güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan için emsal karar

Öncelikle Güvenlik soruşturması / Arşiv araştırması olumsuz gelen adaylar/öğrenciler/muvazzaf askerler güvenlik soruşturmalarının neden olumsuz geldiğini İdare Mahkemesi’ne iptal davası açmadan öğrenemezler. Bilgi Edinme Kanunu kapsamında bu bilgilerin verilmesi yasaktır. Okul, dershane, yurt veya ailesinde bunlara ilişkin sebeplerle Güvenlik soruşturması / Arşiv araştırması olumsuz çıkması son zamanlarda en çok karşılaştığımız dava sebeplerindendir. Güvenlik soruşturmasına itiraz yani İdare Mahkemesine açtığımız sayısız davalarda aldığımız emsal kararlar ile polis, subay, astsubay, uzman er/erbaş/çavuş, muvazzaf asker, öğretmen, doktor, katip ve taşeron işçilere mesleğine veya okuluna dönüş yolu sağladık. Güvenlik soruşturması dershane nedeniyle sayılan gerekçelerle olumsuz sonuçlanabilmektedir.

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Çıkma Nedenleri

1– (Fetö/Pdy) Okuluna, Dershanesine gitmek veya yurdunda kalmak.

2–  Aile bireylerinin (Fetö/Pdy) Okuluna, Dershanesine gitmesi veya yurdunda kalması. (Güvenlik soruşturmasına ailenin etkisi)

3– (Fetö/Pdy) işyerlerinden çalışmış olması. (Güvenlik soruşturmasına ailenin etkisi)

4– Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması (Hagb)

                  T.C.

               ANKARA

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

         1.DAVA DAİRESİ

ESAS NO                             :201./…..

KARAR NO                          :201./…..

İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNAN (DAVACI)   : ….

VEKİLİ                                                                : AV. UMUR YILDIRIM                                                                                                                                                                                                                                                             Mahall Ankara Divan Residence D2 Blok  No:35    Çankaya/ANKARA

KARŞI TARAF (DAVALI)                                  : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI-ANKARA

VEKİLİ                                                                : AV. SİBEL VURAL – Aynı Adreste

İSTEMİN ÖZETİ                                               : Jandarma Genel Komutanlığınca 2015 tarihinde ilan edilen aşçı kadrosu için açılan yazılı ve mülakat sınavı sonucunda başarılı olarak 1. asil sıfatıyla atanmaya hak kazanan davacı tarafından, sivil memurlar hakkındaki ilgili mevzuat gereğince hizmetinden istifa edilemeyeceğinden bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin ….. tarih ve ….. sayılı işlemin iptali  ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılan davada; yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında tespit edilen ve davacının sivil memur adaylığına kabul edilmesine engel olarak ortaya konulan, ilgilinin ve kardeşinin Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü, iç ve dış menfaatlerini yakından etkileyebilecek/tehlikeye düşürebilecek yasa dışı ideolojik bir görüşü benimsediği ve/veya kurum güvenliğini ihlâl edebilecek tutum ve davranışlar içerisinde bulunduğu hususunun hukuken kabul edilebilir somut bir tespit olarak değerlendirilebileceği kanaatine varıldığından, tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle  davanın reddine ilişkin olarak Ankara 18. İdare Mahkemesi’nce verilen ../../2017 gün ve E:2016/….., K:2017/….. sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ                                    : Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, istinaf isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince, 2577 sayılı Yasanın değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü :

Dava; Jandarma Genel Komutanlığınca 2015 tarihinde ilan edilen aşçı kadrosu için açılan yazılı ve mülakat sınavı sonucunda başarılı olarak 1. asil sıfatıyla atanmaya hak kazanan davacı tarafından, sivil memurlar hakkındaki ilgili mevzuat gereğince hizmetinden istifa edilemeyeceğinden bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin ….. tarih ve ….. sayılı işlemin iptali  ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli İle Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 1’inci maddesinde; “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması; kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde çalışacak personel hakkında yapılır.

Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlerinin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının tespiti, birim ve kısımların tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının usûl ve esasları ile bunu yapacak merciler ve üst kademe yöneticilerinin kimler olduğu Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan ve Resmi Gazete’nin 12/04/2000 gün ve 24018 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nin 2’nci maddesinde; bu Yönetmeliğin yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları hâlinde Devletin güvenliğinin, iç ve dış menfaatlerinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeleri, bunların toplanmasını ve işlemini yürüten bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birim ve kısımlarının belirlenmesini, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında, ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde çalışacak personeli, ayrıca bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sürekli görevlendirilecek bütün personel için yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının esas ve usullerini, bunu yapacak mercileri, hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak gizlilik dereceli yerlerde çalışan kamu personeli ile meslek grupları ve üst kademe yöneticilerini kapsadığı belirtilmiş; Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde “Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında yer alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Türk Silahlı Kuvvetlerince bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak yönerge uyarınca yapılır.” kuralına yer verilmiş; bu karala dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından çıkarılan Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev alacak personel hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının esasları belirlenmiştir. Anılan Yönerge’nin üçüncü bölümünün birinci kısmında yer alan 2/e-5 maddesinde işe yeni alınacak personelin, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olarak sonuçlanmaması durumunda işe alınmayacakları belirtilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Jandarma Genel Komutanlığınca 2015 tarihinde ilan edilen aşçı kadrosu için açılan yazılı ve mülakat sınavı sonucunda başarılı olan davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasında, yetkili kurumdan alınan bilgide, davacının kardeşinin “2016 yılı itibarıyla Ankara’da Paralel Devlet Yapılanması (PDY-PÖ) ile bağlantılı Üniversitede eğitim gördüğü” bilgisine ulaşıldığı, bu tespite dayalı olarak güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmesi sonucunda, sivil memurlar hakkındaki ilgili mevzuat gereği hizmetinden sivil memur olarak istifade edilemeyeceğinden bahisle, başlatılan işlemlerin durdurularak atamasının yapılmamasına ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği, bu işlemin iptali istemiyle de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen hususlar gözetildiğinde, davalı idarenin aşçı alımı sırasında, başvuruda bulunan adayları sadece, terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olup olmadığı yönünden değil, aynı zamanda, hem kendisinin, hem de kendisini etkileyebilecek yakın çevresinin, bu örgütlerle sıkı işbirliği içinde bulunup bulunmadığı, bunları destekleyip desteklemediği, sempatizanı olup olmadığı yönünden de titizlikle araştırması, bu yönde bir tespit olması halinde ise bunları teşkilatına kabul etmemesi gerektiği açıktır.

Kamu görevlisi olmak isteyenlerle ilgili güvenlik araştırması yapılırken ulaşılan bilgi ve kanaatin; somut, güvenilir, teyit edilebilir nitelikte olması; tahmine, tasavvura ve önyargıya dayalı olmaması; aynı yöndeki kanaatin mümkün olduğunca farklı bilgi ve delillerle de desteklenmesi, bu inceleme ve değerlendirmenin hukuken denetlenebilir nitelikte olması gerekir. Aksi durumda soyut ve gerçek dışı ithamlarla bazı kişilerin önemli hak kayıplarına yol açılabileceği, bunun idarenin son derece haklı nedenlere dayalı güvenlik tedbirleri hakkında toplumda tereddütlere neden olabileceği, bu durumun ise en çok yine kendisi ile mücadele edilen yasa dışı mihraklarca istismar edilmesinin mümkün olduğu ortadadır.

“Dava konusu işlemin dayalı olduğu güvenlik soruşturması sonucunda ilgili hakkında edinilen kardeşinin “2016 yılı itibarıyla Ankara’da Paralel Devlet Yapılanması (PDY-PÖ) ile bağlantılı üniversitede eğitim gördüğü” yönündeki bilgide bahsi geçen üniversitenin (Turgut Özal Üniversitesi), 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesinin 1/ç bendi uyarınca, “Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlendiği için” 23/07/2016 tarihinde kapatıldığı tespit edilmiş ise de, söz konusu Vakıf Üniversitesinin 07/07/2009 tarihinde 5913 sayılı Kanunla kurulduğu ve kapatılıncaya kadar da gözetiminin, denetiminin, öğrenci seçiminin ve eğitim faaliyetlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi olarak yürütüldüğü açıktır. Dolayısıyla bahse konu Üniversitenin kapatılma nedeni çerçevesinde, söz konusu Üniversite yönetimi ve kurucusu olan Vakfın hukuki durumu ile bu eğitim kurumunun yasal olarak faaliyetini sürdürdüğü gözetilerek merkezi seçme sınavında aldığı puana ve toplu tercih sistemine göre buraya kayıt yaptıran ve öğrenimine devam eden öğrencilerin hukuki durumlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. “Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlendiği için” kapatıldığı açık olan bu Üniversitede kayıtlı olan ve eğitim gören tüm öğrencilerin, başka hiç bir ek delil veya bilgi ile desteklenmeksizin doğrudan Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) destekçisi ya da sempatizanı olduğu sonucuna ulaşılmasının, hukuki temeli olmayan bir genellemeye dayalı olduğu anlaşılmakla davalı idarenin güvenlik soruşturması ile hedeflediği amaca hizmet etmeyeceği tartışmasızdır.”

Davacının bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin istemine gelince;

Dairemizce verilen karar davacının doğrudan atanması sonucunu doğurmayacağından, yukarıda belirtilen hususlar göz önüne alınmak suretiyle idarece yeniden bir değerlendirme yapılacağından, davacının atanıp atanamayacağı ve hangi tarihte atanacağı belirsiz olduğundan, tazminat isteminin bu aşamada karşılanma olanağı bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacı tarafın İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KABULÜNE, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nce verilen ../../2017 gün ve E:2016/.., K:2017/… sayılı kararın KALDIRILMASINA;  2577 sayılı Yasanın değişik 45. maddesinin 4. fıkrası uyarınca esastan incelenen davada, dava konusu işlemin İPTALİNE; aşağıda dökümü yapılan, mahkeme ve istinaf safhasına ait toplam 421,70 TL yargılama giderinin ve yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 990 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacı tarafa verilmesine, posta gideri avansından artan miktarın istenilmesi halinde istinaf başvurusunda bulunan tarafa iadesine, …/…/2018 tarihinde oybirliğiyle  ve kesin olarak karar verildi.

Başkan Üye Üye
ESAT TOKLU NİHAT BAYRAM  ÖZNUR TURAN
 33839 37971 38337

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656