güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan için emsal karar

Güvenlik soruşturması ile ilişiği kesilen askerler için emsal karar yazımızda sunulmuştur.

                T.C.

            ANKARA

… İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/….

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI)            :

VEKİLİ                                 : AV. UMUR YILDIRIM

Mustafa Kemal Mah.  Dumlupınar Bul. Mahall Ankara Divan Residence D2 Blok No:274/9 İç Kapı:35  Çankaya/ANKARA

KARŞI TARAF (DAVALI)    : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI /ANKARA

VEKİLİ                                  : AV. FİGEN KARŞIGİL /Aynı yerde

İSTEMİN ÖZETİ          : Davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle “2017 Yılı Dış Kaynaktan Temin Muvazzaf Subay” adaylığının sonlandırılmasına ilişkin işlemin; güvenlik soruşturmasını olumsuz kılacak herhangi bir durumu bulunmadığı iddia edilerek iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ     : Davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz neticelendiği ve dava konusu işlemin mevzuata uygun tesis edildiği belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara .. İdare Mahkemesince, yürütmenin durdurulması istemi hakkında işin gereği görüşüldü:

Dava; güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle davacının “2017 Yılı Dış Kaynaktan Temin Muvazzaf Subay” adaylığının sonlandırılmasına ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

09.05.1977 tarih ve 15932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmeliğin 25.maddesinde; “En az 4 yıl süreli fakülte ve yüksek okulları kendi nam ve hesabına bitirenler ile bu öğrenimlerini müteakip lisansüstü öğrenim yapmış olanlardan muvazzaf subay olmak için müracaat edenler hakkında aşağıdaki nitelikler aranır.

  1. Sosyal durum, ahlâk ve karekterle ilgili şartlar:

(4) Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak…” düzenlemesine yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; davacının Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan  “2017 Yılı Dış Kaynaktan Temin Muvazzaf Subay Alımı” sınavlarına katılarak başarılı olduğu, bunun üzerine davacının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Temel Askerlik Subay Nosyonu Kazandırma Eğitimi kapsamında Deniz Harp Okulunda muvazzaf subay adayı olarak eğitimlere başladığı, güvenlik soruşturmasının olumsuz neticelendiği gerekçesiyle davacının adaylıkla ilişiğinin kesildiği ve bu işlemin iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuatta, muvazzaf subay adayı olacakların güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması gerektiğinin düzenlendiği görülmektedir.

Bakılan davada davacının güvenlik soruşturmasının, davacının …. ilinde 2013-2014 döneminde fetö/pdy bağlantılı öğrenci evinde kaldığının belirtildiği gerekçesiyle davalı idarece olumsuz değerlendirildiği görülmektedir.

Davalı idarenin bu olumsuz değerlendirmesine yönelik olarak yapılan incelemede; davacının 2012-2016 yılları arasında … Üniversitesi … Mühendisliği Bölümü öğrencisi olduğu, davacının dosya kapsamında bulunan yazılı beyanları ve eki belgelerden 2013-2014 yıllarında yurtta kaldığını beyan ettiği ve buna ilişkin olarak ödeme belgeleri sunduğu görülmüştür. Keza aksi halde dahi davalı idarenin davacıya ithamının 2013-2014 dönemine ilişkin olduğu, davacının üniversite öğretiminin ise 2012-2016 yılları arasında olduğu, davacının anılan örgütle irtibatlı olması ihtimalinde 2014 yılından sonraki dönemde davacının bu yönde bir irtibatı bulunduğuna ilişkin olarak davalı idarenin bir tespitinin olmadığı; dört yıllık üniversite eğitimi alan bir öğrencinin, eğitiminin ara döneminde örgütle irtibatlı olduğuna ilişkin bilgi varsa anılan örgütün yapısı itibarıyla sonraki döneme ilişkin de bilgi bulunmasının kuvvetle muhtemel olduğu, davacıya ilişkin olarak ise bu yönde herhangi bir bilgi bulunmadığı, yine “örgüte bağlı öğrenci evinde kalma” hususunun somutlaştırılabilir bir durum olduğu, ancak davacıya yönelik olan ithamın somutlaştırılmayan bir istihbari bilgi olarak kaldığı ve detaylı olarak açıklandığı üzere, davacı hakkında bu istihbari bilginin temelsiz olduğu kanaatine varılmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü yurt savunması, milli güvenlik, terörle mücadele ve genel asayiş gibi görevlerin yüksek önemi haiz niteliği gereği, personel teminindeki takdir yetkisinin geniş bir şekilde yorumlanması gerektiği bilinmektedir.

“Bu durumda; davacının güvenlik soruşturmasının, “davacının … ilinde 2013-2014 döneminde fetö/pdy bağlantılı öğrenci evinde kaldığı” gerekçesiyle olumsuz değerlendirilerek, davacının adaylıkla ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”

Öte yandan; dava konusu işlemin davacının adaylıkla ilişiğinin kesilmesine ilişkin olması sebebiyle, uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceği kanaatine varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceğinden, dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere, 29/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656