra aile konutu eşlerden birine özgülenebilir.

 • Boşandıktan Sonra Evlenme Süresi Ne Kadardır?

Boşandıktan sonra evlenme süresi kadın için 300 günlük iddet süresidir. Bu süreyi beklemeyen kadın hamile olmadığını kanıtlamak şartıyla iddet süresinin kaldırılması için dava açabilir. Hakim boşanma kararı verdikten sonra karar kesinleşirse hemen sonra evlenemez. Bu süreyi beklemelidir.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık