Memur Hukuku

Güvenlik Soruşturması Fetö İrtibatı Sebebiyle Olumsuz

Fetö güvenlik soruşturması

Güvenlik soruşturması Fetö irtibatı sebebiyle olumsuz sonuçlanan öğretmenler için emsal karardır.

                T.C.                      

            ANKARA

4. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2018/…..

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI)                         :

VEKİLİ                                              :

KARŞI TARAF(DAVALI)                 :Milli Eğitim Bakanlığı/ ANKARA

VEKİLİ                                              :Hukuk Müşaviri Serap Koç (Aynı Yerde)

İSTEMİN ÖZETİ                              :../../2017 tarihli sözleşmeli öğretmen atamaları kapsamında …. İli, …İlçesi,….. İlkokuluna ataması yapılan davacı tarafından, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz olması nedeniyle henüz göreve başlatılmadan yapılan atamanın iptal edilmesine ilişkin ../../2017 tarih ve ……..sayılı işlemin; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek yürütmenin durdurulması ve iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ                  :Davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz neticelendiği, bu nedenler dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 4.İdare Mahkemesince davacının yürütmeyi durdurma istemi hakkında işin gereği görüşüldü:

Dava, ../../2017 tarihli sözleşmeli öğretmen atamaları kapsamında …. İli, …İlçesi,….. İlkokuluna ataması yapılan davacı tarafından, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz olması nedeniyle henüz göreve başlatılmadan yapılan atamanın iptal edilmesine ilişkin ../../2017 tarih ve ……..sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Anayasanın 128. maddesinde, “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.” hükmü yer almış; 70.maddesinin 2. fıkrasında da “Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilmez.” kuralına yer verilmiştir.

657 sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde, Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartlar sayılmış; genel şartların düzenlendiği (A) bölümünün 8. bendinde, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılmış olması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Güvenlik Soruşturması  ve Arşiv Araştırması  Yönetmeliğinin 1.maddesinde “Bu yönetmeliğin amacı; yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğinin, iç ve dış menfaatlerinin, ulusal varlığın ve bütünlüğünün zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarını belirlemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, emniyet ve istihbarat  teşkilatlarında, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılacak Güvenlik Soruşturması  ve Arşiv Araştırmasını düzenlemektir.” hükmüne; “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinde “f) Arşiv Araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tehdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını”, “g) Güvenlik Soruşturması: Kişinin Kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, ahlaki durumunun yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesini,” tanımlarına yer verilmiş; ” Güvenlik Soruşturması  ve Arşiv Araştırmasında araştırılacak hususlar” başlıklı 11.maddesinde de  ” Güvenlik Soruşturması  ve Arşiv Araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam da dikkate alınarak: a) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı ir devletin uyrukluğuna girip girmediği, b)  Kolluk kuvvetleri tarafından  halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat ünitelerinin arşivlerinde bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydı ve hakkında bir tahdit bulunup bulunmadığı, c) Yıkıcı faaliyetlerde bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine  İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı, d) Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı, e) Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni, f) Sır saklama yeteneğinin olup olmadığı araştırılır.” kuralı yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının katıldığı 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında başarı göstererek KPSS-2017 …..Dönemi yerleştirme sonuçlarına göre …. İli,….İlçesi, ….İlkokuluna yerleştirilmesinin yapıldığı, bilahare davacı tarafından göreve başlamadan önce hakkında yürütülen güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle atamasının yapılamayacağının davacıya bildirilmesi üzerine anılan davalı idare işleminin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

“Bakılan davada, davalı idarece dava dosyasına sunulan tüm bilgi ve belgelerin incelenmesinden, “FETÖ/PDY yapılanmasının ile iltisaklı olduğu” yönünde elde edilen istihbari bilgi nedeniyle atamasının yapılmadığı görülmekte olup, davacı hakkında isnat olunan eylemin niteliği, kapsamı hakkında herhangi bir bilgi ve belgeye yer verilmediği, mevcut bilgi ve belgeler ışığında davacı hakkında isnat olunan eylemin davacı hakkında yürütülen güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğuna karar verilebilecek nitelikte olmadığı (istihbari nitelikteki bilginin somut bilgi ve belge ile desteklenmemesi) anlaşıldığından, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle atamasının gerçekleştirilmemesine ilişkin davalı idare işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Öte yandan; Mahkememizce hukuka aykırılığı tespit edilen işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesinin; davacının doğrudan ataması anlamına gelmediği; davalı idarece davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu “olumsuz” olarak değerlendirilmesinin idarece bizzat somut veriler ile ortaya koymak suretiyle yeniden işlem tesis edebileceği açıktır.

Bu itibarla, dava konusu işlemin kamu görevine atanmamaya ilişkin olması ve bu hali ile telafisi imkansız zararlara sebep olabilecek olması nedeniyle yürütmesinin durdurulması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7(yedi) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere, ../../2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656

Başa dön tuşu