hagb memuriyet 2018

Güvenlik soruşturması Hagb sebebiyle olumsuz gelenlere emsal niteliğindeki karar:

T.C. Danıştay Başkanlığı

8.Daire
Esas No                  : 2015/14017
Karar No                 : 2016/3551
Karar tarihi             :11.04.2016

İstemin Özeti         : Ankara 9. İdare Mahkemesinin 17/09/2015 gün ve E:2015/588, K:2015/1180 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Düşüncesi                  : İdare Mahkemesi kararının gerekçesi değiştirilmek suretiyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeyerek işin gereği görüşüldü:

Dava, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında yapılan Fakülte Yüksek Okulu (FYO) sınavında başarılı olarak yüksek okula geçici kaydı yapılan davacının Polis Akademisi FYO öğrenci şartlarını taşımadığından bahisle ilişiğinin kesilmesi yönünde tesis olunan 16/03/2015 tarih ve 109 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davacı hakkında açılan ceza davası sonucunda Bakırköy 5. Çocuk Mahkemesinin 19.06.2008 tarih ve E:2008/127, K:2008/188 sayılı kararı ile 1000-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise de; denetim süresini kasıtlı bir suç işlemeden tamamlayan davacının adı geçen Mahkemeye başvurusu üzerine Mahkemenin 23.03.2015 tarihli kararı ile açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak açılan kamu davasının düşürülmesine karar verildiğinden, davacının suçluluğu yahut suçsuzluğuna ilişkin yargı kararı mevcut olmadığı gibi, düşme kararının etki ve sonuçları da dikkate alındığında; davacının okulla ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir sebep bulunmadığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

T.C. Anayasasının “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10. maddesinde; herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu, Devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda oldukları düzenlenmiştir.

4652 sayılı Polis Yükseköğretim Kanunu’nun “Yönetmelikler” başlıklı 30. maddesinin (c) fıkrasında; “Akademiye alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, istenecek belgeler, kayıt, sınav ve kabul işlemlerine ait esas ve usulleri,” nin çıkarılacak Yönetmelikle düzenleneceği hususu kurala bağlanmıştır.

22.05.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Yükseköğretim Kurumlarında Okutulacak Öğrencilere Dair Yönetmeliğin “Dayanak” başlıklı 3. maddesinde; “Bu Yönetmelik; 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesi ile 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.” hükmüne, “Adaylarda Aranılan Şartlar” başlıklı 7. maddesinin 1. fıkrasının (l) bendinde, ” 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde ismen sayılan suçlardan dolayı,

1) Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,

2) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.” hükümlerine yer verilmiştir.

17.05.2008 gün ve 26879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği’nin “Adaylarda aranılacak nitelikler” başlıklı 8. maddesinde; “(1) Yüksekokullara başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

…h) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde sayılan suçlardan dolayı,

1) Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak.

2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak…” hükmü bulunmakta iken, 06.06.2015 gün ve 29378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle bahse konu madde “(1) Yüksekokullara başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

…h) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşısuçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak…” şeklinde değiştirilmiştir.

07.05.2008 gün ve 26869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği’nin “Adaylarda aranılacak şartlar” başlıklı 7. maddesinde; “(1) POMEM’lere başvuran adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

…f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşısuçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;

1) Mahkûm olmamak.

2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak…” hükmü bulunmakta iken, 06.06.2015 gün ve 29378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği’nin 23. maddesiyle adı geçen Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış, yeni Yönetmeliğin aynı konuyu düzenleyen “Adaylarda aranılacak nitelikler” başlıklı 8. maddesiyle; “(1) POMEM’lere başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

…g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak…” hükmü getirilmiştir.

“Dosyanın incelenmesinden, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında yapılan Fakülte Yüksek Okulu (FYO) sınavında başarılı olarak 11.12.2014 tarihinde Fakülte Yüksek Okulu’na geçici kaydı yapılan davacının, Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Yükseköğretim Kurumlarında Okutulacak Öğrencilere Dair Yönetmeliğin 14. maddesi ile 25. maddesinin (f) bendi gereğince yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda “kasten yaralama” suçundan Bakırköy 5. Çocuk Mahkemesi’nde hakkında dava açıldığı, davacının anılan suçtan ceza aldığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, bunun üzerine Polis Akademisi Başkanlığı makamının 16.03.2015 tarihli oluru ile güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle Fakülte Yüksek Okulu’ndan ilişiğinin kesildiği anlaşılmıştır.”

Olayda, dava konusu işlemin dayanağı olan ve halen yürürlükte bulunan Kanunda yazılı cezanın üst sınırını dikkate alan Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Yükseköğretim Kurumlarında Okutulacak Öğrencilere Dair Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/2. maddesinde düzenlenen ve ceza üst sınırı bir yıl olarak öngörülen “kasten yaralama” suçundan dolayı verilen 1.000 TL adli para cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğinden bahisle dava konusu işlem ile davacının ilişiği kesilmiş ise de; Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle para cezaları ve bir yılın altında hapis cezasına mahkumiyet, polis meslek yüksekokulu ve polis meslek eğitim merkezi öğrenciliğine engel teşkil etmemekte olup, bu durumda bulunan kişilerin okulla ilişiğinin kesilmesi sonucunu da doğurmamaktadır.

Dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Yükseköğretim Kurumlarında Okutulacak Öğrencilere Dair Yönetmeliğin öğrenci adaylığında aranılan şartlar kısmında henüz değişiklik yapılmamışsa da; davalı idarenin 06.06.2015 tarihinde hem Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği hem de Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin benzer hükümlerinde değişikliğe giderek para cezaları, bir yılın altında hapis cezasına mahkumiyeti ve bu cezaların çevrildiği hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarını, polis meslek yüksekokulu ve polis meslek eğitim merkezi öğrenciliğine engel olmaktan çıkararak iradesini bu yönde gösterdiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, aldığı 1.000 TL adli para cezası hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevrilen davacı ile aynı durumda olanlar Polis Meslek Yüksekokulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi olabilecekken davacının yine Emniyet personeli yetiştiren başka bir kurumdan öğrenciliğe engel durumu bulunduğundan bahisle ilişiğinin kesilmesinin Anayasada düzenlenen eşitlik ilkesine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin temyize konu kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle Onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 11/04/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656