Memur Hukuku

Güvenlik Soruşturması Babasının İhraç Olması Sebebiyle Olumsuz

1- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliği kapsamında yapılacak araştırmalarda kişi; anne, baba, kardeş, eş gibi yakın çevre  ile birlikte değerlendirilir. Güvenlik soruşturması babasının ihraç olması sebebiyle olumsuz sonuçlanan aday hakkında açılan davada alınan emsal karardır.

2- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ataması yapılan davacı; “ Babasının Fetö sebebiyle ihraç olması ve annesinin Fetö kurumunda SGK kaydı olması sebebiyle” güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanmıştır.

3- Yasal süresi içerisinde idare mahkemesine açılan yürütme durdurma istemli iptal davasında Ankara 1. İdare Mahkemesi; “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan dolayı yapılan yargılama sonucunda … Ağır Ceza Mahkemesi’nin ../../2018 tarih ve E:2017/.., K:2018/.. sayılı kararı ile beraatine karar verildiği, annesinin KHK ile kapatılan eğitim kuruluşunda SGK kaydı olmasının ise tek başına terör örgütüne üyeliği, irtibatı veya iltisakını ispata yetecek nitelikte olmadığı, öte yandan davacı tarafından eşinin halen devlet memuru olarak görev yaptığının belirtildiği dikkate alındığında, davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz kabul edilmesine sebep olabilecek nitelikte FETÖ/PDY veya herhangi bir terör örgütü ile irtibatlı veya iltisakına yönelik başka herhangi bir bilgi ve belgenin davalı idarece ortaya konulamadığı anlaşıldığından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle atanmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesi ile işlemi iptal etmiştir.

4- Yine mahkeme kararında müvekkilin dava süresince mahrum kaldığı 8 aylık maaşı, maddi ve özlük hakları yasal faiziyle birlikte müvekkiline ödenmesine karar verilmiştir.

5- Güvenlik soruşturması ailesi nedeniyle olumsuz sonuçlanan adayların idari dava açması gereklidir. İdari davayı kendilerine tebliğ yapıldıktan itibaren 60 gün içinde açmaları zorunludur. Bu süre geçirilirse dava açma hakları son bulacaktır.

6- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması annesinin, babasının, kardeşinin ihraç olması ve SGK kaydı sebebiyle olumsuz sonuçlanan kişiler için emsal niteliğinde karar şu şekildedir:

Güvenlik Soruşturması İhraç Emsal Karar

                T.C.

            ANKARA

1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO       : 2019/…

KARAR NO    : 2019/…

DAVACI         : …

VEKİLİ           : AV. UMUR YILDIRIM

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. Mahall Ankara Divan Residence D2     Blok No:274/9 İç Kapı:35 Çankaya/ANKARA

DAVALI         : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI/ANKARA

VEKİLİ          : AV. ÖZLEM KÜÇÜKDEMİR-Aynı Adreste-

DAVANIN ÖZETİ           : KPSS 2018/1 yerleştirme sonuçlarına göre … Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Memurluğu kadrosuna yerleşen davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumsuz olduğundan bahisle atanmamasına ilişkin ../../2018 tarih ve E.15569… sayılı işlemin; hukuka aykırı olduğu, hakkında herhangi bir soruşturma veya kovuşturma bulunmadığı, eşinin devlet memuru olduğu ve halen İstanbul Adliyesinde pedagog olarak görev yaptığı ileri sürülerek iptali ile yoksun kalınan maddi ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ      : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

… duruşma açıldıktan ve gelen tarafa usulüne uygun söz verilip açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilip dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava; KPSS 2018/1 yerleştirme sonuçlarına göre … Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Memurluğu kadrosuna yerleşen davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumsuz olduğundan bahisle atanmamasına ilişkin ../../2018 tarih ve E.15569… sayılı işlemin iptali ile yoksun kalınan maddi ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi’nin 1. fıkrasında; “Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.”A) Genel şartlar: 1. Türk Vatandaşı olmak, 2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 5. (Değişik: 23/1/2008 – 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 6. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…) akıl hastalığı (…) bulunmamak. 8. (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/74 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/60 md.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. B) Özel şartlar: 1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak, 2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.” hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 12.4.2000 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nin “Amaç” başlıklı 1. maddesinde; “Bu Yönetmeliğin amacı; yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğinin, iç ve dış menfaatlerinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarını belirlemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel ile ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını düzenlemektir.” hükmü, “Kapsam” başlıklı 2. maddesinde; “Bu Yönetmelik; yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğinin, iç ve dış menfaatlerinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeleri, bunların toplanmasını ve işlemini yürüten bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birim ve kısımlarının belirlenmesini, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personeli, ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacakları ayrıca bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında sürekli görevlendirilecek bütün personel için yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının esas ve usullerini, bunu yapacak mercileri, hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak gizlilik dereceli yerlerde çalışan kamu personeli ile meslek grupları ve üst kademe yöneticilerini kapsar.” hükmü, “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapacak makamlar” başlıklı 7. maddesinde; “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılır. İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı´ndaki bilgi kayıtları ile Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü´ndeki adli sicil kaydı, talepleri üzerine, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapacak makamlar ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimlerine verilir.” hükmü , 11. maddesinde ise; “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam da dikkate alınarak; a) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği, b) Kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat ünitelerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında bir tahdidin olup olmadığı, c) Yıkıcı faaliyetlerde bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı, d) Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı, e) Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgi derecesinin iç yüzü ve nedeni, f) Sır saklama yeteneğinin olup olmadığı, araştırılır.” hükmü yer almaktadır.

“Dosyanın incelenmesinden; KPSS 2018/1 yerleştirme sonuçlarına göre … Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Memurluğu kadrosuna yerleşen davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda; “Babası: FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ifadede adı geçen ve soruşturmalar sonucunda tutuklanan şahıs, KHK ile ihraç edildiği kurumu: Adalet Bakanlığı Unvanı: Yazı İşleri Müdürü, Annesi: KHK ile kapatılan eğitim kuruluşundan SGK kaydına rastlanıldığı…” yönündeki istihbari bilgiye istinaden güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle atanmaması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.”

Davalı idarece davaya konu işleme dayanak alınan istihbari bilginin, hem davacının kendisi hakkında, hem de Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin eki formda yer verilen kendisini etkileyebilecek yakın çevresi (anne, baba, kardeş, eş, çocuk) açısından somut kanaate ve bilgiye dayalı güvenilir, teyit edilebilir nitelikte, ön yargıdan uzak hukuken denetlenebilen bilgiye dayalı olması gerektiği açıktır.

Uyuşmazlıkta, davacının kendisi hakkında güvenlik soruşturması sonucunu olumsuz etkileyecek bir tespit bulunmadığı, annesi ve babası hakkındaki istihbari bilgiye istinaden dava konusu işlem tesis edilmişse de; babası hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan dolayı yapılan yargılama sonucunda … Ağır Ceza Mahkemesi’nin ../../2018 tarih ve E:2017/.., K:2018/.. sayılı kararı ile beraatine karar verildiği, annesinin KHK ile kapatılan eğitim kuruluşunda SGK kaydı olmasının ise tek başına terör örgütüne üyeliği, irtibatı veya iltisakını ispata yetecek nitelikte olmadığı, öte yandan davacı tarafından eşinin halen devlet memuru olarak görev yaptığının belirtildiği dikkate alındığında, davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz kabul edilmesine sebep olabilecek nitelikte FETÖ/PDY veya herhangi bir terör örgütü ile irtibatlı veya iltisakına yönelik başka herhangi bir bilgi ve belgenin davalı idarece ortaya konulamadığı anlaşıldığından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle atanmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan, Anayasanın 125. maddesine göre, idarelerin hukuka aykırı işlemleri nedeniyle doğan zararları tazmini gerektiğinden, davacının işlem sebebiyle yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının dava tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalı idarece ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, tazmin talebinin kabulü ile davacının işlem sebebiyle yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının ../../2019 tarihi olan dava tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 414,75-TL yargılama giderinin ve A.A.Ü.T uyarınca belirlenen 1.362,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere 09/07/2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656

Başa dön tuşu