Memur Hukuku

Güvenlik Soruşturması Bank Asya Hesabı

 “Bank Asya’da hesabın olması” güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanması için bir kriterdir. Fakat Bank Asya hesabının olması tek başına güvenlik soruşturmasını olumsuz sonuçlandırmaya yeterli değildir. Yani Asya Katılım Bankası A.Ş. de hesabın bulunmasını, örgüt üyeliği için delil sayılamaz. Burada diğer kriterlere bakmak gereklidir. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı Asya Katılım Bankası A.Ş.’de gerçekleştirilen rutin hesap hareketlerinin örgütsel faaliyet ya da iltisak kapsamında değerlendirilemez. Yine  eğer örgütün talimatıyla bankada hesap açıp para yatırmamışlarsa güvenlik soruşturmasını olumsuz etkilememesi gereklidir. Önemli olan husus örgütün talimatıyla para yatıran kişilerle, örgütten habersiz bankada hesap açıp işlem yapanları birbirinden ayıralmasıdır.

Güvenlik soruşturması Bank Asya hesabı ve SGK kaydı bulunması sebebiyle olumsuz sonuçlanan uzman erbaş hakkında İdare Mahkemesi’ne açılan yürütme durdurma istemli iptal davası lehe sonuçlanmış ve uzman erbaş adayı kursa alınmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılan istinaf başvurusunda sayın Mahkeme ilk derece mahkemesinin kararını yerinde bularak Jandarma Genel Komutanlığı’nın istinaf istemini reddetti. Güvenlik soruşturması olumsuz gelen polis, subay, astsubay, uzman çavuş, öğretmen, hemşire ve sivil memur adaylarının 60 gün içerisinde yürütme durdurma istemli iptal davası açma hakları bulunmaktadır. Bu süre hak düşürücü süredir.

Güvenlik Soruşturması Bank Asya Sebebiyle Olumsuz Gelen Askerler Ne Yapmalı?

1- İdare Mahkemesi’ne idari dava açmalı.

2- Açılan iptal davasında yürütme durdurma talep edilmeli.

3- Bank Asya hesabının hangi tarihlerde açıldığı ve kapatıldığı belirtilmelidir.

4- 17-25 Aralık sonrasın açılan hesaplar örgüte destek amaçlı olmadığı ispat edilmelidir.

5- Hesap hareketleri tek tek açıklanmalıdır.

6- Bank Asya tek başına güvenlik soruşturmanızı olumsuz yapabilecek önemde delildir. Nitekim Ceza Mahkemeleri salt bu sebeple mahkumiyet hükmü kurabilmektedir. Bu sebeple savunmalarınızın eksiksiz şekilde yerine getirilmesi mesleğe dönüşünüz için hayati öneme sahiptir.

7- Bank Asya hesabı güvenlik soruşturması olumsuz gelen subay, astsubay, uzman çavuş, polis, öğretmen ve diğer memurlar 60 gün içerisinde idari dava açmaları gerekmektedir.

Bank Asya Hesabı Memurluga Engel mi? Emsal Karar

                  T.C.

              ANKARA

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

    2.İDARİ DAVA DAİRESİ

ESAS NO        : 2018/…

KARAR NO     : 2018/…

İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNAN

(DAVALI)                           Jandarma Genel Komutanlığı /ANKARA

VEKİLLERİ                        Av. Pınar Çelebi Taştan

                                            Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Kısmı Merkez/KASTAMONU 

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

VEKİLİ                             

İSTEMİN ÖZETİ             Safranbolu 125. Jandarma Eğitim  Alay Komutanlığı’nda sözleşmeli  uzman erbaş kursiyer (adayı) olarak görev yapan davacının, hakkında adaylık süresi içerisinde yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının  olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada;  davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılmasını gerektirecek nitelikte somut bilgi ve belgelerin ortaya konulamadığı, davacının, Bank Asya’daki hesabını  maaş hesabı olarak kullandığı, zira Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan getirtilen belgelerden davacının Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101 Marketler grubu) isimli iş yerindeki işe giriş tarihi ile Bank Asya da hesap açma tarihinin eş zamanlı olduğu, ayrıca davacının hesap hareketlerinin incelenmesinden 2014 yılında FETÖ/PDY terör örgütü ele başının talimatı ile hesap açma ve hesaba para yatırma yoluna gitmediğinin anlaşıldığı, davacının sadece Bank Asya’da maaş hesabı bulunmasının bu haliyle sözleşmesinin feshedilmesine gerekçe olamayacağı, öte yandan  kursiyerlik görevine alınma sürecinde hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmayan ve eğitimini başarıyla tamamlayan davacının göreve devam edeceği hususunda haklı beklentiye gireceği, aksine bir düşüncenin ise kişinin kamu hizmetinin yürütümüne engel olacağı ve Anayasa ile güvence altına alınan  kanunilik ve eşitlik ilkelerine de aykırılık teşkil edeceği açık olduğundan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali  ile dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal haklarının dava açma tarihi olan  13/02/2017 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesi yönünde Kastamonu İdare Mahkemesi’nce verilen ../../2018 gün ve E:2017/…, K:2018/…sayılı kararın,  davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı, uzman erbaş için koşulları taşımadığı,  tesis edilen işlemin  hukuka uygun olduğu ileri sürülerek, kaldırılması istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ     
:  Savunma verilmemiştir.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesince, 2577 sayılı Yasanın değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek, gereği görüşüldü :

Kastamonu İdare Mahkemesi’nce verilen ../../2018 gün ve E:2017/.., K:2018/… sayılı karar usul ve hukuka uygun olup, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, istinaf isteminin REDDİNE, yargılama giderlerinin istinaf başvurusunda bulunan taraf üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın kararın kesinleşmesi halinde istinaf isteminde bulunana iadesine, 2577 sayılı Yasanın değişik 46. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere, ../../2018 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

Bank Asya Güvenlik Soruşturması Emsal Karar

          T.C.
         İZMİR
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
5.İDARİ DAVA DAİRESİ 
Y.D. İtiraz No : 2019/…

“Dava dosyasının incelenmesinden davacının 2017 yılı muvazzaf subay temini kapsamında yapılan seçim aşaması sınavlarında başarılı olduğu ve Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesine yerleştiği ancak adaylık işlemlerinin, hakkında yapılan güvenlik soruşturması sonucunda ”kendisi hakkında bilgi bulunmadığı, ancak babası Cemal Gültekin hakkında Bank Asya’da hesap açanlar arasında ”Hesap Açma Tarihi:18.02.201., 01.01.201. Bakiye: Giriş:…496,07 TL, Çıkış:…063,82- TL, …05.2015 Bakiye” ibaresiyle yer aldığı” yönündeki bilgi notuna dayanılarak, Aday Değerlendirme Kurulunun …06.2018 sayılı karar tutanağıyla olumsuz olarak değerlendirilmesi neticesinde iptal edilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.”

Bakılan davada, hakkında yapılan güvenlik soruşturması sonucunda kendisiyle doğrudan ilgili herhangi olumsuz bir bilgiye rastlanmayan ve herhangi bir suçtan hüküm giydiği tespit edilmeyen davacının, devletin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek ideolojik veya yasa dışı faaliyetlerde ya da kurumun güvenliğini ihlal edebilecek tutum ve davranışlar içerisinde bulunduğunu ortaya koyan hukuken kabul edilebilir somut bir tespite yer verilmediği gibi davacının üniversite öğrenimi sırasında ve öncesinde terör örgütü ile ilgisi, irtibatı ve ilişkisinin bulunup bulunmadığı, faaliyet ve eylemlerine katılıp katılmadığının tespitine ve sürdürdüğüne dair hiçbir iddianın öne sürülmediği, bilgi ve belgenin ibraz edilmediği gibi Anayasanın 38. maddesinde yer alan ve hukukun evrensel bir prensibi olan ceza sorumluluğunun şahsiliği ve hiç kimsenin başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamayacağı ilkesi gereğince davacının babası hakkındaki tek başına hukuki delil olarak kabul edilemeyecek olan istihbari bilgi dışında; somut ve kesin kanıta veya mahkeme kararına dayanmadan, istihbari bilgi esas alınarak davacının muvazzaf subay adaylığının sonlandırılmasına ilişkin işlemde hukuka, hak ve adalet ilkelerine uyarlık görülmemiştir.

Öte yandan, dava konusu işlem ile davacının öğrenimine son verildiği dikkate alındığında telafisi güç ve imkansız zararların doğacağı da açıktır.

Açıklanan nedenlerle; davacı itirazının kabulüne, itiraz konusu izmir 4. İdare Mahkemesi’nin 08/05/.. günlü ve E:2019/… sayılı yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kararının kaldırılmasına, 2577 sayılı Yasanın 27. maddesinde öngörülen açıkça hukuka aykırı olmak ve telafisi güç veya imkansız zararların doğması şartları birlikte gerçekleşmiş olduğundan, 2577 sayılı yasanın 27/7. maddesi gereğince dava konusu işlemin yürütmesinin teminat alınmaksızın durdurulmasına 23/05/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656

Başa dön tuşu